A Krisztusban való hit által megnyílik a megváltás fényes útja

Levelek Isten népéhez

2023 március 25, Urunk születésének hírüladása

(Gyümölcsoltó Boldogasszony)

A Krisztusban való hit által megnyílik a megváltás fényes útja

Kedves testvérek,

Továbbra is JÉZUS KÖZBENSŐ ELJÖVETELÉRŐL beszélünk nektek. A jelenléte élő közöttünk, mert Jézus itt van, a Szentlélek erejében. Megerősítjük és tanúsítjuk most is, amikor az emberiség nehéz megpróbáltatásokon megy keresztül és azt kérdezi magától, hogy hogyan állja ki őket és milyen jövő vár rá. Ebben a felszólalásunkban újra elétek hozunk egyes, az utóbbi években hozzánk idézett szavakat, melyek már megmutatják a megoldásokat, a mi részvételünkkel.

Számos esemény beteljesedett már a tanúságtételünk kezdetétől mostanig, mely megerősíti mindazt, amit az évek során elmondtunk nektek. A minden dolog Krisztusban való újraegyesítésének utolsó szakaszában vagyunk. Jézus, most jobban mint valaha, az isteni cselekvés középpontjában áll, mely az egész Világegyetemben zajlik. Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette, s aki – mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével –, miután a bűnöktől megtisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban.”[1]

A feltámadásával és Mennybemenetelével Jézus Krisztus megnyitotta a fényes utat az egész emberiség, és minden teremtmény dicsősége felé. Most itt van, hogy elvezesse a saját, és az Atyaisten dicsőségébe mindazokat, akik csatlakoznak a szenvedéséhez és feltámadásához, és haladnak a dicsősége elérése felé. Megkapta az erőt az Atyától, hogy véglegesen megvalósítsa a megváltást, és az egész Világegyetemet bevezesse az új teremtésbe.[2] A Feltámadott hatalma alá fog vetni minden eseményt.

A kapott kinyilatkoztatásokból tudjuk, hogy a 2000. évi Nagy Jubileum alkalmával Szent Mihály és a többi hat Arkangyal leereszkedett a pokolba, hogy bejelentse a pokoli erőknek is az egész világegyetem Krisztusban való újraegyesítését. Miért a pokoli erőknek? Mert Isten fény, és minden lehetőséget megad az igazság megismerésére és a hazugság és igazság közötti szabad választásra. Mindenki ugyanúgy, legyen jó vagy rossz, arra van hívva, hogy szabadon válasszon:

„Isten cselekedete nagyon pontos vonalak mentén tagolódik:

  • A Krisztusban való összefoglalás tervének erős felgyorsulása, a világegyetemben létező és működő valóságok fokozatos kinyilvánításán keresztül;
  • Isten népének növekvő szellemi felemelkedése az egész világegyetemben, a nép számos tagjának felszentelésén és megszentelődésén keresztül;
  • A Földön és a világegyetem egyéb részein működő struktúrák és rendszerek fokozatos felülmúlása, melyek megakadályozzák a közvetlen kapcsolatot az ember és Isten között;
  • Krisztus Misztikus Testének erős szembeszállása a sátáni korrupcióval az egész világegyetemben;
  • Szentséges Szűz Mária, Szent József és a hét nagy Arkangyal sajátos védelme, Isten által megengedve a népe számára, különösen a sajátos küldetésekre kiválasztott felszenteltek számára;
  • A Szentlélek egyre világosabb cselekedete az élők és a holtak lelkében, az egész világegyetem emberiségének Krisztus dicsőséges visszatértére való felkészítéséért.

Szent Mihály megparancsolta Lucifernek, hogy vigyázzon, ne állítson akadályokat a kiválasztott lelkek és hűséges népe elé. A démonok az Isten által szabott határokon túli cselekedetei nem tűrhetők el.[3]

Ezért a Gonosz erői haraggal cselekszenek, ahogy azt érzékelhetitek a szemeitek előtt lezajló eseményekből. Megkísérelnek szembeszállni Jézus Krisztus és az Ő Egyházának jelenlétével és cselekedetével. Jézus jelenléte a Földön egy kozmikus és páratlan szembenállás középpontjába helyezi a bolygónkat. Itt Isten és Lucifer seregei fegyverszünet nélkül és akadálytalanul állnak szemben egymással. Mindaz, amit már jó ideje bejelentettünk nektek, megvalósulóban van: a Föld az utolsó harc színtere a Jó és a Rossz között, egy végleges harcé, mely az idők végeztén fogja elérni a csúcspontját, de már láthatóak az előjelei.

