Térjetek meg, mert közeleg a mennyek országa (Mt 3, 1-2)

Keresztelő Szent János üzenete, 2013.09.12

 

Kedves testvérek a Földről, üdvözlet nektek! A Magasságos Isten nevében beszélek hozzátok, hogy felhívjam a figyelmeteket egyes létfontosságú szempontokra, melyek fontosak ebben az időben.

Ahogy tudjátok, Jézus földi eljövetelének Előfutára voltam: előkészítettem számára az utat Izrael népében, a választott népben, mely a Messiás, a Megváltó eljövetelét várta. Ezért a megtérésre hívtam Izrael gyermekeit, mert csak így érthették meg a rájuk váró rendkívüli eseményt: Isten Fia emberré kellett legyen közöttük, a világegyetemben jelenlévő egész emberiségért. Tudjátok, hogy mi történt: Jézus Krisztus megszületett, meghalt a kereszten és felemelkedett a mennybe.

Jézus dicsőségesen és erővel fog visszatérni az idők végeztekor, hogy megítélje az emberiséget és begyűjtse szőlőjének, azaz az egész világegyetemben megalakult népének gyümölcseit. Mindannyian látni fogják és az egész emberi faj az Ember Fiának színe elé lesz hívva; minden ember és az egész emberiség meg lesz ítélve Jézus Krisztus által. A halottak is fel fognak támadni az ítéletre. Aki méltónak találtatik, az Jézussal együtt be fog lépni az új teremtésbe; aki nem találtatik rá méltónak, az a nagy Fénysorompó alatt fog maradni Lucifer és démonjai társaságában. Így mindörökre le lesz választva a Rossz a Jóról, a sötétség gyermekei a fény gyermekeiről.

Vissza fog tehát térni az Úr, dicsőségének ragyogásában. Azt is mondom nektek, hogy az idő közeleg. Nem én vagyok Krisztus dicsőséges eljövetelének az Előfutára, ahogy földi eljövetelének voltam. Ez a feladat a dicsőséges Szent Mihály arkangyalra vár: ő volt az, aki fellépett és megnyerte az első csatát Lucifer ellen a teremtés kezdetén; rá vár, hogy megvívja az utolsó nagy csatát Lucifer ellen, az angyalok és Isten népének az élén.

Szent Mihály erőteljes cselekvésben van az egész világegyetemben, ezen idő három nagy eszköze által kísérve: az angyalok, a Központi Magcsoport és az Istenhez hűséges testvérek által. Az aratásra hívja Isten minden gyermekét a világegyetem minden sarkából, hogy minden a lehető leghamarabb újra legyen egyesítve Krisztusban. Ennek a műnek a végén Szent Mihály be fogja mutatni a népet Jézusnak és meg fogja újítani a Neki való teljes alávetettségét; ugyanígy fog tenni a három rendkívüli eszköz is. Minden mű meg fog szűnni és Krisztus kezébe lesz helyezve, akié az utolsó és végleges ítélet lesz. Ő be fogja vezetni a méltónak ítélt népet az új teremtésbe és a néppel együtt alá fogja vetni magát az Atyának, a Szentlélekben. Egy teljesen új teremtés kezdete lesz, a sokak által várt Isten országa. „Akkor az igazak ragyogni fognak Atyjuk országában, mint a nap.” (Mt 13, 43)

Az Úr ma rám bízza ezeket a szavakat számotokra, Földiekre, hogy tudatában legyetek az időnek, melyben éltek és az Isten gyermekekénti felelőségeteknek. Mindenekelőtt a keresztényekhez fordulok, aztán minden jóakaratú férfihez és nőhöz. Elétek helyezek bizonyos pontokat, melyeken jól tennétek, ha elmélkednétek, hogy dönteni tudjatok aztán. Tudjátok, hogy Isten sosem kényszerít benneteket; vezet titeket, hogy képesek legyetek választani a jó és a rossz között, mert a képmására és hasonlatosságára teremtett. Mindazonáltal Atyaként figyelmeztet a veszélyekre és megmutatja nektek a jóhoz és a boldogsághoz vezető főutat. A parancsai nem kényszerítések, hanem biztos útmutatások egy egészséges és méltóságteljes élethez. Mindazonáltal szabadon dönthettek, hogy elfogadjátok-e vagy sem. Ugyanakkor, ezek a szavak, melyeket Isten nevében intézek hozzátok, nem utasítások, hanem szívből jövő tanácsok; még csak nem is ítélet, hanem testvéri buzdítás a boldogságotokért. Íme a pontok.

