1.    fejezet – A világegyetem Istenhez tartozik Jézus Krisztuson keresztül

„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége!

 Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei,

 és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!

 Ugyan „ki értette meg az Úr szándékát,

vagy ki lett az ő tanácsadójává?

Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?”

Bizony, tőle, általa és érte van minden:

 övé a dicsőség mindörökké. Ámen.”

Róm, 11,33-36

Minden dolog újraegyesítése Krisztusban

A rám bízott kinyilatkoztatásoknak a magját Szent Pál Efezusiakhoz írt levelében található Krisztológiai himnusz tartalmazza[1]:

„Ez Isten kegyelmének gazdagsága,

Melyet bőséggel adott nekünk.

Teljes tudást és teljes intelligenciát adott nekünk.

Megismertette velünk akaratának titkos tervét:

Azt, amelyet a kezdetektől fogva nagyvonalúan eldöntött, hogy megvalósít Krisztus által.

Így vezeti Isten beteljesedéshez a történelmet:

Újraegyesít minden dolgot, a mennybélieket és a földieket, Krisztusban.

És mi is, mivel Krisztussal egyesültünk, része vagyunk az Ő tervének.

Isten minket is a kezdetektől választott.

És Isten mindent megvalósít, amit megállapított”[2]

 

A Szentírásnak ezen részét, egy alap szövegként jelölték meg nekem, melyből kiindulva lehet belépni mindannak a megértésébe, melyet ki fogok nyilvánítani.

A központi üzenet tehát a következő: az egész teremtett valóságnak vissza kell térnie Istenhez, Jézus Krisztuson keresztül.

A tervnek, miszerint mindennek egy személyben, Jézus Krisztusban kell egyesülnie, be kell teljesülnie. Ennek a tervnek a végrehajtása, magába foglalja a felkészülést Jézus Krisztus dicsőséges visszatértére is, melynek senki sem ismeri az időpontját, de mindegyikünknek fel kell készülnie rá, az életünk és az imáink felajánlása által.

Isten erőteljesen munkában van ezen idő közepette, hogy végrehajtsa ezt a tervet, mely magába foglalja az élőket és a holtakat is és átöleli az egész teremtést. Jézus Krisztus mindent át fog nyújtani az Atyaistennek, az idők végeztén. Mindenki el van hívva, hogy részt vegyen ennek a tervnek a beteljesítésében: Szentséges Szűz Mária, az angyalok, a szentek, a tisztítótűzbeli lelkek, az egész emberiség, minden teremtmény. Ez a Sátán, Jézus Krisztus erejének való teljes behódolásához is vezet.

Annak érdekében, hogy jobban megértsétek ezt a tervet, mely ki lett nekem nyilatkoztatva, különböző fejezetre osztottam szét a magyarázatot, melyet kaptam, mindegyik Isten tervének egy sajátos aspektusát tartalmazza, melyekben vázolni fogom a kapott magyarázatokat, különböző témáknak megfelelően, alkalomadtán utalva a kapott üzenet szövegére is. Minden téma összefüggésben van a többivel, mert Isten tervének sok szempontja van. A kiinduló- és a végpont a Szentháromság Egy Isten. Minden folyamatosan visszatér a központi alakhoz, Jézus Krisztushoz, az egyetlen Megmentőhöz és Közvetítőhöz és a húsvéti misztériumhoz, mint a helyettesíthetetlen kulcshoz, a spirituális dinamika megértéséhez, mely átölel és magába foglal mindent, ami létezik a világegyetemen belül, mind az élőket és a holtakat és minden teremtményt, hogy minden átadódhasson az Atyának, Jézus által.

Amit én megírok, az a közvetlen tanúságtétele az eseményeknek, melyeket megmutattak és elmagyaráztak nekem, és amely az egész emberiséggel, különösen az Egyházzal kapcsolatos. Ennek a könyvnek a keretein belül, mikor az Egyházról beszélek, akkor nem a szervezeti felépítésre, a papságra, vagy az egyházi hierarchiára szeretnék utalni, melyek csak bizonyos szempontjait képviselik az Egyháznak. Én Isten egész népére utalok, akik hűségesek Jézus Krisztushoz. Arra lettek hívva, hogy egy helyettesíthetetlen eszközzé legyenek, a megváltás tervének véghezvitelében, az egész teremtés érdekében.

A Trinitárius örvény és akciója

Azt mondták és mutatták nekem, hogy a Szentháromság élete, az egész világegyetem alapja. A Szentháromságtól származó precíz törvények irányítják.

Megmutatták nekem, hogy a földin kívül vannak más emberiségek is a világegyetemen belül, akik különböző bolygókon élnek, valamint a teremtésnek sokrétű állati és növényi formája van. Erről később fogok beszélni, a világegyetem emberiségeiről szóló fejezetben.

