A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 20. rész

A Föld és az alsó univerzum – A két szakasz / A földi Egyház
Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim,

Ma elkezdjük “Az Univerzum és lakói” című könyv negyedik részét, “A harmadik évezred Jézus Krisztus eljövetele óta” alcím alatt. Az első észrevétel bevezetése lesz a negyedik és ötödik könyvnek. Egy történelemi összefoglalója az Egyháznak, a földi emberiség magasztos véleménye, hogyan hagyott Jézus Krisztus nyomot életével az Egyházban. Az Úr Jézus cselekedetét az Egyház történetében kinyilatkoztatta, de Lucifer hatását is.

A mai gondolatok a következő szempontok előzménye, ahol egyfelől látni fogjuk, Lucifer dinamikus fellépését különösen az alsó univerzumban és a Földön, másrészt az Úr dinamikus kegyelmét. Emiatt legutóbb azt mondtam, hogy elértük azt a pontot, amikor nem maradhatunk közömbösek többé. Isten nem engedi ezt. Halljuk ezt a részt.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 213. oldal.

 

A Föld és az alsó univerzum –  A két szakasz

 

Sokkal tragikusabb volt és ma is az a helyzet az alsó univerzumban, ahol Lucifer hatalmát és befolyását gyakorolja. Az emberiségek, – kivéve a Földet – akik ebben az univerzumban élnek, még soha nem ismertek semmit. A történelem kezdete óta őseik elfelejtették Isten ígéretét a Megváltó küldéséről; egy részük homályosan emlékezett, de ahogy telt az idő úgy vélték, hogy ez egy legenda. A Jézus Krisztus eljövetele óta a mai napig sok változás történt a világegyetemben. Az első szakasz Pünkösdkor kezdődött és egészen a Katolikusok Nagy Jubileumáig tartott, amit a Katolikus Egyház 2000-ben kihirdetett, ami történelmetek harmadik évezredének kezdetét jelentette a Föld naptára szerint. Ez a szakasz tanúja volt az Egyház megszilárdulásának a Földön és a kereszténység terjedésének bolygótokon.

A második szakasz még folyamatban van; 2000-ben kezdődött a Földön és Krisztus dicsőséges eljövetelével és Isten népének az új teremtésbe való belépésével fog végződni. Ebben a szakaszban Isten erőt adott, és továbbra is egyre erősebb erőt ad. Az egész világegyetem összpontosít az eseményre, mely az idők végét- és az új teremtés kezdetét fogja jelezni: Krisztus a dicsőséges visszatérését.

 

Lássuk tehát a Föld kezdetétől az első szakasz legfontosabb eseményeit.

 

A földi Egyház

 

A Krisztus eljövetelekor a Föld a figyelem középpontjában volt, elsősorban az Egyház. Elsősorban a Katolikus Egyházra utalok, mely a legnagyobb részét képviseli a keresztényeknek. Azonban ebben a leírásban az Egyház tágabb értelemben, mint Isten népe tevékenyen van jelen a különböző felekezetekben, akik alkották a történelem során a kereszténységet.

A kronológia az élet legfontosabb eseményeit az univerzumban követte a Föld naptárát, pontosabban, a Katolikus Egyház liturgikus naptárát. Ez nagyon fontos: ez azt jelenti, hogy az univerzum igazodott a földi időhöz, úgy fizikailag, mind lelkileg kikalkulálva. Elsősorban választ vártak a kegyelemre a Katolikus Egyháztól és általában a keresztényektől. Még Lucifer is azzal a céllal csatlakozott a földi naptárhoz, hogy ellensúlyozza Isten tetteit.

