Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának szolgálati papsága

2020.10.10 – hanganyag átirat

Tomislav atya elmélkedése

Kedves Testvéreim; ennek az elmélkedésnek a címe „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának szolgálati papsága”. Legutóbb a hívek közös, királyi papságáról beszéltünk.[1] Ugyanez igaz a szolgálati papságra is; nincs különbség. A szolgálati papok számára a szolgálat kegyelme hozzáadódik, de a közös, királyi papság nem törlődik el; a papi, prófétai és királyi pecsét, melyet minden megkeresztelt ember megkap, változatlan marad.

Jézus Krisztus első eljövetele radikális változást hozott a szolgálati papságba. Ezekben az időkben, a teljesség beteljesedése zajlik; így ugyanez igaz a nép számára, a létező eljövendő szolgák számára, azok számára is, akik fel vannak szentelve, akik Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához akarnak csatlakozni: egy végleges elhatározás, hogy kompromisszumok és közvetítők nélkül alávetjük magunkat Krisztusnak.

Ez a nép azt választotta, hogy a Szentháromság életét élje, mindenki saját eredetiségének megfelelően, felajánlva az életüket Jézus Krisztusnak, a Szentlélekben; az Atyának, hogy alá legyen vetve neki és a tiszta Szellem törvényeinek, Társmegváltó Mária, az Új Teremtés Édesanyja és Királynője Szeplőtelen Szívén keresztül. Márián keresztül szeplőtelenséget és feddhetetlenség kapunk. Mit jelent ez? Ez olyan, mintha a nulláról indulnánk, az eredendő bűn vagy bármilyen akadály nélkül, hogy teljesen Isten életét válasszuk, mindenki eredetiségének és küldetésének megfelelően.

Ez az az idő, melyben a Mennyei Egyház alászáll a Földre,[2] de nem úgy, ahogy azt néhány ember elképzeli, azaz, hogy jönnek a földönkívüliek, hogy megszállják a Földet, hanem az az élet alászállása abban az emberiségben, aki erre előre lett tervezve abban a teljességben, ahogy az Isten gondolatában és ahogy a Trinitárius örvényben van. Így a világegyetem minden ereje közre fog működni a Földdel, hogy segítse a gyengéket és törékenyeket és mindenki mást, hogy felemelkedjen, hogy Isten gyermekei felé menjenek és velük éljenek kommunióban. De hogyan? Mint egy zenekarban, ahol egyik hangszer sem emelkedik felül, vagy zavarja a többit, hanem harmóniát képez; egy egyéni és kollektív teljességet, ahol nincsenek hierarchiák. Mindenki teljessége megvan, az egyének változatosságában, Isten gondolatának megfelelően.

Mindazok, akik hívást éreznek a szolgálati papi hivatás felé, vagy azok, akik felszenteltek, de nem jutottak el ehhez a tudatossághoz, erre vannak hívva. El kell kezdeniük így élni a néppel, miközben a teljesség felé haladnak, annak érdekében, hogy kísérni tudják a népet és a celebrációikban, élő Eukarisztiaként, hogy Istennek tudják ajánlani magukat, a néppel együtt.

Ez az elmélkedés Jézus 2012.04.05-i üzenetén alapul: „Új papok az új népnek”[3]. Jézus ebben elmagyarázza: „A szolgálati papok felajánlják magukat és mindazokat, akik rájuk vannak bízva Istennek és csatlakoznak teljes mértékben az Én áldozatomhoz. Ily módon, újraegyesítenek mindent Bennem: magukat, a közösséget, melyet szolgálnak, az egész emberiséget és a teremtést. Velem egyesülve, a Legfensőbb pappal, a szolgálati papok felemelkednek az Atyához, a Szentlélekben, az egész néppel együtt.”

Azoknak, akik úgy döntöttek, hogy így éljenek, legyen az a nép vagy a pap, Jézus megadta a kegyelmet 2012-ben (az emberiség és az Egyház számára meghatározó évben), hogy kiűzzék Júdás korrumpáló és áruló szellemét a népből és a papokból, akik úgy döntöttek, hogy oly módon szeretnének élni, amit Jézus elmagyarázott ebben az üzenetben.