A világegyetem dinamikus, ahogy Isten élete is dinamikus. Ez a dinamizmus tökéletesen kifejezi magát a Trinitárius örvényben, melyről a Szentlélek beszélt nekem:

„Mikor Isten megteremtette az univerzumot, egy örökmozgó örvényt helyezett bele. Ez a Trinitárius örvény. Az élet ebből származik.

A Trinitárius örvényt az általam megvalósított folyamat nemzi: leereszkedem az Atyától és a Fiútól és visszatérek hozzájuk. Ily módon, keresztül utazom a világegyetemen és megérintem az egész teremtést, továbbítva neki az élet leheletét. Aztán visszavezetem az Atyához, áthaladva a Fiú Szívén, hogy újra és újra elinduljak, a szeretet szüntelen örvényében.

Az élet nagy rezgése a Trinitárius örvényben keletkezik, amely a közvetlen kiáramlása a Szentháromság három személye közötti hatalmas szeretetnek. Az örvényen keresztül az élet rezgése folytonosan továbbítódik az egész világegyetembe. Én viszem az élet leheletét minden teremtménynek és belepecsételem Isten szeretetének erőteljes rezgését. Ily módon, minden teremtmény elkezd rezegni a saját frekvenciájának megfelelően és az élet innen kezdődik. Ha a Trinitárius örvény megállna, az egész világegyetem megszűnne létezni. De semmi sem állíthatja meg a Trinitárius örvényt, mert örök és sérthetetlen; a halál, sem bármilyen gonosz, vagy bűn nem tud bele lépni, mert megvan az ereje, hogy eltaszítsa a gonoszt.

A gonosz az eredendő bűnnek köszönhetően lépett be a világegyetembe a halállal és a korrupcióval. Semmi nem létezett ezek közül előtte, mert Isten sem a halált, sem a korrupciót nem teremtette meg. Isten csak az életet teremtette. Együttműködve a bűnös és a lázadó emberrel, Lucifer és angyalai cselekvésükkel megteremtették azt az örvényt, amely teljesen az ellentéte a Trinitáriusnak, a Sátáni örvényt. Ebben nincs helye a jónak vagy az életnek, a korrupció működik benne.

Ez az örvény is sugároz egy erős rezgést, a halálét. Az szembeszáll az élet isteni rezgésével és gyűlöletet, bűnt, betegségeket hoz létre. A Sátán is keresztülutazik a világegyetemen ezen az örvényen keresztül: ő kilép magából, és újra visszalép önmagába, megérintve az egész teremtést a halál leheletével.

Értsétek meg a különbséget: én az Atyától és a Fiútól jövök és hozzájuk térek vissza. Itt nincs önzőség, hanem csak szeretet van, amely odaadja magát az egész teremtésnek. Egyik Trinitárius személy sem távozik önmagától, sem nem tér vissza magához, hanem ez mind kommunió. A sátáni örvényben az ellenkező történik: Sátán kilép magából, megérinti a teremtést a halállal és visszatér önmagába. Ily módon elfogyasztja magát az önzőségben és minden gonosz ebből az önzőségből születik és gyarapszik.

A Trinitárius örvény és a sátáni örvény szüntelenül szemben állnak egymással. Nem csak azért cselekszem, hogy életet adjak, hanem azért is, hogy megvédjem azt a Sátán cselekedetétől. Én vagyok a Védelmező. A Sátáni örvény arra van ítélve, hogy egyre jobban elgyengüljön, addig, amíg már nem lesz többé helye a világegyetemben. Ennek okán Isten erőteljesen dolgozik ebben az időben.” (Szentlélek, 2003.08.27)

Ezen két örvény szembenállásában egy nagy harc zajlik a fény és a sötétség között, mely hatással van az emberre és minden teremtményre. Senki nem maradhat közömbös egy ilyen forgatókönyv előtt.

„Ezekben az időkben jobban, mint valaha, meg vagytok hívva, hogy belépjetek a Trinitárius örvénybe, azaz, hogy megengedjétek, hogy folyamatosan megérinthesselek benneteket és hogy visszavezethesselek benneteket az Atyához és a Fiúhoz. A Trinitárius örvény mindegyikőtökben hat és az élet bennetek van. Én újrateremtem mindegyikőtökben ugyanazt az örökmozgót, amely életet nemz, és eltaszítom tőletek a Sátáni örvényt. A Sátán mindent megtesz, hogy az örvényébe csalogasson titeket és én ugyanebbe az örvényébe visszataszítom őt, hogy megsemmisítse magát. Ily módon, azokon keresztül, akik Istennek adják magukat, megsemmisíthetem a halált sok lélekben.” (Szentlélek, 2003.08.27)

Az engedelmes átengedés a Szentlélek cselekedetének, lehetővé teszi az emberek számára, hogy harmóniában éljenek az élet törvényeivel. Ezek kormányozzák az egész teremtést, különösen az embereket, akik Isten képmására és hasonlatosságára lettek teremtve.

