A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 21. rész

A Föld hatalmasai és az új világrend

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Legutóbb arról beszéltünk, hogyan született meg Pünkösdkor az Egyház, ez történetének egy nagyon rövid összefoglalója volt. Két fontos pontot emeltünk ki: az Egyház életszentsége egyes egyénekben és a gyengülő közösség. Különösen hangsúlyoztuk az Egyház elmulasztott küldetését az alsó univerzumban, ami űrt okozott. Az Egyház gyengült, és ezzel egy időben Lucifer a hozzá hűségeseket magához ragadta. Ebben az olvasmányban látni fogjuk mi történt a földi emberiséggel és jelenleg hogyan működik.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 217. oldal.

A Föld hatalmasai és az új világrend

A Földön mindig is autokrata módon gyakorolták a hatalmat. Egy törzs, kaszt, dinasztia, vagy egy párt a többi fölé emelkedett és mindent uralt. A Földön a vezérelv változatlan: az erősebb uralkodik, a többiek engedelmeskednek. Nem számit hogyan jutottak hatalomhoz; még a demokratikus rendszerekben is a legtöbb szavazatot szerzőt választják meg és kormányoz. A vezetők erős csoportokat alkotnak és gyakran olyan célokat és érdekeket hajszolnak, melyeknek alig van közük az emberekhez. Ez mindig is így volt: őseitek egyszer – egyszer hízelegtek a gyíkembereknek (reptalian) ezeknek az uralkodó zsarnokoknak, kiket megmentőiknek tekintettek. Így a Föld perverz és véres rendszerek tanúja lett. Történelmetekben előfordult, hogy egész nemzetek felett egy vagy pár ember tartotta kezében a hatalmat. Ez is az eredendő bűn és a gonosz szövetség következménye, melyet őseitek kötöttek Luciferrel.

Az eredendő bűn után a földi emberiség elvesztette képességét, hogy különbséget tegyen jó és rossz között. Ezért jött el Jézus Krisztus a Megváltó: rajta keresztül a bűnös emberiség ismét visszanyerte képességét és a szabad választást, hogy  eldöntse, szabaddá teszi magát az ördög igája alól. Azok, akik elfogadják Jézus Krisztust, szeretik Őt, és odaadják magukat Neki, minden bűnnel szakítanak. Jézus erőt ad nekik, hogy elkerüljék a gonosz befolyását. Ez olvasható a Bibliában: “Aki bűnt cselekszik, az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva vétkezik. Azért jelent meg Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa. Mindaz, aki Istentől született, bűnt nem cselekszik, mert Isten magja van benne, és nem vétkezhet, mert Istentől született.”(1 Jn 3: 8-9)

Miért marad az emberiség továbbra is a gonosz hatása- és a korrupt emberek uralma alatt, akik mögött Lucifer szelleme van? Mert az emberiség nagy része nem értette meg Jézus Krisztust; nem fogadta el és egyáltalán nem is szerette Őt, még kevésbé Neki adva magát. Még egyszer elmondom: Együttműködésetek nélkül Isten nem fog megmenteni titeket. Ő intelligens és szabad embernek teremtett titeket, de őseitek lemondtak szabadságukról és a gonosz alá rendelték magukat. Isten, Jézus Krisztus által megszabadított titeket, visszaadta szabadságotokat és méltóságotokat, amit elvesztettetek, de ti még egyszer lemondtatok a szabadságról. Megtagadtátok Jézus Krisztust és visszatértetek a régi láncokhoz.

És ti, világ hatalmasai inkább Lucifert szeretitek, mint Jézus Krisztust. Elvakít hamis ígéreteivel, mindent és mindenkit letapostok, megrészegültök a pénz és a hatalom illatától. Szátok tele van hazugsággal, kezetek könyékig véres. Lucifer nevet és uralkodik rajtatok. Világ hatalmasai, hiába gondoljátok magatokat a világ mestereinek, ez illúzió: rabszolgák vagytok és ha nem tértek meg, rabszolgaként fogtok meghalni.

