PAPI SZOLGÁLATOM

Tomislav Vlašić

Kedves Testvéreim,

Hozzátok szólok, akik már évek óta látogatjátok ezt a weboldalt és mindazokhoz, aki jóakaratúak és szeretnének tájékozódni.

2020 október 23-án megtudtam, hogy – az Egyházi Törvénykönyv 1331.§.1-2 bekezdése alapján – a Hittani Kongregáció rendeletben a kiközösítés büntetését szabta ki rám, melyet Olaszország, Brescia megye Püspöke 2020 július 22-én hirdetett ki.

A médiából tudtam meg ezt a komoly döntést, mivel engem nem tájékoztattak hivatalosan a fent említett rendeletről. Minden vitatkozó, vagy vitató szándék nélkül veszem tudomásul, mint ahogy eddig sem tettem másként. Nem áll szándékomban bárki vagy bármi felett ítélkezni, figyelembe véve, hogy minden ítélet az Úr Jézushoz tartozik, aki előbb vagy utóbb meg fogja nyilvánítani az igazságot minden személyről és helyzetről. Miután ezt elmondtam, még mindig úgy érzem, hogy szükséges tisztáznom az álláspontomat, azok érdekében, akik közel kerültek hozzám és elfogadták a papi szolgálatom.

1981-ben szemtanúja voltam a Medjugorje-i (Bosznia-Hercegovina) eseményeknek, ahol a Szűzanya megjelent hat gyermeknek. Elfogadtam és hittem a jelenésekben. Ferences szerzetesként és papként arra kértek, hogy a Medjugorje-i plébánián szolgáljak a jelenések első időszakában. Legjobb tudásom szerint próbáltam kísérni a hat látnokot, a plébánosokat és a zarándokokat, akik meg szerették volna újítani a hitéletüket. Ez az élmény kitörölhetetlenül megjelölte az életemet, férfiként és papként és utam fordulópontjához vezetett: Mária Szeplőtelen Szívén keresztül felajánlottam az életemet égő áldozatként Istennek, hogy a jelenések igazsága kinyilvánításra kerüljön az emberiség számára.

1987-ben megalapítottam a „Kraljice Mira, potpuno tvoji-po Mariji k Isusu” (Béke Királynője, teljesen a tiéd-Márián keresztül Jézusnak) közösséget, amely később felbomlott. Olyan barátok és nővérek voltak a tagjai, akik megélték az életük Istennek való felajánlását Márián keresztül, Assisi Szent Ferenc és Szent Klára Harmadik Rend szabályának és életének megfelelően. A közösség mellett, a laikus emberekből álló Testvériségek is működtek, melyek ugyanezt az utat követték.

Azokban az években sok félreértéssel és ellenségeskedéssel néztem szembe a Szűzanya Medjugorje-i jelenései miatt. Mindazonáltal sosem tagadtam le mindazt, amit láttam és tapasztaltam. Most is, ahogy akkor is, továbbra is valódinak tartom a Medjugorje-i Mária jelenéseket és egy fordulópontnak az emberiség történelmében. Mindig is tanúsítója leszek.

A papi életem során sok, rendkívüli kegyelmekkel rendelkező emberrel találkoztam. Mindig befogadtam őket, anélkül, hogy a középpontba helyeztem volna a kegyelmeiket, hanem megpróbáltam kísérni őket az Istennek való felajánlás keresztény útján. Közöttük különleges helyet kapott Stefania Caterina, akiaz általam 1994-ben alapított közösséghez csatlakozott. Spirituálisan kísértem a fejlődésének különböző szakaszaiban, ahogy azt a közösség többi tagjával is tettem. Azonban a kinyilatkoztatások, melyeket kapott, idővel egyre jelentősebbé váltak, míg vita tárgyaivá váltak a közösségen belül és kívül is.

Számos mozgalmas év után és egészségügyi problémák miatt is, kértem és kaptam is egy év fizetés nélküli szabadságot, mely 2007 február 14-én kezdődött. Szükségem volt arra, hogy elmerüljek a csendben annak érdekében, hogy jobban megértsem Isten tervét, mely még nem bontakozott ki teljesen. Pontosan abban az időben, Isten egyre jobban tisztázni kezdte a papi küldetésem, ugyanakkor arra kérve, hogy teljes mértékben a rendelkezésére álljak és ajánljam fel Neki az életemet, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül.

Mindeközben Stefánia Caterina is úgy döntött, hogy visszavonul a csendbe, hogy jobban megértse Isten akaratát az ő küldetésének tekintetében. Az Úr azt a hajlandóságot kérte tőle, hogy felajánlja Neki az életét Szűz Márián keresztül, az én papságomért, annak érdekében, hogy egy sajátos küldetést teljesítsen be. Mindketten teljes hajlandósággal felajánlottuk az életünket Istennek, hogy beteljesítsük az Akaratát, bármi legyen is az.

