A történelem átírása – II. kötet – Az univerzum és lakói A Szűzanya jelenései Međjugorje-ben 38. rész

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Kedves olvasók,

Szeretettel üdvözölünk titeket és folytatjuk történetünket. Az elmúlt epizódokban két ragyogó pápát mutattunk be, akik egy keskeny, de verőfényes ajtót képviseltek, melyen keresztül Isten hatékonyan működhetett, hogy az Egyházat előre vezethessék, – valamint mindannyiunkat, ha mi is átmegyünk ezen a keskeny ajtón. Megértettétek, hogy ez a keskeny ajtó Isten és a Szűzanya szeretete; mindkét pápa a Boldogságos Szűz Máriának szentelte önmagát. Ezért, nem kezdhetjük elbeszélésünket anélkül, hogy ki ne emeljük, ami már elhangzott, és amit mondani fogunk a mai nagy eseményről. Úgy kell elfogadnunk azokat, ahogy azt II János Pál tette. Részese volt ennek a nagy eseménynek, és az Egyház rajta keresztül nyílt meg ennek a csodálatos valóságnak. Bevezetésül idézzük Szent Pált, a Filippieknek írt levéléből, 2. fejezet 5 – 11: “Ugyanazt azt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más nép fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy „Jézus Krisztus az Úr!” Az Atyaisten dicsőségére.”

Reméljük, hogy ti is ezt a fajta belső hozzáállást fogadjátok el, haladtok, figyeltek és elgondolkoztok az eseményeken. Jó olvasást.

A fejezet a 294. oldalon található.

A Szűzanya jelenései Međjugorjében

A Szűzanya 1981. június 25-én, hat gyermeknek jelent meg Medjugorjében, egy Bosznia-Hercegovina-i faluban. Ez súlyos csapást mért Luciferre és az Illuminátusokra: Isten Anyja Kelet-Európában jelent meg, pontosan ott, ahol egy új világháborúnak kellett volna kirobbannia. Úgy mutatkozott be, mint a Béke Királynője; a mennyei üzenet rendkívül világos volt.

Isten Anyja ezt a világ számára szinte teljesen ismeretlen falut választotta, hogy még egyszer megjelenjen a Földön. Azért esett erre a választása, mert az Istenbe és Beléje vetett hitet az etnikai horvát lakósság mindig kimutatta. Azok az emberek meghátrálás nélkül harcoltak a törökök, majd a kommunisták ellen és nem hagyták el Jézus Krisztusba vetett hitüket. Épp ellenkezőleg, ők védték Kelet-Európát először az oszmánok előrenyomulástól, majd az ateista kommunistáktól. Ezért a horvát emberek kedvesek Istennek.

A Szűzanya azért jelent meg, hogy figyelmeztesse gyermekeit a közelgő veszélyekről, felkérve őket, hogy bűnbánaton keresztül, böjttel és imádsággal élesszék újra hitüket. Eddig semmi új nincs a többi jelenésekkel összehasonlítva. Valójában azonban a jelenések Medjugorjében több szempontból is nagyon különös beavatkozást jelentettek.

Leginkább a jelenések időtartama miatt. Isten elrendelte, hogy a jelenések időtartama ne legyen korlátozva. Sőt, azt jelentette, hogy kísérje az emberiség útját bizonyos események felé, melyeknek meg kellett történnie, mihelyst, az Egyház feltárta volna, az élet létezését a világegyetemben, ahogy azt a pápa szándékozott megtenni. Ezért az Anya jött, hogy segítse a pápát és az Egyházat felkészíteni, hogy az emberek megértsék a valóságot az univerzumban.

Másodsorban, a Szűzanya hat különböző korú fiatalnak jelent meg, de rajtuk keresztül az egész medjugorjei egyházközséget hívta. Az volt a szándéka, hogy üzenetein keresztül közvetlenül vezesse a híveket és egy plébániai nucleus-t (közösséget) alkossanak, mely összetartó és meg akarja érteni a valóságot, ahogy az Istenben van. Ez a nucleus tanúbizonyságot adott volna a Szűzanya kinyilatkoztatásairól az egész emberiségnek, új nucelus-okat alakítva az Egyház élő sejtjeiként.

Az üzenet Medjugorjében általánosságban nem az emberiségnek szólt, hanem az egyházközösségnek, melynek súlyos tanúságtétele volt a feladata. A Szűzanya első alkalommal adott küldetést kifejezetten egy egyházközösségnek. Megértően, Isten nem sürgette gyermekeit, elegendő időt hagyott a megértésre és a tanúságtételre. A medjugorjei eseménynek messzemenő üzenet volt a célja. A kezdeti jelenéseknél a bűnbánat és az imádság adta meg a szükséges alapot az egyházközösségi hívek felkészítésére és megtisztítására. Csak ilyen lelkülettel érhet célt a Szűzanya.

