A Központi Magcsoport

A Központi Magcsoport egy Isten által képezett, különböző bolygókon élő, nőkből és férfiakból álló csoport, akik a hét Nagy Arkangyallal együtt cselekszenek. Egy összekötő gyűrűt képeznek, mely visszaállítja a lélekközösséget az angyalok és emberek között, elősegítve Isten népének a megújulását és az egész világegyetembeli emberiséget egyesíteni Jézus Krisztussal.

A Központi Magcsoport elsősorban szellemben működik.

Szent Mihály Arkangyal a 2010.09.10-i üzenetében így mutatja be: 

„Megáldalak és köszöntelek benneteket; azért szólok ma hozzátok, mert Isten arra utasított, hogy mondjak el nektek néhány nagyon fontos információt az utatokhoz.

Az emberiség most nagyon komoly, súlyos, meghatározó pillanatokat él át. Meghatározóak minden egyén döntése vonatkozásában és Isten tervének végrehajtásában, hogy mindent újraegyesítsen Krisztusban.

Az én tavaly szeptember 29-i ünnepemen, Isten nevében egy nagy szétválasztást végeztem az egész világegyetembeli emberiségben. Végleges volt, de még nem teljes. Végleges olyan szempontból, hogy a pokoli erők és azok, akik azt szolgálják (sátáni hierarchiák, szekták, Sátánnak szenteltek, stb.) le lettek választva. Így megvalósult a nagy szétválasztás a fény gyermekei és a sötétség gyermekei között. Ez a szétválasztás azonban még nem teljes mert Isten, az ő nagy jóságában és irgalmasságában, a fény gyermekei között hagyta azokat is, akik még nem választottak teljesen. Mondhatjuk úgy, hogy a háló még eléggé tág volt és különböző fajtájú halakat gyűjtött be.

Most a háló egyre jobban szorul és egy még meghatározóbb fázisba lépünk. Ez azt jelenti, hogy az a része az emberiségnek, aki a fény gyermekei közé került és még határozatlan, később még ki lesz választva és megosztva: a jó halak le lesznek választva a kevésbé jó halakról.

Szeretném, ha megértenétek a következőt: azok között, akik azt mondják, hogy szeretnék Istent szolgálni, sok egoista, ambiciózus, ravasz és határozatlan személy van. Határozatlan, mert még nem kötelezte el magát véglegesen Isten mellett. Ők le lesznek választva azokról, akik valóban eldöntötték, hogy felajánlják magukat Istennek, hogy ne akadályozzák a nép haladását, lelassítva ezáltal Isten tervét. Milyen tervet?

A terv: minden égi és földi dolog újraegyesítése Krisztusban.[1] Egy terv, mely az utóbbi években ismételten meg lett hirdetve és el lett magyarázva nektek a kinyilatkoztatásokban rejlő üzenetek révén, melyeket többszörösen közöltünk veletek,[2] és melyek fontos választásokhoz vezettek az utatokon. Jézus Maga „profetikus üzenetként” definiálta ezt az üzenetet, mert megnyitja az egyetlen lehetséges utat az egész világegyetem emberisége megmentésére. Az, aki nem fogadja el, hogy újraegyesüljön Krisztusban az életfelajánlása által Szűz Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, nem tudja végigjárni ezt az utat. Ez az üzenet, amelyről beszélünk, nem csak egy könyv vagy egy kinyilatkoztatás a többi között, mely egy látnokon vagy egy karizmatikuson keresztül terjed. Ez egy világegyetemre kiterjedő üzenet, mellyel – előbb vagy utóbb – foglalkoznia kell az emberiségnek.

A Medjugorjei jelenésekkel elkezdődött az idő, melyben Isten többé nem engedi meg, hogy a tervét lelassítsák, ahogy az sajnos a századok során történt. Valójában, Isten terve, hogy mindent újraegyesítsen Krisztusban, már az apostolokkal elkezdődött, annak érdekében, hogy átalakítsa az egész emberiséget. Ez nem így lett, ezért Isten megengedte a népének, hogy lassan érjen, sok próbán és megpróbáltatáson keresztül.