Mi, akik elkezdtük ezt az utat, megtapasztaltuk, hogy az új nép, az új papok a teljesség felé haladnak, minden visszafordulási szándék nélkül; így nincs helye korrupciónak és többé nincs lehetőség visszafordulni. Ott vannak az emberi korlátok, melyekkel mindenki rendelkezik, de ezek nem gátolják meg a kegyelmet; ellenkezőleg, azon ember gyengeségében, aki Istennek ajánlotta magát, Isten ereje megtestesül.

Jézus ezt is mondta: Júdás még mindig tevékenykedik az Egyházban: az ő pokoli szelleme közvetlenül és közvetetten hat utódain keresztül. Főleg a papokat zaklatja, próbálja elcsábítani őket és átadni őket Lucifernek. Júdás egy erőteljes szellem és az Én Egyházammal párhuzamosan tevékenykedő Egyház élén helyezkedik el, mely az Én népemen belül működik, hogy tönkre tegye őket. Ez egy „fekete egyház”; olyan fekete, mint Júdás lelke. Ahogy azt elmondtam nektek, Júdás utódai az antikrisztusok. Ők egyengetik az utat az Antikrisztus számára.”

Ez 2012-ben hangzott el. Ma másképp állnak a dolgok. Azok, akik beszivárogtak az Egyházba, felajánlva magukat Lucifernek, – hogy elteljenek Lucifer ismereteivel -, ki vannak zárva. Jézus kizárta őket és ez egy megkönnyebbülés az emberek számára, akik a teljesség felé szeretnének haladni. Mit jelent itt a „kizárva”? Azt jelenti, hogy az Úr megvédi a népét, akik a dolgok beteljesítése felé szeretnének haladni és nem engedi azoknak a papoknak, hogy befolyásolják a népét; azonban továbbra is magukkal vonszolják azt a részt, akik ugyanazt a szellemet követik, a sötétség szellemét; ezért ők is ki lesznek zárva, azaz leválasztva Isten népéről.

Mi az új ebben az időben? Új, hogy gyorsan haladunk, hogy a képmutató, az ambiciózus, az Istenkáromló papok, – akik magukért élnek -, ki lesznek zárva mindazokkal együtt, akik nem Jézus Krisztus mellett döntenek. Egy finom megosztás zajlik, hogy elválassza Isten népét, akik bár törékenyek és gyengék, el vannak kötelezve, hogy a teljesség felé haladjanak.

Ez idegennek tűnhet azon papok számára, akik a Katolikus és Ortodox vallásban lettek felszentelve, vagy más keresztény felekezetek pásztorai, mert egy pap örökre pap marad. Felteszek nektek egy kérdést: Joga van a felekezetetek hatóságának felfüggeszteni titeket? A válasz: igen. Nem ismeritek fel a papság kegyelmének Adóját? Hogy Ő visszavonhatja a kegyelmet, felfüggeszthet titeket, ha az életetekkel egy másik szellemet szolgáltok? Ne álltassátok magatokat.

Minden ember, papokat is beleértve, a Krisztussal való találkozás felé halad. Mi a Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelére való felkészülés utolsó fázisában vagyunk, amikor mindegyikünk szemtől szembe fog állni Jézus Krisztussal, ahol nem lehet képmutatás, és semmi hamisság nem maradhat. Vissza tud vonulni egy lélek félelemből, ahogy Júdás tette? Az önmaga megtagadásától való félelméből, valaki, aki Jézus Krisztus előtt áll, azt hiheti, hogy elegendő engedelmeskedni egy hatalomnak, egy keresztény felekezet rendszerének. Ő áltatta magát. Isten előtt önmagunktól és az egoizmusunktól megszabadulva fogunk megjelenni; ez minden hívőre érvényes és a szolgálati papokra is, kivétel nélkül.

