Az élet fénye

Szentlélek 2012 február 29-i üzenete

 

“Üdvözöllek és megáldalak. Szeretném folytatni veletek a számotokra nagyon jelentős, emberi életről szóló beszélgetést.[1]

Elmagyaráztam nektek, hogy a létezésetek az élet nagy rezgéséből ered, amit Isten belétek vés abban a pillanatban, amikor megteremt. Ebbe a rezgésbe van foglalva a Szentháromság isteni teremtő ereje. Ez a kezdő impulzus, ami elindítja minden élőlény kezdeti létezését és azáltal magába foglalja a Három Isteni Személy cselekvését. Ettől a pillanattól kezd el működni bennetek az univerzum három nagy törvénye: a FÉNY, a HANG vagy REZGÉS és a HŐ törvénye. Ezek szellemi és természeti törvények is egyben, és az egész teremtést támogatják.[2]

Az élet törvénye nem meríti ki cselekvését a teremtés pillanatában, hanem az élet minden pillanatában megújul, ezért tehát szükséges, hogy folyamatosan táplálva legyen, mert egyetlen élőlény sem tudna nélküle élni. Így, az első, a létet okozó nagy megrázkódtatáshoz hasonló impulzus után, az élet rezgése folyamatosan megújul a Három Isteni Személy sajátos cselekvése által.

Isten Fia, Jézus Krisztus, a Szentháromság második személye, stabilan tartja az élet rezgésének az intenzitását. Jézus, Isten Igéje, az ő, világegyetemet betöltő Igéjével folyamatosan belevési minden teremtett lénybe a szeretete REZGÉSÉT. Krisztus szeretete újranemz, mert megváltja és legyőzi a teremtményekben a gonoszt, minden élőlényt, angyalokat, embereket és minden teremtményt támogat és fenntart. A rezgések, melyeket Isten Fia áraszt, és melyek az egész teremtésnek közvetítődnek, az Atya szeretetének a legnemesebb kifejeződései, mert a Fiú az Atyával összhangban rezeg a Szentlélekben. Ha Jézus nem közvetítené többet szeretetét a világegyetemben, az megszűnne létezni.

Jézus szeretete a világegyetem minden pontjában rezeg és minden élőlényhez eljut, minden, az emberi szellem, lélek és test táplálásához szükséges erőt tartalmaz. Intenzitása arányos minden egyén szerkezetével, de ugyanakkor a teremtése pillanatában adott válaszával is, valamint az életválasztásaival. Ez azt jelenti, hogy az ember, aki határozott igent mond Istennek a kezdetkor, befogadja Jézus Krisztust és hűséges marad hozzá, nagyobb intenzitású rezgést kap, ami támogatni fogja őt a küldetése végrehajtásában. Ezzel szemben, az ember, aki nem fogadja be sem Istent, sem Jézus Krisztust, egy gyengébb rezgést fog kapni, nem azért, hogy Isten büntetné, hanem mert az ő szelleme zártabb és ezáltal képtelen egy sokkal erősebb rezgést befogadni. Olyan, mint egy kis tartály, mely könnyen összetörhet, ha túl tele van.

Isten tiszteletben tartja a szabadságotokat. Tudjátok meg azonban, hogy a szabadság használatának ára van és tisztában kell lennetek minden választásotok következményével. Azonban gyakran hibás lépéseket tesztek, mert szabadok és Istentől függetlenek akartok lenni, aztán elszenveditek a következményeket és zúgolódtok Isten ellen, mintha Ő lenne hibás a ti téves választásaitok miatt, de nem így van és ezt nagyon jól tudjátok. Ezért ne legyetek képmutatók és vállaljatok felelősséget a döntéseitekért és azok következményeiért, máskülönben éretlenek és határozatlanok maradtok.

Az élet rezgésében benne van a HŐ is, ami belőlem árad, a Szentlélekből, a Szentháromság harmadik személyéből. A hő az az elem, ami megengedi, hogy az élet kibontakozzon és megszakítás nélkül fenntartsa önmagát. Jól tudjátok, hogy a nap hője nélkül az élet a Földön megszűnne létezni. Ugyanez történik a szellemetekben, lelketekben és testetekben is: az én hőm nélkül, amely szeretetet, intelligenciát és erőt ad, olyanok lennétek, mint az élettelen bábok. Az én hőm bevon és irányítja a lényetek minden biológiai folyamatát az életetek első pillanatától kezdve. Táplálja az intelligenciátok és Isten felé irányít, megnyit benneteket az élet misztériumainak a megismerése felé, ahogy az Istenben van és védelmez a gonosztól.

