Szent József Tanúságtétele

Tomislav atya (hanganyag átírat)

2021.03.18

Kedves Fivéreim és Nővéreim!

Ma Szent Józsefet ünnepeljük, Istenben való atyánkat, és eldöntöttük, hogy felajánljuk minden férfi Istenben való atyaságát, mindazokat, akik atyák szeretnének lenni Istenben, ahogy minden kereszténynek lennie kéne.

Ahogy azt sokszor elmondtuk, a Liturgia, amit celebrálunk, többé nem csak egy celebráció, hanem az események celebrációja. Ma Mózesre emlékezünk, aki megvédte a hűtlen népet Isten előtt, amikor a közbenjárása megbékítette Isten haragját, ahogy az elhangzott a mai olvasmányban.[1] Az Evangéliumban, Jézus az Atyaisten nevében mutatkozik be.[2] Azt mondja, hogy az Atya benne hat és ő azt teszi, amit látott az Atya által megtenni. Kinyilatkoztatja az Atyát nekünk, hogy megismerhessük és az Atya műveit teljesíthessük, a Fiún keresztül, a Szentlélekben.

Megfogjátok kapni Szent József üzenetét, melyet Stefániának adott.[3] Ez az üzenet arra bátorít minket, hogy részt vegyünk Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházában és elmondja, hogy hogyan. Sok minden össze van foglalva és tisztázva van benne – amelyek ki lettek nyilatkoztatva számunkra -, hogy mélyebben megérthessük. Sok minden megéreztek a Szentek ezek közül, vagy ki lett nyilatkoztatva számukra; azonban, Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza, mely a Mennyekből ereszkedi alá, egyre fényesebbé kell váljon. Arra vagyunk hívatva, hogy belépjünk a teljes fénybe és a Szentháromsággal éljünk. Ezért ennek az üzenetnek a tartalma nagyon fontos mindannyiunk számára, egyénenként és közösségként is, a magcsoportoknak, a Szentélyházaknak és minden kapcsolatunknak, beleértve a kapcsolatot az egész Világegyetemmel.

Szent József összefoglalta, amit elmagyaráztunk Mária életéről, de ő bizonyosságot ad, mert senki más nincs, aki ily módon tehetne tanúságot Mária életéről, mint ő;  Ő valóban szemtanúja volt, a Szentlélekben való fogantatás pillanatától.

„Ha új teremtménnyé szeretnétek válni, először Jézussal és Máriával kell egyesülnötök, mint ahogy azt én is tettem. Jézus nem tudott volna megszületni Mária nélkül, de meghalni sem tudott volna Nélküle. Szüksége volt egy olyan szeplőtelen teremtmény részvételére – az egész emberiség nevében -, a Kereszten való szenvedésben és a feltámadás dicsőségében és, hogy megnyissa az utat egy új emberiséghez. Senki más nem tudta volna ezt megtenni Rajta kívül, aki mindent neki adott és teljes mértékben hozzá tartozott.”

Tekintsünk az Evangéliumra, hogy megértsük Mária és Szent József szerepét. A zsidók nem fogadták el Jézust. Mikor azt mondta, hogy az Atyától jött értük, akkor Istenkáromlónak nevezték, de Jézus így válaszolt: Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek.” (Jn 5,37)

Azoknak az embereknek nem volt alapjuk: nem fogadták el, amit Mózesen és a pátriárkákon keresztül örököltek. Hiányzott az Istennek kimondott igenük a fogantatásuk pillanatától kezdve. „Hogyan is tudnátok hinni ti, akik egymástól kaptok dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely egyedül Istentől van, nem keresitek?” (Jn 5,44)

Jézus szavai el kellett volna vezessék a zsidókat, hogy elmélkedjenek a tényen, hogy dicsőséget akartak a néptől, míg visszautasították a dicsőséget, mely Istentől jött, Aki kinyilvánította magát Mózesen és a pátriárkákon keresztül.

Ezen a ponton, Szent József bemutat minket ennek a misztériumnak: „Isten formált engem” aztán így folytatja: Minden, bennem és körülöttem, egy nagy misztérium volt” Lehetetlen befogadni az Atya akaratát és az apaságot, mely az Atyától jön, anélkül, hogy keresztülmennénk a misztériumon.

„Az én nevelt fiam az Istenem és a Megmentőm is volt. A földi jegyesem egy napon Anyámmá, Királynőmmé és Társmegváltóvá vált volna, mint ahogy az egész emberiség számára, melynek én is tagja voltam. Én megnyitottam nektek az utat, mert teljes mértékben befogadtam Jézus Megváltását és Mária Társmegváltását. Ezért Isten meghívott, hogy legyek az egész Világegyetembeli Egyház Őrzője, mint ahogy a Szent Család és a kis Názáreti Egyház őrzője is voltam.”

