2. FEJEZET – MÁRIA, A VILÁGEGYETEM ÁLDOTT ÉDESANYJA ÉS KIRÁLYNŐJE

2.    FEJEZET

Mária, a világegyetem Áldott Édesanyja és Királynője

„Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Íme, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.”

(Jn 19,26-27)

 

Királynő, mert Anya

Az én személyes tapasztalatom és a sok kapott magyarázat fényében, arra tudok következtetni, hogy a felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének, jóval túlmutat az egyszerű odaadáson. Egy kötelező átjárót képvisel  – a misztikus egység teljes megvalósulásához – Jézus Krisztus és az emberiség között, mely nélkül Isten Királysága nem jöhet el. Szűzanya a mintája és valósága ennek a misztikus egységnek. Isten minden ígérete beteljesült benne; Általa be fog teljesülni Isten egész népéért, ahogy azt a Szentlélek elmagyarázza:

„Mindaz, ami be lesz teljesítve az idők végeztén, – mikor minden test fel fog támadni és azok, akik Istenért éltek, vissza fogják kapni a dicsőséges testüket -, Máriában már be lett teljesítve. Mária lett először megmentve. Mária egy minta, egy példa számotokra, nem csak az erényei miatt, hanem a sorsa miatt is, mivel nektek is el kell érnetek azt, amit Ő elért: a misztikus egységet a Teremtővel és a tökéletes harmóniát a test és a lélek között”.

(Szentlélek 2001.04.08)

Minden eszköz, aki Isten nevében beszélt hozzám, megerősített, hogy Mária anyasága és méltósága egy megkérdőjelezhetetlen, világegyetemre kiterjedő valóság. Megerősítik, hogy Mária az egyetlen teremtmény, aki tökéletesen lépett be a Szentháromság életébe, mert szeplőtelen és teljesen Istennek ajánlott. A Trinitárius dimenzióból, melyben teljességben él, Szűz Mária képes találkozni a gyermekeivel. Ő az Anya, aki megelőzi gyermekeit az útjukon a Fiú felé, ő a tanítvány és az úrnő a szentség felé vezető úton.

Az Anya, maga magyarázta el nekem számos alkalommal, hogy a királynői mivoltát nem tudjuk megérteni, ha először nem értjük meg az anyaságát. Mária ugyanannyira Királynő, mint amennyire Anya és csak azok tudják Királynőként is elfogadni őt, akik Anyaként is elfogadják, átengedve magukat az ő útmutatásának, mert Benne az erő az isteni anyaságból származik, melyet először be kellett fogadnia, igent mondva a megtestesülésre.

Én úgy tapasztaltam, hogy a mennyei Édesanya mindig alázatos, „A Magasságos Isten szolgálóleányaként” határozva meg magát, aki közbenjár és felajánlja magát minden gyermekéért és küldve van az emberiséghez, mert Ő az Anya, aki magában hordozza Isten életét, védelmez és elhozza a fényt, Isten egész népe érdekében. El lett nekem magyarázva, hogy Mária nélkül, a keresztény út kanyargós, nehéz és mindig ki van téve a Sátán támadásainak.

A kilencnapos ájtatosság alatt, Jézus Krisztus, a világegyetem Királya ünnepének jegyében, a 2006-os évben, Jézus kifejezte abbéli kívánságát az Egyháznak, hogy ünnepélyesen emlékezzen meg a világegyetem Édesanyja és Királynőjéről, a Krisztus Király ünnepe utáni napon. Jézus azt szeretné, hogy az egész Egyház ismerje el az elválaszthatatlan kapcsolatot Jézus Krisztus királysága és a Boldogságos Szűzanyánk királynősége között. Ennek az ünnepségnek egy döntő pontnak is kell lennie a liturgiában Szűzanya tekintetében, mely a Szeplőtelen Fogantatás ünnep celebrációjával kezdődik.