Ha figyelembe vesszük, hogy a mai napig mi történt a Földön, és ahogy azt elmagyaráztuk a könyvben, akkor észrevehetjük, hogy a történelem vezérvonala egy és ugyanaz: vér! A Föld történelme véres háborúkkal van megírva, gyilkosságok, testvérgyilkos harcok, kínzások és erőszak minden formában. A Földnek vér íze van. Ez jól ismert az univerzumban és sok emberiség fél közel kerülni hozzátok. Ez a következménye a rosszul használt szabadságnak és a titeket kormányzók keménységének. E világ uralkodói hosszú vérnyomokat hagytak maguk után. Úgy tűnik, hogy több ezer éves tapasztalat sem tanított meg titeket semmire és folyamatosan ugyanazokat a hibákat ismétlitek meg. Korok és emberek változtak, de a hatalmat a Földön mindig ugyanúgy, azonos elvek szerint gyakorolják: az erős letiporja a gyengét, a gazdag elnyomja a szegényt.

Az emberiség a Földön azért dolgozik, hogy néhány embert kiszolgáljon, akinek még az arca sem ismert, mert – a sötétség hercege – Lucifer méltó gyermekeiként a sötétben működnek. Az igazi hatalmasok a Földön, úgy jelenleg, mint a múltban, ügyesen rejtőzködnek. Mindenféle rendszereket hoznak létre: politikai, gazdasági, társadalmi, sőt vallásit, amelyek olyan összetettek, hogy többségeteknek lehetetlen beazonosítani azokat a személyeket, akik a szálakat tartják. Történelmetekben az elmúlt időszakban mindenféle új titkos szervezet tűnt fel és alakult meg, melyek Lucifert szolgálják és Lucifer is használja azokat. Egy ilyen példa mindenki számára: a Földön sokat emlegetett szabadkőművesség. Azonban sokkal több különböző jelentőségű van: nagyon befolyásos titkos szervezetek léteznek, amelyek a Föld igazi döntéshozóihoz tartoznak, akik az árnyékban működnek. Ezek a szervezetek minden szempontból sátáni szekták, és hatalmuk főként az ezoterikus erőben rejlik, amit Lucifer a neki alárendelő követőinek ad.

Minden működő rendszer a Földön, közvetve vagy közvetlenül a leghatalmasabb titkos szervezetek céljait követi. Az emberek azt hiszik, hogy a politikusok kormányoznak, akik az arcukat adják, míg az őket irányítók soha sem mutatkoznak. Ezek rémséges személyek, hatalom éhesek és készek bármit megtenni. Folyamatosan megújítják egyezségüket az ördöggel, és cserébe zavartalanul uralkodhatnak bolygótokon. A Föld összes gazdagságát megszerezték és kisajátítják az emberiség többi részétől.

Sokat beszélnek ma a Földön az Új Világrendről (New World Order). Ez nem egy új keletű találmány, hanem ősi időkre nyúlik vissza, Lucifer és a gyíkemberek (reptalians) közötti paktumra, amiről már beszéltünk. Ez semmi más, mint Lucifer szokásos terve: teljesen leigázni a Földet egy általa alapított szervezeten keresztül, amelyben követői uralkodnak. Amikor Lucifer majd megszilárdítja hatalmát, ki akarja terjeszteni azt az alsó univerzumra, és mindenhová, egészen odáig, hogy megdöntsék Isten trónját. Semmi sem új: Lucifer minden korban megpróbálta megvalósítani saját világrendjét a Földön.

Manapság azonban Lucifer és követőinek arroganciája kevesebb akadállyal találkozik a Földön, mint a múltban, mert az emberek lelkiismeretét – jobban, mint valaha – elaltatták és az Istenhit egyre jelentéktelenebb. Közöny és ateizmus uralkodik, ezt a mindenek feletti önzés táplálja bolygótokon. Hozzáadva vezetőitek hatalomvágyát, a kéz a kézben növekvő korrupciót az évszázadok során. Nem minden vezetőtök korrupt; sőt szent emberek és földi királyok is voltak vezetőitek között, mert Isten a létezés minden területén mindig felemelt nagy lelkeket. Még ma is vannak néhányan; sajnos egyre inkább háttérbe szorulnak, alig értik- és gyengének tartják őket. Mindez kedvez Lucifer- és követői tervének, akik összezavarnak, és hamis információkat terjesztenek a Földön, hogy a tömegek figyelmét eltereljék tetteikről és szándékaikról.