„Meg szeretném értetni veletek, hogy minden, ami a világegyetemen belül történik, teljesen megismétlődik bennetek. Mindegyikőtök egy mikrokozmosz, akiben kis méretben az egész univerzum törvényei és harmóniája újrateremtődnek. Bennetek minden úgy kell szabályozva legyen, mint ahogy a világegyetemben. Minél jobban megengeditek, hogy a bennetek megírt törvényem eszközeivel irányítsam az életeteket, annál harmonikusabbá, egészségesebbé és tisztábbá válik a mikrokozmoszotok.” (Szentlélek 2003.06.30)

A szeretetet szeretni kell

Ahhoz, hogy az embert megérinthesse a Szentlélek cselekedete, meg van hívva, hogy Istent válassza. Gyakran mondták nekem, hogy az elengedhetetlen feltétele annak, hogy ez bekövetkezzen az az, hogy felajánljuk magunkat Jézus Krisztusnak, Mária Szeplőtelen szívén keresztül, befogadva az ő szeretetét és megváltását. Csak Jézuson keresztül lehetséges megismerni és szeretni Istent és összhangba kerülni  Vele. Az emberek számára, Jézus Krisztus visszautasítása az Atya szeretetének visszautasítását jelenti. Az Atya maga magyarázza el ezt az 1998-as karácsonyi üzenetben, egy üzenet, melyen keresztül a Három Isteni Személy kifejezi magát:

„Megáldalak benneteket és együtt örvendezek veletek Jézus születése végett. Higgyetek nekem, ez nem csupán egy emlék, hanem valami több: ez a szeretetem megújulása, Jézuson keresztül, mindannyiótokban.

A valóságban, minden kereszténynek, minden nap meg kéne tapasztalnia a karácsonyt: minden nap látnotok kellene Jézust megszületni bennetek, belül a lelketekben. A világnak minden nap be kéne fogadnia Jézust, de sajnos, ez nem történik meg. A világ továbbra is elutasítja Fiam eljövetelét. Elutasította akkor és elutasítja ma is, nem csak karácsony napján, hanem minden nap, mikor elutasítja Őt az oltáron, ahol mindegyikőtökért feláldozza magát. Ez a legnagyobb szentségtörés, a legkomolyabb sértés. Visszautasítani a szeretetemet, amely, még egyszer mondom, mindennap eljön hozzátok az oltárokon és a szívekben.

De oly sok zárt ajtó! Annyi bezárt szív! Mit tehetek értetek, ha nem fogadjátok be a szeretetem? Mi egyebet tehetek még értetek, azon kívül, hogy elküldöm a Fiam és a Szentlelket? De az emberek folytonosan elutasítják őket. Félnek a szeretetemtől, félnek tőlem, mint az Atyától és mint Istentől, félnek Isten szeretetétől. Ez az igazság!

Isten szeretete olyan valami, ami senkit nem hagy tétlenül, arra ösztökéli az embert, hogy megváltoztassa a létezését. A dolgok már nem olyanok többé, mint előtte, mikor az ember találkozik Isten szeretetével. Minden vitatott: a szeretésmód, az ítéletmód, a gondolkodásmód, az életmód. Ennek megvan az ára! Könnyebb visszautasítani és mentegetőzni, azt mondva, hogy: „Én nem tudom, nem látom, nem értem”. De mindannyian tudunk látni, hallani és megérteni, mert senkit nem hagyok fény nélkül; ha tényleg ismerni akar valaki, akkor megteheti. A Fiam azért jött, hogy elmondja nektek ezt. Azért jött, hogy kinyilatkoztassa nektek a nevem: Atya. Azért jött, hogy emlékeztessen minden embert, hogy ha szeretne, meg tud találni engem a tiszta életen, a szereteten, az áldozaton és a jóságon keresztül.

Nem azért mondom nektek mindezeket, hogy elszomorítsalak, hanem hogy lássátok hogyan működik a világ! Azért mondom ezt nektek, hogy visszahívjalak a feladatotokhoz. Egy nagy feladathoz: kinyilatkoztatni a nevem, hogy legyőzzétek az emberek félelmét. Ez a rabok felszabadítását jelenti, a vakok látásának a visszaadását, a betegeket meggyógyítását, a holtak felébresztését. Sokan vannak, akik halottak a lelkükben, de arra várnak, hogy fel legyenek élesztve a szeretetem által, mely rajtatok keresztül is áramlik.

