Az élő Krisztus közöttünk

2022.02.21 – Elmélkedés

Tomislav Vlašić atya (hanganyag átirat)

Kedves fivéreim, kedves nővéreim, Társmegváltó Mária ünnepének előestéjét celebráljuk. Számunkra ez az ünnepség azért különleges, mert befogadtuk mindazt, amit Mária szeretett volna a medjugorjéi Béke Királynője jelenései által adni nekünk, és elvezetett minket, hogy megnyilvánítsuk az ő arcát, kiegészítve mindazzal, amit a Földi Egyház hirdetett, hogy Ő a Társmegváltó[1]. Megtestesítettük magunkban ezt az igazságot és tanúsítottuk, és most ennek az emléknapját celebráljuk, miközben meg szeretnénk élni ezt az igazságot és bevonni mindenkit, az egész világegyetemből és a Földről, akik befogadják Társmegváltó Máriát.

Mint ahogy láttuk és bemutattuk nektek, ezekben az években, az egész folyamatot, melyet Máriával, a Béke Királynőjével megéltünk, a Világegyetem Jézus Krisztusban való újraegyesítéséhez vezetett és Ő velünk együtt haladt az úton. És így mutatkozott be Társmegváltóként, hogy a Földi Egyház belépjen ebbe a valóságba és társmegváltóvá váljon. Mindazok, akik a fogantatásuk pillanatában „igent” mondtak Jézusnak és Mária befogadta őket, mert Máriára lettek bízva, fel tudják ismerni Jézus Krisztust, ezen idők Megmentőjét, részt véve a megváltásban Általa, aki szeplőtelen és teljes mértékben egyesülve van Jézus Krisztussal.

Miért Társmegváltó? Mert Benne ez a valóság megtestesült, Benne megtestesült Isten Fia és Ő teljes mértékben részt vett a művében a kezdetektől, egészen a Szentháromság dicsőségébe való mennybevételéig. És megéljük azt a pillanatot, amikor Mária azt mondja: „Én visszavonulok az én dimenziómba, a Szentháromságba[2]. Ne botránkoztasson meg, amit Mária mondott, „visszavonulok a Szentháromságba”. Ő az Úr szolgálólánya és aláveti magát az Istenben lévő rendnek, és részt vesz abban az erős szentháromságos cselekvésben az egész Világegyetemben, ugyanakkor Társmegváltóként jelen van a Földön.

Ez előkészítette a teret Jézus Krisztus közbenső eljövetelének a Földre. Az Anya visszavonult a számára Istenben rendelkezésre álló dimenzióba, de mint Isten, a Fiú által jelen van a Földön, élő és cselekvő – Isten általa is cselekszik a megváltás művében -, úgy a Társmegváltó is vele van.

Már a messiási időkben[3] vagyunk és kérdezgetjük magunktól, hogy mit jelent számunkra ez az Ünnep ebben az évben. Egy lépést jelent előre, amit meg kell értenünk és részt vennünk Krisztus cselekvésében. Mi Krisztus cselekvése a Földön az Ő közbenső jelenlétében? Két fázisa van: az első fázis a világ, az egész Világegyetem ítélete. Amikor ’ítélet’-et mondunk, az nem egy kárhoztatás. Jézus mindenkit a fényre vezet, mindenki a saját választása szerint aláírja a saját ítéletét, vagy megmentését. Ebben az időben, Isten Igéjének a rezgése az egész Világegyetemben bevonja az egész Világegyetemet, élőket és holtakat. Az, ami a kezdetben el kellett volna induljon, elindult az Apostolokban, aztán egy bizonyos ponton megállt, most élő kell legyen az egész Világegyetemre kiterjedő Egyházban és növekednie kell, míg be nem lép az új teremtésbe.

Felolvasom nektek Szent János apostol Evangéliumának 5. fejezetében írt sorait: „Bizony, bizony mondom nektek: eljön az óra, és már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és akik meghallották, élni fognak. Mert amint az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában, és hatalmat adott neki, hogy ítéletet tartson, mivel ő az Emberfia.[4]

