A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói – Időnk eseményei – Rövid időrendi áttekintés/A 2012–es év döntő választása 50. rész

  1. február 20.

 

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Az “Univerzum és lakói” c. könyv lényegre törően mutatja be az univerzum történelmét és legfontosabb eseményeit. Az utolsó rész a harmadik évezredbe való lépésről szólt. Megismertük a rendkívüli és fenséges eszközöket, hogy az újraegyesülés Krisztusban megállíthatatlanul folytatódhasson. Amikor Isten gondolkodik, cselekszik, amit mond, megvalósít.

Ma Isten különleges eszközeinek cselekedeteiről fogunk beszélni az univerzumban. Tényeket említünk, melyeknek személyesen lehettünk tanúi. Megpróbáljuk elmagyarázni ezeket a tényeket a könyv végéig.

Korunk eseményei – Rövid időrendi áttekintés  (330. oldal)

2005-ben II János Pál mindenképpen be akarta jelenteni az élet létezését az univerzumban, azonban meghalt mielőtt ezt megvalósíthatta volna. Habár, időközben a három rendkívüli eszköz küldetése már megkezdődött. Néhány fontos esemény történt 2009-2012-ig, gyorsan nézzük át ezeket.

A 2009-es év – Szent Mihály arkangyal parancsot kapott Istentől, hogy az egész univerzumban élesen válassza el Lucifer szolgálóit Isten gyermekeitől. Ez a lélek szétválasztása volt, melyen keresztül Isten közbelépett, hogy szétválasszon két dimenziót, ami eddig párhuzamosan haladt. Ettől a perctől kezdve Isten gyermekei ellenkező irányba haladtak, mint Lucifer gyermekei. Ez a felosztás lehetővé tette Isten tervének, alapos felgyorsítását.

Nehéz azoknak, akiknek nincs mély kapcsolatuk Istennel, mert nem érzékelik az ember lelkében zajló eseményeket. Miről van szó? Isten eltávolította gyermekeiből a rákot. Elválasztotta Lucifert és követőit, hogy már nem akadályozhatják azokat, akik az újraegyesülés felé akarnak haladni Krisztusban. Így, Isten gyermekei, – akik követik az utat az egész univerzum és saját maguk újraegyesülését Krisztusban, hogy elérjék az új teremtést, – gyorsan tudnak haladni, ha erre eltökéltek. Mi történik a sátánnal, Luciferrel? Őrjöng, mert veszít. Tudja, hogy a rendkívüli és fenséges eszközök hatására félrelökik, és saját vesztébe hull. Egyre inkább a sötétségbe vész és nem lesz tudomása Isten tervéről. Megbolondul és őrültté teszi mindazokat is, akik követik őt.

Ha megfigyelitek a Föld helyzetét, akkor ez érthető. Bizonyos események őrültségek, nem férnek bele az emberi logikába, érthetetlenek. Amikor az emberi lélek megőrül, elpusztít mindent. Ugyanakkor az emberiség nagy része egyik oldalon sem áll. Jobban fognak szenvedni, mert zavarodottak lesznek. Belül fognak szenvedni, mert Isten nem alkalmazhatja őket tervében. Nem válaszolnak Isten hívására. Másrészt a sátán is megveti őket, és hagyja szenvedni őket. Ezért itt az idő dönteni, megköszönni és áldani Istent, amiért ezt teszi népéért.

2010 –es év – Szent Mihály 2010. szeptember 10-i üzenetében bejelentette a földi emberiségnek a Központi Nucleus létezését és tevékenységét. [1]

Három helyről is beszélt a Földön, melyek alapvetőek Isten tervében és különösen fontosak a jövőbeli események tekintetében.  A három hely:

Jeruzsálem, ahol a mi Urunk Jézus meghalt és feltámadt;

A Szent Péter Bazilika Róma, ahol a nagy apostol sírja és a kereszténység központja van a Földön;

Medjugorje, Mária jelenések helye a Földön.

A Központi Nucleus földi tagjai, különösen kötődnek ezekhez a helyekhez; A Központi Nucleus lélekben közvetlenül és konkrétan hat ezeken a helyeken.

A 2011 – es év – Jézus nyíltan beszélt a három rendkívüli eszközről és népe jövőjéről, elmagyarázva a nucleo-k természetét és küldetését. Bejelentette, hogy a következő évben, 2012-ben a Szentlélek különleges módon irányítja és tanítja Isten embereit, hogy felkészítse őket az emberiségre váró eseményekre.