Köztetek van néhány nyitott és érzékeny ember, akik érzik az okkult erők létezését, nyíltan beszélnek az Új Világrendről (New World Order) és próbálják felkelteni a tömegek figyelmét. Sokan közülük nem hisznek Istenben, és ezért nem tudják átfogóan megértetni a valóságot; gyakran nem világosak és félrevezetőek. Emberi szempontból lehetetlen megállítani Lucifer tervét, mert hiányzik a Szentháromságba vetett hit. Az emberiség a Földön az ideák és rendszerek labirintusában vergődik, amit Lucifer szabályoz. Csak Isten menthet meg titeket jelenlegi helyzetetekből.

Szerencsére Isten figyel rátok, ahogy mindig is tette teremtésetek pillanatától fogva. Istennek is van terve az emberiséggel az egész univerzumban: Összegyűjti gyermekeit Jézus Krisztus által, akiben minden egyesül. Mindazokat, akik egyesültek Krisztusban, megmenti a gonosztól és belépnek az új teremtésbe. Mi az új teremtés? Ez Isten országa, amit Jézus Krisztus eljövetelével az idők végén elhoz, ahol csak Isten törvényei lesznek érvényesek, és sem Lucifer, sem a hozzá tartozók nem léphetnek be oda.

Az új teremtés, vagyis Isten országa, és az Új Világrend, ami Lucifer királysága, szemben állnak egymással. Még most is eldönthetitek, hogy melyik oldalt választjátok. Isten nem kényszerít senkit, hogy része legyen az Ő Királyságának; Lucifer viszont arra kényszerít, hogy tudtotok nélkül vessétek alá magatokat világrendjének. Isten szabadnak teremtett titeket és tiszteletben tartja szabadságotokat. Azonban tudnotok kell, hogy Isten diadalmaskodni fog, mert Ő az univerzum Ura. Lucifert és imádóit, akik az ő országát várják, eléri végzetük, ahogy Jézus megjövendölte: “Az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségre. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás.” (Mt 8:12)

Most áttekintve Lucifer tetteit a Földön, látni fogjuk a következő találkozáskor Lucifer akcióját az alsó univerzumban. A Szentháromságos Isten emlékeztet bennünket, “Az új teremtés, vagyis Isten országa, és az Új Világrend, ami Lucifer királysága szemben állnak egymással. Még most is eldönthetitek, hogy melyik oldalt választjátok.” Ez a választás, amit mindannyiunknak meg kell tennie ma. Az egyik oldalra állni nem azt jelenti, hogy passzívak vagyunk. Mit tehetünk? A szöveg ezt mondja: “Azok, akik elfogadják Jézus Krisztust, szeretik Őt, és oda adják magukat Neki, minden bűnnel szakítanak. Jézus erőt ad nekik, hogy elkerüljék a gonosz befolyását.”

Megkapjuk az erőt és a kegyelmet, amire szükségünk van. Látva a gonosz erőteljes hatását a Földön, az Úr még nagyobb kegyelmeket ad nekünk. Ahogy szó volt róla, ezek a titkos szervezetek, minden szempontból sátániak, különös ezoterikus erővel hatnak, amit Lucifer követőinek ad. Mit jelent ez az ezoterikus erő? Ez azt jelenti, hogy az a személy, aki átadja magát a gonosz léleknek, uralni fogja őt. Nekünk, keresztényeknek Jézus Krisztusnak kellene oda adni magunkat, hogy pozitívan hasson a Mindenható Isten ereje Isten Lelkében. Isten Lelkét adták nekünk, és Isten fel akarja éleszteni ezt a lelket bennünk, ahogy Ő tette azt Izrael népével a száműzetés alatt. Az imán keresztül, meghívottak vagyunk egy élő kapcsolatra Istennel, hogy felébressze bennünk az Isten utáni vágyat és szeretetet. Krisztus visszaadhatja nekünk az elveszett kegyelmeket és egyidejűleg újat adhat, hogy mi is győzedelmeskedhessünk együtt vele.

Megáldalak titeket, ezekben a napokban készülünk fel Krisztus Király ünnepére, amit ennek a hónapnak az utolsó vasárnapján ünnepelünk. Krisztus uralkodjon bennetek, akik megtapasztaljátok hatalmát és erejét. Adjatok egy őszinte választ, nem csak egyénileg, hanem mint nép is. Gyűljetek össze és erősítsétek egymást, felajánlva életeteket Jézusnak; hogy vezessen titeket, újítsa és erősítse meg az Egyházat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s