Felhívás a Földi emberiséghez

2020 április 2

 

Szent Mihály arkangyal üzenete

 

Felhívás a Földi emberiséghez

 

Kedves Földi testvéreim,

A Magasságos Isten, a Világegyetem Ura, akinek a szolgája vagyok küld ma hozzátok ezen a Föld számára Nehéz időben. Bolygótok hazugságok sűrű hálójába van csomagolva, elképzelhetetlen fájdalmakkal áthatva, megfertőzve azzal a borzalmas ijesztő világjárvánnyal[1], rengeteg áldozat vérével áztatva, lelkiismeret nélküli és gátlástalan emberek által dominálva.

Mindennek a szerzői Lucifer és az ő démonjai, valamint az emberek, akik pénzért, hatalomért és kiváltságokért szolgálják. Semmilyen rossz nem eredhet Istentől, mert ő a Legfőbb Jó. A rossz a gonosz és a korrupció hercegétől származik, a nagy megrontótól. Az ő neve Lucifer. Sokan közületek visszautasítjátok a létezését, de Lucifer és követői a teremtés és a ti történelmetek kezdetétől működnek a Földön. Lucifer fellázadt Isten ellen, aki fényangyalként teremtette őt. Az ő árulásából származik minden rossz a Világegyetemben. Elégedetlen lévén azzal, hogy tönkretette önmagát, Lucifer megrontotta és elzüllesztette az embereket és a teremtményeket. Uralni szeretné az egész Univerzumot és Istennel hasonlóvá tenni önmagát, erre minden eszközt felhasznál. Lucifer a gonosz hercege, maga a Gonosz.

 

A Jó és a Gonosz mindig is szemben állt egymással. Milliárdnyi hűséges Angyallal együtt én ellenálltam Lucifernek és démonjainak az első pillanattól fogva és ezt fogom tenni ezután is. A Szentháromság Egy Isten a mennyei seregei élére állított és én mindig is őrködtem Isten népe felett.[2]

 

Hogy legyőzze Lucifert, a Mennyei Atya a Földre küldte a Fiát, Jézus Krisztust a Szentlélek erejében. Az ő halálával és feltámadásával az Úr Jézus legyőzte a démont, eltörölve a halál hatalmát, amit Lucifer mindig is felhasznált, hogy rabszolgáivá tegye az emberiséget.[3] Jézus Krisztus megmentette az egész Világegyetemet a Gonosz gyűlöletétől.

Mindazonáltal a megmentést el kell fogadnia az embernek és az úgy valósul meg, hogy elfogadja Jézus Krisztust, a Megmentőt és betartja tanításait.[4] Sok ember, úgy tegnap, mint ma, nem fogadta be és ezáltal hátat fordított a saját megmentésének. Ez a Föld gonoszságainak a gyökere: az emberiségetek nagy része mellőzi, lebecsüli Jézus Krisztust és harcol ellene. Mindenféle bálványt szolgál és imád, ami mögött pokoli erők működnek, melyek elcsábítják az embert elterelve a gondolataikat.

 

Jézus Krisztus a Földön alapította az ő Egyházát, de ez jelen van és működik az egész Világegyetemben. Nem egyedüli lakosai vagytok a világűrnek, sok testvéretek van, közöttük olyanok is, akik nem lázadtak Isten ellen és ezért sokkal erősebbek nálatok lélekben és tettekben egyaránt.[5] Sokan közületek ezt figyelmen kívül hagyják a bolygótok kormányzói és vallásos vezetői miatt. Mindig is elhallgatták ezt a tényt előttetek, mert tartanak az erősebb emberiségekkel való összehasonlítástól, félnek, hogy elvesztik a politikai és vallásos hatalmukat.

 

Az Egyház összegyűjti Jézus Krisztus híveit az egész Világegyetemben és őrzi tanításait. Ez Isten népe, akinek az Úr megígért egy új teremtést, tisztát és romlatlant, mely az idők végeztekor lesz megnyitva, amikor Jézus Krisztus dicsőségesen visszatér majd a Földre.

 

Az egész Világegyetem látni fogja a visszatértét. Jézus Krisztus minden idők- és minden bolygó embereit össze fogja gyűjteni és tetteik alapján fogja őket ítélni. Véglegesen le fogja választani Isten gyermekeit Luciferéiről és az igazakat be fogja vezetni az új teremtésbe. Lucifer és követői nem fognak belépni, sorsukra lesznek hagyva a régi teremtésben és immár a pusztulásban.[6] A megrontók örökre a korrupcióba süllyedve fognak élni, a vérszívók a vérben, az éheztetők a kielégíthetetlen éhségben, az erőszakosak az erőszakban és így tovább.