Ma egy különleges módon szeretnélek megáldani benneteket, hogy megerősítselek titeket a küldetésetekben. Bármerre mentek, bármilyen valóságot érintetek meg, legyen az jó, vagy rossz, legyetek a gyermekeim, legyetek a fény. Legyen bennetek az az Élet, mely az emberek fénye, amely bevilágít minden árnyékot. Megáldalak és köszönök mindent, amit értem tesztek. Kedvesek vagytok számomra, nagyon kedvesek. Ezért elküldelek a nevemben, hogy megdicsőítsétek, hogy az egész világ megtudhassa, hogy van egy Atya, aki szeret és hogy megláthassák az arcomat az arcotokon.” (Az Atya, 1998.12.25)

Jézus folytatja, az irántunk érzett szeretetéről beszélve, egy szeretetről, melyet szeretni kell:

„Ajándékként nekem ma, azt szeretném kérni tőletek, hogy megértsétek az  irántatok érzett szeretetemet. Nem a racionális értelem eszközeivel, vagy teológikus értelemmel, hanem azáltal, hogy érezhetitek a szeretetem erejét a lelketekben. Hogy szeretve érezhetitek magatokat, mint gyermekek, mint a testvérek ugyanabban az Atyában, mint Isten teremtményei. Nem vihetitek a szeretetemet másoknak, ha először nem ismeritek meg azt magatokban.

A szeretetet belülről kell megismerni, megismerni, hogy szeretni lehessen és ezáltal még jobban megismerni.  A szeretet megismerés és a megismerés szeretet. Arra vagytok hívva, hogy ismerjétek a szeretetet és tegyétek azt ismertté. Csak ily módon lesztek képesek megtapasztalni és segíteni másoknak is megtapasztalni azt. Senki sem képes megtapasztalni, vagy szeretni azt, amit nem ismer a lelke mélyén. Sok ember mondja, hogy szeret engem, részt vesz néhány rítuson, tanulmányoz engem, könyvekben keres. Nem szeretnek engem, de azt hiszik, hogy szeretnek. Kérlek, kerüljetek tudatába a szeretetemnek, ami minden tudás és igaz tudás alapját képezi. Az Anyám nem tudott semmit, mikor az angyal bejelentette a legnagyobb misztériumot számára, de szeretett és ismerte a szeretetet magában és ezért megértett mindent.

Ezért nektek adtam a Szentlelket, hogy segítsen Isten szeretetének mélyebb megismerésében. Higgyetek nekem, mikor azt mondom, hogy az isteni szeretet megismerése nélkül nincs igaz tudás csak az emberi tudomány, aminek nincs haszna. Sokat tanultok, de szegények vagytok az ismereteket illetően. A könyvtáraitok tele vannak könyvekkel és tanulmányokkal, de nem ismertek engem. Ez a tudatlanság jobban öl, mint a bűn! Ezért ma arra szeretnélek kérni titeket, hogy lépjetek a szeretetem mély ismeretébe.

Megismerés, melyet a nekem való átengedéssel lehet megszerezni, csendben és alázatban, folytonos, csendes és gyengéd felajánlással, azáltal, hogy a szívetekben, a lelketekben és az elmétekben kerestek engem.” (Jézus, 1998.12.25)

Végezetül, a Szentlélek emlékeztet minket, hogy Isten szeretete a legnagyobb misztérium, egy misztérium, melyet az embernek nehéz megérteni:

„Figyeljétek meg, hogy törekszik az emberiség a „misztériumok” megértésére! Mindenki azt hiszi, hogy a misztériumok megismerésével tehet szert gazdagságra és hatalomra. De milyen misztériumot lesz valaha is képes az ember megérteni, ha képtelen Isten szeretetét megismerni? Ha nem ismeri ezt a szeretetet, nem fog semmit sem megismerni. Elválasztva a legnagyobb misztériumtól, amely Isten szeretete, minden más misztérium ostobasággá, eretnekséggé, bűnné és erőszakká válik!

A Sátán felfedi a misztériumait azoknak, akik őt szolgálják. Azok a halál misztériumai. Isten felfedi a misztériumait azoknak, akik szeretik őt és azok a szeretet, béke és megváltás misztériumai. Ez a legnagyobb küzdelem, a fény és az árnyak között, a Misztérium és a misztériumok között, a szeretet és a gyűlölet misztériuma között, az élet és a halál misztériuma között. Azok, akik nem lépnek be a szeretet és az élet misztériumába, a gyűlöletet és a halált ismerik.

Én nagy érővel jöttem le a Földre, hogy kinyilatkoztassam Isten szeretetének misztériumát nektek, amely a misztériumok misztériuma, az ősi és az új misztérium, mely sosem volt megértve. Nagyon kevés teremtmény volt képes teljesen megérteni, habár mindannyian a megértésére törekszenek. Mindenki a szeretetet keresi és azt hiszi, hogy felfedezte ezt a nagy misztériumot, de gyakran, a szeretet legfelszínesebb szintjét éri csak el, amely emberi és gyakran piszkos, mert önző.

Nem, a Föld emberisége nem lépett be Isten szeretetének misztériumába! A Karácsony felfedi a legnagyobb misztériumot: az Atya szeretetét az emberiség iránt. Ha az emberiség nem lép be az Atya  Jézus Krisztuson keresztül megnyilvánított szeretet misztériumának a megismerésébe és megértésébe, nem lesz megmentve.

