A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói A rendkívüli eszközök, nem tartozékok 48. rész

2015. február 13.

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

 

Drága Testvéreim,

Ma “A rendkívüli eszközök, nem tartozékok” fejezettel fogunk foglalkozni. A 262. oldalon a Szentháromságos Lélek elmagyarázta, ahogy az Egyház beszél “a magán kinyilatkoztatásokról”, melyeknek a hívek nem kötelesek eleget tenni, mintha Isten ezeket valakinek kedvtelésből vagy szívességből tenné. Isten semmit sem tesz magán úton, Ő teljesen odaadta magát nektek. Amikor Isten beszél, mindenkihez beszél, az egész emberiséghez. Az igaz, hogy Jézus Krisztusban már minden feltárult, de nem mindent értettek meg.  Pont Isten ne avatkozna közbe segítve népét, hogy jobban megértsék tanításait? Olvassuk figyelmesen, amit a Szentháromságos Lélek mond.

 

A rendkívüli eszközök nem tartozékok (326. oldal)

Szent Mihály Isten parancsára, 2010. szeptember 10-i üzenetében feltárta a Központi Nucleus létezését és munkáját a földi emberiségnek. [1]  Jelezte a szükséges lépéseket, a Krisztusban való újraegyesülés tervének csatlakozásához. Isten cselekedete kezdetén bejelentette: az emberek megtisztításához Isten igaz gyermekeit határozottan elkülöníti mindazoktól, akik azt állítják, hogy szolgálni akarják Istent, de önzők, ambiciózusak, ravaszak és még nem teljesen döntöttek Isten mellett.

Szent Mihály elmagyarázta a Központi Nucleus mibenlétét és feladatait, továbbá, hogy a földi emberek – szívük keménysége miatt – voltak az utolsók a világegyetemben, akik értesültek a Központi Nucleusról. Beszélt továbbá a nucleusokról. Kijelentette, hogy Isten gondoskodott a nucleusok jelenlétéről, vagyis személyekről, akik egyesülnek Istennel, hogy egyetemes közösségben együtt éljenek, más szóval, nyitottak a jelenlévő különböző valóságokra és azok működésére az univerzumban. Ezek a nucleusok sejtek, és céljuk, hogy egy Isten népet alkossanak az egész univerzumban.

Szent Mihály üzenete végén kijelentette: Isten terve,- hogy újraegyesítsen mindent Krisztusban,- késedelem nélkül tovább folytatódik. Senki sem akadályozhatja a Központi Nucleus munkáját. Végül megkért mindenkit, hogy fogadja el Isten tervét, a Központi Nucleus jelenlétét és a munkáját.

Ezután Jézus folytatta, amit Szent Mihály elkezdett, és kibővítve magyarázott mindhárom rendkívüli eszközről, és a nucleokról. [2].

Szent Mihály erős szavakat használt, mert Isten fel akarta rázni a földi Egyházat, felhívni figyelmét a realitásokra, melyek nagyobbak, mint a Föld. A 2010. szeptember 10-i üzenet egy fontos fordulópont volt: ettől a pillanattól kezdve a földi emberek megosztottak lettek. Néhányan örömmel és hálásan fogadták el a Központi Nucleust annak ami: Isten nagy ajándékát; közösségben érezték magukat ezzel az eszközzel. Mások teljesen elutasították.

Szent Mihály üzenete pontosan akkor érkezett, amikor érkeznie kellett, mert Istennek megvannak az eszközei, hogy oda érjen, ahova akar, az emberek akadályoztatása ellenére is. Így a szétválasztás, – melyről Szent Mihály beszélt – elkezdődött az emberek között a Földön. Valójában Isten eszközei, különösen a rendkívüliek, mindig az ellentmondás jelei, ahogy Isten kinyilatkoztatja a rejtett szándékot az emberek szívében (Lk 2: 25-35). Így a Központi Nucleus mindennek leleplező jelévé vált.

A rendkívüli eszközök Isten tervének megvalósításához és felgyorsításához is hozzájárulnak, mert a kapott isteni parancsokat nagyon gyorsan hajtják végre. Ezért annak kinyilatkoztatásától, hogy létezik a három rendkívüli eszköz, Isten felgyorsította az időt.

