A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 17. rész

A hívő emberiségek és az Egyház a Földön
Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim,

Eddig áttekintettük az Istenhezhűségestestvérek történetétaz univerzumban. Hallottuk, hogy kezdetektől fogvasegítettekegyüttaz igazakkal az emberiségnek és hogyan készítették előazÜdvözítő eljövetelét. Szent Mihálybejelentésének köszönhetően tudtak erről az eseményről; imádni jöttekaz Urathárom napkeleti bölcs formájában, de senki sem tudta,hogy kik voltak. Jelen voltakaz Úr keresztútjánés megkaptáka bejelentéstKrisztus feltámadásáról.Miután felmenta mennybe, Krisztusgyakranlátogatta ezeket atestvéreket, és valóságábanjelen vanközöttük, míg miitt a Földön csakszimbólumokban láthatjuka Megváltót, mintaz Eucharisztiában. Ez Isten méltányossága szerint történik.

Ma egy nagyon-nagyon fontos kérdéssel kell foglalkoznunk: a hívő testvérek részei-e az Egyháznak? Ha most nem értjük meg, hogy testvéreink részei az Egyháznak és közösségben szeretnének lenni velünk, hogy segítsenek kijutni ebből a válságból, és a megpróbáltatásokból, melyek az Egyházra várnak, akkor a földi Egyháznak óhatatlanul nehéz pillanatokkal kell szembe néznie, mert az Úr, a Vőlegény, úgy döntött, hogy megtisztítja az Egyházat és az Ő menyasszonya képére formálja, ahogy Isten elgondolása szerint megfogant szívében. Hallgassuk figyelmesen, amit a Szentlélek, a Szentháromságos Lélek jelentett be nekünk.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 197. oldalon:

A hívő emberiségek és az Egyház a Földön

Jézus látogatása után egy új szakasz kezdődött a felső univerzum emberiségei történelmében: ettől a pillanattól kezdve Jézus Krisztus szolgálatában állnak, hogy kiterjesszék Isten országát az egész univerzumban, amint azt Jézus meghirdette. Mint mindig, együtt cselekedtek a Szent Mihály arkangyal által vezetett angyalok seregével.

A hívő emberiségek mindig szorosan együttműködnek az összes angyallal, de különösen a hét nagy arkangyallal. Szent Mihálynak, mint az angyali seregek vezetőjének különös szerepe van: ő továbbítja Isten parancsait az összes testvérnek, akiknek különböző küldetéseik vannak az univerzumban. Az angyalok és a hívő emberiségek együttes fellépése gyors és hatékony. Mindenki tudja milyen szinten, mit kell tenniük: az angyaloknak a spirituális dimenzióban, a hívő emberiségeknek az anyagiban. Isten tervében minden rendezett módon áramlik, így az valóra válik. Lucifer tervében azonban minden rendezetlen: senki nem leli örömét abban, amit csinál, akadályokat állít a többiek elé; ezért Lucifer tervei soha nem valósulnak meg teljesen. Zűrzavarral, önzéssel kezdődik és semmit sem ér el.

A hívő emberiségeknek Jézus Krisztus kifejezett utasítására együtt kellet volna működnie az Egyházzal a Földön, kiknek a feladata volt evangelizálni az egész univerzumot. Az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy a földi Egyház a hűséges testvérek nélkül nem lett volna képes erre. Ők mindig is hatalmas űrhajóikkal utaztak az univerzumban. Ezért az első feladat, mellyel Jézus megbízta ezeket az emberiségeket, hogy látogassák meg a földi Egyházat és segítsenek a keresztényeknek saját küldetésükben.

Az Egyház részének tekinthetők az Istenhű emberiségek? Igen, minden szempontból. Az a tény, hogy az Egyház alapítása a Földön történt, egyáltalán nem jelenti azt, hogy az a Földre korlátozódik. Az Egyház nem egy emberi intézmény, ami konkrét célokkal egy bizonyos területen működik: az Isten népe. Mint ilyen, szükségszerűen magába foglalja mindazokat, akik hitükért Istenhez tartoznak, mert hűek Hozzá; kik lehetnének hűségesebbek, mint ezek a testvérek és nővérek? Soha nem lázadtak Isten ellen, és nem vétettek a törvények és parancsolatok ellen sem. Utaztak és most is utaznak az egész univerzumban, hogy más testvéreken segítsenek, beszélnek Istenről a gyengébb emberiségeknek és figyelmeztetik őket a gonoszról.