Így azon a helyen, melyet a Gondviselés biztosított számunkra, – néhány nagy hittel és nagylelkűséggel rendelkező emberrel együtt, – elkezdtük egy mély ima utat. Maga az Úr és az Ő eszközei beszéltek hozzánk, különösen a hét nagy Arkangyal és az Apostolok, sok mindent elmagyarázva.

Nap nap után, a kinyilatkoztatások kiterjedtek, egyre részletesebbé válva. Isten terve, hogy az egész világegyetemet újra egyesítse Jézus Krisztusban, egyre tisztábban bukkant elő. Az Úr Jézus a közvetlen fennhatósága alá helyezett, és arra kért minket, hogy nyilatkoztassuk ki az Ő tervét minden kereszténynek és a Föld emberiségének és mi így tettünk.[1]

2008-ban kiadtuk „A Nagy Fénysorompón túl” című könyvet[2]melyben ez a terv részletesen el van magyarázva. Sok más könyv került kiadásra ezután az első könyv után, nem részletezem tovább ezt a témát, a nagy mennyiségű anyagra való tekintettel, mely közzé lett téve ezen a weboldalon.

2008-2009-ben alá voltam vetve a Hittani Kongregáció korlátozásainak és tiltásainak. Elbocsátottak a Közösségből, melyet alapítottam és azt kértem, hogy elhagyhassam a Ferences Rendet, hogy teljes mértékben az egész világegyetem Krisztusban való újraegyesítése tervének szenteljem magam. Megfosztottak a papság gyakorlásától a Katolikus egyházon belül. Mindazonáltal ez nem fosztott meg a papságomtól, mivel az Egyházi Törvénykönyv szerint, senkit nem lehet megfosztani a szent rend hatalmától.[3]

Sok ember látogatott továbbra is.  A saját házamban és a „Szeplőtelen Erődítmény” Alapítvány házaiban fogadtam őket. Tisztázni szeretném, hogy nem én vagyok a fentebb említett Alapítvány alapítója, melyet 2005-ben alapított néhány magánember, akik szerettek volna a munkám terjesztéséhez hozzájárulni. Többé nem jártam nyilvános Istentiszteleti helyekre. Nem kutattam senki után, de befogadtam mindenkit, mivel úgy gondoltam, ez a papi kötelességem. Őszintén azt kell mondanom, hogy sok ember, akivel találkoztam, növekvő kiábrándultságot fejezett ki, nem csak annak tekintetében, ami történik a világban, hanem annak tekintetében is, ami a Katolikus Egyházban történik.

2009-től egy nép gyűlt körém, akik szerették volna megismerni és kísérni a minden dolog Krisztusban való újraegyesítésének tervét. Papként szemtanúja voltam ennek az egyszerű és alázatos nép a válaszának és a növekedésének: egy új népnek, ahogy azt Isten és az eszközei már sokszor megfogalmazták. Új a szellemben, Istennek ajánlva Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, az isteni útmutatásra koncentrálva, mely sosem hiányzott. Számos csodát láttam, még nagyon fontosakat is, melyeket az Úr vitt véghez, hogy visszaigazolja az új nép útját.

A kapott kinyilatkoztatások alapvető pontjai a következőek:

  • Az élet jelen van az egész világegyetemben, Isten nem csak a Földi emberiséget teremtette;
  • Az eredendő bűn, és a különböző bolygókon és Világegyetemekben élő emberiségek szétszóródása után, az Atya elküldte a Fiát a Földre. Jézus megtestesült, meghalt és feltámadt egyszer s mindenkorra a Földön, hogy a Világegyetem minden emberét megmentse;
  • A Földön Jézus megalapította az Egyházát, az egész Világegyetem javára, rábízva a küldetést, hogy Isten minden kozmoszban jelenlévő gyermekének bejelentse a megváltást;
  • Isten népe minden lakott bolygón jelen van és „Jézus Krisztus Világegyetemre Kiterjedő Egyházát” képezik;
  • Jézus dicsőségesen vissza fog térni a Földre és össze fogja gyűjteni az Egyházát mindenhonnan a világegyetemből, hogy elvezesse az Új Teremtésbe;
  • Az egész világegyetemben jelenlévő Egyház nem egy általam alapított új egyház, hanem az egyetlen Egyház, amely létezik és létezni fog. A korlátlan hatalmú Isten meg fogja nyilvánítani minden erejében, az Általa előre elgondolt időben és módon;
  • Az Egyház munkája nélkül, a keresztények és a Föld emberisége nem lesz képes felülkerekedni a próbákon, melyek erre a bolygóra várnak, és nem lesznek képesek elérni a Jézus által megígért teljességet sem.

A nép, melyet kísértem, egyre jobban tudatába került az egész Világegyetemre kiterjedő Egyházhoz való tartozásnak.

Befogadták a kinyilatkoztatásokat és egy keresztény útba kezdtek, az Evangéliumnak megfelelően, három pillér alapján: 1) az életfelajánlás Istennek, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül; 2) a szeplőtelenség, mely önazonos élet; 3) kommunió az egész világegyetemre kiterjedő Egyházzal.

Ez a nép elhozta a Földre a tanúságát az Isten által véghez vitt műnek, hogy mindent újra egyesítsen Krisztusban.