 

A Földön és más bolygókon is, Lucifer mindig és mindenkor megront mindent és mindenkit. Gazdagságot és kitüntetéseket ígér és a perverz emberek imádják őt. Beszivárgott az Egyházba is és ennek egy része tönkrement. De Isten mindig is megvédte jobb részét az Egyházának és egyesítette a Világegyetemben maradt népével.

Ez a “Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza”[7], egy élő és kétségbevonhatatlan valóság, ami minden erejével meg fog nyilvánulni, az egyetlen Egyház, ami megmarad. Neki lesz szánva az új teremtés. Azok a tagjai, akik befogadják Jézus Krisztust és Mária Szeplőtelen Szívén keresztül átadják magukat neki; akik önazonosságban és lélekközösségben élnek a Világegyetem összes testvérével.

 

Az utolsó időkben éltek. Jézus Krisztus a kapuban van és az idő szűkül. Csak az Atyaisten ismeri a pontos eljövetel idejét, de nem fog késlekedni. A Földi emberiség kimerült és Isten gyermekei szenvednek a gonosz üldöztetései miatt. Ezekben az utolsó időkben Isten meghívott engem, hogy a népe vezetője legyek az egész Világegyetemben. Előkészítem az utat az Uramnak, én Krisztus dicsőséges eljövetelének az Elöljárója vagyok. Az én felelősségem, hogy összegyűjtsem Isten fiait az Univerzum minden sarkából, hogy belépjenek és az ő Egyházának a tagjai legyenek. Az én feladatom, hogy megvédjem Isten népét Lucifer gyűlöletétől. Ezt meg fogom tenni angyali seregeimmel és a Világegyetembeli egyházzal együtt. Senki nem fog megállítani.

 

Lucifer és hozzátartozói ítélete Jézus Krisztus vérével lett megírva a Kereszten és a feltámadásával.[8] Most ez az ítélet végre kell legyen hajtva és az Úr csak akkor fog visszatérni. Jézus Krisztus csak azután hagyta el a Földet a Mennybemenetelével, miután megvalósított mindent, amit az Atya rábízott. Akkor fog visszatérni a Földre, amikor az ő Világegyetemre kiterjedő Egyháza meg fogja valósítani azt, amit Ő rábízott: bejelenteni minden embernek a megmentést és minden hívőt megkeresztelni az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.[9]

A szavak, melyekkel ma hozzátok fordulok, az Elöljáró szavai és ekként kell fogadnotok. Ez egy erős felhívás mindannyiótoknak a történelem jelenlegi fázisában. Azt akarom mondani, hogy ez egy komoly  pillanat. Az emberiségetek egy szigorú vizsgának van alávetve az Úr részéről, és itt az ideje, hogy visszatérjetek az igazi Istenháromsághoz. Jézus Krisztus, a Második Személy a Szentháromságból elvezet az igazi Istenhez, mert ő Isten. Nélküle nincs megmentés.

Nézzétek, hogy mi történik a Földön. Ki fog kihúzni a mély és zavaros vizekből, amibe tántorogtok? A hamis báványaitok, a pénz, talán a vezetőitek vagy az egyházak vezetői? Az emberi érzelmek vagy az a szeretet, amiről annyit beszéltek, de nem ismertek? Ki fog kiszakítani a halálból? Nézzetek magatokba. Kérdezzétek meg magatoktól, hogy kire bíztátok az életetek és milyen biztonságokba kapaszkodtok. Ha őszinték vagytok magatokhoz észreveszitek, hogy kevés dolog marad, amire számíthattok.

Joggal szenvedtek ennek a világjárványnak az áldozataiért. És a háborúk és éhezés több ezer áldozatáért, a meghurcoltakért, a milliónyi abortuszért, a bántalmazott és elnyomott gyermekekért, a ti szeretetek nevében megölt asszonyokért tudtok sírni? Nem, hidegek és érzéketlenek vagytok, nemcsak ezért, hanem mert mindenért Istent hibáztatjátok, azzal vádoljátok, hogy nem foglalkozik veletek. És ti, foglalkoztok Vele?

Nem kedves testvéreim, a ti gondjaitok okozója a démon, a szolgálói, de azok is, akik közömbösek úgy Istennel, mint Luciferrel szemben. Sokan közületek csak önmagukért élnek és a saját egoizmusukat istenítik. Elfordulnak, hogy ne lássák a saját hibáikat. Így a rossz akadály nélkül virágzik.