E könyv szerzői tagjai a Központi Nucleusnak [3]. Ők Isten eszközei.  Továbbították nektek, amit a Szentháromságos Isten ebben az időben kinyilatkoztatott nekik és az összes emberiség számára. Ezért kellett nyíltan kijelenteni, hogy ők a Központi Nucleus-hoz tartoznak. Isten akarata szerint tájékoztattak titeket, amit bemutattak nekik, mert jogotok van megismerni, mivel Isten gyermekei vagytok és teljes mértékben részt vesztek az üdvösség tervében. Mindez nekik áldozatokba kerül, félreértésbe, gúnyba és üldöztetésbe, mely része a küldetésnek. Ez a kereszt hordozása, amit Isten minden eszköze elfogad. Azonban Isten keresztjének eszközei mindig legbelül új hajtást hoznak az emberekben. Ezért a három rendkívüli eszköz hatására, az egész univerzumban egy új nép jön létre.

Megfelelő időben Isten fel fogja fedni a Központi Nucleus tagjainak kilétét. Meg fogja erősíteni az Istenhű testvérek létezését és hatását az univerzumban. Kinyilvánítja majd a hét nagy arkangyal hatalmát, munkáját és az angyali seregeket. Mindhárom különleges eszközt teljes mértékben feltárja. Hogy Isten nem tette meg eddig, csak művét védi, de mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy csatlakozzon tervéhez, elsősorban a hit erejével. Aztán jönnek a jelek, hogy megerősítse azokat, akik hittek hitükben. A hitetlenkedők, a felszínesek, a lázadók, akik nevetnek most, nem lesznek képesek megérteni a jeleket: így, itt az idő a döntésre.

Fogadjuk szeretettel és hálával a három rendkívüli eszközt, éljünk imádsággal közösségben velük, mely nem tetszés szerinti. Ez az út a jövőbe: rajtuk keresztül sokkal nagyobb valósággal kerültök kapcsolatba, mint a Föld, vagyis az új teremtés dimenziójával, ahová be kell lépnetek az idő végén. A hajnal már látható, amikor Jézus visszatér, hogy birtokba vehesse népét, és átadhassa az Atyának. Próbáljátok szemeteket kinyitni, hogy lássátok a hajnalt azon a napon; ébredjetek fel a halálos alvásból, mely beburkolja a Földet! A rendkívüli eszközök azon dolgoznak, hogy felkészítsék Isten gyermekekeit a Jézussal való találkozásra, amikor Ő dicsőséges napján eljön.

Isten várt a földi Egyházra, hogy bejelentse az univerzum összes emberének, Jézus Krisztus üdvösségét.  Sok féle képen hívta és továbbra is hívja, de az Egyház nem hallja, vagy úgy tesz, mintha nem hallaná. A rendkívüli eszközök elvégzik azt, amit az Egyháznak a Földön el kellett volna végeznie. Ezek az eszközök fogják össze mindazokat, akiket Isten hív, többek között a Földön is, hogy egy néppé tegye a sok népet, vagyis az Ő népévé.

Mindnyájatoknak mondom, de különösen az Egyháznak, hogy Isten terve megállíthatatlan. Minden újra fog egyesülni Krisztusban, mert meg van írva:

“Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki,
amely minden más név fölött van,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben,
a földön és az alvilágban,
és minden nyelv vallja, hogy ”Jézus Krisztus az Úr!”
az Atyaisten dicsőségére.”

(Fil 2: 9-11)

Eljött az idő, amikor ezek a szavak valóra válnak, és minden embernek, aki az univerzumban él tudnia kell, hogy ő Isten gyermeke a Szentlélekben Jézus Krisztus által. Semmi sem akadályozhatja meg, hogy ez megtörténjen, mert Isten így határozott.

