Krisztus jelenlétének a tudatosítása

2022.01.05 – Elmélkedés

Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat)

Kedves fivéreim, kedves nővéreim, megéltünk egy évet a messiási idők[1] kezdete óta és szükségünk volt erre az elmúlt évre, hogy belépjünk Jézus Krisztus jelenlétének a tudatosításába, amit másképp úgy nevezünk, hogy Jézus Krisztus eljövetelének a közbenső jelenléte. Aki tavaly komolyan vette ezt az utat, meg tudta tapasztalni a mi Urunk Jézus Krisztus jelenlétét, és eljutottunk arra a pontra, hogy teljes mértékben tudatában legyünk a jelenlétének és Vele együtt, tudatosan belépjünk egy Föld-i, Világegyetembeli küldetésbe. A Földre a Föld evangelizációja van bízva, a Föld-i Egyházra – arra az Egyházra, amely egyesült a Világegyetembeli Egyházzal – és a Világegyetembeli Egyházból érkezik a segítség ebbe az Egyházba, hogy Krisztussal együtt véghez tudja vinni a Föld evangelizációját.

Mi ma a Vízkeresztet – az Úr megjelenését – ünnepeljük. Az Ő, történelem mentén történő megnyilvánulását ünnepeljük, mint ahogy azt az első olvasmányban is tanúsítja Izajás, aki a messiási idők érkeztét hirdeti[2]. Van egy tanúságtétel arról, hogy a zsidó vallás papjai ismerték a próféciákat és tudták, hogy hol kellett megszületnie Jézusnak. Az Evangéliumból tudjuk, hogy Heródes király is pontosan tudta, hogy hol született meg Jézus, és ez jelzi az emberiség kettészakadását Jézus jelenlétében: a nép, aki befogadja és a nép, aki visszautasítja őt, sőt, meg akarja ölni. És akkor előjön az áteredő bűn. Nem elegek a rítusok, nem elegek a felszínes imák: eljött a pillanat, amikor minden embernek a Földön, a Világegyetemben és az egész népnek találkoznia kell az Úr Jézussal.

A szöveget elemezve könnyen meg lehet érteni, hogy Szűz Mária és Szent József befogadták Jézust, őrizték és teljes mértékben  elkötelezték magukat Neki és a Magasságos Isten által védelmezve, őrizve voltak. Azt is tudjuk, hogy Heródes meg akarta ölni a gyereket és tudjuk, hogy a zsidó vallás papi vezetői a hírhedt kereszt általi halálra ítélték Jézust. A valóságokat meg kell nyilvánítani a bennünk lévő Krisztus előtt, közöttünk, minden magatartásban, amit az ember választott. Ebben a Jézus Urunk közbenső jelenlétében, közöttünk meg fog nyilvánulni a fény, egyre inkább a fény, és minden arc úgy fog megnyilvánulni, mint ahogy Isten előtt van.

Szent Pál az Efezusiakhoz írt levelében mondja: „Bizonyára hallottátok, hogy Istennek milyen kegyelmi adományában részesültem a ti javatokra, vagyis azt, hogy kinyilatkoztatásból megismertem a titkot, ahogyan már fentebb röviden megírtam. Amely más nemzedékek idejében nem volt ismert az emberek fiai előtt, úgy ahogyan most a Lélek által kijelentette szent apostolainak és prófétáinak: azt ugyanis, hogy a nemzetek Krisztus Jézusban társörökösök, tagjai az egy testnek, és együtt részesülnek az ígéretben az evangélium által.”[3] Ezt mondta Szent Pál ezekre az időkre és mi tudjuk, hogy mire gondolt.

Az utolsó alkalommal a Szenteste előestéjén beszéltünk az emlék[4] megünnepléséről. Mit is jelent az? Azt jelenti: ma még jobban megnyilvánul ez az igazság, ez a kegyelem és ma megnyilvánulnak a kegyelmek, melyek az egész Világegyetem Krisztusban való újraegyesülésének az utolsó fázisát kísérik. Nem befogadni ezeket a kegyelmeket olyan, mintha egy megszökött történelemről beszélnénk, vagy mintha egy tőlünk távol álló vízforrástól, amikor mi szomjan maradunk, kiéhezve és a sivatag csodáiról beszélünk, ahol Jézus a népet táplálta.

