A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói – ötödik fejezet A harmadik évezredtől az új teremtésig 41. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma gondolatainkat “Az univerzum és lakói” című könyv utolsó részével kezdjük, melynek címe: “A harmadik évezredtől az új teremtésig”. Az új teremtés felé haladunk, ami már nem egy elvont elképzelés. Isten megmutatja nekünk az utat, hogyan érjünk oda. Amit ez a könyv leír, a szemetek előtt történik. Bizonyos eseményeket követni tudtok – nem tudom mennyire értettétek meg jól azokat – látni fogtok más eseményeket és a jövőben újakat. Isten világosan beszél. Az új teremtés nem egy elvont elképzelés, akkor fog beteljesülni, amikor az egész univerzum, minden dolog Krisztusban egyesül, és tőlünk keresztényektől, mint Egyház és Isten népe különösen kérik, hogy válaszoljunk, legyünk eszközök, melyeken keresztül ez a terv megvalósul.

Ebben a részben meg fogjátok ismerni a kegyelmeket, – amelyeket Isten ebben az időben ad – és az eszközöket, melyen át árad a kegyelem. Meg kell ismernetek Lucifert és mindenestül elkötelezett eszközeit, melyek blokkolják a lelkeket, megakadályozván őket a tisztánlátásban, a megértésben és a döntéshozatalban. Ezek azok az események, amiben az emberiséget az egész világegyetemben – különösen a Földön – kéri, hogy adjon végleges választ: Istennel vagy Isten ellen. Azonban ebben a kérdésben az emberiség megosztott. Ez a felkészülési idő az Antikrisztus eljövetelére.

Kötelességünk beszélni veletek, és elmondani az igazságot. Jaj nekünk, ha nem tesszük; de nem helyettesíthetünk titeket. Magatoknak kell látni és megérteni. Nektek kell eldönteni, elkötelezni magatokat és követni a jelzéseket, melyeket az Úr küld nektek. Az összes kegyelmet megkapjátok. Senki nem helyettesíthet titeket! Tehát, ma este kinyitjuk ezt a rövid, de tömör olvasmányt, mely felvázolja, amit Isten el akar érni a harmadik évezredben. Figyeljetek.

 

Ötödik fejezet – A harmadik évezredtől az új teremtésig

(307 oldal)


”Megismertette ugyanis velünk akaratának a titkát jóságos tetszése szerint, amelyet elhatározott benne az idők teljességének megvalósításáról: hogy Krisztusban, mint Főben, újra összefogjon mindent, ami az égben és ami a földön van.” (Ef 1, 8 – 10)

Elképzelés a harmadik évezredről – Az isteni cselekvés távlata

A harmadik évezred a nagy jubileumi 2000-es évvel kezdődött és felbecsülhetetlen spirituális esemény volt, melyet Szent II. János Pál pápa minden erejével kívánt. A pápa megfogadta Isten akaratát, hogy megújuljon az Egyház. Isten tervében a jubileum nemcsak a harmadik keresztény évezred megünneplését jelentette, hanem elsősorban egy korszakos ugrást: az Egyház elengedhetetlen lépését az új teremtés felé.

A 2000. év volt a küszöb, amelyen keresztül Isten bevezette népét a Földön tervének utolsó szakaszába, minden dolgok egyesülése Krisztusban. Isten egy minőségi (kvantum) ugrásra kérte az Egyházat, hogy beléphessen az új időbe, maga mögött hagyván a múltban elkövetett hibáit és hűtlenségeit. Az átmenetre sok kegyelmet nyújtott volna a keresztényeknek. Isten nagy nyitottságot várt az idők újdonságai előtt, különösen a katolikus hierarchiától. Az Egyház válaszától függött a minőségi ugrás az egész világegyetemben, különösen az alsó univerzumban, mely várta az üdvösség bejelentését az Egyháztól. A 2000-es év az elő állomás, mely Krisztus dicsőséges visszatérésének kezdete.

A nagy jubileumi nap előtt, Szent Mihály Isten parancsa szerint, lement az alvilágba közölni Lucifernek és légióinak Isten iránymutatásait és az általa szabott határt a pokoli tetteknek az elkövetkező évekre.