Az Egyház Isten műve és általa teremtett. Isten minden gyermeke, akik szeretik és szolgálják Őt, részei annak. Mindenütt, ahol Istenhű emberek vannak az univerzumban, ők Isten Egyháza, mert Isten mindenkit megteremtett, megváltott és megszentelt, az Atya, a Fiú által a Szentlélek erejével. Nem az emberek, hanem Isten dönti el, hogy valaki Isten Egyházához tartozik-e vagy sem. Az emberek szívébe néz, ismeri gondolataikat, minden egyes ember útját. Az Ő ítélete igazságos és irgalmas. Az, hogy valakit elfogad vagy kizár az Egyházból attól függ, hogy elfogadja-e Isten életét vagy sem, részének érzi-e magát az egyetemes közösségben Isten összes népével az egész univerzumban. Az ember abban a pillanatban kilép az Egyházból, mikor nem akar Istenhez tartozni, oda adva magát Neki, és Isten nevében elfogadni a testvéreket.

Vigyázzatok keresztények a Földön, azt hiszitek, hogy részei vagytok az Egyháznak és mégis úgy viselkedtek, mint a pogányok! Ti, akik mások felett rosszindulatúan, felületesen vagy hallomásból ítélkeztek. Ti, akik magatokat igaznak tartjátok, és azt állítjátok, hogy engedelmeskedtek az Egyház tekintélyének és hivatkoztok rá, miközben szívetekben kritizáljátok a pásztorotokat, és egyedül hagyjátok őket. Mondhatom, vannak nálatok jobb emberek az univerzumban.

Vigyázzatok ti is, Egyház pásztorai a Földön! Túl könnyen és arrogánsan mutattatok ajtót szenteknek és prófétáknak: kiközösítettétek, megvetettétek, kigúnyoltátok őket, mert nem engedtek az igazságból. A kompromisszumokat nagyon jól ismeritek, ti, akik a hatalmasok barátai vagytok, mert szeretitek a hatalmat. Indokolatlanul eltitkoljátok a Földön az igazságot az emberek előtt, hogy van élet az univerzumban. Az igazság számotokra a kezdetektől fogva már kinyilatkoztatott és azóta is számtalanszor elismételték nektek. Nem fogadtátok el, és nem is engedtétek meg az embereknek, hogy elfogadhassák, mert féltetek elveszíteni kiváltságaitokat. Így szégyenteljesen sok népnek tagadtátok meg az üdvösséget az univerzumban, akik még mindig várják a megváltás bejelentését. Isten türelme veletek már a végét járja! Nem fogja sokáig megengedni szeszélyeiteket.

Miután felkészültek küldetésükre, az Istenhez hű testvérek elindultak a Föld bolygóra pontosan úgy, ahogy egykor őseik tették. Ezúttal nem primitív emberekkel találkoztak, akik nem tudtak beszélni, hanem olyan emberekkel, akiket Isten választott ki, hogy tanúi legyenek a történelem legkülönlegesebb eseményeinek: Jézus születésének, halálának és feltámadásának. Kiváltságos személyek, akik Jézussal éltek, aki Isten és Ember. Hallották őt prédikálni, és szemtanúi voltak csodáinak. Emberek, akik egy olyan bolygón éltek, melyet Lucifer uralt, és akik készek voltak életüket adni Isten szeretetéért. A hívő testvérek szemében nemes emberek voltak. A hívő emberiségek rendszeresen találkoznak Jézussal és hallgatják szavát; teljes mértékben tisztában vannak az Ő isteni hatalmával. Ezért nagy csodálattal és elismeréssel vannak a földi szentek iránt, akik látszólag gyengébbnek tűnnek, mint ők. Miért van ez? Mert a szentek a Földön bátran harcolnak egy gonosz elleni harcban, hogy megtartsák és gazdagítsák hitüket. Gyötrelmeket szenvednek el testben és lélekben, mert tanúságot tesznek hitükben, Istenben és Jézusban, az Isten Fiában. Ezek hasonlóak Jézuséhoz mióta megtapasztalják a “megváltó szenvedés” egy bizonyos dimenzióját. A szentek a Földön szenvedtek, és felajánlották fájdalmukat az Atyának Krisztus áldozatával egyesülve a Szentlélekben, szakadatlanul újraélve Krisztus húsvéti útját, halálból a feltámadásig az évszázadok során. Ez a nagy tanúságtétele a földi Egyháznak az egész univerzumhoz, az erő, ami kiárad a Földről különösen az Eucharisztiában, a halálra való emlékezés és Krisztus feltámadása. Amikor aktív részvétellel szentmisét celebrálnak, és a pap felajánlja a híveknek, hatalmas erő árad ki az egész univerzumba.

