A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek 53. rész

2015. március 3.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Többszöri felszólítás a pápának, az Egyháznak és a földi emberiségnek

(335 oldal)

Drága Testvéreim,

Gondolataink “Az univerzum és lakói” című könyv olvasásával hamarosan véget érnek. Ma megosztjuk veletek Szent Mihály arkangyal 2013. március 17-i  üzenetét. Erről csak rövid utalás van a könyvben, de alapvető jelentőségű, és szeretnénk kiemelni a főbb pontokat.

Ebben a könyvben Szent Mihály, mint Krisztus dicsőséges eljövetelének előfutára mutatkozik be, kinyilvánítja a Szentháromságos hatalmat és felkéri az Egyházat a Földön, hogy vegyen részt a Szentháromságos hatalomban. Így a földi Egyházhoz és emberiséghez fordul, megjelölve nekik az egyetemes Egyházat, vagyis az Egyházat, ami minden Krisztusban hívőé az egész univerzumban. Szent Mihály felszólítja az Egyházat, hogy egyesüljön az egész univerzum Egyházával. Olvassuk.

Szent Mihály arkangyal 2013. március 17-i üzenetete: “Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy beteljesítsem” (Mt 5:17) [1]

” Egyház a Földön, köszöntelek benneteket Isten szent népe, kik hisztek a Szentháromságos Istenben, elfogadjátok és életetekkel tanúsítjátok az Úr Jézust. Különösen az Isten által kiválasztott Ferenc pápához fordulok, hogy pásztora legyen a keresztények sokaságának.

Ma egy nagy lelki megújulás kezdődik a Szentháromság kívánsága szerint. Az elmúlt évek hosszú előkészületei után 2013-ban beléptünk a nagy Szentháromságos cselekvés idejébe, – ahogy már elmagyaráztuk nektek [2] – amelynek révén Isten bevezeti az egész emberiséget és minden teremtményt az új teremtésbe. Minden élő és cselekvő valóság az univerzumban, mindig részesei lesznek a cselekvésnek: angyalok, emberek minden bolygóról, élők és holtak. Ez a részvétel, Istennek önmagunk teljes felajánlásával-,  valamint Isten népének imáival, hittel, reménnyel és szeretettel történik, az Úr szent Egyházában. Egy az egész univerzumban.

A Szentháromságos cselekvésben most különösen együttműködik egymással a három rendkívüli eszköz, az angyalok, a Központi Nucleus és az Istenhű testvérek. Cselekedetükkel előkészítik és támogatják Isten népét az új teremtés felé vezető úton. Korábban már ezt is kifejtettük nektek. [3] Azonban ezek az eszközök nem helyettesíthetik Isten összes népét, vagyis Egyházát, mely Isten alapvető eszköze, tervei megvalósításához. Az emberek Isten ajándékainak címzettjei, de egyúttal kérik őket, hogy teljes mértékben működjenek együtt az isteni cselekvésben, melyen keresztül minden jó származik. Istenünk valóban azt kívánja, hogy legmagasztosabb teremtményei az angyalok és az emberek, társai legyenek. Kötelezzék el magukat oldalán, teljes szabadságban, intelligenciával tiszteljék törvényeit.

Isten sok népe van jelen az egész univerzumban. Az Isten ellen nem lázadó emberiségek is köztük vannak. Sok magyarázatot kaptatok ezzel kapcsolatban, ezért nem időzök itt. Csak azt szeretném kiemelni, hogy ezek a testvérek a kezdetektől fogva együttműködtek az isteni cselekvéssel. Várják az egész világegyetem emberiségét, hogy végül újraegyesüljenek Krisztusban, egy testté váljanak és bevezetessenek az új teremtésbe. Segítségük a gyenge emberiségeknek, – mint a tiétek – diszkrét és csendes volt a történelem során. Isten a kezdetektől fogva hívta segíteni őket, és értékes szolgálatot tettek nektek: óvatosan és csendben még ma is segítenek. Várják Isten parancsát, hogy nyíltan megjelenhessenek emberiségeteknek, és akkor látni fogjátok őket.

Isten vár az Egyházra és embereire a Földön, hogy megfelelően készen fogadják őket, ezért nem tette lehetővé a teljes megnyilvánulásukat mostanáig. Ennek ellenére nem engedi, hogy túl sok időt vesztegessen, mert szeretne egységben visszavezetni minden népet az univerzumban, mint ahogy az volt a kezdetekkor, mielőtt az eredeti bűn megtörte a teremtés harmóniáját. Továbbá, a földi Egyháznak nagy szüksége van a hívő testvérek segítségére, emberiségetek evangelizációjához.