A Sátán retteg attól, hogy az emberiség esetleg megismeri Isten szeretetét. Tudja, hogy amikor ez megtörténik, az ember meg van mentve: a falak lehullanak, a jég elolvad az emberek szívében, a bűntudat érzése, mellyel a Sátán rabként tartja az embereket, megszűnik létezni.

 A feladatotok nagysága, az egyetlen nagy misztérium kinyilatkoztatásából áll, mely az egész világegyetemet támogatja: az Atya szeretete, Jézus Krisztuson keresztül, a Szentlélekben. Ez a misztérium tartja össze a világegyetemet és azok, akik elmulasztanak belépni, össze fognak omlani. Segítelek, megáldalak és tanítalak titeket. Szeretnélek egyre jobban bevezetni titeket ebbe a tudásba.

Azt hiszitek, hogy az Atya szeretete irántatok egy nagy misztérium, mert hozzáférhetetlen az ember számára. Nem, mondom nektek, hogy a szeretet csak azért marad egy hozzáférhetetlen misztérium, mert az ember elmulasztja befogadni. Ha az ember őszinte nyitottsággal és alázatos szívvel befogadná Isten szeretetét, akkor a misztérium teljességében kibontakozna. Minden világossá, egyszerűvé és átláthatóvá válna.  Enélkül a nyitás nélkül Isten felé, a misztérium, misztérium marad, félelmet okoz és elérhetetlen. A Sátán misztériumai borzalomba vannak zárva, azok, akik a sötétség misztériumait keresik, félnek tőlük, még akkor is, ha kíváncsiságból kutatnak utánuk. Másrészről, azok, akik Isten szeretetét keresik és őszintén keresik, látnak minden félelmet elenyészni, megtalálják a válaszokat és látják a misztériumot önmagában kibontakozni.

Ma, Karácsony napján ezt szeretném mondani nektek: nyissátok meg a szellemeteket, hogy az Atya kinyilváníthassa a világegyetem legnagyobb misztériumát nektek, mely az Ő szeretete irántatok.” (Szentlélek, 1998.12.25)

Jézus Krisztus az Úr

Számtalanszor el lett ismételve nekem, hogy Jézus Krisztus a világegyetem Ura. Mindennek neki kell alávetve lennie, hogy megalapíthassa a királyságát és átadhassa azt az Atyának, az idők végeztén. Minden magyarázat, amit kaptam, Jézus Krisztus alakját helyezte középpontba, mint a Bárányt és a Legfensőbb Papot, a Legfensőbb Pásztort. Ő fogja az egész emberiséget elvezetni az Atyaistenhez, a Szentlélek erejében.

Így beszél a Szentlélek Krisztus papságáról:

„Krisztus papsága királyi és kiterjed az egész világegyetemre. Királyi, mert Jézus Krisztus a világegyetem királya, a királyok Királya. Miért a világegyetem királya? Ő az, aki uralkodik az univerzum felett, mert Ő Isten Igéje. Az egész világegyetem belőle nyeri létezését, mert minden rajta keresztül lett teremtve és megváltva. Az áldozatával, Krisztus mindent magához vonzott, ahogy azt Ő Maga mondja[3]. Ez teszi őt Királlyá.  A királysága nem csak a Földre, hanem az egész világegyetemre kiterjed. Krisztus királysága az örökkévalóságig él. Királysága most még csak egy mag. Egy szilárd valósággá fog válni az idők végeztén, mikor minden alá lesz vetve neki és Ő át fogja adni Országát az Atyának. Krisztus király, mert mindent újra egyesít magában, hogy elvigye az Atyának.

Krisztus Papsága az eredendő bűn után vált szükségessé. Az ember elbukott a bűn miatt és magával vonszolta az egész teremtést a pusztulásába. Ez be lett vonva a gonosz leheletével, azéval, aki a halál hordozója. A halál a bűn következtében lépett be a világegyetembe. A halállal, a fizikai és spirituális betegségek és a korrupció is belépett az univerzumba és minden teremtményre hatással vannak. Így szükségessé vált egy pap, vagyis egy közvetítő, hogy újonnan visszahozza a korrupt emberiséget az Atyához. Krisztus, a Legfensőbb Pap áldozata, aki megtisztította a bűnt a vérével, helyreállította a romolhatatlanság kezdeti állapotát. Krisztus papsága királyi és egyetemes is, kiterjed minden teremtményre, ki nem zárva senkit, mert Krisztus áldozatán keresztül minden vissza lett vezetve az Atyához.

Krisztus papsága volt a megmentés kulcsa, mert sokak számára lehetővé tette, hogy Istennek ajánlják magukat. Krisztus, a Legfensőbb Pap áldozata nélkül, nem létezhetnének emberek, akik Istennek ajánlják magukat. Valóban, felajánlhatjátok magatokat Istennek, amennyiben fel vagytok ajánlva.  Jézus Krisztus folytonosan felajánl titeket az Atyának. Felajánlhatjátok magatokat, mert Jézus Krisztus felajánlotta magát értetek, egyszer és mindenkorra.