Az olvasók általában megkérdezik, hogy az Egyház miért nem jelentette be ezt az igazságot. Az Egyház kezdetekor ezt az igazságot bejelentették. Mi se nem ítélkezünk, se nem kritizálunk senkit, amiért nem jelentették be, ebben az időben. Mégis, kötelességünk, hogy tanúságot tegyünk, amit a Szentlélek juttatott el hozzánk, és amit megtapasztaltunk. Megpróbálok segíteni, megérteni Szent Pál szavait a Kolosszeiekhez írt levelében, 1. fejezet:

“Ő a láthatatlan Isten képmása, és minden teremtmény elsőszülöttje, mert benne teremtetett minden az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, a trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok. Minden őáltala és őérte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn.”  [4]  Aztán beszél az egész világegyetem megbékéléséről és az Egyházról, és ezt mondja: ” Ő a testnek, az Egyháznak a feje; ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy az övé legyen az elsőség mindenben.” [5]

Ő az új élet forrása, Ő az első, aki a halálból feltámadt. Övé mindig mindenben az első hely, minden hívő és az egyházi szervezetben. Az elsőtől az utolsóig, le kell térdelniük Isten és Jézus előtt, elismerni Őt, mint Urat. Senki, semmilyen intézmény nem áll Jézus Krisztus felett.

A 2011. szeptember 5–i “Isten eszközei ebben az időben” című üzenetében Jézus ezt mondja: “A Központi Nucleus nem helyezi magát senki fölé, és nem helyettesíti magát az Egyházat, vagyis Isten gyermekeit, hanem egyszerű meghívott, hogy ajánlja fel magát Istennek és parancsainak megfelelően járjon el, hogy erőt, energiát és lendületet adjon az egész egyházi életnek, mindig új teret nyitva népem küldetéséhez.” Majd így folytatja: “A Központi Nucleus támogatja és védi Isten népét, de ez nem egy hierarchikus intézmény, mert a Lélek legtisztább törvényei szerint él, melyben nincsen hierarchia csak szolgálat. Elvégzi a szolgálatot, de nem ad parancsot senkinek, kivéve, a gonosz erőknek, kiknek meg kell hajolniuk az erő kiáradása előtt. Nem parancsolhat neki semmilyen emberi hierarchia, mert közvetlenül az én fennhatóságom alatt van, és akaratom szerint fogom használni őket. Talán nem tehetem meg? Nem hívtál Úrnak? Akkor hadd tegyem, amit tennem kell.”

A mai olvasmány megerősíti, hogy: ”Fogadjuk szeretettel és hálával a három rendkívüli eszközt, éljünk imádsággal közösségben velük, mely nem tetszés szerinti.”  Ez egy eszköz és kegyelem, amelyet Isten ezekben az időkben ad, és olyan súlyú az idő, mint a felgyorsuló futótűz, hogy újraegyesüljön Krisztusban. Aztán ezt mondja: ”Ez az út a jövőbe: rajtuk keresztül – a rendkívüli eszközökön – sokkal nagyobb valósággal kerültök kapcsolatba, mint a Föld, vagyis az új teremtés dimenziójával, ahová be kell lépnetek az idő végén.” A Jézus Krisztusban hívőknek hogyan kellene viselkedniük? Jézus ugyanaz, mint tegnap és ma, mindörökké. Nem egy új doktrínát ajánljunk; egyszerűen tanúskodunk a kegyelem felgyorsulásról Isten tervében, melyet az egész Egyház vár. Isten Egyháza várja az egész univerzum újraegyesülését Krisztusban. Tehát, hogyan kell viselkednetek? Erre csak egy válasz van: ugyanúgy, ahogy az összes szent viselkedett. Egyetlen szent sem várt utasításokat vagy parancsokat, de nyíltan Isten elé helyezték magukat, hagyva magukat áthatni Isten kegyelmével és folytatták útjukat. Az Egyház, mint közösség, követte őket. Utat nyitottak, mert kapcsolatban voltak a Szentlélekkel, és beléptek Isten világosságába. Vannak, akiket harminc év után ismertek el szentnek, másokat két évszázaddal később és másokat sohasem. Azonban ők világosság voltak az Egyház és az egész emberiség számára.