Annak, aki Isten Fiaként és Megváltóként üdvözölte Jézus Krisztust és felajánlotta Neki az életét Mária Szeplőtelen Szívén keresztül, követve a programokat, melyeket ezekben az években hirdettünk, nincs mitől félnie. Jézus ugyanis visszatért a Földre – a szellemben való közbenső eljövetelében, melyről már beszélünk nektek – hogy megerősítsen, megvédjen minket és megadja nekünk a szükséges kegyelmet, hogy szembe tudjunk nézni a ránk váró eseményekkel. Ez egy erőteljes kegyelem, mert az utolsó időkben vagyunk, ahol be kell teljesedjenek az ígéretek, melyeket a próféták hirdettek az évezredek során. A démon és követői által, az emberek és teremtés megrontására, elkövetett megtévesztések és manipulációk felett át kell vegyék az irányítást a Szellem fenséges törvényei, melyek Isten gondolata szerint irányítják az életet.

Ki járhat sikerrel ebben, ha nem maga Isten? Csak Jézus – aki Isten – fogja tudni beteljesíteni azt, amit sem az emberek, sem az angyalok nem lennének képesek tökéletesen beteljesíteni: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem.”[4]

Mi a feladatunk ebben, a gyakran drámainak tűnő helyzetben? Mit tehetünk? Ugyanezt kérdezték Jézustól és a kortársaitól: Erre azt kérdezték tőle: Mit tegyünk, hogy Isten tetteit cselekedjük? Jézus azt felelte: »Isten tette az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.”[5] Az együttműködésünk tehát a Krisztusban való hiten keresztül valósul meg, ami Isten Fia mellé helyez és képessé tesz minket, hogy kövessük a Megváltó művében. Jézusnak felajánlva, Mária, Anya, Királynő és Társmegváltó Szeplőtelen Szívén keresztül, hatásos eszközökké válunk erre az időre. Már többször megerősítettük, hogy a Felszentelés Mária Szeplőtelen Szívének nem csak egy egyszerű hódolati aktus, hanem egy valós, kozmikus törvény, melyen keresztül a szentháromságos erő cselekszik bennünk és elvezet minket az Istenben való végleges sorsunkhoz. Isten Anyja így fejezi ki magát: Gyermekeim, szenteljétek nekem érzéseiteket és gondolataitokat! Én megtartom azokat tisztán és felajánlom Istennek. Helyezzétek magatokat Szeplőtelen Szívem biztonságába, amely sosem ismerte meg a rosszat, hogy megóvjalak titeket a bűntől. Én szüntelenül fel foglak ajánlani titeket Fiamnak és közbenjárok mindannyiatokért, hogy a Szentlélek elárasszon adományaival. Így egészek lesztek, igazi Isten gyermekei, akik tisztelik az Atyát, hisznek a Fiúban és hallgatnak a Szentlélek hangjára.”[6]

Krisztusba vetett hitünk nem magától értődő, és soha nem szabad összetéveszteni a felszínes vallásossággal. A vallásos gyakorlataink, a hódolataink, legyenek bármilyen hasznosak és dicsérendők, nem elegendőek ahhoz, hogy elmerüljünk Isten életében, és nem tesznek minket új teremtményekké. Szükség van az őszinte és mély hitre, ami elvezet minket a gondolat és az élet valódi megváltozása iránti vágyhoz, túl a világ minden történésein. Így figyelmeztet minket Szent Pál: hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket az érzéki vágyakban!” [7] A Krisztusban való hittel magunkra öltjük őt és az életét, elmerít minket a gyógyító erejében, mely meggyógyítja a saját, és az emberiség sérüléseit.

Figyelem: Lucifer és démonainak cselekedete a RETTEGÉSEN, A HAZUGSÁGON és a CSÁBÍTÁSON alapul. Ezek a jelenlétének a jelei és a Föld tele van velük. De a démon cselekedete nem tud ellenállni egy szabadon és tudatosan élő nép hitének. Mindannyian azt választottuk, hogy „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához” tartozzunk, egy az Úrral egységben lévő nép akarunk lenni, készen a Belé vetett hitünk tanúsítására.

A hitünk eltapossa a társadalmunk által szüntelenül elénk helyezett bálványokat, melyek a démonok cselekedetét tükrözik: egyesek megrémítenek, mások átvernek, megint mások csábítanak. Lehet szó személyekről, dolgokról, helyzetekről, melyek gyakran elfojtják az emberek életét. Különösen manapság, az új technológia jelenségével, a mesterséges intelligencia egyre gyorsabb fejlődésével és a drámai és igazságtalan tettekkel, melyeket látunk, az emberiség kénytelen mindenféle csábítással, hazugsággal és félelemmel szembenézni. Az emberiségünk nagy része elveszettnek és zavarosnak érzi magát. Úgy tűnik, hogy semmilyen földi hatalom nem rendelkezik meggyőző válaszokkal, és így fokozódik a lázadás és a zavar.