Vissza kell térnünk az eredeti teremtés szeplőtelen állapotába. Mária az az asszony, aki oly módon lett teremtve, mint ahogy az első ember, szeplőtelenül. Mindegyikőtöknek vissza kell térnie a szeplőtelenség állapotába, Krisztus áldozatán keresztül és Mária Szeplőtelen Szívén keresztül. Mikor Istennek ajánljátok az életeteket, belehelyezitek magatokat Krisztus áldozatába, hogy újra belépjetek az eredeti teremtés dimenziójába, szeplőtelenül. Visszatértek az Atya keblére.

Az Atya a szentség és a tisztaság, ezért szentként és tisztán kell visszatérnetek a keblére. A szeplőtelenség a kulcs az Új Teremtésbe lépéshez. De nem lehettek szeplőtelenek, sem tiszták, ha nem mentek keresztül Krisztus áldozatán a saját  áldozatotok által.

Azok, akik arra vannak hívva, hogy Krisztus papjai legyenek a Földön, egy királyi és egyetemes papságra vannak hívva. Az ő kezein keresztül minden teremtmény képes kell legyen Istennek ajánlani magát és minden Krisztusban kell újraegyesüljön. Akkor az egész világegyetem fel van ajánlva az oltáron. A szenvedés és a korrupció áldozatai felemelkednek Istenhez. Minden fel van ajánlva a pap oltárán és vissza vezetve az Atyaistenhez Krisztus áldozatán keresztül. Ily módon, a papság egyetemessé válik.” (Szentlélek, 2002.10.26)

Az emberiség csak Jézus Krisztuson keresztül léphet kommunióba az Atyával. Ő az egyetlen Közvetítő Isten és az emberek között[4]. Ezért minden ember arra van hívva, hogy lépjen kommunióba Krisztussal, hogy megérkezhessen az Atyához. Ez csak a kereszten keresztül valósul meg, mikor az ember elfogadja, hogy Krisztussal együtt meghaljon és feltámadjon, beteljesítve az utat, melyet Ő beteljesített.

„A Trinitárius szeretet a kereszten nyilvánult meg teljesen. Bennetek is a kereszten kell teljesen megnyilvánítsa magát. Ha Szentháromság Egy Isten elfogadta, hogy ily módon fejezze ki a szeretetét felétek, felajánlva magát a kereszt oltárán, akkor ti is ugyanerre vagytok hívva. Nincs más módja!

Ez a fájdalmas pont az emberiség számára: Az ember akarja Isten szeretetét, birtokolni akarja és megnyilvánítani az erejét, de nem akar a keresztre menni. Az ember csak akkor fogadja be Isten szeretetét, amikor minden rendben van, amikor békében van, fájdalom nélkül, de amikor a szenvedéssel találkozik, akkor visszautasítja azt. A szeretet akkor nincs szeretve és nem tud megváltani.

Az Atyaisten terve, hogy mindent újra egyesítsen Krisztusban. Minden teremtmény, minden helyzet, az egész világegyetem vissza kell legyen vezetve Jézus Krisztushoz. A bűn csak a kereszt eszközeivel engedhető el. Nincs megbocsátás a kereszt nélkül és nem tudtok senki megmentéséhez sem hozzájárulni, ha nem ajánljátok fel magatokat Krisztussal. Még az imáitoknak sincs haszna, ha elmulasztjátok felajánlani magatokat és oly sok üres ima hangzik el mindenütt a világban! Ha nem vagytok hajlandóak a keresztre menni, akkor mit gondoltok, mire vannak az imáitok? Hogyan érinthetik meg Isten szívét, hogyan változtathatják meg az emberiséget? Gondoljatok bele, hányszor ismétlik meg a Mi Atyánk imát a Földön. Minden percben, emberek milliói szavalják ezt az imát és azt mondják: „jöjjön el a te országod” és az ország nem jön el. Nem jön el, mert Isten szeretete nem teljesül be bennük. Nem teljesülhet be, ha visszautasítják felajánlani az életüket Istennek.

A keresztből sugárzott a legnagyobb szeretet, melyet valaha láttak és valaha látni fognak a Földön. A legnagyobb szeretet azokban látható, akik felajánlják az életüket Istennek, de akik valóban felajánlják.

Helyes az, hogy mindennek Jézus Krisztuson keresztül kell haladnia és mindennek Benne kell újra egyesülnie, mert a bűnt csak a kereszt oltárán lehet legyőzni.” (Szentlélek, 2002.11.19)

Elmondták és megismételték nekem, hogy Jézus azért jött, hogy minden embert megmentsen, de senkit sem akar rákényszeríteni, hogy befogadja a megváltását. Az embernek szabadon kell azt választania, hogy Jézust kövesse, felajánlva magát Neki, Mária Szeplőtelen szívén keresztül. A legnagyobb szükséglete ma az emberiségnek az, hogy kiengesztelődjön Jézus Krisztussal, hogy Általa  kiengesztelődjön az Atyaistennel.