Az univerzum történetének első szakaszában Krisztus után a hívő emberiségek várták, hogy közösségre lépjenek az Egyházzal, hogy megkezdjék az egyetemes küldetést, ahogy Jézus kérte. A középső univerzum emberiségei azonban elszigetelődtek és mindenre közömbösek maradtak. Végül az alsó univerzum lázadó emberiségei a Földet szemelték ki; őket nem vonzotta a kereszténység, hanem az ezoterikus erő, ami jelen van bolygótokon. Ez annak köszönhető, hogy őseitek vérszerződést kötöttek Luciferrel, melyben követőinek a Földön hatalmat ígért az egész univerzum felett. Ezért több lázadó emberiség jött a Földre, felvéve Lucifer követővel a kapcsolatot, hogy egy nap megosszák velük az ördög által ígért hatalmat. 

Az első szakasz lenyűgöző eseménnyel kezdődött, Pünkösdkor a Szentlélek leereszkedett az Egyházra, és a hívő testvérek meglátogatták az apostolokat. Ezt követően történt Szent Pál megtérése, aki kiválasztott volt, hogy hirdesse az evangéliumot a pogányoknak, különösen az egyetemes Egyház küldetésére készítette fel őket. Tanítása a kereszténység szélesebb jövőképét teremtette meg, amely nem korlátozódik a Földre, de utal a szélesebb tervre, minden összegződése a mennyben és a Földön Krisztusban (Ef 1: 8-12)

Mint láttuk, az Egyháznak nem volt bátorsága elfogadni a segítséget a hívő testvérektől, sőt Szent Pál is sok nehéz helyzetben találta magát. Jézus időt adott az Egyházának, hogy idővel érettebbé váljon.

Közben az Egyház növekedett és megerősödött, mint egy jól szervezett struktúra. Egyre inkább láthatóvá vált a világ számára és a hatalmasokat is vonzották a rendkívüli ajándékok, a kegyelem és csodák, melyek bekövetkeztek az első keresztények között. Sokan csatlakoztak az Egyházhoz nem csak a hit, hanem saját érdek miatt abban a reményben, hogy rangos pozíciót érjenek el a keresztény vallásban. Hát Lucifer elkezdett ügyködni az Egyházon belül az ambiciózus és gyenge emberekre összpontosítva.

Azóta az egyház hosszú utat tett meg a szentség útján, de a sötétségén is. Lucifer kívülről és belülről szüntelenül támadt. Kívülről az Egyház szenvedett és továbbra is szenved ellenségei üldöztetésétől. Belülről korrupt személyek tömeges beszivárgása, akik hatalmi pozíciót szereztek az Egyházban és befolyásolták Isten népének útját. Ezért viták kezdődtek és a megosztottsággal gyengült az Egyház. Fokozatos és megállíthatatlan folyamat kezdődött el. A gonosz lélek számos formában behatolt az Egyházba eljutva a jelenlegi szintig, ami igazán aggasztó.

Mindez arra kényszerítette az Urat, hogy visszavonjon sok rendkívüli kegyelmet, melyet Egyházának adott, megakadályozva Lucifert és követőit azok illetéktelen használatától. Az egyház végül elvesztette a csodák hatalmát, a gyógyulásokat és próféciákat, melyek normálisak voltak a korai Egyházban és ez tette lehetővé az első keresztényeknek, hogy tanúi legyenek Jézus Krisztus hatalmas erejének:”Azok pedig elmentek és hirdették az igét mindenütt. Az Úr velük együtt munkálkodott, s a tanítást az azt kísérő csodajelekkel megerősítette.” (Mk 16:20)

A kezdetektől fogva az Egyház hatalmas belső csatát vívott a fény és sötétség között, tükörré válva hogy mi történik az univerzumban, ahol a fény és a sötétség szüntelenül néz egymással szembe. Lucifer gonosz és korrupt személyeket szivárogtatott be az Egyházba azzal a feladattal, hogy távolítsák el a Jézus által felemelt szenteket és a prófétákat. Jézus sok szentet és prófétát küldött az Egyházat gazdagítani, de az Egyház korrupt része Jézus nevében eltávolította őket. Mindez jelentősen gyengítette Isten népét, ezen kívül, egyházszakadás, megosztottság, eretnekség, hatalmi harcok zajlanak a mai napig is, ahol a szabadkőművesség, sátánizmus és okkult erők működése egyre nyíltabb minden szinten az Egyházban és nem csak a katolikus Egyházban. Ehhez járul még a megosztottság a papság és a nép és a vallási és a világi emberek között, ami törékennyé tette a testvéri közösséget.