Isten fellépésének pontos iránymutatásai:

1.A Krisztusban való egyesülés tervének jelentős felgyorsulása és az univerzum jelenlegi és hatékony valóságainak fokozatos kinyilatkoztatása;

2. Isten népének és számos tagjának a megszentelődés és a szentség által gyarapodó szellemi felemelkedése az egész univerzumban;

3. A Földön és az univerzumban működő struktúrák és rendszerek fokozatos felszámolása, melyek akadályozzák a közvetlen kapcsolatot ember és Isten között;

4. Erélyes fellépés Krisztus Misztikus Teste által a sátáni korrupció ellen az egész univerzumban;

5. Isten különleges védelemét adott népének a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és a hét nagy arkangyal által, különösen a megszentelteknek, akik speciális feladatokra választódtak;

6. A Szentlélek egyre hatékonyabb fellépése az élők és holtak lelkében, hogy felkészítése az univerzum összes emberiségét Krisztus dicsőséges újra eljövetelére

Szent Mihály figyelmeztetette Lucifert, hogy ne állítson akadályokat a választott lelkek és a hívő emberek elé. Az Isten által meghatározott határt átlépő démonok tetteit nem tűri el.

Ezek az irányelvek, melyeket Szent Mihály és a hét nagy arkangyal jelentett be Lucifernek, többször meg fog jelenni ebben a fejezetben. Különösen Isten és a sátán eszközeinél fogunk elidőzni. Most csak néhány pontot szeretnék kiemelni. Az első: ”A Krisztusban való egyesülés tervének jelentős felgyorsulása és az univerzum jelenlegi és hatékony valóságainak fokozatos kinyilatkoztatása.”  A statisztikák szerint a németek 40%-a hisz az élet létezésében az univerzumban, de többet és pontosabban kell tudnunk róla. Az élet és az univerzum egy rejtély a tudomány és a hit számára, mivel az emberiség nem képes megérteni a teljes igazságot. Isten az Ő jóságában be akar vezetni minket ebbe a nagy és szép misztériumba és megadja az iránymutatásokat. Valamennyi kérdés, amiről most beszélünk érinteni fogja a jövőben és azt szolgálja, hogy segítsen jobban megérteni a dolgokat. A keresztények szeretik Jézust és szeretnék belevetni magukat a kegyelem újdonságába, mely az új teremtéshez vezet. Ez Isten műve, melyben csak a hit által vehetünk részt, mint a zsidó nép kilépve Egyiptomból, hogy elérjék az “Ígéret Földjét”. Engedjétek, hogy Isten felvilágosítson és tájékoztasson titeket.

A második pontot a hatodikhoz szeretném csatlakoztatni: Isten népének és számos tagjának a megszentelődés és a szentség által gyarapodó szellemi felemelkedése az egész univerzumban”; Isten összes népének kivétel nélkül szent néppé kell válnia. Az összes népnek igazzá kell válni, ami a megszentelődés. Azonban van egy másik szó: az odaadás. Mi a különbség? A fogantatás pillanatában mindannyian egy egyedülálló küldetésre rendeltettünk. Ugyanúgy, ahogy egyedülállóak vagyunk, küldetésünk is egyedülálló. Ezért nagyon fontos, hogy az egyének figyeljenek és hagyják a Szentlélek impulzusai által magukat irányítani egy küldetés felé, Isten kegyelméből odaadással szolgálni, hogy ne maradjunk általános szinten.

Egyikünknek sem kellene megmaradnia biológiai vagy emberi szinten; el kell érnünk saját eredetiségünket és egyéniségünket, valamint saját küldetésünket. A Szentlélek egyre hatékonyabb fellépése az élők és holtak lelkében, hogy felkészítése az univerzum összes emberiségét Krisztus dicsőséges újra eljövetelére.” Isten a szívünkben cselekszik. Ő saját képére és hasonlatosságára formált minket és minden gyermekének, – az elsőtől az utolsóig – lehetőséget ad, hogy megszentelje magát. A sátán kívülről cselekszik, kegyetlen hierarchiákon keresztül manipulál minket és megfoszt szabadságunktól. A Szentlélek az élők és holtak lelkében működik és nincsenek korlátai. Így, ahogy haladunk, ezekben a napokban szemléljük azokat az eszközöket, hogy részt vehessünk a Szentlélek működésében, elérve lelki segítségre szoruló testvéreinket.