Az idők végeztén, Isten minden lesz mindenkiben. Mindenki tökéletes szövetségbe  kerül a Teremtőjével, annak a szövetségnek a mintájára, amely a Szentháromság Három Személye között létezik. Olyan időben éltek, melyben Isten irgalma teljességében megnyilvánul, megadva a lehetőséget a mai emberiségnek, hogy összhangba kerüljön Jézus Krisztussal. Kiengesztelődés nélkül az emberiség nem tud belépni a megváltásba, mert senki nem tud megváltódni, csak Jézus Krisztuson keresztül. Nem számít, hogy élő, vagy holt emberekről beszélünk, mert az emberiség, mint olyan, egy marad, mind a földi, mind a földön túli dimenzióban. Emberiség, melyet Jézus Krisztus meg szeretne menteni és átadni az Atyának. Én szüntelenül hatok úgy az élők lelkeiben, mint a holtakéban is és az egész világegyetemben, mert ez a feladatom: felszentelni a teremtést és elvezetni Jézus Krisztushoz, akiben az igazság teljessége lakik.

A Jézus Krisztussal való kiengesztelődés nélkül nem tudok teljesen hatni, és az Atya sem tudja magához vonzani az emberiséget. Ezért mindenkinek szükséges – legyen az élő vagy holt -, hogy kiengesztelődjön Istennel, Jézus Krisztuson keresztül, hogy belépjen ebbe a kiengesztelődésbe, amely az irgalom. Most van a választás ideje és a fényt, vagy a sötétséget kell választani. Most kell megtenni a Jézus Krisztussal való kiengesztelődés lépését, hogy a kinyilatkoztatása be lehessen fogadva, hogy mindenki képes legyen eldönteni, hogy melyik oldalra álljon.

Azok, akik befogadják Jézus Krisztust, megmenekülnek, azok, akik visszautasítják őt, nem tudnak kiengesztelődni Istennel. Ez alapvető, mert a kegyelmek nem tudnak létre jönni, ha a mély összhang Isten és az ember között hiányzik. Ha az ember nem dönt komolyan úgy, hogy Krisztushoz tartozik, ha nem dönt úgy, hogy feláldozza magát, ahogy Krisztus tette, ha nem akarja, hogy a saját énje meghaljon, hogy elnyerje a tökéletes szeretetet, akkor nem tud engedelmeskedni az Atyának. Ha nem engedelmeskedik az Atyának, akkor még az életet sem tudja megtalálni. Jézus minden lelket el akar vezetni az Atyához. Azok, akik a teljesen a Jézus Krisztusban való életet választják, eljutnak az Atyához.

Vissza kell térnetek az Atyához. A lelketek kóborol mindaddig, amíg távol van az Atyátoktól. Vissza kell térnetek ahhoz, aki teremtett titeket. Ez a megváltás! A ti teljes földi utazásotok, vagy az utazásotok a tisztítótűzben ehhez kell vezessen. Nem fogtok addig teljességben és boldogságban élni, amíg nem tértek vissza az Atyához. Ez Jézus Krisztus műve: hogy visszavigyen titeket az Atya keblére, ahonnan jöttetek, hogy a teremtés is szüntelenül visszatérhessen hozzá, veletek együtt, és végleg egyesüljön Vele.” (Szentlélek, 2000.12.06)

Jézus Krisztus elvezet minket az Atyához

Jézus az, aki egyedül megmutatja az isteni apaságot és Ő nekünk az út, amely visszavezet minket az Atyához.

Jézus maga beszélt nekem erről:

„Egy folytonos és közvetlen kapcsolatra van szükségetek az Atyával. Közvetlenre, noha rajtam keresztül kell haladjatok, ahogy az meg lett határozva. De a tény, hogy mindennek rajtam keresztül kell haladnia, nem jelenti azt, hogy meg kell állnotok, mikor megérkeztek hozzám. Ha nem tudjátok az Atyát rajtam keresztül megismerni és szeretni, akkor nagyban korlátozni fogjátok a művemet magatokban. Hinnetek kell bennem, mint Abban, akit az Atya küldött, a Szemtanúban, aki elvitte nektek a Földre a Szentháromság életének legnagyobb tanúságtételét, és aki kinyilatkoztatta nektek, hogy Isten az Atya.