 • Az első dolog, amit Isten kért tőletek ebben az időben, az a megtérés. A megtérés az nem egy rendkívüli és ritka tett, mely a szentek számára van fenntartva, hanem minden jóakaratú emberre vonatkozik és a keresztények elsődleges feladata. Ez nem más, mint egy belső folyamat, melyen keresztül az ember képmutatás nélkül Isten elé járul; felismeri, hogy bűnös és gyenge és megbánja az elkövetett rosszat. Aztán kéri Isten közbeavatkozását, hogy megváltozzon az élete. Ezt kérve elfogadja, hogy Isten átalakítsa őt, míg új teremtménnyé nem válik. Így az ember átadja magát Istennek, hogy újra megtalálja önmagát Istenben. Erről beszél Szent Pál: „Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át értelmetek megújításával, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes.” (Róm 12,2)

Megtérés nélkül nincsen átalakulás, sem megértés. Ugyanis az ember csak akkor tudja megérteni Isten dolgait, ha Isten felé irányul és nem saját maga vagy valamilyen bálvány felé, melyekkel tele van a világotok: hatalom, pénz, karrier, stb. Ha meg akarjátok érteni Isten művét ebben az időben és részt akartok venni benne, akkor szükség van arra, hogy megváltoztassátok az életeteket: szükség van arra, hogy kilépjetek a Földet uraló korrupt és romboló mentalitásból és hogy eldöntsétek, hogy Isten gyermekeiként éljetek, akik minden képmutatást, hazugságot, kapzsiságot, egészségtelen ragaszkodást és érzelmi zavart eltaszítanak. Készen álltok erre? Ha a válaszotok nem, akkor nem érdemes elolvasni a többi pontot, mert ez az üzenet nem lesz hasznotokra. Ha azonban igen a válaszotok, akkor egyéb lépések várnak rátok.

Megtérés nélkül szilárd hit sincs. A megtérés a hit első lépése: az ember megérzi Isten létezését és szembenéz vele. Érzékeli az isteni jelenlétet magában és maga körül és eldönti, hogy hisz és rábízza magát Istenre. Mindez a Szentlélek műve, aki felébreszti az ember szellemét és Jézus felé irányítja. Jézus megjelenik az ember szellemében és várja, hogy az ember eldöntse, hogy befogadja-e: „Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem.” (Jel 3, 20) Az ember el kell fogadja Isten cselekvő jelenlétét magában, máskülönben a hite gyenge lesz és vallási szokások sorozatává fog csökkenni, mely nincs hatással a létezésre.

Ti különleges időben éltek, melyben Isten ereje kibontakozik és működésben van az egész világegyetemben; de felébredt Lucifer haragja is, aki érzi az ítélet idejének közeledtét és a Jézus Krisztussal való szemtől szembenállás közeledését. Most jobban, mint valaha, szükségetek van Isten mély és intim ismeretére, melyen keresztül eldönthetitek, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha nem tértek meg, azaz nem engeditek meg a Szentléleknek, hogy cselekedjen bennetek és átalakítson titeket, akkor nem fogtok tudni tájékozódni és mindig mások ítéletétől fogtok függeni. Ezért térjetek meg és engedjétek meg Istennek, hogy átalakítson benneteket!