Ezeknek az időknek az emlékét ünnepelni azt jelenti, hogy Jézus Krisztus napjainkban való jelenlétének a kegyelmét ünnepelni és ezért a népnek be kell lépnie ennek a kegyelemnek a tudatosításába és felelősséget kell vállalnia. Rengeteg kifogás van: nehéz megérteni ezt a kegyelmet, nehéz megérteni Jézus közbenső jelenlétét. A hűséges testvéreknek nem volt nehéz felismerni, hogy a Földön megszületett Jézus, nem volt szükségük algoritmusokra. Nyitottak voltak a kegyelemre és nemcsak megjelentek, hogy imádják újszülöttként, hanem mint ahogy Szent József tavaly elmagyarázta az ünnepnapjának az előestéjén[5], gyakran jöttek az angyalokkal miközben Jézus Mária méhében növekedett, és segítették őket.

Ma minden eszköz ennek az Egyháznak –  amely csatlakozik az egész Univerzum Krisztusban való újraegyesítésének a tervéhez – a rendelkezésére áll, és aki jóakaratú, megismerheti. Én nem akarok, mi nem akarunk senkit sem kritizálni, hanem látni szeretnénk az igazságot, hogy ti is láthassátok az igazságot. Friss példákat hozok: A Szűzanya Fatima-i jelenései megmutatták a megmentés útját. Bizonyos igazságokat, melyek ki lettek nyilatkoztatva, az Egyház elhallgatta és nem lettek kimondva. Hagyjuk is ezeket, tudjuk, hogy a Szűzanya kérte az Egyház képviselőjét, a Pápát az összes püspökkel együtt, hogy ajánlják fel az egész világot Máriának. Ez nem valósult meg, mert ellentétek voltak a püspökök között, számítások. Kérve volt Oroszország felajánlása. Ez sem történt meg II. János Pál jöveteléig, aki Krisztus Misztikus Testével egyesülve tette meg a felszentelést. Félreállította a püspököket, akik ellenezték. Ott kettészakadt az Egyház. A Szűzanya a világ felszentelését és a megtérését kérte a második világháború elkerülése érdekében. A háború megérkezett, katasztrófát okozott.

Mi egy másik dolognak vagyunk a tanúi: a Medjugorje-i jelenéseknek, legalábbis én személyesen egy tanú vagyok. A kezdetektől fogva az Egyház tagadta a Szűzanya jelenéseit. Az Egyházi Hatóság néma maradt, nem ismerte el a kegyelem jelenlétét. Értitek? És akkor Isten arra a következtetésre jutott – mint ahogy az üzenetekben is látható – hogy összehívjon és képezzen különleges eszközöket, hogy magához vonzza azt az Egyházat, amely csatlakozik, aki tenni akar, az egész Világegyetembeli Egyház testét képezni. És ezekben az időkben vagyunk, amikor meg tudjuk kapni a hűséges testvérek, az Arkangyalok, minden szentek segítségét, ha őszintén befogadjuk Jézus Krisztust Mária által, Szent József segítségével és így el kezdjük tudni tudatosítani ezt a kegyelmet.

Ezen a ponton megkérdőjelezhetjük: nem könnyű mindezekben a dolgokban hinni. Vissza szeretnék térni újból Szent Józsefre, a tavalyi üzenetére az emléknapjának az előestéjén[6], amikor elmagyarázza, hogy az élet kezdetén, az anyaméhben Isten mindannyiunknak feltárja az ő tervét szellemben és kíséri azt, aki eldöntötte, hogy Istent szolgálja. És ezeket a szakaszokat tökéletesen látjuk Szűzanyában, Szent Józsefben: a megfelelő pillanatban Isten feltárja a folyamat, a szolgálat szakaszát. Az, amit Szűzanyában és az igaz Szent Józsefben látunk, mindannyiunkra vonatkozik. Épp ezek a személyek – gyöngy lelkek – számunkra példák, tiszta tükrök, ahol mi láthatjuk, hogy számunkra is be van tervezve a saját eredetiségünk szerint, hogy fel legyünk ébresztve, kísérve legyünk a teljes fény felé. Ez az értelme, hogy Jézus jelenlétét csak szellemben tudjuk megérteni, mert a mi szellemünk megnyílik azokra a mélységekre, melyeket Isten belénk pecsételt és tőlünk  a korrektség van kérve, hogy Isten színe elé kerüljünk Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, hogy szeplőtelenné váljunk az új teremtésbe való belépés érdekében.

