A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói 16. rész

A feltámadt Krisztus meglátogatja az Istenhű emberiségeketStefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága testvéreim,

Ma elég hosszú szakaszt fogunk olvasni. Ebben a részben elmagyarázzuk, hogy az angyalok és az Istenhez hűséges testvérek, hogyan épültek be a világ elején Krisztus művébe. A Szentírás rögzítette ezeket az eseményeket, de nem úgy, ahogy azt ma ismerjük. Ezért, ma és a következő három epizódban Isten ki akarja tágítani tudatunk horizontját, hogy megértsük, az angyalok és a hűséges testvérek részei az egyetemes Egyháznak. A földi keresztényeknek végleg el kell hagyniuk a geocentricizmust, azaz csak a Földre összpontosítást, annak érdekében, hogy nagyobb rálátásuk legyen és felismerjék az egyetemes közösséget és Isten cselekedeteit, melyek az Ő hathatós eszközein keresztül zajlanak.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, 192. oldal.

A feltámadt Krisztus meglátogatja az Istenhű emberiségeket

Mint az evangéliumból tudjátok, azon az éjszakán, amikor Jézus Betlehemben született egy angyal jelentette be néhány pásztornak az eseményt, akik nyájaikat őrizve a szabad ég alatt töltötték az éjszakát: Az angyal ezt mondta nekik: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve.” Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent: ”Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú emberekben!” (Lk 2: 10-14)

Az angyal, aki ezt a bejelentést tette, Mihály arkangyal volt, aki az egész angyali sereg vezetője. Az ő feladata volt a Megváltó születését bejelenteni, ami örökre beívódott az univerzum történelmébe.

Mindig az angyalok nyitják meg az utat és jelentik be az emberiségnek a legfontosabb eseményeket, mielőtt azokra sor kerül. Isten soha nem hagyja az embereket egyedül nagy események előtt, melyek nagy titkai a kifürkészhetetlen isteni bölcsességnek. Angyalokat küldtek, hogy az emberek megértsék mi történt, vagy fog történni. Olykor egyénekhez jöttek, küldetésüktől függően, ahogy az előfordult Máriával, amikor Gábriel arkangyal meglátogatta Őt. Máskor többen jöttek, ez történt a pásztorokkal. Ismét máskor egy egész nép jött segíteni egy adott feladatban, ahogy annak idején az történt Izrael népének menekülésekor Egyiptomból.

Napjainkban azonban az angyalok létezésében még a keresztények is kételkednek. Ehhez jön még a szélsőséges racionalitás, amely gondolkodásotokat irányítja. A hitetlenség és a racionalitás a fő akadálya, hogy az angyalok megnyilvánuljanak, akik ugyanúgy, mint Isten, tisztelik szabadságotokat. Épp ez a szabadság, mely korlátozza az angyalok cselekvését, ami nagyon negatív következményekkel járhat rátok nézve: Isten csak mértékkel engedi az angyalokat cselekedni, ha nem akarjátok őket magatok mellett, így ostobán megtagadjátok komoly és értékes segítségüket. A démonok azonban zavartalanul járnak a Földön, pontosan kihasználva az emberek hitetlenségét és racionalitását: ha tagadjátok az ördög létezését a neve miatt, akkor lemondotok az ellene való küzdelemről, kigúnyol, miközben azt hiszitek, hogy okosak vagytok, és ez az a pillanat mikor becsap titeket. Az angyalok tiszteletben tartják szabadságotokat és elmennek, ha nem akartok hinni létezésükben. Ezzel szemben a démonok egyáltalán nem tisztelnek titeket; arra várnak, hogy tagadjátok létezésüket és orvul hátba támadjanak. Gondoljátok át alaposan: nem lenne számotokra sokkal jobb, hogy angyalok vegyenek körül, mint a démonok?

Mihály arkangyal nem csak a Földön, hanem a felső univerzumban is, bejelentette a Megváltó megszületését, ahol a teremtés óta Istenhez hű emberiségek élnek. Ugyanezt tette az Alfa Kentauri, amely az alacsony univerzumban van, annak ellenére, hogy lakói a hívő emberiséghez tartoznak. Ők tudtak Jézus születéséről, miután Isten szolgálatába álltak már az emberi történelem kezdetétől fogva, teljes mértékben együttműködve az angyalokkal, hogy segítsenek a gyengébb emberiségeken és előkészítsék az utat Jézus eljövetelére. Ezért jogos volt, hogy ezeknek az emberiségeknek is kinyilvánították a Megváltó születését.