Nem mi határoztuk meg ezt a népet „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházaként”, hanem az Úr és az Ő eszközei, különösen Szentséges Szűz Mária.

Az első alapvető lépés az Egyház megalakulása felé a Földön 2016 Pünkösdkor következett be. Ezen az ünnepen a Szentlélek egyértelmű szavakkal megszólította az összegyűlt népünket, mely megerősítette a Világegyetem népéhez való tartozásunkat.

” Ma új népet szeretnék csinálni belőletek… Ez egy ünnepnap, mert ma leereszkedem rátok ugyanazzal az erővel, mellyel az első Egyházra ereszkedtem. Az egész világegyetemre és Isten minden gyermekére is leereszkedem, hogy Isten minden gyermekét Isten élő templomává tegyem. Isten minden gyermeke ebben a Világegyetemben együtt egy új népet fog képezni…

Mostantól csak egy népe lesz Istennek az egész Világegyetemben. Mostantól többé nem lesztek a Föld emberiségének egy kicsi maradványa, hanem a Világegyetem népe, mely a Földön él. Lehetnek különbségek tapasztalások, kultúra és bolygók tekintetében Isten népén belül, de csak egy szellem lesz. Én vagyok az, aki összetartja a népet, aki egyesíti Isten gyermekeit, hogy egy új néppé tegye őket.”[4]

Ugyanebben az évben, 2016-ban ezt a fontos eseményt más, ugyanilyen fontos események követték, melyeket röviden meg szeretnénk említeni.

Először is, az Úr négy házat bízott erre a földi népre, melyeket Szentély-házaknak nevezett. Medjugorjeban, (Bosznia-Hercegovina); Ghediben, (Brescia), Finale Ligureban (Savona) és a Cseh-köztársaságban találhatóak. Ezek az ima, a testvéri találkozók és a képzés helyei, ahol az emberek tanulhatnak Egyházunk programjairól és megkaphatják a támogatást spirituális útjuk során.

Ezek után megkaptuk a jelet, melyet mindazok viselnek, akik Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához tartoznak: egy Kereszt Mária Szeplőtelen Szívével középen. Részletes magyarázatot találhattok róla ezen a weboldalon.  Isten Édesanyja ezekkel a szavakkal magyarázta:

„Ez minden gyermekem jele, aki szívében az Én Szívem győzelme bekövetkezik, mert a Szívem győzedelmeskedik a szívetekben. Mikor mindannyian megkapjátok ezt a jelet, az idő beteljesedik és a Fiam eljövetele közel lesz. Mindazok, akik a Földön és a Világegyetemben átalakulnak és csatlakoznak az új néphez, meg fogják kapni ezt a jelet: meg lesznek jelölve a Szívemmel, a Megmentő Édesanyjának Szívével. Krisztus szeretetének győzelme lesz mindegyikőtökben.”[5]

A Szentlélek hozzátette:

„Meg fogjátok kapni a jelet, mellyel belétek fogom pecsételni a Szentháromság bélyegét. Ez egy erőteljes jel az egész Világegyetemben, mert magában hordozza a Szentháromság erejét, az erőt, melyet semmilyen más erő nem képes legyőzni.”[6]

Szeretnénk tisztázni, hogy még azok is, akik még nem kapták meg fizikálisan ezt a jelet, mert nem tudnak részt venni a találkozóinkon, de felajánlották magukat Jézusnak, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, elfogadták ennek az Egyháznak a programját, – megkapták ugyanezt a jelet a szívükben, ahol az szellemileg hat bennük. Ily módon a Világegyetem minden kereszténye megkapta ezt a jelet a Szentháromság pecsétjeként.

2017 kezdetétől és a 2018-as éven keresztül a Szűzanya részletesen beszélt Isten és népének életéről az egész Világegyetemben, az üzeneteken keresztül, minden hónap 13-án, az emberiség Édesanyjaként mutatkozva be mondott el. Minden üzenet össze lett gyűjtve „Az Élet nem élet Isten nélkül[7] című könyvben.

2017 október 13-án, a fatimai jelenések századfordulóján, Szentséges Szűz Mária újra megszólította ezt az új népet, Isten kicsi, nagy Egyházaként nevezve.

„Ti vagytok Isten kicsi, nagy Egyháza ezen a Földön. Azt kívánom nektek, hogy pontosan ennek érezzétek magatokat. Ne féljetek Egyháznak érezni magatokat, Krisztus, az Én Fiam Egyházának, mely létezik és pulzál az egész Világegyetemben…Istennek szüksége van erre a kicsi, nagy Egyházra, melynek meg lesz az ereje, hogy szembe szálljon az ellenséggel…Ennek az Egyháznak meg lesz az ereje, hogy függetlenül éljen, távol minden emberi érdektől és a hatalmasok arroganciájától.”[8]

Onnantól kezdve az új nép meg lett hívva, hogy immár véglegesen tudatosítsa Egyházi mivoltát, és folytonosan meg lett hívva Isten és az Ő eszközei által, hogy tanúságot tegyen a programokról, melyek  ki lettek nyilatkoztatva. Isten arra kérte ezt a kicsi Egyházat, hogy szabadítsa meg magát a saját ötletektől, logikáktól, ambícióktól. Különösen azt kérte, hogy az Eukarisztia celebrációját emeljék egyre magasabb és magasabb szintre, hasonlóvá a Mennyei Liturgiához. Emeltszintű imára kért fel, Szentséges Szűz Mária szándékai szerint és nem az emberi szándékok szerint, bármilyen nemesek is legyen azok.