2007 november 23-án, Szent Mihály Arkangyal két felajánlási imát diktált le nekem, egyet a világegyetem Édesanyjának és Királynőjének és a másikat Jézus Krisztus, világegyetem Királyának. Mindkét ima megtalálható a könyv végén.

A Medjugorje-i jelenések

Szűzanya beszélt nekem Medjugorjeról, mint egy, az egész emberiség számára rendkívüli kegyelmeket tartalmazó eseményről. Mikor azt mondom, hogy az egész emberiség, akkor azokra is utalok, akik más bolygókon élnek, akiknek a Szűzanya ugyanúgy Édesanyja és Királynője, mint nekünk. A „Világegyetem Édesanyja és Királynője” valójában egy olyan titulus, mellyel nem csak az angyalok és a szentek, hanem más emberiségek tagjai is tisztelik őt.

Szűzanya, kivétel nélkül visszaakarja vezetni az egész emberiséget Istenhez. Medjugorje egy nagy bejelentés az egész világegyetemnek, nem csak a Földnek. Mária fel szeretné készíteni minden ember szívét a nagy eseményekre, melyek az emberiségre várnak. A nagy isteni terv utolsó fázisa Medjugorjéban kezdődött, hogy visszavezesse az emberiséget Krisztushoz. Szűzanya azt is elmondta nekem, hogy a tapasztalások, amiket megélek, különösen kapcsolatban vannak Medjugorjeval. Szűzanya, maga beszél Medjugorjeról és a kinyilatkoztatásokról, melyeket ez a könyv tartalmaz:

„Én az Úr utasítására jöttem Medjogorjeba, az Ő és az én anyai vágyam végett, hogy felkészítsem Isten népét a nagy eseményekre, melyek az emberiségre várnak. A Medjugorje-i üzenet célja az, hogy felkészítse Isten népét a nagy eseményekre.

A kinyilatkoztatásokat, melyek rád lettek bízva, az egész emberiség meg kell ismerje. Isten akarja ezt, mert nem szeretné többé, hogy a teremtményei ennyire szenvedjenek az egész világegyetemben. Istennek ki kell nyilvánítania ezt a tervet és az Egyházán keresztül kell ezt megtegye, azaz az élő népen keresztül, aki megérti, megtestesíti és gyakorlatba helyezi azt. Ezek a kinyilatkoztatások részei a Kinyilatkoztatásnak, melyet Jézus hozott a Földre, a beteljesülése és befejezése, mert Fiam, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása nem lehet teljes, ha nincs megtestesítve, ha nem él egy népen belül. Ha igaz, hogy a Fiam üzenete beteljesedett, akkor a Megváltás nem lesz teljes mindaddig, amíg hússá nem válik mindannyiótokban…”

 (Szűz Mária 2006.11.22)

Szűz Mária gyakori látogatásai az évszázadok során egyengették az utat Isten népe számára. Mária azonban sokkal több, mint egy előfutár vagy egy próféta, ahogy azt Szent János elmagyarázta nekem:

„Boldogságos Szűz Mária sokkal több, mint egy előfutár, ő az Anya. Ha nem lenne újranemzve általa, az emberiség nem lenne képes a kegyelmeket befogadni, melyeket Isten ad. Az első megújulás az az, amelyik áthalad az Anyán, aki a gyermekeit nemzi, hogy megkaphassák a kegyelmeket. Minden embert egy nőnek kell nemzenie, hogy a világba érkezhessen. Ezután, az élettapasztalásain és az intelligenciáján keresztül, képes lesz befogadni a kegyelmeket, melyeket Isten adományoz neki. Ez történik a spirituális életben. Boldogságos Szűz Mária Medjugorjei eljövetele több, mint egy felkészítés, ez az esemény, mely nemz.”

(Szent János, 2006.11.20)

A Szeplőtelen Szív győzedelme

Azt mondták nekem, hogy Mária Szeplőtelen Szívének győzedelme az elengedhetetlen előzménye a nagy események beteljesedésének, melyek ránk várnak és amelyek az emberiség átalakulásához fognak vezetni. Ami a Fatima-i jelenések alkalmával be lett jelentve, be kell teljesedjen és Medjugorje – ahogy azt mondták nekem -, a természetes folytatása Fatimának.