A tőlem kapott hő is arányos a választásaitokkal, úgy a teremtés pillanatában, mint a földi létezés ideje alatt. Minél jobban egyesülve vagytok Jézussal, annál jobban tudok hatni bennetek, mert az én művem sosem különül el az Isten Fiáétól. Ezért, amikor felajánljátok az életetek Jézus Krisztusnak, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, megengeditek nekem, hogy teljes mértékben hassak bennetek és én folyamatosan Krisztus felé irányítalak, hogy feltöltődjetek az ő szeretetével. Jézus viszont szüntelenül hozzátok küld engem és ketten együtt, Jézus és én, felajánljuk az életetek az Atyának, hogy megajándékozzon az Ő fényével.

Különösen az élet FÉNYÉRE szeretnék kitérni, amely az Atyától származik. Ez az ő pecsétje, mindannyiótokra helyezve, és elkísér mind a földi életetekben, mind az örökkévalóságban. Az Atya fénye is belétek lett vésve a teremtésetek pillanatában az élet nagy rezgése által és arányos a választásaitokkal. Ha Istent választottátok, több fényetek lesz, máskülönben kevesebb. Mi a fény? Intelligencia, annak a tudata, hogy Isten fiai vagytok, igazság és szentség és a bennetek lévő Isteni képmásnak a világos érzékelése. Ez egy szellemi erő is, ami képessé tesz, hogy legyőzzétek a gonosz erőket és győzedelmeskedjetek a megpróbáltatásokban, és még öröm és béke.

A fény, amiről beszélek egy, a világegyetemben jelenlévő fizikai valóság is és ebből van a nagy mennyei fénysorompó.[3] Igen, a nagy sorompó nem más, mint egy hatalmas, nagy erővel megvilágított fénysáv. Csak a tiszta szellemek és a holtak lelkei kelnek át rajta. A gonosz sötét erői nem tudnak áthaladni rajta, sem a teremtmények, csak, ha Isten kivételesen megengedi nekik, mint ahogy az Istenhez hűséges emberiségek esetében történik.

Közvetlenül azután, hogy megkaptátok az első, nagy rezgést, amely az életre hív, a fény elkezd hatni a szellemetekben. Az ő cselekedete nélkülözhetetlen, mert már a teremtés pillanatában el kell döntenetek, hogy Istent szolgáljátok-e vagy nem, ezért az első pillanattól kezdve megkapjátok a fényt, hogy megnyíljon az intelligenciátok és választani tudjatok.

Miután választottatok, Isten belehelyez abba a valóságba, ahol élni fogtok. Át kell haladnotok azonban a nagy fénysorompón: így a tiszta szellem dimenziójából leereszkedtek abba az anyagi valóságba, ahol elkezdődik a testben lévő élet fázisa, a Földön, vagy máshol. „Egy testet készítettél nekem…”, szól az írás és így is van.

Ne próbáljátok racionálisan megérteni, hogy Isten előbb a szellemet, majd a testet teremti meg, mert úgysem sikerül. Ne vesszetek el homályos filozófiáitokban, mert Isten gondolatának semmi köze a tietekéhez és Neki megvan a hatalma, hogy ugyanabban a pillanatban gondoljon és teremtsen bármit, amit csak akar. Isten gondolkodva teremt, nincsenek benne előre meghatározott sémák,[4] az ő gondolata szabad.

A nagy fénysorompón való áthaladás egy nagy átkelés a fénybe, mert az egész lényetek meg jön világítva. Így Isten világosan megmutatja azt, amit a teremtésetek pillanatában választottatok, azt, ami rátok vár, mint a kezdeti választásotok következménye és világosan megmutatja a Krisztus útját, az egyetlen utat, amely képes kijavítani a téves döntéseket, és amely, egy napon megengedi majd, hogy visszatérjetek megélni a szellemi dimenzió teljességét. Ez egy utólagos segítség Isten részéről, mely megkülönböztetés nélkül mindenkinek adva van, azoknak is, akik Istent választották és azoknak is, akik nem.

Ugyanaz a fényen való átkelés vár a földi életetek végén is, mivel a halottak lelkei áthaladnak a nagy fénysorompón, hogy belépjenek a tiszta szellem dimenziójába. Úgy, ahogy a kezdetkor meg van mutatva, hogy mi vár rátok, úgy a végén is meg jön mutatva az, amit tettetek. Ez is nagyon fontos, mert ezáltal Isten megadja mindenkinek a lehetőséget, hogy újragondolja magatartását és hogy befogadja teljes mértékben a megmentést, amit Jézus Krisztus felajánl neki. Még azok is, akik az életük során visszautasították Istent és a törvényeivel ellentétesen cselekedtek, megbánhatják tetteiket. A sorompó fénye lemeztelenít mindent és megmutatja azt, ami mindenki Isten előtt. Itt nem érnek semmit a viták, sem a magyarázkodások, mert Isten fénye megmutatja azt, ami valójában vagytok és amit az élet során beteljesítettetek.