2011-ben is a három különleges eszközt kérték, hogy fokozzák tevékenységüket az univerzumban. Ugyanebben az évben, Isten megkért minden szentet a Paradicsomban, hogy különösen ajánlják imáikat az alakuló új népnek az egész univerzumban, és a rendkívüli eszközöknek.

A szöveg említi, hogy Isten megerősítette a rendkívüli eszközök hatását és tovább növeli. Azt is kiemeltük, hogy az összes szent különleges ajándékot kapott, hogy imádkozzon. Később látni fogjuk a tanúságtételekből, hogy Isten népe az egész univerzumban nőtt, erősödött, és gyorsan halad. Minket a Földön is felkértek, hogy csatlakozzunk azokhoz, akik már a Központi Nucleus és a rendkívüli eszközök köré gyűltek. A Földnek, ha üdvösséget akar, el kell távolodnia a geocentrikusságtól. Az Egyháznak is el kell hagynia a geocentrikusságot. Az embereket az Egyháztól függetlenül kérik válaszra, akár reagál az Egyház, akár nem. Ugyanúgy, ahogy a szentek tették az Egyház történetében Isten hívására válaszolva, megnyitva az utat másoknak, függetlenül az Egyház engedélyétől és a megszentelődéstől, az új embereknek gyorsan kell elindulniuk; a tapasztalat és az erő hat bennetek, amikor egyesültök a rendkívüli eszközökkel.

 

A döntő választás 2012


2012 egy különleges év volt. Isten elhatározta, hogy a földi emberiségnek, de különösen az Egyháznak, ad egy utolsó esélyt, vagy elfogadja az univerzum evangelizációjának küldetését vagy sem.

Isten várta a pápától, hogy végre tegye meg a bejelentést az élet létezéséről az univerzumban. Várta, hogy a keresztények felébredjenek.

Azonban megjegyezendő, hogy az Egyház helyzete 2012 elején teljesen más volt, mint korábban: a három rendkívüli eszköz megjelenése után elkerülhetetlenül másodlagos lett.

Fontos, hogy megértsétek ezt a pontot: amíg Isten nem vezette be a három rendkívüli eszközt, a pápa volt az univerzum újraegyesülési terv Krisztusban, kulcsfigurája.  Az univerzum más népei köré gyűltek volna. Az angyalok és a hívő emberiségek támogatták volna a pápát és a földi Egyházat. Ez valójában Jézus felhatalmazása az apostoloknak: “Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28: 19-20)

Isten sokáig várt az Egyházra, hogy fogadja el küldetését az egész univerzum javára. Sajnos láttuk, hogy az Egyház a kezdetektől fogva nem vette figyelembe az evangelizáció szempontját, és csak a Földre korlátozta cselekedeteit. Az univerzum kérdését már teljesen figyelmen kívül hagyta. Ezért Isten küldetésre hívta a három rendkívüli eszközt: Már nem engedheti meg, hogy az alsó univerzum emberiségei elöl továbbra is eltitkolják az igazságot. Nekik is el kell érni az üdvösséget és megismerni az igazi Istent. Ez csak Jézus Krisztus által történhet meg.

Így, amikor az Egyházat 2012-ben ismét felkérte az egyetemes misszióra, a helyzet teljesen megváltozott. Sőt, ha a földi Egyház és a pápa pozitívan válaszolt volna ekkor, egyszerűen csak részt vettek volna az univerzum evangelizációjában, a rendkívüli eszközökkel közösségben és a köré gyűlt emberekkel. Az Egyház többé nem állt volna a hívő testvérek segítségével a küldetés élén, mint a kezdetekkor, hanem csak egyszerű résztvevőként. A központi alak már nem a pápa, hanem Szent Mihály arkangyal volt. Azonban még az Egyház egyszerű részvétele is becses lett volna Isten szemében. A földi emberiség az Egyház pozitív döntése révén nagy előnyöket élvezhetett volna. A gonosz hatását jelentősen korlátozhatta volna.

Isten szándéka szerint az univerzum evangelizációs küldetése az Egyház válaszától függetlenül elkezdődött volna, melynek egy évet adott. Az egész 2012-es évben a Szentlélek szüntelenül munkálkodott az Egyházban, valamint az egyes emberekben.