„Isten előre látta a Szeplőtelen Szívemnek a győzelmét, Medjugorjeból kezdve. Itt Isten Önmaga legjavát adta, az én győzedelmemhez.”

(Szűz Mária, 2008.08.31)

Szűzanya elmagyarázta nekem, hogy sokan arra számítanak, hogy az Ő Szívének győzedelme feltűnő, majdnem mágikus módon fog megtörténni. De nem így van! A Szívének először is a gyermekeiben kell győzedelmeskednie és ez csak akkor történhet meg, ha egyesülnek a Fia keresztjével, hogy átformálódjanak és feltámadhassanak Vele.

„Az én Szívem a Fiam keresztjének lábánál győzedelmeskedett teljesen, mikor teljesen egyesítettem magamat az Ő áldozatával és megváltásával. Hasonlóan, a Szeplőtelen Szívem minden emberben győzedelmeskedik, aki tökéletesen egyesül Jézus áldozatával. Az én Szívem győzedelmeskedik minden ember keresztje alatt, aki Istennek ajánlja magát. Ez fogja megmenteni a világot, nem a tudás vagy a doktrina, hanem a Fiam áldozata, amely tökéletes beteljesedik minden emberben!”

(Szűzanya, 2002.08.30)

A Szeplőtelen Szív győzelme ezért valóra válik a folyamatosan növekvő számú gyermekek belső és csendes átalakulásán  keresztül, akik teljesen Máriának ajándékozták magukat és akik ugyanolyan alázatosak és egyszerűek kell legyenek, mint Ő. Ez az erőteljes és megállíthatatlan átformálódás véglegesen meg fogja nyitni az ajtókat Jézus Krisztus számára minden lélekben, és emberiségben. Ez lesz Mária Szeplőtelen Szívének győzelme, amely csak és mindig akkor győzedelmeskedik, mikor Isten győzedelmeskedik, mert Istenért él.

Számos alkalommal megismételték nekem, hogy az Anya feladata, hogy vezesse mindazokat Jézushoz, akik úgy döntöttek, hogy komolyan Istennek akarják magukat ajánlani, az Ő Szeplőtelen Szívén keresztül. Ők fogják az új emberiség magját formálni, amely a Bárány vérében megtisztult és misztikusan egyesül Vele a halálban és a feltámadásban.

Boldogságos Szűz Mária szeretete erőteljesen szétárad, nem csak az élőkre, hanem a tisztítótűz lelkeire is, akikért közbenjár és akikért felajánlja magát Istennek és akiket különleges módon szeret. A halottak úgy néznek Rá, mint az Irgalom Anyjára, Ő, aki támogat és vigasztal. Az ő segítsége alapvető a vezeklő lelkek megtisztulásának útján.

Tapasztaltam és megmutatták nekem, hogy a Sátán különösen gyűlöli Szűzanyát, mert nagyon fél tőle. Gyűlöli őt és fél tőle, mert ő egy teremtmény és legyőzte őt azáltal, hogy felajánlotta az életét Istennek, az erényei eszközein, különösen az alázatosságán keresztül. Emiatt a Sátán különösen gyűlöli azokat, akik Istennek ajánlják magukat, Szűzanyán keresztül. Gyűlöli őket és fél tőlük, mert legyőzik őt, azáltal, hogy Áldott Szűz Mária anyai védelmére bízzák magukat, akik egy erőteljes pajzs, az ördög tüzes nyilai ellen.