Isten összes népe durva támadásokat szenvedett el Lucifertől a történelem során; de a kicsik hite és alázatossága mindig érvényesült, növelve az Egyház szentségét a legmagasabb csúcsokat elérve nagy szentjeikkel, akik éltek és még mindig köztetek élnek. Többségük ismeretlen a világ számára, de egy nap fényesen fognak ragyogni Isten népe között: “Az igazak lelkei Isten kezében vannak, s a halál kínja nem éri őket.  ….Az igazak felragyognak, olyanok lesznek, mint a szikra, amely a nádasban tovaterjed, ítélkeznek nemzeteken, és uralkodnak népeken, s az Úr lesz a királyuk örökké.” (Bölcs 3: 1, 7-8)

A legkényesebb eleme ennek a jó és a rossz közötti harcnak az Egyházon belül a papság. A kezdetektől fogva, Lucifer morbid figyelmét a papság hatalmára szegezte, mint Isten eszközei képesek átváltoztatni a kenyeret és a bort az Úr Jézus Testévé és Vérévé. Lucifer azonnal arra gondolt, hogy korrumpálja a papokat megszerezve a Szent Ostyát, amelyben Jézus Krisztus Teste, Vére, Lelke és Istensége van jelen. Számára ez azt jelentette, hogy ismét átdöfje és meggyalázza a Megváltót, és teljesen hatalmában tartsa Őt. Remélte, hogy megszerzi a hatalmat, amit Jézus adott a papoknak és saját céljaira használhatja. Sajnos az Egyház történetében sok pap engedett Lucifer korruptságának, kiváltságokért és hatalomért cserébe. Ők készek voltak átadni neki az Urat, ahogy egykor iscarioti Júdás tette a korrupt papok őseivel. Rettenetes volt ez Isten szemében és sok gonoszságot okozott az Egyháznak és a Földnek egyaránt.

Ma Isten földi népe gyenge annak ellenére, hogy sok keresztény szentsége megkérdőjelezhetetlen. A racionális gondolkodás, amely sok hívőbe és a teológiába behatolt, az örömök keresése, az uralkodó önzés, az ateizmus egyre jobban sarokba szorította a keresztény életszemléletet; sok hívő valójában úgy viselkedik, mint a nem hívők. A Földet egy szellemi zűrzavar veszi körül és elhomályosítja az emberek életét és gondolkozását.

A legnagyobb kár azonban, amit Isten népe elszenvedett az volt, hogy eltávolodott az eredeti egyetemes küldetéstől: az élet az univerzumban kérdését az egyházi hierarchia bűnbánóan a szőnyeg alá söpörte. Ennek következménye, hogy az univerzumban nem hoztak létre közösséget a hívő emberiségekkel. Ezzel az Egyházat nagy segítségtől fosztották meg és megakadályozták a keresztények felemelkedését egy magasabb spirituális dimenzióba, mint a Föld. Azok káros következményei bolygótok emberiségére és történelmére valamint az egész univerzumra is rendkívül súlyosak.

A Jézus Krisztus alapította Egyház a Földön, megkapta a teljes kinyilatkoztatást. Az üdvösség nagy eseményét tanúsítja, őrzi és továbbítja: Jézus Krisztus megtestesülését, halálát, feltámadását és mennybemenetelét. Jézus evangéliuma tökéletes összefoglalása Isten törvényének, mely egy az egész univerzumban. Az Egyház Urától kapta a megbízatást hirdetni az evangéliumot és megkeresztelni minden népet. Az Egyházat készítette fel és tanította erre a feladatra Mestere. Ezért nem kellett volna színlelnie, mintha nem tudná, hogy léteznek más emberi lények az univerzumban, ahogy ezt sajnos eddig tette.