A Föld hatalmasai, a vallási vezetők és az egyházi hierarchia, még a Katolikus Egyház is, máig akadályozták a bejelentést, hogy léteznek más emberiségek az univerzumban. Nem magyarázom el itt az okát, ennek a magatartásnak. Azt hiszem, megértitek, mit jelentene elismerni a létezését jobb emberiségeknek, mint a tiétek, jobb vezetőket, jobb emberiségeket, jobb hívőket: ez nagy alázatot és szelídséget igényel, olyan tulajdonságokat, melyek ritkák bolygótokon.

Isten jó és türelmes: Továbbra is vár egy bátor cselekedet azoktól, – különösen az Egyházból, – akik ismerik ezt a valóságot. Higgyétek el, jó néhányan vannak. Egy világos bejelentés a pápától erről a valóságról többet érne, mint az összes államfőtől együttvéve. Ezért Isten elvárja Egyházától, hogy lépjen a nyilvánosság elé. Azonban tudnotok kell, hogy a végtelenségig nem fog várni, mert lassúságotok késlelteti terveit és sok szenvedést okoz az egész univerzumban. Ezért el fogja rendelni hűséges gyermekeinek, hogy mutatkozzanak meg nyíltan. A méltóságoknak, akik nagy felelősséggel bírnak az Egyházban, alaposan el kell gondolkozniuk ezen a kérdésen.

Térjünk vissza Isten népéhez. A Földön ez a Katolikus Egyház, amely a legtöbb keresztényt egybegyűjti. Ezért fellépése fontos és pótolhatatlan emberiségetekért Isten tervében. Szavaimat ezért címzem különösen az Egyháznak, bár ők is minden más hívő keresztény felekezetet felkértek, hogy az evangélium szerint éljenek, – mely egy mindenki számára, – és vállalja mindenki evangelizációját a Földön. Azokat is felkérték, akik más valláshoz tartoznak vagy ateistának vallják magukat, de becsületesek és jó szándékúak.

Mindazok, akik jóra vágynak és keresik az igazságot, meghívottak most egy mély lelki újjászületésre. Ez feltétlenül elvezet a Krisztusban való újraegyesülésbe, ami azt jelenti, hogy mindenkinek el kell fogadnia, ismernie és szeretnie Jézust, hogy részei legyenek szent embereinek.

Az újraegyesülés Krisztusban érinti az egész teremtést. Ez egy egyedi út minden ember számára az univerzumban. Minden bolygó emberisége eredetisége alapján él és tapasztalja meg ugyanazt a célt: egy Testet alkotva Jézus Krisztussal, mint vezető. Ez a Test lesz Isten Egyháza, egy az egész univerzumban. Jézus Krisztus életre fogja hívni a holtakat, – akik halálukkor hittek Benne, – hogy egyesítse az élőkkel. Óriási tömeg lesz, az élők népe. [4] El fogja választani a jót a gonosztól.

Miután minden újraegyesült Krisztusban, az Atya új eget és új Földet fog teremteni, melyet gyermekeinek ad, ez lesz az új teremtés. Bármilyen tisztátalan nem léphet be oda. Jézus fogja népét bevezetni az új teremtésbe, és felajánlani őket az Atyának. Ő maga mutatja be az Atyának és Vele és a Szentlélek hatalmával örökké fog uralkodni. Egy Isten és egy nemzet lesz, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, s ők az Ő népe lesznek.  [5]  

Ez a Szentháromság csodálatos terve mindenki és az egész emberiség számára. Már javában folyamatban van. Isten jelenleg növeli hatását, hogy segítsen gyermekeinek, akik nyögnek az egész univerzumban, várva az isteni ígéretek beteljesedését, és a végső megszabadulást a gonosztól.

Jézus azért jött a Földre, hogy az Atya összes ígéretét minden ember javára beteljesítse az univerzumban. Jézusban, az Isten Fiában, minden beteljesült. Az üdvösséghez vezető út megnyílt Isten összes gyermeke számára. Most mindennek be kell teljesülnie mindannyiotokban és népében. Az üdvösség nem fog teljesen beteljesülni, amíg az emberiség nem egyesül újra Krisztusban, és az utolsó jóakaratú ember el nem dönti, hogy Krisztushoz tartozik. Csak akkor fog minden beteljesülni!

Krisztus dicsőségesen fog visszatérni a Földre, ahol küldetése, mint Megváltó kezdődött. Visszatérése lesz a megváltás megvalósulásának jele az egész univerzumban. Lucifer számára is ez lesz a jel, hogy királysága örökre elpusztul.