Így Isten irgalma szembejön és felkészít arra, ami a szellemi dimenzióban vár rátok, a mennyországban vagy a tisztítótűzben és minden módon megpróbálja elkerülni a poklot. Itt is minden a ti választásotoktól függ és a rátok váró sajátos ítélettől. Erről a későbbiekben fogok majd beszélni, mert ezzel kapcsolatosan rengeteg félreértés van a keresztények között is. Egyelőre elég, ha a következőt megértitek: a halállal befejeződik egy életfázis, a testben lévő, és megnyílik egy új a szellemi dimenzióban, ami az örök dimenzió.

Miközben testben éltek, ha hisztek Istenben és Jézus Krisztusban és ha a hit útját járjátok, az a fény, amit Istentől kaptatok és belétek van zárva, növekedhet. Igazából a fény közvetlenül arányos a hittel. Minél inkább hisztek, annál jobban be vagytok vonva fénnyel. Következésképpen Jézus szeretetének a rezgése is növekedni fog, valamint a Szentlélek hője is. Minden, mint mindig, a hitetektől függ.

A fény, a rezgés és a hő törvényei belétek vannak tehát vésve a fogantatásotoktól. A hitetek és az őszinte csatlakozásotok Jézushoz, a Neki való életfelajánlás által, meghatározzák ennek a három törvénynek – melyek az élet törvényei – a helyes és hatékony működését. Ezek hatásukat nemcsak természetes, hanem szellemi szinten is kifejtik: így a fény tudássá és intelligenciává, a rezgés igévé és cselekvéssé, a hő szeretetté és szentséggé válik. Így növekedik a hit, a remény és a szeretet, és a ti szellemetek folyamatosan táplálva van, a lelketek megerősítve és testetek egészséges és harmonikus. Így váltok igazi Isten fiaivá.

Mindez talán utópiának tűnik nektek, távol a Föld szomorú valóságától? Nem így van. Még ha úgy is tűnik, hogy a gonosz dominál a bolygótokon, Isten cselekvése állandó és csendes a szellemetekben. Ha Jézusnak ajándékozzátok az életetek Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, átadva teljes lényeteket, Ő gondoskodni fog róla, hogy az élet törvényei működjenek bennetek, mindazon túl, amit képesek vagytok megérteni. Nem rátok vár, hogy működtessétek ezeket a törvényeket, amikről beszélek, képesek sem lennétek rá. Rátok az vár, hogy megnyissátok a kapukat Jézusnak, hogy Ő velem, a Szentlélekkel együtt beteljesítse bennetek a művét. Védve és segítve lesztek mindenben és már mostantól megtapasztalhatjátok a hozzátartozást egy új dimenzióban, a szellemi dimenzióban, ami a földi életetek végén vár rátok.

Nem fogjátok a szellemi és fizikai gondjaitokat megoldani, amíg nem bízzátok teljesen Istenre magatokat! Csak így tudjátok legyőzni a gonoszt, aki minden módon megpróbálja tönkretenni bennetek az isteni törvények harmóniáját. Amikor Isten az életetek ura lesz, akkor fogjátok tudni ti is uralni a nemkívánatos erőket, és uralkodhattok Krisztussal már itt a Földön, felemelve hozzá mindazt, ami a tietek és ami körbevesz benneteket. Ne feledjétek, hogy királyi és papi nép vagytok, mert Krisztussal egyesülve, teljes mértékben részt vesztek Isten dicsőségében, a dicsőségben, amit Ő a fiaiba helyezett.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

[1] A www.azujteremtesfele.com honlapon megjelentetett „Csodagyerekké tettél” üzeneteben a Szentlélek besszélt az ember teremtéséről és a választásról, amire meg van hívva abban a pillanatban

[2] Erről a három törvényről részletesen beszéltem „A nagy Fénysorompón túl” c. könyv 12. fejezetében

[3]A nagy fénysorompón túl” 12. és 15. fejezet

[4] Hosszasan beszéltem Isten gondolatáról és előjogairól „A történelem újraírása – I. kötet. Isten gondolatában” című könyvben

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s