Isten Édesanyjának ereje

Boldogságos Szűz Mária valóban erős. Szent Mihály Arkangyal mondta nekem, hogy Szűz Mária isteni kegyelemből rendkívül erős és Isten után ő a legbefolyásosabb teremtmény a világegyetemben, sokkal inkább, mint az angyali seregek együttesen, vagy mint minden szent. Szent Rafael hozzátette:

„Szűzanya, felettünk, Arkangyalok felett is áll. Ő nem csak Isten teremtménye, Ő Istenben van, a Szentháromságban. Tökéletes, misztikus egységben él Istennel, amely mindannyiunk sorsa.

Semmilyen lény nem egyenlő Vele. Isteni anyasága nem csak egy küldetéshez, hanem az ő lényének átváltozásához vezetett, olyannyira, hogy nincs párja az egész világegyetemben. Jézust hordva a méhében átformálódott, egészen addig a pontig, hogy Isten kebelében maradt, ahogy Isten az övében.

Mária egy misztérium, ahogy Isten is egy misztérium. Csak azok értik meg, akik szeretik őt és neki adják magukat. Mondom nektek, hogy semmit sem tehetünk Nélküle. Ünnepélyesen bejelentem ezt Isten előtt: még mi, Arkangyalok sem tudunk tenni semmit sem Nélküle.”

 (Szent Rafael arkangyal, 2007.05.15)

Láttam Sátánt remegni Szűzanya előtt. Sosem láttam Őt harcolni Sátánnal, valójában úgy tűnik, hogy figyelmen kívül hagyja őt. Elmagyarázták nekem, hogy Mária tökéletes szeretettel szeret, Isten szeplőtelen szeretetével és engedi a szeretetet átáramlani Magán keresztül, minden teremtményre, a Sátánt is beleértve. Ez az erőteljes szeretet eltaszítja azokat, akik elutasítják, anélkül, hogy bármilyen harca lenne szükség. A Sátánt teljesen lefegyverzi Mária szeretete, amely közvetlen és kézzelfogható kifejeződése az Ő Szeplőtelen létének.

„Ne féljetek gyermekeim! Azok, akik szembeszállnak veletek, keresztül kell haladjanak az én Szívemen. Az Édesanyátok vagyok és gyermekként adtak titeket nekem. Ne féljetek, az ellenség meg sem közelíti az én Szívemet.”

(Szűz Mária, 2005.06.25)

A teljes átadottság Szűz Máriának, nem vesz el semmit Istentől. Valójában növeli a szeretetünket Iránta, megtisztítja a lényünket és erősebbé teszi a hűségünket. Minden nap megtapasztalom ezt és tanúságot teszek róla.

 Édesanyánk és Királynőnk csak Jót akar nekünk, a Legfensőbb jót, ami Isten.

„Csak arra akarlak meghívni titeket, hogy lépjetek de a Szívembe. Az egy megszentelt hely, a kegyelmek helye és az út is, a kapu, melyen keresztül a legkönnyebb eljutni a Fiamhoz.

Elő fogom készíteni az utat számotokra, mert végigjártam előttetek, mert előttetek követtem a Fiamat; egészen a keresztig követtem Őt, a sírhoz, és a Feltámadt Jézusként üdvözöltem Őt. Az imáim elkísérték Őt a pokolba és a mennybe, az Atya felé. Emiatt elő tudom készíteni az utat számotokra, mert én vagyok Az, aki mindenki más előtt és mindenkinél jobban beléptem Isten Szívébe. Ismerem az utat, kegyelemből ismerem, nem csupán az én érdemem és mindannyiótokat oda szeretnélek vezetni, mert az Édesanyátok és Királynőtök vagyok, de a Nővéretek is; része vagyok az emberiségeteknek.