 • A második lépés ugyanannyira fontos, mint az első: kérve lett tőletek, hogy ajánljátok fel az életeteket Istennek. Ez az őszinte megtérés első gyümölcse. Az Istennek való átadottság nélkül nem tudtok fejlődni a megváltás útján. Végül a vallásosságba fogtok menekülni, azzal áltatva magatokat, hogy mindent megtettetek azért, hogy meg legyetek mentve a vallásos gyakorlataitok végett; ezekre is szükség van, de önmagukban nem elegendőek, ha nem ajánljátok fel magatokat Istennek. Mit jelent felajánlani magatokat Istennek? Azt jelenti, hogy szabad kezet adtok neki az életetekben, hogy egyenesbe hozza és kijavítsa mindazt, ami nem működik. Azt jelenti, hogy megnyitjátok a lelketek ajtaját és elfogadjátok, hogy vele éljetek, hogy úgy lássátok a dolgokat, ahogy Ő látja és nem úgy, ahogy ti. Azt jelenti, hogy hagyjátok meghalni az önzőségeteket. Mindezt jól összegzik az Úr szavai: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem.” (Lk 9, 23) Jézus felajánlotta magát az Atyának mindannyiótokért; nektek is fel kell ajánlanotok magatokat Jézusnak, hogy a kezeiben a megváltás eszközeivé válhassatok. Készen álltok erre?

Felajánlani magatokat nem azt jelenti, hogy kegyetlen módon vagy egy betegség által meg kell halnotok; csak azt jelenti, hogy rendelkezésére bocsátjátok magatokat mindannak, amit az Úr szeretne, képmutatás, kompromisszum és kapzsiság nélkül. Isten minden rossztól meg fog őrizni titeket és ha a földi élet nehézsége miatt szenvednetek kell, akkor ott lesz Isten segítsége és vigasztalása, és minden megpróbáltatást le fogtok tudni győzni.

A Földön kaptatok egy fenséges eszközt az Istennek való életfelajánláshoz: ez a Jézussal való egyesülésetek, a Szentmise áldozatán keresztül; ha őszinték és vágyakozóak vagytok, akkor abban a pillanatban felemel titeket az Atya Jézussal együtt és megújítjátok a szövetségeteket Istennel, Jézus Krisztuson keresztül. Így, Jézus által teljes mértékben részt vesztek a Szentháromság életében, megerősödtök és megújultok belülről. Az életfelajánlásotok Istennek a legnagyobb ima, amit az ember Istenhez emelhet. Emlékezzetek Szent Pál szavaira: „Kérlek tehát benneteket, testvérek, Isten irgalmasságára, hogy adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti ésszerű istentiszteletetek.” (Róm, 12,1)

Egy másik ajándékot is kaptatok Istentől: Szentséges Szűz Máriát, a ti és az egész emberiség Édesanyját és Szent Józsefet. Bízzátok rájuk magatokat, hogy elvezessenek Jézus Krisztushoz és nem fogtok eltévedni. A felszentelés Szentséges Szűz Máriának és Szent Józsefnek egy hatalmas eszköz az Isten életébe való belépéshez. Ne vonjatok meg magatoktól egy ilyen segítséget!

 • A harmadik lépés az az integritás. A megtérés és az Istenben való hit döntést – az Isten előtt való lelkiismeretes élet eldöntését – jelenti. A lelkiismeretes ember nem köt kompromisszumokat az Igazsággal és az Igazság az Jézus Krisztus. Üdvözöljétek tehát az Evangéliumot és hasonlítsátok össze a magatartásotokat mindazzal, melyet az Úr jelzett számotokra. Ha észreveszitek, hogy valami nincs összhangban Jézus tanításaival, akkor alakítsátok át a magatartásotokat és hozzátok helyre a hibáitokat, fényt és erőt kérve Istentől ennek megtételéhez és megengedve neki, hogy cselekedjen bennetek és átformáljon titeket. Ahogy látjátok, az átalakulás a hívő folytonos magatartása, mert minden nap kérve van tőletek, hogy módosítsatok valamit magatokban és alázatosan Isten elé helyezzétek magatokat. Így mindig megnyílik az út egy újabb szakasza; így Isten napról napra, pillanatról pillanatra átalakít benneteket, mert készek vagytok folytonosan átalakulni.