2018-ban ez az Egyház arra lett hívva, hogy ajánlja fel magát teljesen Mária Szeplőtelen Szívének, annak érdekében, hogy evangelizálja a Földet. Az Ő Szívének győzelme, valójában, a mellőzhetetlen előzménye Krisztus dicsőséges eljövetelének.

Így elérkeztünk 2018 május 20-hoz. Az új nép most már készen állt, hogy bejelentse Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyházának létezését és munkáját. Nem egy új Egyházat, hanem az egyetlen Egyházat, melyet Krisztus alapított: az egyetlen, apostoli és oszthatatlan Egyházat, mely jelen van az egész Világegyetemben, ahogy Szűzanya elmagyarázza a 2018 december 9-i üzenetében.

„Gyermekeim, ne beszéljetek egy másik Egyházról; nem alapítottatok egy alternatív Egyházat. Az Egyház egy. Sajnos, a századok során bizonyos emberek beszivárogtak Krisztus igazi Egyházába, a sarokba taszítva Isten népét, a homályban hagyva őket. Krisztus Egyháza létezésének kinyilatkoztatásán keresztül, Isten újra a középpontba helyezte a népét. Most Isten népe el fogja űzni azokat, akik nem Isten népe, azokat, akik saját érdekeik és ambícióik miatt megszállták az Isten Egyházát, akiknek semmi köze Jézus Krisztushoz.

Az Egyház mindig is egy volt; a Fiam alapította a Földön; az Apostolokra, a prófétákra, a mártírokra és a szentekre alapult, – nem csak az Egyház által kinyilatkoztatottakra, hanem az ismeretlen, kicsi és elnyomott szentek seregére -, és az Ő hűséges népére. Most Krisztus igazi Egyháza erőteljesen újra felemelkedik a népén keresztül, aki meg akarja élni és gyakorlatba helyezni az Evangéliumot, a Szentírás szavait és az igaz Egyház és a szentek tanításait.”[9]

A 2018 december 13-i üzenetben, a Szűzanya újra beszélt Jézus Krisztus egész Világegyetemre kiterjedő Egyházáról és megmutatta nekünk a konkrét lépéseket, hogy a tagjai lehessünk.

„Beszéltem nektek Istenről és az Ő életéről, mely kiterjed az egész Világegyetemre. Ma azt mondom nektek, hogy az Egyház, melyet Fiam alapított a Földön, nem korlátozódik a Földre, hanem jelen van az egész Világegyetemben. Vannak bátyáitok és nővéreitek mindenütt a Világegyetemben; ők is, min ti idézik a Fiam nevét és kereszténynek nevezik magukat. Jézus értük is az életét adta és méltónak tartotta őket arra, hogy a népéhez tartozzanak. A tény, hogy nem tudjátok a saját szemeitekkel látni őket, nem jelenti azt, hogy nem léteznek. Ne viselkedjetek úgy, mint az arrogánsok, akik mindet letagadnak, amit nem értenek. Isten nagy misztériumait alázatosságon és imán keresztül lehet megérteni, ahogy az velem is történt.

El fog jönni a nap, melyen Isten minden gyermeke egységben fog élni az Új Teremtésben, melyet Fiam fog alapítani az idők végeztén. Azok, akik Lucifert szolgálják, visszautasítják az igaz Istent és nem szeretik a testvéreiket, nem fognak belépni. Azok sem, akik magukért és az egoizmusukért használták Fiam nevét. Ma a Világegyetem egész emberisége még úton van, egyetlen cél felé haladva, hogy újra egyesüljenek Krisztusban és egyetlen népet képezzenek. Azonban már megtapasztalhatjátok Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának élő jelenlétét azáltal, hogy megnyitjátok a szíveteket az eljövendő idők újdonságára. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy megkapjátok a fényt; ne utasítsatok vissza mindent, mint az önfejű gyermekek.

Szeretnétek ti is része lenni Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának? Ha szeretnétek, akkor három dolgot kérnek tőletek: 1) hogy teljesen odaadjátok az életeteket Szentháromság Egy Istennek az Én Szeplőtelen Szívemen keresztül; 2) hogy önazonos életet éljetek, az isteni törvényeket tiszteletben tartva, melyeket  Fiam kinyilatkoztatott nektek az Evangéliumban;  belétek is van írva és a Szentlélek életben tartja a szellemetekben; 3) higgyetek Isten más gyermekeinek létezésében a Világegyetemben, akik – veletek együtt – az Ő Egyházát képezik, az egyetlent és oszthatatlant; szellemi és imaközösséget élve velük.