„Az új papoknak nem lesz többé szükségük hivatalos beiktatásra, mert a felismerés lentről, magából a népből fog jönni.” Mit jelent ez? A keresztségből fog születni. A megkeresztelt keresztényeknek nem egy rituáléként kéne megélniük a keresztségüket, hanem egy valódi és teljes részvételként Krisztus életében. Ez érvényes a szolgálati papság jelöltjeire is. Aztán a nép szentségéből új papok fognak felemelkedni, a Világegyetembéli Egyház kebelében és édesanyjuk méhében válnak felkentté, az eredetiségük és küldetésük tekintetében és a néppel együtt a Krisztusban való újraegyesítés felé fognak haladni. Nem különböznek a néptől és magukat is meg kell kérdőjelezzék, meg kell fosztaniuk magukat az önzőségüktől, őszinték és igazak kell legyenek Istenben.

„Az új papok egy élő nép kifejeződései lesznek, nem egy rendszeré.” Ez a feltétele az élő Istennel való találkozásnak. Ily módon, az új nép az új teremtés felé fog haladni. Az idők végeztén az Én papságom lesz az egyetlen papság az egész világegyetemben. Én leszek az egyedüli Pásztora egy hatalmas népnek, mely a világegyetem minden részéből fog összegyűlni.”

Ő lesz az Egyetlen és mik leszünk mi? Mi eredeti nép leszünk. Újjá fogunk születni Jézus Krisztuson keresztül a Szentlélekben, függetlenül attól, hogy szolgálati papok vagyunk, vagy csak hívők, mint mindenki más. Nem lesz semmilyen felülről jövő struktúra az új teremtésben. Ne tévedjünk a spirituális kivetülésünkben. Nem a mi szolgálatunk fog megmenteni minket, hanem Isten szentsége, amely megadja nekünk az önazonos életet.

Folytatom az idézést: „Most még szükséges a papok jelenléte közöttetek.” Kik lesznek a papok az új népben? Az új papok! Az új néphez fognak csatlakozni és újra egyesíteni – a néppel együtt -, minden teremtést Krisztusban. Alá fogják vetni magukat a tiszta Szellem törvényeinek, ahogy végül Jézus is alá lesz vetve Istennek. Aztán Ő mindegyikünket alá fog vetni a tiszta Szellem Törvényeinek, a Szentlélekben. „Megismétlem, új idők jönnek, melyek egy szabadon lélegző új nép számára vannak előkészítve és amelyből új és erőteljes papokként fogunk felemelkedni a Szentlélekben.”

Egy gyors és folyamatos úton haladunk, melyen csak azok a papok fognak megmaradni, akik Jézus Krisztus Világegyetemre Kiterjedő Egyházához tartoznak. Ez a nép igénye, aki a teljesség felé halad. A papok nem lehetnek megfelelőek a népnek, ahogy az Ószövetség papjai sem voltak megfelelőek arra, hogy Apostolok legyenek. Érthető ez számotokra? Nem emelkedhetünk fel a kegyelem nélkül, mert az Úrnak fel kell szabadítania minket minden haszontalan teher alól, az eszközöktől, melyek megakadályozzák a fejlődést. Emlékezzetek Szent Mihály kinyilatkoztatására, azaz a pontokra, melyeket a Nagy Jubileum alkalmából mutatott be: a nép magasabb spiritualitást fog elérni és minden, ami akadályozza és ellenáll ennek a fejlődésnek, el lesz távolítva.[4]

A Szentírás megerősíti ezt; csak olvassátok el a 28. vasárnapi olvasmányokat a mostani ciklusból. Ma este elébe fogunk menni: Izaiás bejelenti a lakomát mindazok számára, akik mindenhonnan össze fognak gyűlni. Máté Evangéliuma megismétli ezt a részt a menyegző példabeszédében. Mindenki, még a bűnösök is meg vannak hívva; azonban, akiknek nincsen menyegzős öltözékük, nem maradhatnak; nincs olyan hierarchikus különbség, amely bárkit megmentene. A Szentírás, azaz a Jelenések könyve világosan kimondja: „tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek: hanem csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.”[5] Hallja meg az, akinek van füle, hogy halljon!