A lelkiismeretes ember nem hagy teret a képmutatásnak, mert szereti Istent, aki az Igazság. Taszítsátok el a képmutatást és viselkedjetek úgy, mint azok, akik szüntelenül Isten tekintete alatt vannak. A képmutatás megsérti Isten tekintetét és becsapja önmagát. Amikor egy korrekt külső magatartást vesztek fel, mely azonban nincs összhangban a belső magatartásotokkal, akkor képmutatóak vagytok; egy dolgot gondoltok és mást tesztek. A képmutatás egy súlyos bűn Isten szemei előtt és sajnos nagyon gyakori a keresztények között, akik igazaknak akarják mutatni magukat az emberek előtt, de nem tesznek azért, hogy igaznak mutatkozzanak Isten szemei előtt. Engedelmesnek mutatják magukat az Evangéliumnak, de a szívükben utálatot, irigységet és rivalizálást táplálnak, mely megrontja őket. Így igazságot prédikálnak, miközben igazságtalanságot követnek el, nagy karitatív tetteket visznek véghez, de nem tudják elviselni a szomszédjukat és nem bocsájtják meg az elszenvedett igazságtalanságokat; a Szentírást idézik, de ellentétesen élnek mindazzal, ami abban írva van. A képmutatók olyanok, mint egy féreg, amely belülről rohasztja a keresztény népet. Ne felejtsétek el, hogy Jézus erőteljesen elítélte a farizeusok kovászát.

A lelkiismeretes ember nem ismeri a ravaszságot és nem bízik az emberi tudományban. Szabaduljatok meg a ravaszságtól és a hamis tudományoktól!

Mind a kettő az Istenben való hit hiányából származik, ami oda vezet benneteket, hogy csak a saját eszközeitekben, képességeitekben és ismereteitekben bízzatok, melyek mind kívülről érkeznek. Vigyázzatok, mert így megengeditek, hogy áthasson titeket a világ szelleme, mely a ravaszságból, a becsapásból és egy felszínes tudományból áll, mely nem az igazság utáni vágyból születik, hanem a kíváncsiságból, az uralkodási vágyból. Nézzétek, hogy hogyan ünnepli a világ a ravasz embereket, akiket áthat az arrogancia és a hamis tudomány, – virtuóz példáknak tartja őket, és így belezuhan Lucifer örvényébe, mely a ravaszokon és az arrogánsokon keresztül uralja a Földet, aki figyelmen kívül hagyják és megvetik Isten törvényeit. Legyetek azok, akik Isten előtt vagytok és ne akarjatok ti javítani magatokon, nem vagytok rá képesek. Ehelyett engedjétek, hogy Isten alakítson át benneteket. Még egyszer mondom: Térjetek meg!

 • A negyedik lépés a testvérekkel való közösség. Aki Krisztushoz szeretne tartozni az nem tekinthet el a felebarátja iránti szeretettől: Jézus szereti az Atyát és minden embert a testvéreként szeret; a kereszténytől tehát el van várva, hogy szeresse Istent és testvéreként szeressen minden embert. Jézus azt mondta az apostolainak: Új parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást; ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13, 34-35)

A századok során a keresztényeknek súlyos hiányosságaik voltak a szeretet parancsolatát illetően. Ez gyengítette a tanúságtételüket a világ előtt. A keresztények nem voltak mindig hitelesek, mert megosztottak voltak egymás között, gyakran gyűlölték egymást, harcoltak egymással és még  ma is megosztottak. Nem csak a katolikusok, ortodoxok és protestánsok közötti megoszlásra célzok, mert ez egy mélyebb és kényesebb megosztottság gyümölcse: a testvérek közötti megosztottságé. Hozom a katolikusok példáját: megosztottak egymás között egy plébánián belül, egy imacsoporton belül és még egy találkozón belül is. Nem jobb az ortodox és a protestáns Egyházak helyzete sem. Ez a szeretet és béke hiány nem engedi meg a keresztényeknek, hogy egy egységes és erőteljes testként mutatkozzanak a világ szelleme előtt. Ezért a keresztények nem egészen hatásosak a tanúságtételükben és nem tudják megállítani a gyűlöletet és a háborúkat: mert keblükön hordozzák a gyűlöletet és a háborúkat. Milyen hangon tudnak tehát a világgal beszélni?