A Földi Egyház, mint láthattátok, megosztott, a világ szelleme terheli, sok parazitától fertőzött és át kell adnia a helyet Jézus Krisztus valódi Egyházának, mely él és pulzál az egész Világegyetemben. Ne aggódjatok emiatt és ne lepődjetek meg, mert Istennek meg kell tisztítania a népét; ez az irgalmasság és az igazságszolgáltatás cselekedete.”[10]

Az Édesanyánk sosem rejtette el előlünk a felelősségeinket és utunk nehézségeit, de mindig reménnyel töltött el minket, emlékeztetve a nagy küldetésre, mely Jézus Krisztus egész Világegyetemre kiterjedő Egyházára vár.

„Az egyház küldetése folytonosan nemzeni Isten gyermekeit a Szentháromsági életbe. Így igazak, szabadok és képesek lesznek a jót választani és visszautasítani a gonoszt, hogy találkozzanak Isten minden gyermekével és életet adjanak nekik.

Most itt van az ideje, hogy ez az Egyház megtegye a bejelentését, egyesülve a Világegyetemben jelenlévővel, az életén, a doktrínáján, a liturgiáján és a szentségein keresztül, azaz mindenen keresztül, melyet ezekben az években kapott. Mindez a hit, szeretet és remény nagy letétjét képezi.

Nem azt mondom, hogy nem lesznek konfliktusaitok, mert Lucifer gyűlölete erős Jézus Krisztus egész Világegyetemre kiterjedő Egyháza ellen, de Isten szeretete irántatok erősebb. Az én szeretetem irántatok szintén erősebb és én hálás vagyok nektek mindazért, amit ezekben az években tettetek.

Az otthonaitok valóban szentélyek lesznek. Vonzani fogjátok a jóakaratú emberiséget, amely képes meglátni egy másik Egyházat, képes meglátni azt, ami még nem volt a Földön. Azt akarom, hogy ez az egyház szegény legyen, azaz ne pénzben és eszközökben legyen gazdag és hatalmas, hanem hitben, reményben és szeretetben, tanokban és csodákban, mindenben, amit Isten megenged nektek, mert fogy az idő. Fiaim, Istennek cselekednie kell, hogy megmentse a Földet az emberiség azon részétől, amely mindent és mindenkit el akar pusztítani

Emlékezzetek jól azonban, hogy ti vagytok azok, akikre Isten alapítja az Egyházát, tökéletesen egyesítve Szent Péter apostollal és Isten eszközeivel. Ma, ezen a Földön, ti vagytok azok, akikre Isten az Ő Egyházát, Jézus Krisztus egész Világegyetemre kiterjedő Egyházát alapozta. Legyetek tudatában az esemény nagyságával és a felelősségetekkel, de legyetek boldogok is, mert Isten kiválasztott titeket. Minden alkalommal, mikor Isten kiválaszt valakit, szeretetből teszi, hogy eltöltsön titeket a Szeretetével.”[11]

2018 május 20-án, Isten kifejezett kérését követve, nyilvánosan bejelentettük „Jézus Krisztus egész Világegyetemre kiterjedő Egyházának” létezését és tevékenységét a Földön.[12] Attól a pillanattól kezdve mindazok előtt, akik hallgattak, Jézus Krisztus egész Világegyetemre kiterjedő Egyházának papjaként mutatkoztam be. Továbbra is ezt fogom tenni a felhatalmazás alapján, melyet az Úr Jézustól és az Ő népétől kaptam.

2019-ben ez az Egyház megalapult egy nonprofit Egyesületként „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza” névvel, az aktuális olasz törvényeknek megfelelően. Bárki, aki hozzá szeretne tartozni és részt venni a programokban, csatlakozhat. Ennek tekintetében bármilyen információhoz hozzájuthattok, ha írtok, vagy hívtok minket.

Ugyancsak 2019-ben, arra kértek minket, hogy szenteljük a Földet az Atyaistennek, amit mi megtettünk 2019 augusztus 4-én. Ebből az alkalomból az Atya beszélt hozzánk. Íme néhány részlet a beszédéből:

„Megvalósulnak az ígéreteim, mert most a Földön van egy nép, akik hozzám tartozik. Végre létezik a világegyetemre kiterjedő Egyház, amit az én Fiam létesített: élő, lüktető, szent, egységes, aki csak az én akaratom keresi…

…ma aláírtok velem egy visszavonhatatlan szövetséget. A szövetség a következő: „Népemmé lesztek, én pedig Istenetekké leszek néktek[13]. Az én Fiamon, Jézuson keresztül, a Szentlélek által bevezetlek az ígéret földjére, az új Jeruzsálembe, ami az új teremtés, az örökkévalóságból előkészítve nektek és mindazoknak, akik szerettek engem és szolgáltak az évszázadok során… mától kezdve véglegesen hozzám tartoztok, és én belétek helyezem a pecsétem.