A harmadik pont: ”A Földön és az univerzumban működő struktúrák és rendszerek fokozatos felszámolása, melyek akadályozzák a közvetlen kapcsolatot ember és Isten között”; Mit jelent ez? Tudjátok mi történt az eredendő bűn után: az ember elmenekült, magába zárkózott, és végül a sátáni hierarchiában találta magát. De mi a sorsunk? Sorsunk a boldogító látás; szemtől szembe felnézni Istenre, hogy lássuk Őt. Ez nem egy bűvészmutatvánnyal fog megtörténni, hanem a megtéréssel, az eszközökkel egyesülve, amit Isten rendelkezésünkre bocsátott, hogy szélesítse közvetlen ismereteinket Istenről. Ez nem valami egyedi, hanem mindig megtörténik Krisztus Lelkével való egyesülése által azoknak, akik Krisztusban vannak, Krisztus Lelkében, egyesülve a többiekkel. Ahogy Ő jött megmenteni mindnyájunkat, mindenki részt vehet a boldogító látás közösségében. Senkit sem lehet kizárni. Ez nem egy furcsa esemény a Földön. Olvassátok el a negyedik fejezetben Szent Pál Efezusiakhoz írt levelét, ahol a tökéletes emberről beszél, a tökéletes keresztényről, az érett keresztényről, aki eléri a közösséget Istennel, a közösséget az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel; megérett és a vihar nem veri le; szilárd marad, magabiztos, és Istenben gyökerezik, ez a mi utunk.

A negyedik pont: ”Erélyes fellépés Krisztus Misztikus Teste által a sátáni korrupció ellen az egész univerzumban;” Két szempontot emelünk ki: a következő két találkozásunkkor beszélni fogunk Lucifer és eszközeinek tetteiről a Földön és az univerzumban. Ismernünk kell őket, hogy szembenézhessünk velük. Második szempont, egyesülnünk kell az eszközökkel, kiket Isten erre az időre felkészített. Velük egyesíti Krisztus egész Misztikus Testét az egész világegyetemben, mert az embereknek együtt kell vonulniuk Krisztussal, ahol Krisztus vezet. Legyen szó akár egy egyszerű keresztényről, papról, hívőről, bíborosról, a pápáról – mindig Krisztus az, aki vezet minket. Ő vezet el a kozmikus Pünkösdbe, mely lehetővé teszi, hogy a kegyelem közvetlen hatásában bensőnkkel vegyünk részt.

Az ötödik pont: Isten különleges védelemét adott népének a Boldogságos Szűz Mária, Szent József és a hét nagy arkangyal által, különösen a megszentelteknek, akik speciális feladatokra választódtak;” Bővebben fogunk beszélni a hét nagy arkangyalról, akik rendkívüli eszközök, és Szűz Máriáról és Szent Józsefről, akik magasztos eszközök. Nélkülük nem tudunk előrelépni, nem emelkedhetünk fel, és dimenzió nélkül maradnánk. Ezért kérlek benneteket, hogy imádkozzatok és ajánljátok fel életeteket Jézusnak és Máriának. Mit kell felajánlani? Sok fájdalmatok, szenvedésetek, gondotok van, keserűség és  negatívitás – ajánljátok fel életeteket és mindezt az Úrnak, hogy meggyógyíthassa lelketeket, kivirágoztassa és átalakítsa életeteket. Így felajánlásotok értelmet nyer és jelentősen befolyásolja családotokat és népeteket. Egy élet felajánlásának ez az értelme. Aki felajánlja életét Istennek, gazdagítva és átalakítva kapja vissza azt. Isten visszaadja nekünk, soha nem tart meg magának semmit, hanem folyamatosan teremt és megújít. Emeljétek fel a fejeteket! Isten úgy döntött, hogy megteremti ezt az utat és befejezi a népek felszabadítását, mely maga a megváltás. Ha Krisztushoz tartoztok, senki sem tántoríthat el a tervtől.

Megáldalak benneteket; Érezzétek a Szentlélek minden örömét,  fényét és erejét. Védjen meg Isten összes eszköze, melyet nektek teremtett: az őrangyalok, a szentek, a rendkívüli eszközök és különösen Szűz Mária és Szent József. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s