Megáldalak és Édesanyátokként szeretlek titeket és várok rátok a Szívemben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

(Szűz Mária, 2000.01.07)

Az én utam Isten Édesanyjával

Isten Édesanyja egy állandó és helyettesíthetetlen jelenlét volt szellemi utazásomban és fejlődésemben a rendkívüli tapasztalások által, melyek meghatározták az életemet. Számomra Szűzanya nem csak egy Anya, hanem egy Királynő is, Ő, akibe bizalmamat fektettem és akinek engedelmeskedni kívánok. Személyesen megtapasztaltam, hogy lehetetlen megérteni és megtapasztalni Isten akaratát a Szűzanyánk anyai közbenjárása nélkül, aki befogadta és teljesen megélte az Atya akaratát. Szűzanya volt annak az életnek a modellje, amit választottam, azé az Istennek ajánlott nőé, aki meg akarja élni a spirituális anyaságát, hogy Isten más lelkekben nemzhesse az életét. Úgy hiszem lehetetlen megvalósítani ezt Szűz Mária nélkül.

Az Anya mindig jelen volt, minden tapasztalásomban, diszkréten, anélkül, hogy egyszer is a középpontba helyezte volna magát. Sose kényszerítette rám az irányítását, mindig csak a Fiára mutatott, egy egészen Jézusnak átadott, az Evangéliumnak megfelelő erényes élet felé sürgetve. Mindig mellettem volt az életem legfontosabb pillanatai során, velem együtt szenvedett, vagy örvendezett, tanácsokkal látott el a jobb érdekében. Abban is segített, hogy szeretettel és irgalommal megértsem a hibáimat, egy igazi Anyaként részt véve, aki mindig marad, akkor is, amikor mindenki elhagy bennünket, vagy amikor elveszettnek érezzük magunkat, de mindig szabadon hagyott, hogy döntsek. Az utamat Isten Édesanyjával, különböző fázisok jellemzik és egy különleges fejlődés, amely elvezetett annak megértéséhez, hogy hogyan segít Ő minket.

A cselekedete teljesen kifejezi tisztaságát. A tapasztalásaim kezdetén Szűzanya sokat beszélt hozzám, magyarázatokat adva a különböző témákban. Aztán kísérete egye konkrétabbá vált, ahogy lelkem egyre inkább tudatába került Isten tervének. Ily módon, Szűzanya afelé a hely felé irányított, amelyet a Szentlélek kijelölt számomra.

Ez idő alatt, a tapasztalásaim egyre kifinomultabbá váltak és egyre jobban elhatároztam magam, hogy Istennek szenteljem magam, engedelmeskedve annak, amit kér tőlem. A döntésem erősödésével Édesanyám jelenléte egyre diszkrétebb és csendesebb lett. Arra szorítkozott, hogy megáldjon és biztosítson imáiról és védelméről. Ez történik most is. Annak módja, ahogyan Rá támaszkodom mélyen megváltozott, úgy mondanám, hogy megérett. Ma tudom, hogy Szűzanya mellettem van. Istenben elmerülve imádkozik értem, leborulva Isten előtt, ahogy azt sokszor láttam tőle. Az egész lénye az Istenben való életet közvetíti nekem, még akkor is, ha csöndben van, szüntelenül sugározza ezt az életet az anyai szeretete által. Azért mondom el ezeket a dolgokat, mert pedagógiai nézőpontból fontosnak tűnnek nekem. Megértettem, hogy Szűzanya mindig tökéletes kommunióban cselekszik Istennel.