Közben az univerzum hívő testvérei elindultak. Már 2012 januárjában elérték az alsó univerzumot és megérkeztek az Alfa Centauri-hoz, hogy meghatározzák a beavatkozás módszereit, ha pozitív válasz érkezik a földi Egyháztól. Belakták a bázisokat, melyeket az alsó univerzumban és a Földön telepítettek. Készek voltak az Egyház bármilyen pozitív jelére beavatkozni. Ismét minden készen állt, csak az Egyház válasza hiányzott. Azonban az Egyház megint nem adott választ. Isten, ezúttal azonban programjával összhangban nem állt le, és az egész univerzum újraegyesülési terve Krisztusban nem szenvedett késedelmet, Isten már így is túl türelmes volt az Egyházzal a Földön.

Tehát, a rendkívüli eszközök elindították keresztény evangelizációs missziójukat, hogy közel hozzák az embereket egymáshoz az egész univerzumban. Most újra azokhoz fordulok, akik figyelnek rám, mert tájékoztatnom kell őket: ”Azonban még az Egyház egyszerű részvétele is becses lett volna Isten szemében. A földi emberiség nagy előnyöket élvezhetett volna az Egyház pozitív döntése révén. A gonosz hatását jelentősen korlátozhatta volna.” Alázattal kell elfogadni ezt a valóságot, és bocsánatot kérni. Mindazok, akik csatlakoznak a rendkívüli eszközökkel az új nemzethez, felkínálva életüket Istennek a Boldogságos Szűz Mária által az evangélium szerint imádkozva és élve, ez értékes.

Szeretnék hangsúlyozni még egy dolgot: amit említettünk és nem csak az Egyházra vagy a keresztényekre vonatkozik. A rendkívüli eszközök küldetése túlmutató és követi a Lélek törvényeit. A Szentlélek a szívet hívja és felébreszti az emberek jóakaratát, akik más vallásokban keresik Istent, még a nem-hívők között is, és akik felháborodnak a keresztények viselkedésén. Ugyanezt teszi az emberekkel az alsó univerzumban, akik elvesztették minden memóriájukat és nem emlékeznek semmire, még Isten ígéreteire sem, melyet az emberiségnek az eredendő bűn után adott. Szóval, álljunk Isten elé és döntsünk, hogy mindnyájan együtt, népként induljunk el, bár szétszórtak vagyunk különböző helyeken; meg fogjuk találni egymást és minden nap jobban megismerkedünk, először lelkileg, majd fizikailag is.

Beszéltünk a Szűzanya jelenéseiről Medjugorjéban. Ha szorosan követtétek XX. század eseményeit, akkor látható a Szűzanya jelenléte köztünk az Egyházban. Egy anya, aki követi a nagy eseményt. Most már érthető miért Isten Anyja, aki megjelent Medjugorjében, mint a Béke Királynője és átlépte a harmadik évezred küszöbét. Ő továbbra is velünk van, és azt ígérte, hogy velünk marad, amíg Isten nem látja gyümölcsét. Mi lenne az?  Hogy az Egyház hirdesse, az emberiség létezését az univerzumban, különösen az Istenhű testvérekét, akikről Isten majd másként gondoskodik. Mind a ketten hirdettük ezt és mások is itt vannak velünk, hogy a Szűzanya jelenéseinek gyümölcseit megláthassák és szívükben hordozzák a Szűzanyát. Mi továbbra is folytatjuk ezt a tervet, melyért feláldozzuk életünket. Körülöttünk egyre többen gyülekeznek és csatlakoznak hozzánk. Szeretnélek tájékoztatni titeket, hogy három házunk közül lehet választani, Medjugorje, a Ghedi (Brescia tartomány), Finale Ligure (Savona tartomány), ahol találkozhattok olyan emberekkel, akik tájékoztatni és segíteni tudnak, hogy egyre többen lépjenek közösségre.  Minden információ Luka DELL’ESODO, A Szeplőtelen erőd Alapítványnál.

Megáldalak benneteket az áldással, amit Isten adott népének, Egyházának Pünkösdkor, hogy a Szentlélek hasson mindnyájatokban, még a nem hívőkben is, akik őszintén keresik az igazságot.  Minden jóakaratú ember ismerje az üdvtörténet útját. Mindannyian ismerjétek meg az igazságot, ami mindenki számára a Fény. Legyen minden teremtmény boldog ezen az úton. Legyen Isten dicsőítésének együttes imája emelkedett, ahogy népét az új teremtésbe vezeti Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  Szent Mihály Arkangyal 2010. szeptember 10-i üzenete “A központi mag”, megjelent a http://towardsthenewcreation.com honlapon 2012-ben.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s