Szent Mihály, Isten nevében engedélyt adott ezeknek az emberiségeknek, hogy elinduljanak a Földre. Így néhány király és pap a felső univerzumból és az Alfa Kentauri-ból más testvérekkel együtt érkeztek a Földre, hogy imádják a kis Jézust, és tanúsítsák hűségüket. Földre jövetelükre csendben és diszkréten került sor. Imádták a Megváltót, miközben csak Szűz Mária és Szent József volt jelen. Ennek ellenére nagy hatótávolságú űrhajójuk egyértelmű jeleket hagyott az égen, melyet az akkori emberek csak, mint egy üstökös csillagot tudták felismerni, és néhány bölcs királyt, akik pontosan a meg nem határozott keletről jöttek, hogy ajándékokat ajánljanak fel a kis Jézusnak. Valójában a hívő emberiségek elsősorban magukat hozták, mint egy ajándékot, majd bolygójuk első gyümölcseit és emberiségeiktől a legjobb termékeiket. Azok az emberek felajánlották magukat, bolygójukat, tudományuk gyümölcsét, intelligenciájukat és képességüket. Engedelmességük és hódolatuk jeleként mindent a Megváltó lába elé helyeztek.

Ez volt a nagy Vízkereszt, az isteni megnyilvánulás és Jézus Krisztus királysága, nem csak a földi emberiségnek, hanem más emberiségeknek az univerzumban, ahol készek voltak köszönteni Őt. A gyermek Jézus imádatával a hívő emberiségek megalapozták az Úr Vízkeresztjét, ami az idők végezetén az Ő dicsőséges visszatérésekor fog bekövetkezni. Ugyanakkor az evangelizáció az univerzumban már folyamatban van, és egyre jobban terjedni fog, mert Isten akarata, hogy minden emberiséget érjen el az üdvösség bejelentése az univerzumban. Amikor az evangelizáció a világegyetemben befejeződött, csak akkor jön el az Úr dicsőséges megnyilvánulása Jézus szavai szerint: “Előbb azonban minden nemzet számára hirdetni kell az evangéliumot.” (Mk 12.10)

Az űrből jött hívek szintén letérdeltek Szűz Mária és Szent József előtt a csodálat és a hála jeleként a két magasztos lény elé a Földön, kérve áldásukat. Miután Jézus a kereszten Máriára bízta az emberiséget, a hívő emberiségek üdvözölték és tisztelték Máriát, mint Anyát és Királynőt és odaadással alárendelték magukat Neki.  A sok Mária-jelenéskor a Földön a hívő emberiségek jelen voltak és ezek során nagy jeleket hagytak az embereknek. Sőt, attól kezdve szent Józsefet úgy tisztelték, mint a legigazabb embert az emberiség történetében: olyan igaznak, hogy Isten, az Atya, őt választotta, hogy védje az Ő legnagyobb ajándékát az emberiség számára: Fiát, Jézust és a Boldogságos Szűz Máriát.

Jézus egész földi küldetése alatt az Istenhű emberiségek imáikkal és önmaguk felajánlásával elkísérték a Megváltót. Sokan közülük gyakran meglátogatatták Őt, amikor éjjel visszavonultan magában imádkozott. Az angyalok és a hívő testvérek felváltva hűen és diszkréten szolgálták Jézust minden földi igényében. Távolból, iszonyúan szenvedve követték Krisztus keresztútját. Fájdalmat és döbbenetet éreztek egy ilyen lázadó, Isten elleni tettel a választott izraeli nép által. Elkeseredést éreztek a Megváltó és cselekedeteinek elutasítása miatt, melyet az embereknek csak egy nagyon kis része ismert el.

Miután Jézust sírba helyezték, Szent Mihály elrendelte nekik, hogy térjenek vissza bolygóikra és várják az eseményeket.

Végül, Szent Mihály bejelentette nekik Jézus Krisztus feltámadását; imádták Istent, felismerve Jézus feltámadásában az isteni tett rendkívüli erejét, mely az egész teremtés újjászületésének kezdetét jelentette.

A hívő emberiségek mély tisztelettel üdvözölték Jézus Krisztust, Isten Fiát, a Megváltót, aki azért jött, hogy megváltsa az egész univerzumot a hűtlen ősök bűneitől. Az eredendő bűn következményének súlya nehéz volt az isteni igazságosságért a hívő emberiségeken annak ellenére, hogy ártatlanok voltak, mert ők is részei az egész emberi családnak. Bár a következmények enyhébbek voltak, mint amit az Isten ellen lázadó emberiségek szenvedtek, az egész teremtés károsodott a romlottsággal és a halállal. Ezért még a hívő emberiségek is várták a Megváltó megszületését, lélekben követték az eseményeket a Földön, a szenvedését, halálát, de új erőt merítettek feltámadásából. Tudták, hogy a Megváltó által a munka elvégeztetett, az univerzumban az összes emberiséget érinti, hiszen az út kezdetét jelentette egy új teremtés felé, ahogy Isten megígérte ősszüleinknek és megalkotta Jézus Krisztusban.

Jézus bevégezte a megváltás művét és felment a mennybe, hogy dicsőségesen üljön az Atya jobbján. Meghalt és feltámadt, felajánlotta magát a tökéletes áldozaton keresztül, mely Őt főpappá tette az örökkévalóságban. Az Atya mindent Fia, az univerzum királyának kezébe helyezett. Most Jézus, mint főpap, Maga köré gyűjtheti Isten összes népét vezetve az egész univerzumban, az ősszüleinknek tett ígéretek teljes megvalósítása felé. Isten győzelmet ígért a romlás és a halál felett, és a tiszta kapcsolat Isten és a teremtés között helyreállhat. A Megváltó egyengette az utat, és most az embereknek kell követni Jézust, mint ahogy a nyáj követi a pásztort. Ezért a hívő emberiségeket hívták, hogy parancsait teljesítve segítsék az emberiséget az egész univerzumban, különösen a legelesettebbeket, hogy Jézus nyomában járjanak.