 

Visszahívlak titeket a megtérésre. Könyörögjetek a Szentháromsághoz, hogy bocsássa meg a Föld bűneit és ébressze fel azok lelkiismeretét, akikben még van egy kis jóindulat. Még nincs késő, hogy megváltozzon a sorsotok. Isten készen áll, hogy támogasson és segítségetekre küldje az ő eszközeit. Emlékezzetek Szentséges Máriára, az Anyátokra és a Társmegmentőre, a Világegyetem hatalmas Királynőjére, aki szeret és mindig készen áll arra, hogy megfogja a kezeteket, Szent Józsefre, aki védelmez titeket. Emlékezzetek az Őrangyalaitokra, akik védelmeznek, a Szentekre, akik szeretnek titeket és imádkoznak értetek. Legyetek tagjai Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyházának és megmenekültök.

Minden vírus – az is, ami most lecsapott rátok -, a betegségek, a természeti katasztrófák, és minden, ami gyötör titeket, a démon és követői folyamatos romboló művének a gyümölcse. Tudjátok meg, hogy a Gonosz generálja a romboló energiát, ami megrontja a természet tökéletes törvényeit és szörnyeket nemz. Ő az erejét az Isten elleni lázadásból, a szeretetének a visszautasításából nyeri, ami a két legnagyobb bűn és minden negativitásnak az eredője. Mint ahogy Lucifer és az ő démonjai fellázadtak Isten ellen, visszautasították és elárulták, így tesz sok ember is, aki átkozza Istent és érdekből imádja a démont. Az ő rossz cselekedeteik megrontják a Földet és rosszat és rombolást vetnek. Ezért a romboló energia továbbra is terjed a Földön, betegséget és halált szülve. Ezzel szemben Istenből és igaz fiaiból tiszta energia árad, az ősenergia, mely az emberek és teremtmények életét nemzi, táplálja és megmenti.[10]

Ma a Föld telítve van a romboló energiával, mert kevés igazi Isten fia van. Ezért szükséges visszatérni a Szentháromság Egy Istenhez Jézus Krisztus által és egyesülni a Világegyetembeli Egyházzal. Minél népesebb lesz Isten népe, annál több ősenergia szabadul fel és ellenáll a romboló energiának. Szükségetek van a Világegyetembeli testvérekkel való lélekközösségre, akik közül sokan erősek lélekben és segíteni tudnak imáikkal és szeretetükkel. Egyedül nem tudtok megmenekülni.

Még egyszer mondom, hogy ezek az utolsó idők. Isten megparancsolta, hogy véssem ezt a fényserege fejébe. HÍRDETEM, HOGY MA ELKEZDŐDIK A NAGY ÉS VÉGLEGES HARC A POKOLI ERŐKKEL SZEMBEN. A Föld lesz a végső és elkerülhetetlen harc színtere. Isten azt szeretné, hogy én határozottan vezessem győzelemre az ő Világegyetemre kiterjedő Egyházát Luciferrel és seregeivel szemben. Megteszem. Most rátok vár, hogy eldöntsétek, hogy mit tegyetek és melyik oldalon álljatok. Ha az igazi Istent szeretnétek szolgálni, Általa szeretve és védve lesztek, semmitek nem fog hiányozni. Ha visszautasítjátok, egy boldogtalan jövő vár rátok.

Ne reménykedjetek abban, hogy semlegesek maradhattok. Kivétel nélkül mindannyiótoknak választanotok kell a Szentháromság Egy Isten és Lucifer között. Gondolkodjatok, imádkozzatok és döntsetek. Biztosítom nektek saját és az Angyalaim védelmét, hogy tudjatok az élet mellett dönteni, nem a halál mellett. Emlékezzetek, hogy a rendelkezésre álló idő véges. Isten az idő Ura és bármely pillanatban véget vethet neki. Ezért igyekezzetek, hogy ne legyen nagyon késő.

 

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”.

[1] A Covid19 koronavírusról beszél, ami 2020 első hónapjaiban csapást mért a Földre

[2] Jn 3; „Újraírni a Történelmet – II kötet – Az Univerzum és lakói” 37-46. oldal

[3] Zsid 2,14

[4] Lk 9, 21-27

[5]Újraírni a Történelmet – II. kötet – Az Univerzum és lakói” 325. oldal

[6] Mt 24, 29-51; Mt 25, 31-46

[7] Lásd a 2018-ban ezen az oldalon megjelent hirdetést a „Jézus Krisztus Világegyetemre kiterjedő Egyháza” címmel

[8] Jn 12, 31

[9] Mt 28, 16-20

[10] Az ősenergiáról és a romboló energiáról az „Újraírni a Történelmet – II kötet – Az Univerzum és lakói” c. könyv 30-33 oldalán olvashatsz

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s