A Krisztus iránti szeretet elviselése egyesül az Ő eucharisztikus áldozatával, a hívő emberiségek szemében nemessé és tiszteletre méltóvá tesz titeket. Teljes odaadásotok és hűségetek Krisztushoz, bolygótok minden nehézsége ellenére a keresztények alapvető feladata a Földön, amit a hívő emberiségek nem tudnak teljesíteni, miután nem ismerik az üdvözítő szenvedés dimenzióját. Valójában az ő emberi életüket soha nem érintette az eredendő bűn. Részvételüket Jézus életében és feladatában elsősorban az erő és a hatalom dimenziója jellemezte, ami Jézus feltámadásához köti őket, míg a ti szenvedésetek a Passióhoz kapcsolódik. Ezért a ti pályátok és az övék kiegészítik egymást, amíg mindenki kinyilatkoztatja Isten életét: az idők végezetén, ha az emberiség méltónak ítéltetik, be fog lépni az új teremtésbe, ahol nem lesz több szenvedés. „”Akkor az igazak ragyogni fognak Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!” (Mt 13:43) és kegyelemmel eltelve, erőben és szépségben. Most még a szenvedés uralkodik a Földön és sok más bolygón, de ez nem tart örökké. Ti, akik Krisztus szeretete miatt szenvedtek, tudnotok kell, hogy nagyon közel álltok szívéhez; szenvedésetek nem lesz hiábavaló, de ragyog Isten szemében, mint egy felbecsülhetetlen értékű gyöngyszem minden teremtmény javára. Az Istenhez hűséges emberiségek értik mindezt és közel vannak szeretetükkel és imáikkal az igazi keresztényekhez a Földön.

Néhány Istenhívő testvért különböző bolygókról választottak, hogy menjen a Földre és látogassa meg az Egyházat, mely első lépéseit tette, és mégis nagy erővel hatott felülről Pünkösd napján.

Ez a szöveg nagyon gazdag és számos fénypontja van. Azt hiszem, újra fogjátok hallgatni és átgondolni ezeket a szavakat. Szeretnék kiemelni két pontot ebből a részből – az első: Az Egyház Isten műve és Isten által teremtett; Isten része minden gyermeknek, akik szeretik és szolgálják Őt. Mindenütt, ahol Istenhű emberek vannak az univerzumban, ők Isten Egyháza, mert Isten mindenkit teremtett, megváltott és megszentelt, az Atya, a Fiú által, a Szentlélek erejével.” A második az Egyházhoz tartozik, ami nagyon jelentős. Sajnos, az Egyház mentalitása, azaz a keresztények nagy része, csak azért tartja magát kereszténynek, mert jogilag az Egyházhoz tartozik; Szent Pál mondja:“Ti azonban nem testi, hanem lelki emberek vagytok, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben viszont nincs meg Krisztus Lelke, az nem az övé.” [1]  Ebben a szövegben a Szentlélek világossá teszi, hogy “Az elfogadás vagy kizárás az Egyházból attól függ, hogy valaki elfogadja Isten életét vagy sem, és az egész univerzumban Isten összes népének egyetemes közösségi részének érzi-e magát. Az ember abban a pillanatban kilép az Egyházból, ha nem akar Istenhez tartozni, odaadni magát Neki, és elfogadni a testvéreket és nővéreket Isten nevében.”  Továbbá azt mondja, “Vigyázzatok keresztények a Földön, akik úgy gondoljátok, hogy az Egyház részei vagytok, és mégis úgy viselkedtek, mint a pogányok!”  Ez lényeges számunkra. A passzus, melyben a Szentlélek elmagyarázza kapcsolatunkat az Istenhű emberiségekhez a fontos: különleges módon kapcsolódnak Krisztus feltámadásához, mert megvan bennük a Feltámadt Krisztus ereje és hatalma, és nem szenvednek a gonosztól. Mi Krisztus szenvedéseihez kapcsolódunk, és a keresztet hordozzuk, mert részei vagyunk azon emberiségnek, akik bűnt követtek el, és nekünk viselnünk kell a következményeket. Ezért a részt vállalás Krisztus keresztútjának megemlékezésében a szenvedésében, halálában és feltámadásában a földi Egyházból sugárzik az erő, ami táplálja az egész univerzumot. Mint látni fogjuk később, a keresztényeknek a Földön alázatosnak kell lenniük Istenhez, felajánlva magukat Istennek, Mária által Jézusnak, az összes Istenhű testvérekkel közösségben és az angyalokkal. Ez biztosítja, hogy mi le fogjuk küzdeni a válságot és megtisztulunk, így végül az egész Egyház Krisztus menyasszonyává válhat.

Megáldalak titeket. A Szentlélek, aki minden szívet megvilágít, világítsa meg fejeteket és szíveteket. Ébressze fel emlékezeteteket, hogy megünnepelhessétek az emlékezetet. Ha Krisztus szenvedésének, megfeszítésének, halálának és feltámadásának emléke nem ébred fel bennetek, akkor nem ünnepelhetitek az emlékét, ahogy azt ünnepelni kell. Megáldalak titeket, hogy emelkedjetek fel Istenhez, az emberiség szenvedéseihez, minden kereszthez, lelketekhez és testetekhez, hogy közös papságot éljetek, egyben folyamatosan felajánlva a papi szolgálattal együtt, Krisztus áldozatát, mely megváltja az emberiséget. Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szeretném hozzátenni, hogy ezekben a napokban, a héten, felkínáljuk magunkat, mint egy nép a bűnösök megváltására.

[1] Rom 8:9

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s