…A Fiam vezetni fog, a Szentlélek megszentesít és én védelmezni foglak titeket. Leválasztom rólatok a mérgező gyökereket, mert semmi tisztátalan nem léphet be az én népembe. Lucifer és az udvartartása nem tudnak többet megfélemlíteni titeket. Lesznek próbáitok és nehézségeitek, mert érezni fogjátok az ellenség gyűlöletét, de nem lesz többet közötök a rosszhoz: elválasztalak egyszer és mindenkorra a rossztól, mert az én népem vagytok.

…Gyermekeim, a Földre nehéz idők várnak. Minden gyűlölet, amit az ember elvetett, visszaszáll rá. Látjátok már, hogy a természet fellázadt a zsarnok ember ellen… És az én világegyetemben jelenlévő Egyházam visszaárasztja a kegyelmét rátok, mert egyetlen nép vagytok.”[14]

2020 január 19-én, ez az Egyház ünnepélyesen felajánlotta magát a Szentháromságnak és az Atya újra beszélt hozzánk. Íme néhány részlet az üzenetéből:

„Gyermekeim, ez egy nagyon veszélyes időszak. A bolygótok részben megsemmisült, mint ahogy azt a természetben láthatjátok. A föld, a víz, a tűz és a levegő elemek fel vannak borulva, be vannak szennyezve és meg vannak szentségtelenítve. Ugyanúgy az ember szíve isAz Egyház sajnos már a kezdetektől meg van osztva, fel van darabolva. A keresztények steril csatát vívtak egymással, felekezetek a felekezetek ellen, doktrínák a doktrínák ellen fordultak. Kard helyett Isten igéjét használták. Jézus Krisztus nevében tárgyaltak, öltek, loptak és súlyos dolgokat követtek el…

Azonban mondani szeretném, hogy az igazi Egyház létezik és mindig is létezett. Nem jött ki soha a katakombákból, mert egy másik struktúra, ami magát Egyháznak nevezi, fokozatosan teret hódított a történelem során. Mindig is két Egyház volt: Jézusé, ami hozzám tartozik és Luciferé, ami hozzá tartozik. Két különböző entitás, ellentétes valóság arra kényszerülve, hogy egy hierarchikus rendszer nevében együtt éljenek…

Gyermekeim, eljött az ideje, hogy szétválasszam az igazi Egyházat a hamistól… Ma leválasztom az igazi Egyházat a hamisról és megújítom veletek az örök szövetséget, amit senki nem tud megszakítani. A velem való szövetségnek egyetlen neve van: az én Fiam, Jézus Krisztus. Ő az élő szövetség, Ő a garanciája annak, hogy ti az enyémek vagytok…

A hamis Egyház az évszázadok során azon munkálkodott, hogy elhomályosítsa a Fiam képét és ártalmatlanná, elenyészővé tegye. Jézus egy egyház fejeként lett bemutatva, egy prófétaként a sok közül, egy virtuóz spirituális mesternél semmivel sem többként,azonban Jézus Krisztus, az én Fiam az Egyetlen Megmentője az emberiségnek. Ő a Világegyetem Ura, aki az én nevemben az egész teremtést uralja. Aki hozzám akar jönni, Rajta kell keresztülhaladjon, el kell ismerje őt Isten Fiaként, Úrként és egyetlen Mesterként. Enélkül nem létezik semmilyen szövetség sem velem és nem is lesz soha…

A hamis Egyház azon is dolgozott, hogy megszentségtelenítse és értéktelenítse az Eucharisztia szentségét, megtagadva, hogy abban jelen van az én Fiam. A hamis Egyház elhidegítette a keresztényeket az Eucharisztiától, sok kételyt sugallva ezen Szentség irányába. Nagy része a keresztényeknek ma nem hisz Jézus Eucharisztikus jelenlétében.

A hamis Egyház megpróbálta Szűz Mária személyét és jelenlétét is semmisíteni, jelentéktelenné tenni, őt, aki az én választott Lányom, Isten Anyja, a Szentlélek Jegyese és az emberiség Társmegmentője. Máriát ajándékként kaptátok meg, de az Egyház kidobta…Ez sok és minden mértéken túl van.

Innentől kezdve az igazi Egyház le lesz választva a hamisról és növekedni fog. Meg fogja nyilvánítani az én hatalmam és dicsőségem. Tudjátok meg, hogy egyetlen Egyház létezik a Földön, amit az én Fiam, Jézus Krisztus alapított és ami jelen van az egész Világegyetemben. Ez elismeri a Szentháromságot és Mária Királynőt, az Anyát és az emberiség Társmegmentőjét. Befogadja és éli az Univerzum minden testvérével a lélekközösséget, bárhol is van, küldetését teljesíti, hogy az élőket és holtakat a megmentés felé vezesse. Más Egyház nincs és nem is lesz…

A veletek való szövetségem vitathatatlan lesz és senki nem tudja megszüntetni. Ha ma népként kimondjátok az igenetek, én hatni fogok közöttetek. Általatok feltámasztok a Földön egy népet, aki egyre jobban fog növekedni és egyesülni veletek szellemben[15]… Lucifer Egyháza ezzel szemben kiszárad és száraz fa lesz…