Az időre, melyben most éltek, Isten egy erőteljes eszközt biztosított, mely képes a működésre ezekben az időkben, hogy bátorítsa Isten népének megújulását és elősegítse a megmentés tervének megvalósulását. Egy nukleuszról (magcsoportról) beszélünk, melyet Központi Magcsoportnak lehet hívni, egy mag Isten népében, mely fokozatosan aggregálódik és más magcsoportokat fog magához kapcsolni, melyek a világegyetemben mindenfele képződnek.

A szavakkal, melyekkel ma hozzátok fordulok, vállalom a felelősséget Isten és az egész emberiség előtt, hogy bejelentsem nektek a Központi Magcsoport létezését és működését, melynek élére engem helyezett Isten. Igazságosságból, a Föld az utolsó bolygó, amelyik megkapja ezt a bejelentést. Valójában a földi emberek lettek volna az elsők, akik megkaphatták volna a megváltás bejelentését, de megkeményedett szívük visszautasította Jézus Krisztust és még ma is, a földi emberiség nagy része távol van az igaz Istentől; következésképpen a Föld az utolsó, aki megkapja ezt a bejelentést. Ezzel a bejelentéssel a felkészülési fázis véget ér az egész emberiségnek és egy új, nagyon komoly fázis kezdődik el. Ez azt jelenti, hogy Isten terve végleges megvalósításának fázisa elkezdődik. El fog kezdődni a végső csata a fény és a sötétség között is. Elérkezett a döntő pillanat is számotokra, hogy meghozzátok a döntésetek. Az idő immár szorít és a nagy események gyorsan közelednek. Isten mindannyiótoktól kérdi, hogy készen álltok-e vagy sem kapcsolódni a tervéhez; nem fog örökké a válaszra várni.

Isten szeretné, ha megtudnátok néhány dolgot a Központi Magcsoportról, melyről beszélek. Először is, azok, akik a tagjai, tökéletesen egyesülnek a Szentlélekben. Különböző emberiségekből lettek összegyűjtve, a Földet is beleértve; élők és holtak is vannak közöttük, mert a szellem halhatatlan és a Központi Magcsoport elsősorban arra van hívva, hogy szellemben hasson. Tanúsítanom kell, hogy Isten sokakat meghívott, hogy tagjai legyenek, de sokan visszautasították a hívást. Azok, akiket kiválasztottak „rostálódtak, mint a búza” Isten által és sok próbát kellett kiállniuk, még keményeket is. Isten hűségesnek és őszintének találta őket. Nem az érdemeket vagy a személyes képességeket nézte, hanem csak a hűségességet a megmentés tervéhez és a képességet arra, hogy ne kössenek kompromisszumot az igazsággal. Végül is ezt fogja kérni Isten mindazoktól, akik csatlakozni szeretnének ehhez a tervhez.

Azok, akik egyetértettek abban, hogy tagjai legyenek a Központi Magcsoportnak, abba is beleegyeztek, hogy átvegyék az emberiség keresztjeit, annak érdekében, hogy minden keresztet átalakítsanak a megváltásra, Krisztus abszolút követése révén, húsvéti átmenetét[3] folytonosan újrajárják. A felajánlásuk egy közvetlen konfrontálódást is magába foglal a pokol erőivel, annak érdekében, hogy megvédjék az emberiséget. Ezért Isten nagy és különleges védelmet biztosít a Központi Magcsoportnak.  Felajánlásuk, a hét arkangyal felajánlásával együtt, minden emberért működik, élőket és holtakat is beleértve.

A Központi Magcsoport elviszi az egész világegyetembe a Krisztusban való újraegyesítés üzenetét, a Szentlélek erejével és az Istentől származó erővel. Elérkezett a pillanat az emberiség számára, hogy megismerje létezését és elfogadja Istentől származó autoritását. Ha ez nem történik meg, akkor ez az üzenet nem tud gyümölcsöt hozni, nem tud  behatolni a lelkek mélyébe.