Mindig „Isten szolgálóleányaként” mutatkozott be nekem és sosem úgy, mint az, aki vezeti a lelkeket, ez a Szentlélek feladata. Az én esetemben elmondhatom, hogy ahogy személyként növekedtem, Szűzanya fokozatosan visszavonult Istenbe. Ezáltal megakadályozta azt, hogy gyermeki viselkedéssel ragaszkodni kezdjek hozzá. Azaz, megakadályozta, hogy szeretetteljes, vagy érzelmes értelemben határozzam meg őt. A „szeretetteljes anyácska” képe teret adott az erőteljes Anyának, aki el van merülve Isten fényében. Ezáltal Szűzanya segített nekem egyre jobban elmerülni Istenben és megtapasztalni az igazi bizalmasságot Vele (Szűzanyával). Ahogy egyre inkább beléptem Isten ismeretébe, Édesanyám közvetítése teret adott a vele való kommuniónak, egy kommuniónak, mely csak Istenben valósul meg teljesen. Amikor lelkemben valóban megismerem Istent, mások közvetítése véget ér és kommunió formálódik másokkal. A legnagyobb örömöm szemlélni az Istenben elmerült Anyát, szavak nélkül. Eláraszt az isteni élet, amelyet Mária szüntelenül közvetít felém. Ez az élet bennem nemződik, cserébe én is nemzeni tudom. Hálás vagyok az Anyának mindazokért az alkalmakért, amikor beszélt hozzám. Ugyanannyira hálás vagyok azokért az alkalmakért, amikor „elbújt”, látszólag kilépett belőlem, anélkül, hogy bármilyen jelet, vagy látomást hagyott volna nekem. Ez gyengéden arra kényszerített, hogy Istentől kérjek hitet, hogy mögötte fussak és megtaláljam őt Istenben.

Szűzanya győzedelmeskedik mindazokban, akik Istennek ajánlják magukat.

Isten Édesanyjának saját szavaival szeretném lezárni ezt a neki szánt fejezetet, melyet az Angyali üdvözlet napján mondott nekem 2003-ban. Én úgy látom, hogy ez az üzenet fontos mindazok számára, akik Istennek szeretnék ajánlani magukat, követve a mennyei Édesanya példáját.

„Megáldalak titeket, drága gyermekeim, ezen a számomra különösen kedves napon.

Azért jöttem, hogy emlékeztesselek titeket, hogy a ti feladatotok bejelenteni a Trinitárius életet a világnak; az Atya, a Fiú és a Szentlélek életét. Ez pulzált az én szívemben és jegyesem, József szívében. Élt a Názáreti házban. Annak érdekében, hogy a kinyilatkoztatásotok hatásos és valódi legyen, először is tiszta, szeplőtelen szívvel kell befogadnotok azt, mint ahogy azt én is tettem. A Szentháromsági élet kinyilatkoztatása nem ereszkedhet le egy piszkos szívbe, egy érdekekkel teli lélekbe. Egyre jobban le kell vetkőznötök minden érdeket, mely nem Isten dicsősége iránti, különben a kinyilatkoztatás nem tud gyökeret ereszteni bennetek. Elvont marad, meg tud érinteni, de nem tud átformálni titeket.

A Szentháromsági élet kinyilatkoztatása napról napra át kell formáljon benneteket. Nem lehettek többé ugyanolyanok, ha megkaptátok ezt a kinyilatkoztatást, mint ahogy az velem is megtörtént; nem csak azért, mert áldott állapotba kerültem, hanem mert az egész életem megváltozott bennem. Az arkangyal bejelentése után az egész személyes életem kifejlődött, az életem Jézussal és Rajta keresztül, az életem az Atyával, a Szentlélekben. Ezt további események követték az életemben, mint Jézus bemutatása a templomban, a halála és feltámadása, ez mind kapcsolatban állt a kinyilatkoztatás kiinduló pillanatával. Abban a pillanatban, valójában, a szeplőtelen természetemnek köszönhetően, már tudtam, hogy nem birtokolhatom a keblem gyümölcsét. Ez méginkább világossá vált számomra Jézus bemutatásakor a templomban. Itt átadtam Jézust az Atyának, lemondva minden vele kapcsolatos jogomról.

Ezt szeretném mondani nektek: ha szeplőtelenek vagytok, nem lehet semmi jogotok Jézus felett. Nem birtokolhatjátok őt, mert ha valóban szeretitek, akkor Ő birtokol titeket. Csak szereteten keresztül birtokolhatjátok Istent, sosem érdekből, vagy ambícióból, mert Isten nem engedi csapdába ejteni magát az érdekeitek és ambícióitok által. Tehát ne próbáljátok meg birtokolni, vagy manipulálni Isten életét. Csak akkor tartozik hozzátok, ha szeretitek, tisztelitek és befogadjátok. Gábriel Arkangyal szavai világosak voltak: Jézus a Legfensőbb Fia volt és nem az enyém. Ez rátok is érvényes. Jézus keresztülhalad bennetek, szeret titeket, átalakít benneteket, de nem tudjátok foglyul ejteni őt a hálóitokban.