Lucifernek és népének azt mondom, hogy legyenek figyelmesek. Jaj nektek, ha egyetlen ujjal is megérintitek ezt az Egyházat. Szembeszálltatok az örök Istennel, a dicsőség Atyjával és most azt kapjátok vissza, amit elvetettetek…Most egy új nép erős, szembeszáll veletek és nem tudtok semmit sem tenni…

És ti, népem, éljetek hittel, bátorsággal és szeretettel és nem engedem, hogy bármitek is hiányozzon. Megköszönök nektek minden lépést, amit velem együtt tesztek meg. Ne feledjétek, hogy innentől kezdve a Szentháromság abszolút tulajdona vagytok, akitől mindenben függeni fogtok. Ne támaszkodjatok többet az emberi tudományra, a doktrínákra és az emberi technológiákra, hanem éljétek meg a Szentháromság szolgálatát, ami új emberiséggé farag titeket. Ezt megígérem nektek…”

2020 augusztus 7-én az Atyaisten ünnepségét celebráltuk, ahogy azt minden év ezen napján megteszi ez az Egyház. Ezek azok a szavak, melyeket az Atya nekünk címzett ebből az alkalomból:

„Gyermekeim, látjátok, hogy a Föld nehéz időkön megy keresztül; a legmélyebb szenvedésben van és el van merülve a sötétségben. Azonban, fel szeretném rázni a Földet, megremegtetni a Szeretetemmel. Én nem sújtom a Földet a rosszal – ahogy azt sokan hiszik -, mert a gonosz nem tartozik hozzám; nem részem és soha nem is lesz az. Én a szeretetemmel érintem meg a teremtést. Az én szeretetem fény és a fény élet.[16] A szeretetem jelenlétében a Gonosz fellázad és megnyilvánítja magát. Minden ezközt be fog vetni, hogy ellensúlyozza a szeretetem és elhomályosítsa a fényem.

Ezért ne lepődjetek meg: minél inkább előre mozdul az utatok a fényben, annál jobban fogja felfedni és megnyilvánítani a sötétség a gyűlöletét irányotokba és Isten igaz gyermekei irányába. Mindazonáltal, nem szabad félnetek, mert a szeretetem meg fog védeni titeket. Az én fényem elhárítja a sötétséget mindegyikőtökről; az egész népemről és az egész bolygóról. Ez akkor következik be, ha van egy nép, amely feláldozza magát, imádkozik és felajánlja magát a Fiamon keresztül, a Szentlélek erejében, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül.

Egy megbocsátás felé haladó út lett kérve tőletek,[17] amely mindig egy elmerülés a fényembe. A fényem nélkül, a sötétség uralkodik a Földön és ezt jól látjátok. Sajnos, az emberiség egy nagy része elszalad a szeretetem elől, mert fél tőle. [18]Fél attól, hogy meg legyen ítélve és annak mutassa magát, ami. Ezért Luciferhez, vagy más, saját maga által teremtett bálványokhoz fordul, abban a reményben, hogy meg lesz mentve, minden erőfeszítés nélkül, de ez nem így van. Csak az én szeretetem tud megmenteni titeket; nincs más módja a megváltásnak számotokra. A szeretetem megtestesült a Fiamban, Jézusban, aki szüntelenül munkálkodik a Szentlelken keresztül, aki különleges módon van jelen Mária Szívében.

A harcotok egyre nehezebb lesz, gyermekeim. A sötétség erői nem tudnak elviselni titeket; Lucifer erőszakos gyűlölettel gyűlöl benneteket. Meg fognak próbálni a sár alá temetni titeket, de én a szabadság szárnyait fogom nektek adni, hogy a világ sara fölött repülhessetek. Felülről fogtok rátekinteni és legyőzni azt.

Nem várhattok gyengédséget és kedvességet a világtól, mert az gyűlöl titeket; azonban, ahogy azt hallottátok, a Fiam legyőzte a világot.[19] A Vére beborít és védelmez titeket. Az ő Vérének pecsétjét hordozzátok, melynek megvan az ereje, hogy eltaszítsa a gonoszt. A Sátán látja a pecsétet, látja a fiam Vérét és továbbáll.[20] Senki nem fog tudni megérinteni benneteket; azonban, tapasztalni fogtok próbákat, hogy a hitetek megerősödjön. Csak annyit kérek tőletek, hogy maradjatok hűségesek a szeretetemhez, az életemhez a Fiam szavaihoz és mindahhoz, amit ezen évek alatt kaptatok. Ne féljetek és ne hátráljatok meg egyetlen fenyegetés előtt sem. Semmi sem sújthat benneteket, mert én köztetek vagyok, mint egy örök szikla, hogy oltalmazzalak és megvédjelek benneteket.

Ti vagytok az én kis nyájam, melyet elragadtam a haláltól és a gonosztól. Ezért ne féljetek a farkastól, akkor sem, amikor üvölteni halljátok. Csak arra összpontosítsatok, hogy engem keressetek a Fiamon keresztül a Szentlélekben, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül. Csak az én szeretetemet keressétek. Majd én foglalkozom a farkassal. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!”