Isten arra kért, hogy legyek előfutára Krisztus dicsőséges visszatérésének. Az a feladatom, hogy legyőzzem a pokoli erőket és elválasszam a búzát a konkolytól, ahogy meg van írva (Mt 13:41 Isten küldött el engem, hogy népét a világegyetem minden sarkából összegyűjtsem, felajánlva őket Jézusnak. Legyetek velem ebben, imáitok értékes és támogat engem küldetésemben. Haladjunk együtt Isten akarata szerint, semmiben nem lesz hiányunk.

Legyetek alázatosak és szelídek, segíteni fogok megértetni, mit vár el az Úr Egyházától ebben az időszakban, hogy szent temploma, az imádság háza legyen minden számára, Jézus Szíve szerint. (Iz 56:7)

Többször fogok beszélni hozzátok, hogy jelezzem nektek a követendő irányt, majd Isten által kiválasztott más eszközök különböző érveket fognak elmélyíteni, különböző szemszögekből nézve. Így kiterjedt és teljes rálátásotok lesz Isten cselekedeteire, és a lépésekre, melyeket meg kell tennetek.

Hát induljunk el a lelki újjászületés útján. De előbb szeretném, ha megállnánk egy pillanatra, hogy hívjam a Szentlelket, hogy megnyithassa intelligenciátokat, hogy megértsétek, mit fogok mondani a mai naptól. Az égből kell megszületnetek. (Jn 3: 3) Ehhez szükségetek van a Szentlélek világosságára, hogy lelketekhez szóljon. Szenteljétek magatokat Mária Szeplőtelen Szívének és Szent József lángoló Szívének. Jelenlétük és imájuk elengedhetetlen számotokra.”

Mindenkinek fohászkodnia kell a Szentlélekhez, Ő bárkit elérhet, ha jóakaratú. A Szentlélek keresi az embert. Ő végzi Isten munkálkodását és a megváltást Jézus Krisztus által, majd elvezet minket az Atyához. Jézus nevében szálljon le rátok a Szentlélek, az Atya ígérete szerint , hogy beteljesítse munkálkodását bennetek. Adja meg a Fényt, az intelligenciát, a bölcsességet, hogy megértsétek az üzeneteket, az időt és az eseményeket, melyben élünk. Vezessen és védjen meg bennetek.

Szent Mihály Ferenc pápához, az Egyház képviselőihez, minden keresztényhez és emberhez fordul. Nem akarjuk meghosszabbítani ezt a fejezetet, megtaláljátok és elmélyülhettek benne honlapunkon, és könyvünkben. Csak a konkrét utasításokat idézzük, amit Szent Mihály adott az Egyháznak, jelzések Isten elvárásairól abban az időben.

  1. Isten arra kéri a keresztényeket a Földön, hogy végre egyesüljenek egymással. Az Úr várja, hogy láthassa, parancsainak megvalósulását: úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeretett titeket. Kérlek benneteket, hogy űzzétek ki szívetekből a démonokat és a megosztottságot, mely táplálja önzéseteket, félelmeiteket és ambícióitokat. Térjetek meg, és kérjétek Istent, hogy adjon erőt, legyetek a béke és az egység eszközei.
  2. Isten azt akarja Krisztus Egyházától, hogy beszéljen az emberiséggel és minden emberért szálljon le az alvilágba. Pontosan azt, amit Jézus tett értetek: lejött hozzátok a nyomorúságba, nem elítélni, hanem megmenteni titeket. Isten elvárja, hogy ti is ugyanezt tegyétek testvéretekért.
  3. Isten elvárja, hogy Krisztus tanúi, ne elméleteket, hanem az élő Krisztust hozzák el. Elvárja népétől, a pápától, leginkább híveitől, hogy Jézus közöttetek éljen és munkálkodjon bennetek. Ez csak akkor történhet meg, ha mindnyájan és közösen felajánljátok Neki és egymásért életeteket.
  4. Isten elvárja népétől, hogy imádkozó emberek legyenek. Mély és folyamatos imátokkal találkoztok Istennel és megkapjátok Isten válaszát minden egyes problémátokra és az emberiség problémáira. Itt az ideje, hogy többet imádkozzatok és kevesebbet beszéljetek.
  5. Isten várja, hogy népe áldott legyen és adjanak áldást maguknak. Az emberiség a Földön törékeny és kétségbeesett, mindnyájatoknak szüksége van Isten áldó, gyógyító és felemelő kezére. Legyetek áldás másoknak! Legyetek alkotók, melyet elnyomott a pokoli átok! Csak akkor adhattok áldást, ha keresitek, elfogadjátok és véditek Isten áldását magatokban, amit folyamatosan kaptok. Csak azt adhatjátok másoknak, amit készek vagytok befogadni Istentől. A keresztények a Földön elvesztették az áldás jelentését, nem kérik és nem is adják.
  6. Isten azt akarja, hogy népe kereszteljen meg minden embert. A keresztség nem rítus, hanem elengedhetetlen feltétele, Isten életébe belépni. Minden keresztény arra hivatott, hogy lélekben is megkeresztelkedjen, ahogy azt tanították nektek. [6]
  7. Isten elvárja a földi Egyháztól, hogy végre úgy érezze, része Isten hatalmas népének, mely jelen van az egész univerzumban. Az Egyház a Földön nem lesz képes jól haladni, ha nem teljesen érti a valóságos életet az univerzumban, és nem éli meg az egyetemes közösséget. Nincs több idő a világtól rejtegetni ezt az igazságot. Ha az Egyház nem hajlandó hirdetni, ki más fogja? Talán e világ hatalmasságai?
  8. Isten azt akarja, hogy az Egyház meggyőződéssel hirdesse, hogy Jézus Krisztus az Úr. Be kell jelentenie ezt az igazságot még akkor is, ha kényelmetlen. Nincs üdvösség Jézus Krisztus nélkül, az egész teremtésnek újra kell egyesülnie benne. Amíg az alap nem tisztázott, soha nem lesz párbeszéd más vallásokkal vagy nem hívőkkel. Minden valós párbeszéd az igazság alázatos tanúságtételéből fakad és nem kompromisszumok által.