Szent József átalakult, azzá növekedett, amit Isten belépecsételt a fogantatása pillanatában. A misztériumon keresztül minden szempontból növekedett. Lehetetlen belépni a misztériumba, ha a misztérium nem nyilvánítja meg magát nekünk. A misztérium felett nem lehet uralkodni az elképzeléseink, kívánságaink vagy ambícióink által. Az eredetiségünk Istenben a misztériumba való belemerülésből emelkedik fel. Szent József bele volt merülve a misztériumba, a fénybe és abból a fényből emelkedett a saját eredetiségében. Azt mondja: „Én megnyitottam nektek az utat”. A lényeg az az, hogy a Szeplőtelen Édesanya és a nevelőapa a fogantatás pillanatától kezdve kísért minket; ily módon Isten minden gyermekét el fogják kísérni és minden emberiség anyja és atyja lesznek az új teremtésben.

Egyikünk sem léphet be a misztériumba alázatosság és az önmagunkról való teljes lemondás nélkül, ahogy azt József és Mária tette. Aztán a misztérium felfedi magát, ahogy az életünk misztériuma is: kik vagyunk Istenben; így az élet támogatva és őrizve van. Szent József volt az „őrző”, azonban nem csak attól a pillanattól kezdve, hogy meglátta a kis Jézust. Ő volt Mária őrzője a fogantatása pillanatától kezdve, az Istennek kimondott igene miatt, mert Istenben minden egy pillanat alatt történik, nincs idő. Mi az időkbe, periódusokba ágyazódva élünk, és el fogjuk érni a teljességet; a teljességben aztán azok leszünk, akik vagyunk.

Szent József azt mondta: „Mint ahogy már mondtam, a Názáreti család volt Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának az első sejtje.” Ez azért van, mert Jézus az egész Világegyetem Megmentője és Mária és József az egész Világegyetem Anyja és atyja.

„Jézus, Királyként, Megmentőként és Főpapként az új Szövetség középpontjában volt. Mária volt az Anya és a Királynő, a Társmegváltó, aki arra volt rendeltetve, hogy teljes mértékben részt vegyen a Fiú Áldozatában. Én voltam az ő népük és magamban hordoztam Izrael hitét és az új nép hitét, aki a Keresztáldozatból kellett megszülessen. Napról napra halt meg bennem a régi Izraelita, hogy helyet adjon a feltámadt Kereszténynek.”

Ez egy alapvető pont az egész Egyház és az Egyház minden tagja számára.

Szeplőtelen Mária egyedi és megismételhetetlen teremtmény az egész Világegyetemben, ahogy arról már sokszor tanúságot tettek nekünk. Szent József az apánk szellemben és Jézus arra hívta őket, hogy legyenek olyanok, mint két szűrő, akiken keresztülhaladhatunk. Mit jelent ez? Nézzétek, Mózes közbenjárt Istennél, hogy ne hagyja magára Izrael népét. Mégis, mi történt Jézus Krisztus eljövetele után, melyben elhozta a megváltást mindenki számára? Júdás és sokan mások elárulták Őt; az Apostolok megmutatták minden gyengeségüket és mi is megtapasztaljuk azokat a gyengeségeket minden nap; tudatában vagyunk annak. Ki segíthet nekünk? Ki segíthet, belépni a mély misztériumba, melyben halljuk az Atya hangját, szemléljük az Atya arcát, Szűz Márián és Szent Józsefen kívül, akik beléptek a Szívébe? Azt mondta: „Mikor a Mennybe mentem és beléptem a Paradicsomba, beléptem mindazok Szeplőtelenségébe, akik belépnek a Paradicsomba.” Az egész emberiségért végzik ezt a szolgálatot. Ha az Egyház nem bízza magát rájuk, akkor nem tud növekedni; nagyon nehéz lesz számára. Az egész világegyetemre kiterjedő Egyház befogadta a felszentelést Szent Józsefen keresztül – az Igazak égő szívvel -, Mária Szeplőtelen szívének.

Emlékeztek János Evangéliumára, ahol a Galileai Kánai menyegzőt meséli el.[4] Amikor nem volt több bor, az Anya ezt mondta Jézusnak, „Nincs több boruk” és Jézus elég szigorúan így válaszolt, „Asszony, miért vonsz be Engem?” Aztán az Anyja ezt mondta a szolgáknak, „Tegyétek, amit mond.”