Vagyis Isten ítéletének az idejében vagyunk, amikor is Isten igazsága minden lelket fel fog rázni, élőket és holtakat, a sírban lévőket és élő holtakat, olyanokat, akik ránézésre élőnek tűnnek, de belül romlottak. A korrupció országa halára van ítélve. Az Atya megígérte nekünk, hogy a Föld Isten gyermekeié és minden romlott rohamos összeomlásra van ítélve[5]. A korrupció, mint a Sátán országa is, összeomlásra van ítélve és mi is történik? Az történik, hogy a sátánisták nagyon fel vannak kavarodva, megijedve és nem változnak. Azok, akik közömbösek, ők is fel vannak kavarva, mert meg kell változniuk és nem hajlandók, vagy nincs lehetőségük megváltozni. Isten gyermekei arra vannak rendeltetve, hogy egyre jobban belépjenek Krisztus életébe, ami minden Isten fiában dicsőségesen meg fog nyilvánulni, és akkor, Isten Fiának a dicsőséges megnyilvánulása már növekedésben van a lelkünkben, mindenkiben, aki őszintén csatlakozik az Ő jelenlétéhez Mária Szeplőtelen Szívén keresztül.

És akkor meg tudjátok majd nézni, figyelni a Földet, ahogy kavarodik és be kell fogadnotok ezt a kavarodást, mert az, ami romlott, kárhozatra van ítélve és az, aki egyesül Krisztussal arra van rendeltetve, hogy belépjen az új teremtésbe. És Jézus Krisztus Egyháza menetel előre és segíti a gyengéket, törékenyeket, akik szorult helyzetben vannak és felajánlja, felszenteli őket, bemutatja őket a szentmisén, hogy segítve, felszabadítva, táplálva lehessenek. Akkor majd minden jóakaratú, aki látni akarja a Megmentőt, látni fogja, és ha Őt választja, a megmentést választja. Ha nem akarja hallani és befogadni Őt, a kárhozatot választja.

Van egy nagyon fontos bibliai kép, ami erről az időről beszél és meg kell értenünk. Az előestén a Királyok első könyve, 8. fejezete, 1-13 versszakát vettük, a szövetség ládájának az átvitelét a zsidóktól a Salamon által épített templomba. És nagyon fontos megjegyezni ezt: «Történt pedig, hogy amikor a papok kijöttek a szentélyből, a felhő betöltötte az Úr házát, úgyhogy a papok nem állhattak szolgálatba a felhő miatt, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát».

A nép fel volt készülve, abban a pillanatban ünnepelték a Sinai Törvényének az emléknapját, mert a ládában a két kőlap volt, amibe a Tízparancsolat volt vésve. Követhetjük Ezékiel prófétát, aki a nép romlottsága miatt látta Isten dicsőségét elhagyni a templomot és megjelenni a száműzetésben, a Kebárnál, az Istenhez hűségesen maradt népnél.  És ahogy ez az isteni népmaradék növekedett, úgy tért vissza Isten dicsősége is Jeruzsálembe, a templomba. Mit akar ez jelenteni? A zsidók hűségesek voltak a ládához, hogy legyőzzék a harcot, de ez nem jelenti azt, hogy hűségesek maradtak az Istennel való szövetséghez. Izrael igazai voltak azok, akik hűségesek maradtak az Istennel való szövetséghez. A láda eltűnt örökre és csak az igazak maradtak meg Istennel, Istenhez hűségesen és magukban őrizték Isten dicsőségét.

Jézus Krisztus eljövetelével a szövetség áthelyeződött a szellemben és igazságban való imádat dimenziójába, és az első idők Egyháza ezt az utat kellett kövesse, ezt a vonalat. Hogy mikor és mennyire távolodott el ettől az úttól, azt nem tisztünk megítélni. Csak annyit tudunk, hogy a szövetség ládája közöttünk van: Szentséges Szűz Mária, Társmegváltó és Királynő, és ez garantálja nekünk azt, hogy Isten dicsősége közöttünk van. És az Egyháznak részt kéne vennie Isten dicsőségének ezen az eseményen itt és most a Földön. Ez jelentőségteljes.

«…a papok nem állhattak szolgálatba a felhő miatt, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr házát.»[6], de mit is jelenthet ez? Senki, még a papok sem léphetnek be Isten dicsőségének a terébe. Részt vehetnek Isten cselekvésében. A részvétel Isten dicsőségében, aki megteremtett minket, megváltott, megvált, megszentesített, mindent rendelkezésünkre bocsát Jézus Krisztusban, de mi meg vagyunk hívva, hogy részt vegyünk benne, úgy, ahogy Mária is részt vett, aki Isten gyermekeit nemzi, nemzi őket a Társmegváltás által, és a társmegváltása által lett a Világegyetem Királynője. Részt véve általa, aki a szövetség ládája, az Egyháznak sikerül teljes mértékben részt vennie a szövetségben, melyet Isten Jézus Krisztusban írt elő Mária által, a Nő által, aki részt vett az ellenség legyőzésében, a sárkányéban, a haláléban és Isten dicsőségébe lett vezetve.