A harmadik különlegesség, hogy ezek a Szűzanya utolsó jelenései a Földön. Valójában ez a földi Egyház döntéséhez kapcsolódik, hogy felfedi-e az élet létezését az univerzumban: ha az Egyház nyilvánosságra hozza, amit tud, a jelenések véget érnek, mert célt érnek. Abban az esetben, ha nem teszi meg az Isten által kijelölt időn belül, akkor ugyanúgy véget ér, mert Isten más módon fog cselekedni.

Végül, a jelenések Medjugorjében kétszeresen kapcsolódnak Fatimához, melynek természetes folytatása és befejezése. II. János Pál elleni merényletkísérlet után, a pokol soha nem tapasztalt mértékben provokálta Istent. Ezért Isten a Szűzanya elküldésével felgyorsította terveit, mivel látta, hogy az Egyház és az emberiség veszélyben volt.

II. János Pál pápasága különlegesen kapcsolódott, a medjugorjei jelenésekhez, mely csak néhány évvel pápai megválasztása után kezdődtek. Kezdetektől fogva hitt Medjugorje igazságában és megértette annak időszerű fontosságát. A Szentlélek fénye kísérte, mert amikor Isten több emberrel hajt végre egy küldetést, mindenkivel harmonikusan jár el. Ebben az esetben nem csak a látnokokat és Medjugorje híveit hívta megérteni ezt a hatalmas természetfölötti eseményt, hanem a pápát is, akinek felelőssége volt, hogy az egész Egyházat összhangban vezesse, ahogy a Szűzanya kérte.

Így a pápa nagyon jól megértette, mi történik Medjugorjében, függetlenül az Egyház hivatalos elismerésétől, melyre természetesen Istennek nincs szüksége. Az embereknek viszont igen, mert hitük gyenge. Ez Isten sok nagyszerű földi beavatkozásakor bebizonyosodott, melyeket soha sem ismert el hivatalosan az Egyház; Isten azonban mégsem szüntette be hatását rajtuk keresztül. Az Egyház elismerése a jelenésekről tehát nem szükséges ahhoz, hogy a jelenések hatékonyak legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy az elismerés nem fontos; az hasznos, sőt, Isten népét bátorítani kell, hogy kövesse a menny meghívását az átalakulásra. Ezért a hivatalos Egyház mulasztása az ilyen események elismeréséről gyakran tragikus volt az egész Egyház számára. Isten népét nem segítette a látogatások idejét felismerni. (Lk 19:44); Következésképpen, sok hívő nem fordított figyelmet az égi jelekre.

Akkor, amikor a jelenések elkezdődöttek, Isten terve szerint minden készen állt. Medjugorje betetőzte Isten összes beavatkozását a Szűzanyával a Földön, az Egyház és az emberiség javára. Azonban népéért, ez volt a Szűzanya utolsó hívása a Földön.

Amit a Szűzanya Medjugorjében akart tenni az kivételes volt [1]: tanításaival közvetlen beavatkozás egy egyházközösségbe és híveihez. A Szűzanya lépésről – lépésre, apránként, erőltetés nélkül vezette volna az embereket megértetni a kreatív, megváltó és megszentelő Isten munkálkodását az egész univerzumban. Medjugorjében sok zarándok sereglett volna össze, akiknek a plébánia hívei tanúságtételt adtak volna, segítve őket, hogy belépjenek Isten valóságába. Medjugorjében kegyelem folyam tört volna az egész Egyházra, majd vízesésként az egész emberiség javára.

Ez volt tehát Isten nagy terve, hogy az a Boldogságos Szűz Márián keresztül megvalósuljon, melyhez mindenkinek hozzá kellett volna járulni: a látnokoknak, papoknak, híveknek, zarándokoknak. Medjugorje fájából sok hajtás nőtt volna ki: Isten Anyjának tanításaiból sok ajándék kivirágzott volna, általános és rendkívüli, hogy a hívek az egész világon alaposan megújítsák az Egyházat.

Cserébe Isten mindezért hűséget kért, a személyes érdekekről való lemondást és mindenkitől lelki törekvést. Mindenkinek fel kellett volna ajánlania életét Istennek Anyja kezén keresztül, de nem abban az értelemben, ahogy az ember gondolja, hanem azáltal, hogy elfogadjuk a vallásos életet, engedelmesen a Szűzanya kezébe átadva, hogy Istent az első helyre helyezzük minden más jó és vonzalom fölé.