Mennybemenetele után, Jézus egyesével meglátogatta bolygóikon a hívő testvéreket. Megmutatta nekik az Ő dicsőséges sebeit, imádták, és megköszönték Neki. Abszolút hűségben megújították életük felajánlását Isten tervéhez. Jézus egy ideig velük volt, ez alatt gondosan tanította ezeket az emberiségeket Isten országáról és a küldetésről, mely rájuk vár.

Jézus folyamatosan látogatja a bolygókat a felső univerzumban, ahol elfogadták Őt, szeretik és imádják, mint az Isten Fiát, mint főpapot és a mindenség királyát. Ne lepődjetek meg ezen, mert Jézus az Emmanuel, ami azt jelenti: ”Velünk az Isten.” (Mt 1:23) Népei között akar lenni; Ő igaz Isten és igaz Ember. A felső univerzum emberiségei mindig is hűek voltak Istenhez, ezért méltányos, hogy királyuk és Uruk meglátogassa őket. Ha a ti emberiségetek elfogadta volna Jézust, mint Isten Fiát és Megváltót, akkor titeket is rendszeresen felkeresne és a világegyetem történelme nagyon más lett volna. Azonban Jézus soha nem hagyott el titeket: a Szentáldozásban (Eucharisztiában) életben maradt, és jelen van köztetek. Ő jelen van kenyér és a bor színében, rejtve a nem hívők szemében. Eucharisztikus jelenléte csak a hit által érzékelhető, ez így igazságos: az emberek többsége a Földön megtagadta Jézust, így nem láthatják Őt.  Ugyanakkor a keresztények a világ végén fogják látni Őt. Ez szintén az isteni igazságosság szerint történik.

Így a hívő emberiségeknél nincs szentáldozás, mert Jézus valóságában van jelen: annak ellenére, hogy imádják az Eucharisztiát és mélyen tisztelik azokat a papokat a Földön, akik méltóképpen celebrálják.

Eljön majd az idő, amikor Jézus örökké élni fog emberei között, hatalmas nép távolságok nélkül, egyetlen nemzet az egész univerzumban. Ez lesz az új teremtés, vagyis a szent város, amelynek leírása a Bibliában így szól: “Hallottam, hogy harsány hang a trón felöl azt mondta: ”Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, s ők az ő népe lesznek. Maga a velük levő Isten lesz az ő Istenük. Isten letöröl majd a szemükről minden könnyet, és nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem jajgatás, és fájdalom sem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21: 3-4)

Az itt hallott részhez nem kell semmit hozzá tenni. Az angyalok, a testvérek, akik a teremtés óta, az emberi történelem kezdetétől hűségesek maradtak Istenhez, valamilyen módon jelen vannak és különösen a földi emberiséget segítik. Nagy kegyelemmel részt vettek Jézus eljövetelénél, megváltásánál és Krisztussal egyesülve élnek. Mindenhol az egész univerzumban segítenek az emberiségeknek, de különösen a Földön, hogy egy Pásztor és egy nyáj legyen az egész univerzumban, ahogy azt a Jelenések könyvének 21. és 22. fejezete kinyilatkoztatta. Ezért nagyon fontos, hogy elmélyítsük kapcsolatunkat az angyalokkal, hívjuk őket, mert ők vezetnek minket korlátainkon túli gondolkodásra és a titok felé, mert imádják Isten arcát. Itt az ideje, hogy a Földön a keresztények megismerjék az élet létezését az univerzumban, különösen az Istenhívő testvéreket és nővéreket, kiknek szellemi ereje befolyásolhatja életünket, felemelve magunkat, segítve nekünk siettetni az Úr dicsőséges kinyilatkoztatását. A könyv következő része végigkísér bennünket bemutatva az eszközöket, amelyek Isten szolgálatában állnak az egész univerzum Krisztusban való újraegyesülésében. Sokszor hívja majd az Egyházat, hogy csatlakozzon ehhez az isteni programhoz. Nekünk a Földön, akiket az Úr Jézus Krisztus kegyelme beborít (ugyanakkor a gonosz által támadott), nem fog sikerülni legyőzni az akadályokat és a megpróbáltatásokat, melyekkel szembe kell nézni, Isten eszközeinek segítsége nélkül, akik Isten ajándékai a kegyelem áramlásán keresztül.

Megáldalak benneteket. Az Isten Atya a fény forrása világítson meg titeket, hogy tágabb képet kaphassatok arról, hogy Isten mit tesz az egész univerzumban, és hová visz minket. Világosítsa meg szíveteket, hogy teljes mértékben válaszoljatok az evangélium szavára, és mint a fény gyermekei misztikusan egyesüljetek Krisztussal, hogy felismerhessétek az összes közelgő eseményt, ezekben az időben, az egész univerzumban és a Földön is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s