Mi azonban tudjuk és tanúsítjuk, hogy Jézus itt van. Azért jött, hogy elhozza az Őt szerető népének a békét és a biztonságot, hogy újra a kezébe vegye a történelem kantárját és leválassza a bárányokat a kecskékről. Az egész világegyetemre kiterjedő Egyházzal együtt készíti elő az idők végeztekori dicsőséges megnyilvánulását, amikor majd mindenki látni fogja Őt. Lucifer tudja ezt, de nem tehet semmit Isten terveinek megállítása érdekében, melyek megállíthatatlanul haladnak a teljes megvalósulásukig. „hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atyaisten dicsőségére.”[8]

Jézus az élet és a szolgálat felelőségére hív minket: Mit szeretnék tőletek? Egy, a hívásotokhoz méltó egyszerű életet; egy szent életet, felajánlva annak, akik háromszorosan Szent. Az Egyház nem tud a Jegyesem lenni, ha nem lesz az minden, őt képező lélek is.

Azt kérem tehát, hogy legyetek JEGYES LELKEK. Ezek a lelket az örökkévalóság óta hozzám tartoznak. Úgy döntöttek, hogy teljességben nekem ajándékozzák magukat; mindent nekem adtak és én is mindent nekik adtam. Nem félnek a haláltól, mert az életet választották és engedelmesen követnek, bárhová is megyek.[9] Olyan lelkek, melyek különösen kötődnek az Anyámhoz, és Hozzá hasonlóak az Isten iránti engedelmességben. Ők az Atya örömei és a termékeny talaj, ahova a Szentlélek szórja az élet magjait. Igaz jegyesként, velem egyesülve, felébresztik az életet más lelkekben és Istenhez vezetik őket. Az én Egyházam ilyen lelkekből fog összetevődni, akik feltöltik a Világegyetemet Isten illatával[10] és ők lesznek Lucifer veszte.”[11]

Kedves testvérek, immár közvetlenül a Szent Húsvét, – Jézus nagy, a halálból az életbe való átmenete – előtt vagyunk, az átmenet előtt, mely mindannyiunkra és az egész, Jézust üdvözlő emberiségre vár, és ami tökéletessé és véglegessé fog válni az idők végeztén, amikor Jézus bevezet minket az új teremtésbe. Maradjunk tehát egységben Krisztussal és egymással, az egész világegyetemre kiterjedő Egyházzal közösségben, mert még nem jött el az idő. Szemléljünk a szellem szemeivel és maradjunk szorosan Jézus mellett szeretettel és bizalommal, és Ő jelen lesz a szívünk mélyén. A világ nem látja, mert nem szereti, és eltaszítja Őt. Mi azonban látni fogjuk az ígéretének megfelelően:Még egy kis idő, és a világ többé már nem lát engem. De ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok.”[12]

Ezen a különleges és kegyelmekkel teli Húsvéton Jézus megmutatja nekünk, hogy hogyan nézzünk szembe az eseményekkel, melyeken az emberiség keresztül halad: A népem nekem lesz felajánlva. Mindenki fel fogja ajánlani magát Istennek, Mária Szeplőtelen Szívén keresztül és az én Testemet, az Egyházamat fogja képezni. Így egy tiszta áldozat fog felemelkedni az Atyához, a Fiú által a Szentlélekben. Az egész népem áldozata lesz, élőké és holtaké, a Szívemmel egyesülve. Az Arkangyalok szüntelenül fogják bemutatni az Atya trónusa előtt. Ehhez fog csatlakozni minden angyal és minden szent tiszta szelleme. Isten után a legnagyobb erő lesz a Világegyetemben, mely szembe fog szállni a pokoli erőkkel. Ez a nép elő fogja készíteni az utat a dicsőséges eljövetelemhez…Egy Isten és egy nép fog létezni.”[13]

Reméljük, hogy ezek a szavak segítségetekre lesznek, hogy megtaláljátok a válaszokat jelen idők kérdéseire, és megmutatják nektek a fényes utat Isten ígéreteinek megvalósulása felé, mindannyiótok és az egész emberiség számára, hogy mindannyian elérjük a végleges megváltást.

Megáldunk és imáinkkal kísérünk titeket.

Áldott és Szent Húsvétot mindannyiótok és a családjaitok számára!

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić

[1] Zsid 1, 2b-3

[2] Zsid 9, 28

[3] „Újraírni a történelmet – II. kötet – Az univerzum és lakói” Luci dell’Esodo kiadó

[4] Mt 5, 17

[5] Jn 6, 28-29

[6] „Az élet nem élet Isten nélkül” 16. oldal

[7] Róm 13, 14

[8] Fil 2, 10-11

[9] Jel 14, 1-5

[10] 2Kor 2, 15

[11] Jézus üzenete, 2021.12.24 „A Jegyes lelkek”, közzétéve a www.azujteremtesfele.com honlapon

[12] Jn 14, 12

[13]  Jézus üzenete, 2011.09.08 „A népem jövője”

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s