Összefoglalva, a terv, melyet Szűzanya meg szeretett volna valósítani a Medjugorje-i jelenésein keresztül, az volt, hogy megújítsa a kereszténységet és bevezesse Isten tervébe, hogy az egész világegyetemet egyesítse Krisztusban.[21] Az életfelajánlásommal Jézusnak, Mária Szeplőtelen szívén keresztül,  jelenései igazságának kinyilatkoztatásával, a Medjugorje-i szolgálatom során, a papságom logikusan beleilleszkedett Isten tervébe.

Továbbá, 2003-tól az Úr elhívott, hogy a Központi Mag tagja legyek, a három rendkívüli eszköz – mely az egész Világegyetem Egyházának szolgálatában áll – egyikének, amelyről hosszan beszéltem. Ez még jobban belevont Isten egész Világegyetemre vonatkozó programjaiba.

A nyilvános kiközösítésről szóló rendelet, hivatalosan szentesítette  papságom végleges elválását  a Katolikus Egyházétól és  „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházába” való beiktatásomat. Ezért Jézus Krisztus nevében végzem a papi szolgálatomat, az egész Világegyetemre kiterjedő Egyházában. Felajánlom az életemet azokért, akik ehhez az Egyházhoz tartoznak és vele együtt az egész emberiségért.

Ez az egyház a beteljesedéshez viszi a Megváltás művét, összegyűjti és megéli a kereszténység évezredek során összegyűlt gazdagságát és támogat minden jóakaratú embert, aki el szeretné érni az érettséget Krisztusban.[22] Ez az Egyház nem ítél el, vagy kritizál senkit. Nyíltan befogad mindenkit, aki őszintén és előítélet nélkül közelíti meg, készen, hogy bárki számára számot adjon a benne rejlő reményről.

Mindenki követheti a Föld és a kereszténység jelenlegi helyzetét és levonhatja a saját következtetéseit, hogy jelen idők kihívásainak megfelelő választ adjon Istennek.

Mindig felajánlom magam értetek és azokért, aki úgy döntenek, hogy elkezdik ezt az utat. Szeretnék szívből jövő köszönetet mondani azoknak, akik válaszoltak Istennek és támogattak az évek során.

A legjobbakat kívánom mindannyiótoknak és megáldalak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Finale Ligure, 2020.október 25

                                                                                              Tomislav Vlašić


[1] Lásd Apcsel 5,34-39

[2] Lásd Stefania Caterina, “A Fénysorompón Túl”, Luci dell’Esodo, 2008

[3] Egyházi Törvénykönyv 1338 paragrafusa: „Nem tilthat el senkit a rend hatalmától, hanem megtilthatja annak gyakorlását vagy bizonyos cselekedetek végrehajtását…”

[4] Lásd Szentlélek üzenete 2016.05.15 „Kozmikus szakasz”

[5] Lásd Szentséges Mária üzenete, 2016.07.23, „A Szívem Győzedelme”

[6] Lásd Szentlélek üzenete, 2016.10.15, “Ma a kozmikus pünkösd véglegesen bevégeztetett”

[7] Magyarul is megjelent és megtalálható a www.azujteremtesfele.com oldalon

[8]  Lásd Szentséges Mária üzenete 2017.10.13 „Ti vagytok a Kicsi, Nagy Egyház

[9] Lásd Szentséges Mária üzenete, 2018.12.09, „Ne keressétek máshol, amitek már megvan”, mely ezen a weboldalon lett közzétéve és az „Élet, nem Élet Isten nélkül” című könyvben.

[10] Lásd Szentséges Mária üzenete, 2018.12.13, mely ezen a weboldalon lett közzétéve és az „Élet, nem Élet Isten nélkül” című könyvben.

[11] Lásd Szentséges Mária üzenete, 2019.06.24: „Én vagyok az Egyház Édesanyja

[12] Ennek az Egyháznak a programját a 2018.05.20-I dokumentum tartalmazza, mellyel meghirdettük az Egyház létét, melyet ezen a weboldalon publikáltunk és melyre utalok

[13] Lásd Jer 11,4

[14] Atyaisten 2019.08.04-I üzenete,”Itt vagyok, az Atyátok vagyok”

[15] Ez a nép nem egy új struktúra az egyházban. Ez Jézus Krisztus megújításra irányuló cselekedetének gyümölcse, melyet a 2011.09.11-I “Népem jövője” című üzenetben jelentett be.

[16] Lásd Jn 1,4

[17] Szentséges Mária 2020.08.2-“Haladjatok a megbocsátás felé” című üzenete

[18] Lásd “A Fénysorompón Túl”, 1. Fejezet 26-31

[19] Lásd Jn 16,33

[20] Lásd Ex 12,21-24

[21] Lásd “Újraírni a történelmet II. Kötet-Az Univerzum és lakói” 294-297 o.

[22] Lásd Ef 4, 11-16