Mélyen gondolkozzatok el ezeken és gyakorlatban alkalmazzátok, amit mondok, bár néhány pont újnak tűnhet. Istenben minden folyamatos újdonság, de egy újdonság, ami növekedhet, soha nem pusztítja el, ami már létezik. Isten egy fáradhatatlan építő és az Egyház az Ő épülete: új dolgokat tesz Hozzá, felforgatás- és túlterhelés nélkül díszít. Jézus azt mondta: “Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy beteljesítsem” (Mt 5:17) és ez így van. Legyetek készek Isten újdonságaira! Meglepő lesz, de nem sokkoló, épp ellenkezőleg: ha jó szándékúak vagytok, új teremtménnyé fog tenni bennetek. Akkor nap, mint nap látni fogjátok Isten tervének csodálatos beteljesedését. Tudni fogjátok, hogy Ő minden csodának az Atyja.

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az “Univerzum és lakói” című könyvben a Szűzanya, a Béke Királynőjének 2013. május 25-i üzenetét is említi. [7]  Az üzenet lényege az egész univerzum Krisztusban való újraegyesülése. A Szűzanya is elvárja a földi Egyháztól, hogy kihirdesse az élet létezését a világegyetemben. Már sok mindent elmagyaráztunk e tekintetben, nincs szükség továbbiakra. Itt az ideje a szívünkből jövő válasznak. Nem elég csak szavakat hallgatni, el kell merülnünk imádságunkban, felajánlva életünket Jézusnak, hogy Isten bevégezhesse művét és visszavezethessen bennünket házába, az új teremtésbe.

Megáldalak benneteket, legyetek készek befogadni a Szentlélek és a Szentháromság misztériumát. A Szűzanya említette, hogy ezek csodálatos és rettenetes idők. Legyetek nyitottak a kegyelmre és érzékeljétek Isten csodáit ebben az időben, akkor a remény tele lesz fénnyel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  Az üzenet megjelent honlapunkon http://www.towardsthenewcreation.com

[2]  A Szentlélek 2012. december 12-i  üzenete, melynek címe: ”Minden beteljesedett” (Jn 19,30)  megjelent honlapunkon http://towardsthenewcreation.com

[3] Jézus beszélt a rendkívüli eszközökről a 2011. szeptember 5-i üzenetében, melynek címe: “Isten eszközei ebben az időben”,  megjelent honlapunkon http://www.towardsthenewcreation.com

[4]  Jn 5

[5]  Jel 21

[6] A Szentlélekben való megkeresztelésre és a tűzre utal, amit már részletesen kifejtettünk ”A Nagy Sorompón túl” (“Beyond the Great Barrier”), című könyv 9. fejezetében.

[7]  A Szűzanya 2013. május 25-i üzenete, melynek címe: “A Szűzanya terve Medjugorjéban”, megjelent honlapunkon http://towardsthenewcreation.com

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s