A hívő emberiségek hiába várták a közösségre lépést a földi Egyházzal, hogy együttműködve terjesszék Isten törvényeit az egész univerzumban. Mivel az Egyház vétkes csendben van, Istennek másként kell cselekednie és meg is fogja tenni. Egyértelmű jeleket fog adni sok gyermekének jelenlétéről az univerzumban, de a Földnek még várnia kell. Az egyházi hierarchia vaksága, a hívők passzivitása és a nem hívők makacssága okozta a Föld elkerülhetetlen lemaradását: az utolsó bolygó lesz, ahol felismerik a jeleket, melyeket Isten adni fog az egész univerzumban és sokaknak ez már túl késő lesz.

Sok fontos megfontolni való rész van ebben a szövegben. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezek nem a mi szavaink, hanem a Szentháromság Lelkének szavai. Mi továbbadjuk nektek tisztában téve feladatunkkal, hogy tanúik legyünk. A mi feladatunk elmagyarázni nektek, hogy mi a helyzet. Hisszük, hogy ti felnőtt keresztények vagytok. Egy felnőtt személytől elvárhatjuk, hogy képes észrevenni, látni és megérteni a dolgokat, hogy helyesen álljon a bekövetkező eseményekhez, melyek már megkezdődtek. Jézus és Lucifer közötti dinamikus tettek egyre nyilvánvalóbbak lesznek. Ebben az olvasmányban sok keresztény szentségét hangsúlyozzák, de az Egyház mulasztását is. Nem azért vagyunk itt, hogy bárkit kritizáljunk, hanem ismerjünk fel dolgokat és Jézus Krisztus tanúságtételére, első eljövetelére, megtestesülésére, keresztútjára, halálára, feltámadására és mennybemenetelére válaszoljunk. Tanúságot teszünk hitünkről és az Úr ígéretének beteljesülését várva élünk. Csak így jutunk ki a passzivitásból.

A történelem során Isten az Egyház válaszát várta. Ne feledjétek a 2012-es évet és könyvünket “2012 – Az emberiség döntő választása” [1] . Isten még mindig várja a földi Egyház válaszát, Isten népének, tanúságtételét, de nem csak az iskolai katekizmust: az Isten által felajánlott kegyelmek tanúságát ebben az időben, hogy egyesítse az egész univerzumot egy családban, egy egyetemes Egyházban, hogy felgyorsítsa az időt az új teremtés felé, ami Jézus Krisztus második eljövetele után jön. Ezért hívunk benneteket, hogy vegyétek ezt komolyan, válaszoljatok az Úrnak, nem csak szavakban, hanem elkötelezettséggel felajánlva életeteket Neki a Boldogságos Szűz Márián keresztül. Ez az az út, amit megmutatunk nektek most és a következő gondolatokkal, mert Isten szolgálni akarja népét.

Isten nevében megáldalak titeket; megáldalak minden szent nevében, minden igaz, különösen a Boldogságos Szűz Mária és Szent József nevében, minden Arkangyal és angyalok nevében; az egyetemes Egyház nevében az egész univerzumban; a Szentháromságos erő közvetítsen nektek; az Isten adta kegyelmek, melyeket az Egyháznak adott az első Pünkösdkor mutatkozzon meg ismét az életetekben, hogy az univerzum egész népe lassan lépjen be a kozmikus Pünkösdbe és végül érkezzen meg oda, hogy alávessék magukat a tiszta Lélek  törvényeinek, ami szabályozza az egész univerzumot; az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]  “2012 – La scelta decisiva dell’umanità”, Luci dell’Esodo,  elérhető olaszul.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s