És akkor mi a mi feladatunk, mit kell nekünk tenni, a Világegyetembeli Egyház tagjainak? Arra kaptunk meghívást, hogy felfedezzük istentiszteletünket gyülekezeteinkben, Istennel való magánéletünkben, hogy belépjünk Isten dicsőségébe, megnyilvánítsuk Isten dicsőségét. Ezt jelenti, hogy tegyük jelenlévővé magunkban és egymás közt a szentháromságos cselekedetet, az élő Istent. És ezen az ünnepségen keresztül, ez az erő megrezegteti a Világegyetemet, felébreszti azokat, akik ’igent’ mondtak fogantatásukkor és felébrednek, hogy lássák a valóságot az Egyházban, Mária által. Ha mi nem veszünk részt Isten dicsőségében, Isten dicsőségének a megnyilvánulásában, visszatérünk az üres rítusokra, az emberi ceremóniákra, emberi áhítatokra, és mint ahogy azt a Bibliában hallottuk, a papok nem maradhattak benn. Részt vehettek Isten dicsőségében és az egész nép is, aki hűséges maradt Istenhez, részt vehetett a dicsőségében.

Amiről beszélek, nem egy elképzelése a Földi Egyháznak, amit újra kellene melegíteni, hanem ez a vibráló igazság az egész Világegyetemben és ez a rezgés napról napra egyre erősebb lesz, hogy válságba hozza a korrupciót, minden romlott rendszert, úgy az egyénekben patológiaként, hogy a halálból az életre hívjon, a gyógyulásra, megmentésre, feltámadásra, mint a bizonyos rendszerekben jelenlévő személyekre. És az ember, aki befogadja Isten dicsőségét, el kell tudjon helyezkedni, mint minden teremtmény tavasszal a nap, a víz, az élet forrása felé fordulva.

Nekünk, akik részt veszünk az Egyházban, Mária szavait éltetnünk kell magunkban. Különösen azért, hogy a jelenléte meg tudjon nyilvánulni bennünk, összefoglalódni a Szűzanya tavalyi június 24-i[7] és az augusztus 14-üzenetével, ahol ezt mondja: „Most Jézus lesz az, aki beszélni fog hozzátok az Általa megszabott időben és módon, a Szentlélek erejében.”[8] Ez azt jelenti, hogy meg vagyunk hívva, hogy részt vegyünk a szellemben és igazságban való istentiszteletre, belülről, nem felszínesen, idézetképpen, hanem, hogy a lényünk fel legyen ébresztve, hogy befogadja a dicsőséget, mint ahogy azt Szentséges Szűz Mária is befogadta és ahogy az az első Pünkösdkor megnyilvánult.

Idézem még a Szűzanyát: „Nyíljatok meg neki, hogy megkapjátok, ami jár nektek. Maradjatok hűségesek Jézushoz és a Szentlélekhez, hogy ne szakadjon meg az a szál, ami egyesít benneteket az Atyával. Nem lesz békétek, sem boldogságotok az Atya szeretete nélkül, melyet csak Jézus és a Szentlélek tudnak teljes mértékben megadni nektek.[9] Láthatjátok, a Szűzanya visszavonul, Anyaként megmutatja nekünk az utat és nekünk be kell lépnünk, hogy részt vegyünk Isten dicsőségében, amely megnyilvánul a szentháromságos cselekvésben, az új teremtésben és a megmentésben, mely a megszentesítéssel egészül ki. És nem maradhatunk üresen. Érezni fogjuk a Szentlélek minden gyümölcsét és Isten dicsőségét.

A Szűzanya szavai felénk irányulnak, akik ezt befogadtuk, ezt az igazságot, megéljük ezt az igazságot. Ezt is mondta: „Köszönök minden lépést, amit velem együtt tettetek meg és az Isten és irántam kinyilvánított hűségeteket. Az Anyátok, Királynőtök és Társmegváltótok vagyok. Nektek, akik szerettek engem, a sarkcsillagotok leszek: az élet tengerében mindig a legbiztonságosabb utat fogom mutatni Jézus felé.”[10] Azonban azt is mondta azoknak, akik Sátánt szolgálják, hogy imádkozni fog értük, de ha nem térnek meg, azt mondja „nem fogok tudni semmit tenni”. És zárja: „elengedhetetlenül szembesülniük kell a Feltámadott Úr erejével és az nem lesz egy sétamenet. Emlékezzetek jól a Biblia szavaira: “Rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni![11]