Hogyan formálódhat egy pap? 2013-ban bejelentettük a magcsoportok, a sejtek útját. Ha a pap, még a felszentelt pap is, nem néz szembe a néppel az életével és nem lép kommunióba a néppel, akkor elszigetelve marad a problémáival és korlátaival; mondjuk úgy, hogy nem fog kommunikációba lépni. Mindenekfelett ugyanaz fog történni, ami a Zsinat után történt, név szerint az ajtók megnyíltak a világnak. Sok pap, sok vallásos ember megnyílt a világnak; ezrek hagyták el a hivatásukat. Ugyanakkor imacsoportok alakultak, Szentségimádó csoportok, Máriás csoportok stb. Fiatal pap voltam és láttam, hogy hogyan képződtek kis szigetek az egyházközösségekben. Miért? Mert a papok nem értették meg őket és képtelenek voltak egyesíteni és irányítani őket. Az Úr ezúttal nem fogja ezt megengedni. Ezért, a pap, aki részt akar venni, növekedni ebben az értelemben, egy magcsoporttal kell járja ezt az utat, amely halad előre, amelyik ismeri ezeket a kegyelmeket és megéli őket; szüksége van rá a saját növekedéséhez és a kegyelmek gazdagságához, különben nem fog sikerrel járni. Ti is, akik papok, plébánosok vagytok, akik kolostorokban vagytok, a kezdetektől követitek az Egyház útját: a szellem frissessége a népből jön, mert az Úr nevelte a szellemet bennük.

Mostanában kaptátok meg Assisi Szent Ferenc üzenetét, aki sem pap, sem püspök, sem Pápa nem volt; azonban észrevehettétek, hogy milyen erős a papság Szent Ferencben és a szentség, hatalmasság több példájával is találkozhattok, akik az Egyház történelme során éltek. Most újra kiosztásra kerültek ezek a kegyelmek és kiáradtak Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházára, amely követi az utat a teljesség felé.

Szent Ferenc szavaival szeretném lezárni: Ti, azokkal együtt, akik vállalták ezt az utat, “Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához” tartoztok, ami az utolsó és végleges eszköz, melyet Isten arra választott, hogy beteljesítse művét. Mindaz, ami beteljesítetlen maradt az évszázadok során, meg lesz valósítva Isten által a Világegyetembeli Egyházon keresztül.”[6]

Az elmúlt években bemutattam nektek az én, és a mi tanúságtételünket; ez egy tanúságtétel, melyet megérintettünk, megtapasztaltunk és amely az előre mozdulás felé vezetett minket, gyorsabban, mint valaha, világosabban és magabiztosabban. Imádkozunk értetek papok, felajánljuk magunkat értetek. Senkit sem szeretnénk kritizálni; nincs jogunk ítélkezni. A feladatunk, hogy minden embernek megmutassuk az utat, ezekben az időkben, mert az egész Egyháznak, Jézus Krisztus Egyházának minden tagjának vissza kell kapnia a Szentlélek erejét, hogy uralja a Földet, annak megfelelően, ami meg lett ígérve.

Jó utat kívánok és megáldalak; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

 

[1] Lásd Tomislav Atya elmélkedése, „A hívek közös papsága” címmel

[2] Lásd Szent Mihály üzenete, 2020.09.28, „A világegyetembeli Egyház leereszkedik a Földre”, mely ezen a weboldalon lett publikálva

[3] Lásd Jézus Krisztus üzenete, 2012-04.05 „Új papok egy új népnek”

[4] Lásd Stefánia Caterina, Tomislav Vlasic, „Újraírni a történelmet – második kötet- Az Univerzum és lakói”, 2019, Luci dell’Esodo 305-306.o.

[5] Lásd Jel 21,27

[6] Lásd Szent Ferenc üzenete 2020.10.04, „Állj készen a feladatodra”, mely ezen a weboldalon lett publikálva

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s