Aki be akar lépni az új teremtésbe, az közösségben kell éljen: az új teremtésben nem egyének összessége fog belépni, hanem egy nép, melyet a testvéri szeretet köteléke egyesít. Ezért a testvéri közösségre hívlak benneteket, mely az alapvető állapot a Krisztusban való újraegyesüléshez, hogy a világegyetemben és a Földön alakuló új nép része lehessetek.  Távolítsatok el magatokból minden neheztelést, ítéletet  és átkozódást a felebarátotokkal szemben. Legyetek jók és irgalmasok mindenkivel szemben, bocsássatok meg és helyezzétek Isten kezeibe az elszenvedett igazságtalanságokat és a lélek sérüléseit. Lapozzatok egyet és álljatok mindig készen újrakezdeni a testvéri párbeszédet; ne engedjétek meg Lucifernek, hogy konkolyt vessen ti és a testvéretek közé.

Nehéznek tűnik ez? Az, ha egyedül akarjátok csinálni. Azonban nem vagytok egyedül, mert Isten bennetek cselekszik: amikor azt választjátok, hogy szeressétek, és segítsétek a testvéreket és megbocsássatok nekik, akkor maga Jézus szeret, segít, bocsát meg és bennetek. Ti részt vesztek az ő gyógyító tevékenységében, rendelkezésre bocsátva a lényeteket, ahogy Péter apostol a rendelkezésre bocsátotta a csónakját, melyből Jézus a tömegnek beszélt. Ti olyanok vagytok, mint Péter csónakja: eltávolodtok a szárazföldtől, azaz a világ mentalitásától, hogy szabadon hagyjátok Jézust beszélni a felebarátotoknak. Akkor elkezdődnek az életetek csodái: meggyógyulnak a kapcsolatok és meggyógyul a világ körülöttetek. Semmilyen ember sem képes meggyógyítani az emberiséget, legyen bármilyen ügyes vagy hatalmas is; csak Jézus Krisztus, a Megmentő és Megváltó képes. Jézus alázatos és őszinte együttműködőket keres, hogy szeretetével megérintse az egész teremtést. Nézzetek magatokba és igyekezzetek minél hamarabb szeretni és kibékülni a testvéretekkel; tegyétek meg, mielőtt túl késő lenne!

 • Nem elég a földi emberekkel való közösség. Át kell ölelje a világegyetem különböző bolygóin élő összes emberiséget. Ez egy nagyon kényes pont nektek Földieknek, különösen a keresztényeknek, de egy olyan valóság, melytől egyikőtök sem tud elmenekülni. Isten a mai napig türelmesen várt a teremtés ezen aspektusának nyílt megmutatásával, bár sok jelet adott. Mindezt azért, mert a Föld népei a sötétben voltak tartva ezzel a valósággal kapcsolatosan, a hatalmasok és még számos vallási vezetők – a keresztényeket is beleértve – bűnös hallgatásai és hazugságai miatt.

Most itt az ideje, hogy megnyilvánuljon a világegyetembeli élet a földi emberek számára, mert az egy helyettesíthetetlen mozaikkocka a teremtés nagy mozaikjában. Mi van tehát kérve tőletek? Természetesen nem az, hogy megmutassátok az életet a világegyetemben, vagy hogy meggyőzzétek a többieket erről a valóságról; erről majd gondoskodik az Úr, akinek meg vannak az eszközei és a tudása, hogy a megfelelő pillanatban megtegye ezt. Egyszerűen csak az van kérve tőletek, hogy ne zárkózzatok el ez elől a valóság elől a szívetekben és az intelligenciátokban, hanem Isten ajándékaként fogadjátok. Tegyétek félre azt, amit nem értetek és vegyétek fel az alázatos hallgatás magatartását, kérve Istentől a megértés kegyelmét. Mindig az isteni kegyelem nyit meg titeket a misztérium megértésére, nem a racionalitásotok, sem a kultúrátok vagy a – akár vallásos – hiedelmeitek. Egy kozmikus valóságról beszélünk, melyet Isten szeretne felfedni, az egyének szelleméből kiindulva; aztán majd jönni fognak a külső jelek is. Ez nem történhet meg, ha az emberek már magát az egyéb emberiségek, a hozzátok hasonló Isten gyermekei létezésének elképzelését is eltaszítják maguktól.