A Szűzanya néhány titkot bízott volna a látnokokra, melyeket megfelelő időben és megfelelő módon tártak volna fel, amit maga magyarázott volna meg a híveknek, ahogy útjukon haladnak. Közben Isten elküldte volna az angyalokat és a Hozzá hűséges testvéreket az univerzumból, hogy meglátogassák a medjugorjei egyházközösséget és tevékenységükkel fizikai és spirituális szinten támogassák a Szűzanya tanításait. Medjugorje példátlan helyszíne lehetett volna Krisztus misztikus testének megéneklésére a Földön.


Lucifer beleremegett az esemény fontosságába és egy nagyszabású támadást indított el Medjugorje, az Egyház, a pápa és a horvát nép ellen.

Kedves olvasók, kifejtettük és világosan elmagyaráztuk a dolgokat, az alapfogalmak szilárdak. Medjugorje eddig nem beszélt, és amit Isten Medjugorjében a Szűzanyán keresztül a jelenésekkel el akart érni, meghiúsult: Azt akarta, hogy a Föld egész emberiségét összefogja és egyesítse az Egyetemes Egyházzal, feltárva az élet létezését az univerzumban, és főleg, hogy az Istenhívő testvérek, – akik Isten tervének részei – segítsenek felemelkedni magának a Földnek, egy kvantum (minőségi) ugrással, hogy kikerüljön a zavarodottságból és a romlottságból. Úgy gondolom, amit láttatok, tanultatok és hallottatok Medjugorjéről az hasznos volt számotokra, de min van a hangsúly? Elfogadni a Szűzanyát. Mindannyian készek vagyunk elfogadni bizonyos jelenségeket, mint csodákat és szenzációkat, de készek vagyunk-e elfogadni Őt, aki a Szentháromságban van, aki ismeri Isten terveit, ismer minket és vezetni akar bennünket? Csak a Szűzanya mélységes szeretetével lehet, ahogy Szent II. János Pál és Szent I. János Pál szentelte magát a Totus Tuus felajánlással. Más szóval, ha teljesen a Szűzanyára hagyatkozunk és lehetővé tesszük számára, hogy felkészítsen és elkísérjen bennünket Jézus Krisztus felé, csak akkor leszünk képesek megérteni Isten tervét Medjugorje segítségével. “Mindenkinek, Istennek kell felajánlani életét a Szűzanya kezébe helyezve, de nem abban az értelemben, amit az ember gondol, hogy elfogadjuk a vallásos életet, hanem engedelmesen átadva a Szűzanya kezébe, hogy Istent az első helyre helyezzük minden más jó és vonzalom fölé.”

A medjugorjei egyházközösséggel a Szűzanya létre akart hozni egy új népet teljesen Jézusnak áldozva magukat az Ő Szeplőtelen Szíve által. A “Túl a Nagy Sorompón” c. könyvben, amelyet sokan olvastatok, a Szűzanya azt mondta, hogy Szeplőtelen Szívének győzelme Medjugorjében kezdődött. Szeretnétek elfogadni a Szűzanya mély tanításait? Szeretnétek egyesülni az arkangyalokkal, az angyalokkal és az Istenhű testvérekkel, akik szintén segítenek a távolból? Szeretnétek átlépni a keskeny, de fénylő ajtón, amit már ennek az epizódnak az elején említettem, és amely elvezet feltámadásotokhoz és felemelkedésetekhez? Remélem el fogtok gondolkozni ezen. Meditációval és imádsággal a Szűzanyához kell felkészülni a következő epizódra, amely rendkívül tanulságos lesz és segít felismerni az események között, melyik hat ránk most és a jövőben.

Megáldalak benneteket Isten világosságával, melyről a karácsonyi liturgia beszél minden nap; Isten világossága, amely áthalad Jézus Krisztuson, világosítsa meg szíveteket és elméteket; adjon békét nektek, örömet és vágyat, ahogy a Szűzanya ölel, ahogy Ő Istenben van. Legyen az élet, melyet ő hordoz az isteni élet, amit fokozatosan közvetít felétek. Amit a Szűzanya tenni akart az egyházközségért, ma tenni akarja egy új népért, akik válaszolni akarnak a Szentlélek impulzusaira, amit a Szűzanya közvetít. Megáldlak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1] A Szűzanya üzenete 2013. május 25.: “A Szűzanya terve Medjugorje-ban”, megjelent 2013. május 31-én, a honlapon http://towardsthenewcreation.com

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s