Fontos látni és befogadni ezt a keretet, hogy összefoglalhassuk: Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához tartozni nem egy fakultatív dolog, nincs más út, vagy csatlakozol a tiszta Szellem törvényeihez, hogy beléphess Isten dicsőségébe, az új teremtésbe, vagy elcsúszol, lefele haladsz. Íme, itt van ennek a pillanatnak a választása.

Az, ami azoknak az útján van, akik befogadták az Úr meghívását, befogadták azt a kegyelmet, hogy Jézus Krisztus Világegyetembeli Egyházához tartozzanak, a szeretetünk nagylelkűsége által van megjelölve. Isten, Szeretetének a nagylelkűsége, ahogyan a Három Isteni Személy szereti egymást, úgy szeretnek minket, de ezt a szeretetet csak ugyanazzal a nagylelkűséggel tudjuk befogadni, hogy szeretjük azt a Szeretetet, és az a szeretet megtestesül bennünk, mi a Szeretet szeretettjeivé és szeretőivé válunk. Itt nemcsak arról van szó, hogy kiválasztunk egy struktúrát, amihez tartozunk, hanem az Isteni életet válasszuk. Olyan, mint ahogy minden idők kegyelme kéri mindannyiunktól, hogy alkalmazkodjunk a kegyelem szerinti élethez, így mindenki, aki akar csatlakozni ehhez a kegyelemhez el kell fogadja ezeket a programokat. Természetes és azonnali, hogy ezek a személyek jobban megismerik egymást, jobban közelednek egymáshoz, többet kommunikálnak, mint ahogy a kezdetekben, Jézus születése után jöttek a hűséges testvérek, hogy imádják őt.

Ez az év egy jelentős kegyelem dinamikáját hordozza. Kéri azoktól, akik befogadták ezt az Isteni tervet, hogy a kegyelem teljes erejével mozogjanak, hogy megéljék és megnyilvánítsák Jézus Urunk jelenlétét.

Fel lehet tenni egy kérdést: miért nem fejlődött ki teljesen egy megfogant gyerek, aki igent mondott Istennek? Miért hiányzott az Egyház? Melyik Egyház? Hiányoztak a Mária szeplőtelenségébe elmélyedt szülők, a Szent József kegyelmébe, aki a feleségében Krisztust látta és a jegyesét, aki Krisztust szolgálta. Ha így lenne, akkor a szülők a megfelelő irányba tudnák kísérni a gyereket. Ha körülöttük ott lenne az Egyház, kísérhetné ezeket a gyerekeket. Vannak érveitek? Ti, akik itt ültök, megtapasztaltátok a változást, amin keresztülmentetek, hogy a próbák nem téptek szét, hanem megerősítettek, megtisztítottak, felemeltek, védtek. Hogy a közöttetek lévő kommunió egy védelem, megtapasztaltátok ezt? Akkor ennek kell kifejeződnie az életetekben, mindazok életében, akik az Egyházhoz tartoznak, hogy ez az Egyház, ami mozog, ma különösen a szellemi szinten, ahova a démonok nem tudnak belépni, akadályozni, növekedhessen ebben az évben, megnyilvánítsa a közöttünk jelenlévő Krisztust.

Ezt nem tudjátok a könyvekből, elméletekből megtanulni. Még, amit Isten az évezredek során kinyilatkoztatott, sem tudjátok megérteni Jézus Krisztus Szentlélekbeli jelenléte nélkül. Ő az, aki közöttünk eloszlatja a sötétséget a lelkekben, azok között, akik szellemben őt választják, és szellemben közvetíti a Szentháromság minden erejét. Lépjünk be ennek a tudatába, tudatosságába ebben az évben és hordozzuk ezt a kegyelmet minden jóakaratú embernek. Mindaz, amit szellemben teszünk, el fog jutni a lelkekbe.

És én megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] Szűzanya 2020 december 7-i üzenete „A messiási idő“ közzétéve a www.azujteremtesfele.com honlapon

[2] Iz 60, 1-6

[3] Ef 3, 2-3a.5-6

[4] Lásd Tomislav atya honlapunkon közzétett 2021 december 24-i „Boldog Karácsonyt“ elmélkedését

[5] Szent József, ezen a honlapon közzétett 2021 március 18-i „Mária, az új Asszony“ üzenete

[6] Lásd 5. lábjegyzet

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s