Tehát megváltoztatta az idejét, Mária közbeavatkozása miatt. A szolgák megtöltötték a korsókat 300 liter vízzel és az borrá vált. Nagyon fontos, hogy közelebb kerüljünk a Megváltóhoz; különben nem tudjuk elérni az apaságot. Az Atya nem tud teljesen hatni bennünk, ha nem haladunk keresztül a Fiún és Mária felkészít minket erre a lépésre. Mindannyiunknak megvannak a napi korlátai, hibái és gyengeségei. Mindenképpen van egyvalaki, ami Jézushoz vezet minket. Szentséges Mária azt mondta a szolgáknak: „Tegyétek, amit mond”. Tehát Mária Szeplőtelen Szívén keresztül azt tehetjük, amit Jézus mondott nekünk és folytonosan mond, hogy tegyünk. Az Egyház meg tudja tenni. Az Egyház ki tudja nyilatkozni az Atya terveit Jézus Krisztuson keresztül, a Szentlélekben. Isten nem bújik el, mert szeretne rejtve lenni; Isten felfedi magát azoknak, akik vele szeretnének élni. Ezért az Anya és Társmegváltó szükséges az Egyház számára; azonban azt kell tennünk, amit Jézus mond nekünk, mert a kegyelmet Mária, a Társmegváltón és Szent Józsefen keresztül kapjuk. Az egész Egyháznak kapcsolódnia kell ehhez az igazsághoz, különben nem fogja megkapni a teljes fényt.

Ahogy azt mondtam az elején, sokan éreztek bizonyos igazságokat, mások kívülről megtanulták őket és megint mások inspirálva lettek. Azonban, ezen idő Egyházát meg kell világítsa az élet teljes igazsága, amely Istenben van, különben nem fog készen állni Krisztus dicsőséges visszatértére. Ebben az időben, melyben hiszünk Jézus különleges jelenlétében, az Ő közbenső eljövetelében, Szent József szavai nagyon fontosak: Én megnyitottam nektek az utat”. Megnyitotta az utat a misztérium felé, Isten felé és a mi legbensőnk felé; a teremtésünk és a fogantatásunk misztériuma felé, melyet senki sem magyarázott el nekünk. Így, most az egész Egyház felelőséget vállal az egész világegyetemben, minden személyért, minden emberi lényért, aki megfogant, és Jézus Krisztussal együtt felszabadítja mindazokat, akik még nem lettek megváltva, a Szeplőtelen Édesanyán keresztül. A mi erőteljes küldetésünk itt kezdődik. Ha egyesülve vagyunk Szent Józseffel és Szűz Máriával, el fogjuk érni Jézus Krisztust és Ő be fog minket fogadni a dicsőséges eljövetelekor, mert mi be fogjuk fogadni Őt.

Ahogy láttuk Szent József példájában, ha meg szeretnénk érteni a misztériumot, az angyalok és Isten rendkívüli eszközei cselekedni fognak; ez láthatóbban történt számukra, de nekünk is megnyilvánították. Emlékezzünk, hogy ezeknek a programoknak az elején, a hét nagy Arkangyal elvezetett minket a csendbe, hogy elkezdjenek elmagyarázni dolgokat nekünk. Azonban, mindenki be tudja őket fogadni hittel, reménnyel és szeretettel, ahogy Szent József is befogadta őket, jobban, mint Szűz Mária, aki bizonyosan több magyarázatot kapott tőlük. Így nagyon fontos, hogy elfogadjuk valaki eredetiségét. Ő nem kívánhatta, hogy olyan legyen, mint Mária. Az örök életben, Krisztus Misztikus Testében, senki sem él önmagáért, hanem mindenki mindenkihez tartozik, minden különbözőségükben. Mindenki egyedi és fel kell fedezze az identitását, hogy belépjen Krisztus Misztikus Testébe, Szeplőtelen Márián és Szent Józsefen keresztül és egy élő néppé válnia. Aztán mindenki küldetése megkezdődik.

Megáldalak titeket és remélem, hogy képesek lesztek megünnepelni ezt az ünnepet. A Misén, a felajánlás után fel fogjuk ajánlani magunkat. Minden férfit az Atyaistennek fogunk ajánlani és az Úr fogantatásának, illetve a születése hírüladásának főünnepe előestéjén, minden anyát a Szentháromságnak fogunk ajánlani. Szemléljetek és imádkozzatok! Isten áldjon az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1] Lásd kivonulás 32,7-14

[2] Lásd Jn 5,31-47

[3] Lásd Szent József üzenete, 2021.03.18, „Mária, az új Asszony”

[4] Lásd Jn 2,1-11

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s