Emiatt voltam képes szabadon maradni a kereszt alatt, mert tudtam, hogy Jézus nem tartozott hozzám és vissza kellett térnie az Atyához, miután bevégezte a művét. Így kell ez legyen veletek is mind: Jézusnak be kell teljesíteni a művét bennetek, nem azt, amit ti akartok. Legyetek szabadok ebben, engedjétek magatokat Jézushoz vinni, még a kereszt alatt is, hogy az akarata beteljesedhessen. Jézus tökéletesen be fogja teljesíteni az Atya művét bennetek; a Szentlélek erejében fogja beteljesíteni, ahogy az az én esetemben is történt.

Akkor fogjátok majd látni a feltámadást, képesek lesztek áthaladni a szűk ajtón, amely az élethez vezet, az ajtón, melyet csak néhány ember talál meg, aki engedik magát Jézus által vezetni, a kereszt alatt. Sokan megkapják a kinyilatkoztatást, de amint megkapják, azonnal megpróbálják birtokukba venni a kegyelmet, saját érdeküknek megfelelően. Jézus nem tud munkálkodni bennük ily módon, vagy csak korlátozva tud. Ezek az emberek le szeretnék alacsonyítani a Szentlélek cselekedetét a saját szintjükre. Ez a tragédiája sok kereszténynek ma: a megváltás kinyilatkoztatását, melyet Fiam folytonosan minden embernek címez, melyet a Szentlélek fáradhatatlanul hordoz és melyet az Atya szeretne, lealacsonyítja és féken tartja az emberi élet rengeteg érdekből szőtt hálója.

Nem szeretném, hogy ez megtörténjen azokkal is, akik Istennek ajánlják magukat! Nekik keresztül kell haladni a kinyilatkoztatás, a templomban való bemutatás, a kereszt és a feltámadás fázisain. Velem kell végighaladjanak, ahogy azt én tettem, szeplőtelen állapotban és teljesen felajánlva az életüket Istennek, érdekek, tervek és pókhálók nélkül. Azt szeretném, ha szabadok lennétek gyermekeim, szabadok minden emberi csapdától! Ha ilyenek vagytok, akkor Isten annyira fog használni titeket, amennyire csak lehet és le fog rombolni minden akadályt bennetek és körülöttetek.

Meg szeretném ismételni ma nektek, hogy nem szabad amiatt aggódnotok, hogy mi fog történni az Egyházban és a világban. Nagy dolgokat és borzalmas dolgokat is látni fogtok, mert ez a ti időtök hatalmas, rendkívüli küzdelmek ideje a fény és az árnyak között. De azoknak, akik felajánlják magukat Istennek és Belé helyezik a bizalmukat, nincs mitől félniük. Meg szeretném ismételni ma nektek, hogy minden módon védelmezlek, beburkolva titeket a palástommal.

Szeretnék mindannyiótokban győzedelmeskedni, de csak azokban tudok, akik teljesen Istennek ajánlják magukat. Csak a kereszt alatt tudok győzedelmeskedni, mert nem fogjátok a feltámadást látni anélkül, hogy először a keresztet láttátok volna. Ez érvényes mindannyiótokra, ahogy érvényes volt rám is. Ne féljetek Krisztus keresztjére nézni, mert ez az az átjáró, melyen keresztül elérhetitek az életet. Engedjétek meg, hogy áldásom rátok szálljon gyermekeim ezen a napon, és megnyissa az utat számotokra, hogy hordozhassátok az Élet kinyilatkoztatását, melyet én befogadtam, annak érdekében, hogy nektek adhassam. Megáldalak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

(Szűz Mária, 2003.03.25)