A teljes csatlakozás Isten tervéhez hat pont elfogadásán megy keresztül, melyek sarokkövei a Krisztusban való újraegyesülésnek. Ezek a következők:

  • Az arkangyalok papsága;
  • A spirituális apaság és anyaság;
  • Az új papság;
  • A szeplőtelenség;
  • Az életfelajánlás Szűzanyán keresztül;
  • Az univerzális lélekközösség[4].

A Központi Magcsoport volt az első, aki arra lett hívva, hogy megismerje, elfogadja és tanúságot tegyen az újraegyesítés tervéről, annak érdekében, hogy megnyissa az utat az emberiség számára. Most minden egyénre vár, legyen bárhol is a világegyetemben, hogy elfogadja és megélje ezt a hat pontot, melyek elkerülhetetlen lépések az Isten tervéhez való teljes kapcsolódáshoz.

A Központi Magcsoport tagjai szellemben dolgoznak, minden jóakaratú ember érdekében az egész világegyetemben. Ha élők, akkor a szellemben való cselekedet mellett fizikailag is működnek ott, ahová élni hívták őket, megszólítva, tanúságot téve és támogatva Isten népét; ők úgyszólván a Központi Magcsoport képviselői, referencia pontok mindazok számára, akik kapcsolódni szeretnének Isten tervéhez.  A Központi Magcsoport földi tagjai három helyhez kötöttek különleges módon a Földön, melyek alapvetőek Isten művében: Jeruzsálem, a Római Szent Péter Bazilika és Medjugorje. Minden helyen a világegyetemben, melyek olyan fontosak Isten tervében, mint ez a három, a Központi Magcsoport szellemben hat, közvetlenül és konkrétan. Ezek a helyek sajátos módon vannak rábízva a Központi Magcsoport tagjainak imáira és felajánlására.

A Központi Magcsoport nem egy általatok, Földiek által elképzelt struktúra. A Szellem törvényeinek megfelelően alakult és él.  Ugyanakkor egy minta is más magcsoportok számára, melyek Isten népe között alakulnak. Minden magcsoport a Szellem törvényeinek szerint fog élni és nem lesz bármilyen általatok ismert struktúrához hasonlítható. Azok lesznek tagjai, akik kompromisszumok, ravaszságok és ambíciók nélkül szeretnének Isten törvényei szerint élni.

Semmilyen magcsoport, még a Központi sincs a figyelem középpontjában. Valójában, minden magcsoport, a Központit is beleértve, arra van szánva, hogy fokozatosan eltűnjön, teret adva Isten népének, mely egy lesz az egész világegyetemben és nem lesz több megkülönböztetés: ez lesz Isten valódi Egyháza: egy nyáj, egy pásztor. Most még azonban az emberiségnek szüksége van eszközökre, melyek „mankók”; el fogja dobni őket abban a pillanatban, hogy képes lesz tökéletesen járni.

A Központi Magcsoport arra van hívva, hogy kompromisszumok, tétovázás nélkül éljen Isten előtt, teljes hűségben. Be kell fogadja, megélje és közvetítse minden más magcsoportnak az Isten által előkészített kegyelmeket; a gonosz elleni csata frontvonalán van és az a feladata, hogy áttörjön minden ellenséges akadályt. A többi magcsoportok, melyek fokozatosan csatlakoznak szellemben a Központi Magcsoporthoz, közvetlenül mögötte haladnak, hogy  finomítsák a munkát, maguk során más magcsoportokat gerjesztve és ápolva. Isten erőteljes cselekedete a Központi Magcsoportban lépcsőzetesen szétáramlik a világegyetemben működő minden magcsoportra.

A Központi Magcsoport tagjai arra vannak hívva, hogy az emberiség apái és anyái legyenek. Ezért Szűz Mária és Szent József a védelmezőjük, akikhez folyamatosan fordulniuk kell inspirációért.

Az új papságra vannak hívva. Emiatt különleges kommunióban élnek a hét arkangyal papságával.