Mint mondtam, Jézus nem ítél el senkit, mindenki, választása szerint aláírja a saját sorsát. Isten, a szentháromságos erővel mindenkinek, élőknek és holtaknak kegyelmeket fog adni, hogy egy új életre támadjanak fel. Most azoknak, akik Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházához tartoznak, be kell lépniük az eucharisztikus celebráció, ima, vagy egyéni szertartás újféle megközelítésébe. Ezeknek a középpontjába Isten dicsőségének kell lenni. Az Evangéliumban Jézus azt mondja: «és mindezt megkapjátok hozzá»[12]. Mindent más, amire szükségetek van az élethez, meg lesz nektek adva, de keressétek Isten dicsőségét, hogy alá legyetek vetve Istennek.

A mai napra kiválasztott Evangéliumban[13] azt írja: «anyjának, Máriának pedig ezt mondta: „Íme, sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben; jel lesz, melynek ellene mondanak – és a te lelkedet tőr járja át –, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai.”». Ezzel a részlettel szeretnék zárni. Mi mindannyian át vagyunk döfve a tőrrel, a korrupció által, amely az áteredő bűn óta követ minket, a Föld hatalmasai által, azok által, akik a Sátánt szolgálják. A mi felemelkedésünk és fokozatos belépésünk Isten dicsőségébe és mindabban, ami átdöf minket, áldani Istent, ez jelenti azt, hogy legyőzni, megsemmisíteni az ellenség összes nyilát.

A mi feladatunk az is, hogy bemutassuk mindazokat, akik át vanna döfve, – legyenek élők vagy holtak – a háborúkban, börtönökben, betegségekben, haldoklókat, elvetélt magzatokat, éhezőket, hamis rendszerek által meghurcoltakat. A mi feladatunk, Máriával, összegyűjteni mindezeket, anyai, atyai szeretettel bemutatni a meghurcolt fiakat, a kitetteket, a védteleneket és nem ítélkezni senki fölött. Ebben a szolgálatban, ha mi részt veszünk Isten dicsőségében és hozzá tartozunk, el tudjuk érni a szentség csúcsát, egy tiszta Isteni Szeretetet, és ezzel a tiszta Isteni Szeretettel Jézus általunk eljut mindenkihez, azokhoz is, akik rosszaknak tűnnek, azokhoz is, akik fel vannak kavarva, akik ellenfeleknek tűnnek, vagy akik el vannak ítélve, vagy halottak. Ez a szeretet mindenkit elér és Isten Igéjének a rezgése mindenkihez eljut.

Belépünk tehát fivéreim és nővéreim abba az időbe, ahol a zűrzavar egyre erősebb lesz, hogy az erő, amivel Isten Igéje rezeg legyen minél erősebb és, ha az Egyház növekszik, kiterjed, egyesüljön egy szellembeli és igazságbeli istentiszteletbe a szövetség Ládáján keresztül, ami garancia Jézusnak, az Atya által kiválasztott Lánya. És akkor, az a része az Egyháznak, aki Mária Legszentebb Anya, Társmegváltó és Királynő, stabilitást ad a népnek. Fogadjuk be ezt az igazságot és fogadjuk be Isten dicsőségét mindazok érdekében, akik meg szeretnének mentődni.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

[1] Szűzanya 2020 február 22-i üzenete „Társmegmentő vagyok“ megjelentetve azujteremtesfele.com honlapon

[2] Szűzanya 2021 augusztus 14-i üzenete „Mindent elmondtam“ megjelentetve azujteremtesfele.com honlapon

[3] Szűzanya 2020 december 7-i üzenete „Messiási idő“ megjelentetve azujteremtesfele.com honlapon

[4] Jn 5,25-27

[5] Mennyei Atya 2020 január 19-i üzenete „Megújítom veletek a szövetségem“ megjelentetve azujteremtesfele.com honlapon

[6] 1Kir 8, 11

[7] Szűzanya 2021 június 24-i üzenete „Negyven év velem a Föld pusztájában“, megjelentetve azujteremtesfele.com honlapon

[8] Lásd 2 lábjegyzet

[9] Lásd 2 lábjegyzet

[10] Lásd 2 lábjegyzet

[11] Lásd 2 lábjegyzet

[12] Mt 6, 33; Lk 12, 31

[13] Lk 2, 33-35

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s