Elhangzott, hogy ezeken az eszközökön keresztül kerültök kapcsolatba a valósággal, amely túllép a Föld valóságán, de hogyan?  Csak akkor sikerülhet, ha nyitottak vagytok Isten Lelkére: a rendkívüli eszközök a lélekre hatnak és Isten Lelke, ha nyitottak vagytok, kapcsolatba lép lelketekkel, hogy megértsétek, felismerni az időt és meg fogjátok kapni a kegyelmeket növekedésetekhez.

Pontosan nyolc év telt el mióta elkezdtünk hirdetni nektek. Az idő felgyorsult, Isten népe, úgy érzi, hogy a hívás nem várhat tovább, mert az idő egyre gyorsabbá válik. Az evangelizáció az alsó univerzumban a lélekben zajlik, mindig a Szentlélek hatalmával, de a nyílt bejelentésre is sor kerül, a nyílt evangelizációra. A Föld egyedül lesz, bezárja önmagát minden szenvedésével, ha nem lép közösségre az egyetemes Egyházzal, vallomást téve lélekben, méltóan élve Isten akarata szerint, sugározva a hit világosságát azon testvéreknek, akik sötétségben vannak, és nem ismerik Jézus Krisztust. Nagyon fontos tudni, hogy Isten szent népe, saját belső hangjuk és hitük által, különböző korszakokban felébresztették az egész Egyházat – Isten Egyházát értjük, amely kész elfogadni Isten terveit. Ez most sokkal nehezebb, mert Krisztus ellenségeinek beszivárgása a Római Kúriába és mindenütt az Egyházba, ellentéteket szít. Nem ítélkezünk, de nézzük a dolgokat nyitott szemmel és tegyétek ismertté, mivel minden dolog felszínre kerül, és pontosan úgy fogjuk látni azokat, amilyenek.

Ezért azt javaslom, gondolkodjatok el ezen az epizódon. Az új emberek, akik válaszolnak a Szentlélek ösztönzésére, és csatlakoznak a rendkívüli eszközökhöz, egyre közelebb kerülnek nem csak lélekben, hanem aktivitással és elhatározással. A többi ember is elfogadhatja Isten tervét, és gyorsan cselekedhet. Beszélni fogunk még erről később, de nektek is át kell gondolnotok, mert a tervek szerint az egész univerzumban és a Földön új nucleok jönnek létre és csatlakoznak a Központi Nucleus lelkéhez. Csatlakoznak az Egyházhoz és az új emberekhez az egész univerzumban, hogy egy új családot alkossanak az univerzumban, akik kitartanak az új teremtésben.

Imádságunkkal elkísérünk és megáldunk benneteket. Legyen szívetek megvilágosodott a Szentlélek által és legyen békében. Legyetek magabiztosak ezekben az időkben, mert Jézus Krisztus az Úr, és Ő viszi előre és gyorsítja a beteljesítését ígéreteinek. Megáldalak titeket; legyen bátorságotok elhatárolni magatokat a romlott szellemtől, aki elpusztít titeket. Egyesüljetek azokkal az emberekkel, akik vágynak arra, hogy olyan szeplőtelenek legyenek, mint Szűz Mária. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  Szent Mihály arkangyal 2010. szeptember 10 – i üzenete: “A Központi Nucleus” címen, a //towardsthenewcreation.com weboldalon 2012. január 8-án tették közzé.

[2]  Jézus 2011. szeptember 5-i üzenete, melynek címe: “Isten eszközei ebben az időben” címen, megjelent 2011. szeptember 23-án; Jézus üzenete 2011. szeptember 8-i üzenete „Népem jövője” címen, megjelent 2011. október 7-én, a http://towardsthenewcreation.com honlapon

[3] Stefania Caterina és Tomislav Vlašić sokszor nyilatkozták nyíltan, hogy a Központi Nucleus-hoz tartoznak. Többet találhattok az ilyen tárgyú könyveikben és a honlapon – http://towardsthenewcreation.com    most  ”A mi tanúságtételünk”  dokumentumból idézünk, melyet 2013. április 11-én jelent meg a fenti honlapon.

[4]  Kol 1: 15-17

[5]  Kol 1:18

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s