Kapcsolatban kell lennetek az Atyával, mint ahogy én is. Ennek a kezdetektől így kellett volna lennie: az embernek, aki az Atya képmására és hasonlatosságára lett teremtve, egy közvetlen és teljes kapcsolata kellett volna legyen Istennel, mint az Atyával. A bűn megtörte a kapcsolatot Isten atyaságával. A bűn következményeként, senki sem képes megjelenni Isten előtt és dicsőíteni Őt, fiának lenni. A bűn által megpecsételt emberek meg lettek fosztva a gyermeki méltóságtól, halált érdemeltek. Én helyrehoztam ezt a helyzetet, a kínszenvedésemmel, a halálommal és a feltámadásommal, egy új lehetőséget nyerve számotokra, hogy eljussatok az Atyához és szeplőtelen gyermekekként jelenjetek meg előtte, mert bárki elmerül a véremben, megtisztul.

Az életfelajánlásotok Anyám szívén keresztül, az egyetlen út. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, mert felfedem az Atya életét nektek. Ha nem tudjátok megérteni annak fontosságát, hogy az Atyával kapcsolatban éljetek, rajtam keresztül, akkor megfosztjátok magatokat az élettől. Így, bár keresztényként határozzátok meg magatokat és imákkal fordultok hozzám, nem tudtok részt venni a művemben. Ha ti elsőként nem éltek meg egy valódi, autentikus kapcsolatot az Atyával, nem tudjátok kinyilatkoztatni apaságát az embereknek.

Az Atya a Fiúban él, de az Atya felettem is áll. Mondtam már, hogy az Atya a legnagyobb mind közül[5] és én az Atyának vagyok és leszek mindig is alávetve. Nekem is egyesülnöm kellett az Atyával. Az Ő ereje nélkül nem lettem volna képes beteljesíteni a megváltás művét, annak ellenére, hogy én magam is Isten vagyok. Még a Szentlélek sem tud teljesen cselekedni bennetek, ha elmulasztjátok megtapasztalni a kapcsolatotokat az Atyával, mert a Szentlélek mindenek felett egy ajándék az Atyától, egy ajándék, amely rajtam keresztül halad.

Látjátok mennyire fontos az élet áramlása a Szentháromság Három Személye között! Ez bennetek is meg kell történjen. A lelketekben folyamatosan kell áramoljon a szeretet az Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt. A Szentháromságnak bennetek kell élnie. Én továbbra is szeretem és engedelmeskedek az Atyának és a Szentléleknek is. Azért dolgozunk együtt, hogy kinyilvánítsuk az Atyát a Fiún keresztül, hogy az Atya a Fiún keresztül megadhassa nektek a Szentlélek ajándékát, hogy az elvezethessen a Fiúhoz titeket és a Fiú az Atyához. Ez a Trinitárius örvény műve bennetek. Ily módon kellene élnetek.

Fedezzétek fel, szeressétek és szolgáljátok az Atyát bennem és rajtam keresztül, a Szentlélek erejében. Helyezzétek az Atyát mindenek fölé, engedjétek át magatokat teljesen Neki. Minden szükségeset meg fog tenni értetek, hogy beteljesíthesse a művét. Valójában, minden fiában az Atya folytatja a beteljesítését annak, amit beteljesített a Fiúban, akinek megadta az erőt, az eszközöket és a hatalmat, amelyek szükségesek voltak a megváltás művének kivitelezéséhez. Ily módon cselekszik Isten népének minden tagjában, aki Neki adja magát a Fiún keresztül, a Szentlélekben.

Semmilyen misztérium nem lehet megvilágítva az Atya nélkül. Minden tőle származik. Nyíltan elmondtam nektek, hogy egyedül nem tudok semmi tenni és mindent, amit teszek, már láttam megtenni az Atya által[6]. Ezek nem csak szavak, amiket szét lehet dobálni, ezek igazságok és érvényesek mindannyiótok számára. Mit tehettek magatoktól? Kinyilatkoztattam nektek, amit láttam az Atyától és megtanultam, mégha Isten is vagyok[7]. És ha Én, aki Isten vagyok, alá vagyok vetve az Atyának, akkor ti teremtmények miért ne lennétek? Ha nem engeditek át magatokat teljes hittel az Atyának, rajtam keresztül, nem tudtok semmit sem megérteni, vagy tenni. Minden az Atyában van, az élet eszenciája Benne van és nem tudtok semmit sem tenni anélkül, hogy Rá ne hagyatkoznátok. Egyesülnötök kell Velem, mert Rajtam keresztül, folytonosan megtisztultok a gonosztól és a bűntől, merüljetek el bennem, hogy szentként és szeplőtelenként jelenhessetek meg az Atya előtt. Nélkülem lehetetlen megérkezni az Atyához. Megáldalak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” (Jézus, 2007.04.22)

[1] Lásd Ef 1,8-12

[2] Fordítás A Nagy Fénysorompón túl könyv olasz változatából (Oltre la Grande Barriera) – 21. oldal

[3] Lásd Jn 12,32

[4] Lásd 1 Tm 2,5-6

[5] Lásd Jn 10,29

[6] Lásd Jn 5,19

[7]  Lásd Jn 15,15