A közösség a világegyetembeli testvérekkel elengedhetetlen számotokra: nem egyedül fogtok belépni az új teremtésbe. Isten egész nyája, a Földön és a világegyetemben is egységben kell legyen Krisztusban, aki az egész emberiség Pásztora és mindenkit ugyanazzal a szeretettel szeret, aki mindenkit megmentett az áldozatával. Miért tartjátok magatokat egyedülinek a világegyetemben? Talán mert a legjobbaknak tartjátok magatokat? Bánjátok meg a beképzeltségetek! Egyáltalán nem vagytok a legjobbak és el fog jönni a nap, amikor rájöttök erre. Imádkozzatok inkább az Úrhoz, hogy segítsen nektek szeretni a testvéreket, bárhol is legyenek a világegyetemben, és hogy képesek legyetek egy nap Isten igaz gyermekeiként fogadni őket.

Mondom nektek keresztényeknek, különösen a papoknak és a felszentelteknek: nehogy úgy viselkedjetek, ahogy az Izraeli papok, akik nem fogadták el, hogy Jézus Isten Fia, olyannyira, hogy káromlónak tartották. Semmilyen módon sem voltak képesek megváltoztatni a saját meggyőződéseiket, melyek a törvény és Isten valóságáról alkotott saját értelmezéseiken alapultak. Semmilyen meggyőződés – legyen bármilyen mélyen gyökerező is – sem lehet a döntés egy kritériuma: Isten dolgait csak a Szentlélek fényével lehet megérteni, melyet alázattal kell kérni. Nincs megengedve számotokra, hogy a gondolataitok vagy a doktrínáitok alapján ítéljetek. Isten nagyobb minden doktrínátoknál. Istennek jó oka van arra, ha nem fed fel azonnal egy valóságot, de ez nem jelenti azt, hogy tagadni lehet egy ilyen valóság létezését; felfedi a megfelelő pillanatban, amikor képesek vagytok annak a súlyát hordozni (Jn 16, 12).

A Szentháromság csak Jézus Krisztusban lett felfedve, korábban soha. Ennek a valóságnak a visszautasítása halálra ítélte Jézus Krisztust. Nem lett volna jobb alázattal segítséget kérni Istentől, mint ragaszkodni a saját meggyőződéseikhez és keresztre feszíteni a Valóságot? Ti is ezt akarjátok tenni? Hányszor akarjátok még keresztre feszíteni a Valóságot? Bánjatok meg és alázkodjatok meg Isten előtt! Csak így tudjátok megérteni és megítélni.

 • Arra is hívva vagytok, hogy közösségbe lépjetek ennek az időnek a három rendkívüli eszközével is. Elismétlem őket: az angyalok, a központi magcsoport és az Istenhez hűséges testvérek. A velük való közösség lehetővé fogja tenni számotokra, hogy gyorsabban és biztosabban haladjatok. Ebben az esetben is kérve van tőletek, hogy megnyíljatok erre a valóságra mindazon túl, amit meg tudtok érteni. Imádkozzatok ezekkel az eszközökkel közösségben és bízzátok magatokat Istenre. A megfelelő időben teljes mértékben felfedésre fog kerülni ezeknek az eszközöknek a cselekedete; de ha most nem fogadjátok el őket, akkor később már túl késő lehet számotokra, hogy megértsétek. Vigyázat! Istennek nagy a türelme, de nem jó túlzottan kihasználni.

Végezetül megismétlem nektek ennek az időnek a kulcsszavait, melyek kötelező lépések és főutak számotokra, hogy teljes mértékben részt vehessetek Isten cselekedetében:

 • megtérés;
 • önmagatok felajánlása Istennek;
 • felszentelés Szentséges Szűz Máriának és Szent Józsefnek;
 • integritás;
 • az egész világegyetem emberiségével való közösség;
 • az Isten rendkívüli eszközeivel való közösség.

 

Meghívlak benneteket, hogy ne késlekedjetek az Istenhez való tartozásotok eldöntésében. Ne várjátok, hogy tökéletesek legyetek ahhoz, higgyetek, higgyetek és tökéletesek lesztek. A tökéletességetek Isten előtt nem az, amit az emberek gondolnak: a tökéletesség Isten előtt a valódi hitből és az őszinte alázatból áll.

Megismétlem, Isten országa közeleg. Imádkozzatok sokat és virrasszatok. A gonosz szorongat, de semmit sem tehet az ellen, aki Istennek ajánlja magát.

Imádkozom értetek és megáldalak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s