A Központi Magcsoport tagjának lenni semmiképpen sem kiváltság, hanem szolgálat. Ugyanígy kell lenni más magcsoportokban is. Nem az tesz jobbá titeket másoknál, hogy ehhez, vagy ahhoz a magcsoporthoz tartoztok, hanem az Istennek és a felebarátotoknak tett szolgálatotok  azon a magcsoporton keresztül. A magcsoport csak egy eszköz. Isten nem engedte meg ambiciózus, hatalomra éhes embereknek, hogy a Központi Magcsoport tagjai legyenek. Ugyanez lesz az alakuló magcsoportok esetében is. Láthatjátok, hogy milyen fontos a döntésetek!

Isten előrelátta a magcsoportok jelenlétét mindenhol a világegyetemben, azaz emberekét, akik összegyűlnek, hogy megéljék egymás között az egyetemes kommuniót, egy kommuniót, mely nyitott a különböző, egész világegyetemben működő szellemi dimenziókra: Szűz Mária, az arkangyalok, az angyalok, a szentek, a hűséges testvérek és a tisztítótűzbeli lelkek.

A magcsoportok sejtek, melyek egyetlen testet fognak képezni. A Központi Magcsoport az első sejt, melyből a többi alakul. A Központi Magcsoportnak és más magcsoportoknak meg kell élniük maguk között az egyetemes kommuniót.

A Központi Magcsoport abszolút autonómiát[5] tart fenn az összes többi magcsoporttal szemben. Minden magcsoport autonóm és független kell legyen más magcsoportoktól. Az autonómia Istenben mindig az eredetiség, integritás és teljesség szinonimája. Úgy, ahogy minden sejt megőrzi eredetiségét és funkcionálását, miközben egy testet képez, így lesz ez Isten népének minden magcsoportja esetében is. Minden magcsoport autonóm és működő kell legyen, hogy a test ne korrumpálódjon.

A Központi Magcsoport egy ajándék Istentől az emberiségnek, sok szent imájának és felajánlásának gyümölcse. Isten úgy döntött, hogy felfedi létezését, hogy felgyorsítsa más magcsoportok alakulását.

Azok, akik bár azt állítják, hogy hisznek Istenben, de megtagadják a Krisztusban való újra egyesítéshez való csatlakozást és nem akarják megtenni az általam említett lépéseket, a szélen lesznek hagyva. Nem fogja elhagyni őket Isten, de sokat fognak szenvedni a haladásért. A régi formákhoz és struktúrákhoz fognak görcsösen kapaszkodni, csapdába esve bennük. Várniuk kell és keményen dolgozniuk, hogy megértsék a megváltás tervét.

Mindazonáltal Isten terve előre fog haladni. Az Úr biztosítani fogja a fényt minden jóakaratúnak, hogy megértsék és elfogadják tervét, mely szükségszerűen keresztül halad a Központi Magcsoport és Isten ehhez kapcsolódó cselekedetének elfogadásán. Isten nem fogja engedni, hogy a Központi Magcsoport és a képződő magcsoportok cselekedete bármilyen módon is meg legyen akadályozva.  Nem fog teret hagyni a végtelen vitáknak sem. Minden egyénnek ki kell mondania egy igent vagy egy nemet, mert minden más, ahogy jól tudjátok, a gonoszhoz tartozik.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1] Ef 1, 8-12

[2] A Krisztusban való újraegyesítés összefoglalásának terve mindig is Stefania Caterina összes könyvének és írásának központi üzenete, vezérmotívuma volt, amelyek tartalmazzák a kinyilatkoztatásokat. Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak köszönhetően számos magyarázat született magának a tervnek a megvalósításának jellegéről és módszereiről. Ez a terv Krisztus dicsőséges eljövetelének előkészítése. Teljes megvalósulása lehetővé teszi az emberiség számára, hogy hozzáférjen az új teremtéshez, ahhoz a Királysághoz, amelyet Jézus Krisztus megalapít majd az idők végén.

[3] kínszenvedés, halál, újjászületés

[4] kommunió

[5] Teljes függetlenséget