A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

A Szentlélek alászállása / Az asszony és a kígyó utódai

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága Testvéreim,

Ma, utunkon ismét egy rendkívül fontos kérdést érintünk: az Egyház születése, az első sejt Isten országában a Földön. Hallani fogjátok, hogyan szállt alá a Szentlélek, mely az egész univerzumot érintette. A Boldogságos Szűz Mária az apostolok és a tanítványok között volt. Hallani fogtok az asszony utódjáról szemben a kígyó utódjáról. Nagyon figyeljetek.

“Az Univerzum és lakói” című könyvből, a 188. oldalon:

A Szentlélek alászállása

Az Úr feltámadása és mennybemenetele után, Isten a Szentlélekkel, az Ő lelkét adva akarta megerősíteni az egyházat. Tudjátok a Bibliából, hogy Pünkösd napján a Szentlélek, a Szentháromság harmadik személye leszállt az együtt imádkozó apostolokra és a tanítványokra, új emberekké alakított egy maroknyi rémült embert, akik a vértanúságig képesek voltak tanúsítani Jézus Krisztus megváltását.

A Szentlélek alászállása Pünkösdkor a korai egyház rendkívüli eseménye volt, mely az Úr Jézus halálához, feltámadáshoz és mennybemeneteléhez kapcsolódik. Ez Isten rendkívüli beavatkozása az emberiség történelmébe. A megváltás is a Szentháromság cselekedetének betetőzése volt: az Atya elküldte Fiát, hogy megmentse az emberiséget. Fia felajánlotta áldozatát az üdvösséghez. A Szentlélek akkor alászállt, hogy örökre bevésse az üdvösséget az emberek emlékezetébe. A Szentlélek hatása megszentelte és erősítette az ősegyházat: ez kísérte az egyház küldetését évszázadok során, az utat mutatván Jézus felé, és Jézusban az Atya felé.

Ahogy Jézus az egész világmindenségért hozott áldozat, úgy a Szentlélek alászállása a Földre az univerzumban lévő összes emberiségnél különbözően történt, a körülményeknek megfelelően.

Ami a Földet illeti, Jézus áldozata utat nyitott a Szentlélek hatásának, aki addig egyes személyeknek beszélt, mint például a prófétáknak. A Szentlélek Pünkösd óta erőteljesen hatott az emberek életére, akik elfogadták Jézus Krisztust. Ő a hívők szívében és az egyházban lakozik, kik arra hivatottak, hogy Urának emlékét őrizzék, hogy az egész emberiségnek az egyedül igaz Istenhez vezető utat mutassák.

Ami az Istenhez hű emberiségeket illeti, a Szentlélek kezdetektől fogva nagylelkűen járt el bennük. Azonban önmagukban még ezek az emberiségek sem érhetik el a teljességet, az univerzumban lévő összes emberiség közössége nélkül. Ezért a Szentlélek alászállása a földi Egyházra, azonnali hatással volt a hűséges emberiségekre: A Szentlélek a többi emberiség iránt még több szeretetet keltett fel bennük, különösen a Földön, ahol Jézus az Egyházat alapította, az első sejtet Isten országában. Ezek az emberiségek azonnal érezték, hogy részei Krisztus egyetemes Egyházának, így szellemük, lelkük és testük is tovább erősödött.

A világmindenség többi részén a Szentlélek nem tudott áttörni a hívő emberiségek körében olyan erővel, mint a Földön, mert az emberek még nem ismerték Jézus Krisztust. Azonban a Szentháromságos örvény a Földön egyre erősödött a nép szentségével és a hűséges bolygókkal, mert minden egyes ember szentsége, és Isten népe a Szentháromságos örvénybe ömlik, és az egyre terjedelmesebbé válik. Az egész teremtést megérintve, a Szentháromságos örvény megnövekedett erejét továbbította az univerzum többi részébe, az ott élő emberiségek javára. Még a földi Egyház evangelizációs küldetése megérintheti egy nap a középső és alacsony univerzum emberiségeit, segítve őket megismerni és üdvözölni Jézus Krisztust. Így a Szentlélek magasztos hatására az ajtók megnyílhatnak.

Az asszony és a kígyó utódai

Jézus Krisztus eljövetelével egy új korszak kezdődött a Földön. Nem véletlenül jelölitek meg a történelmet “Krisztus előtt” és “Krisztus után” kifejezésekkel. Ettől kezdve új emberek születettek a Földön, akik Isten gyermekeinek érezték magukat, ahol az Atya hitt Jézus Krisztusban, az Isten Fiában és a Szentlélek törvényei szerint szerettetek volna élni. A Föld már nem csak a démonok szövetségének bolygója volt, mint korábban, hanem az Istennel való új szövetség bolygója kezdett lenni. Sok szent születtet a Földön, járták és ma is járják emberiségetek ösvényeit.

Míg Jézus Krisztus haldoklott a kereszten, felajánlotta anyjának az egész emberiséget, János apostolra bízva Őt és anyjára bízta Jánost: “Asszony, íme, a te fiad!” Azután azt mondta a tanítványnak:”Íme, a te anyád!” És attól az órától magához vette őt a tanítvány.” (Jn 19: 26-27) Ezekkel a szavakkal az Úr meghatározta, hogy a Boldogságos Szűz Mária anyasága legyen örökre minden keresztény egzisztenciális hivatkozási pontja spirituális úton, és egész népének a szentség sarokköve. A Boldogságos Szűz Mária belépett minden hívő életébe, ahogy belépett János életébe, és fordítva. Jézus nem csak anyja szentségét hirdeti, hanem királynői méltóságát is. Mária az Anya és Királynő elválaszthatatlanul egyesült fiával. Ez azt jelenti, hogy senki sem állíthatja magáról, hogy igaz keresztény, ha nem fogadja el Mária anyaságát és királynői minőségét. Aki elfogadja Krisztust, feltétlenül elfogadja az anyját is.

A Boldogságos Szűz Mária anyasága és királynői méltósága teljesen elfogadottá vált az Istenhű emberiségeknél és el kell ismernie az univerzumban lévő összes emberiségnek. Sőt, Jézus nem csak a földi emberiségnek adta édesanyját, hanem minden emberi lénynek az univerzumban. Ez nem is lehetne másként, hiszen mindannak, amit Jézus tett és mondott a Földön, kozmikus jelentősége van. Az univerzum egész emberisége összegződik Krisztusban és a Szeplőtelen Szűz Mária Szívén keresztül egyesül vele. Ugyanúgy, ahogy Jézus az út az Atya felé, úgy Mária az út Jézus felé.

A Boldogságos Szűz Mária anyasága számos Isten gyermeket eredményezett, ezek az asszony utódai, akik ellentétei Lucifer gyermekeinek, a sötétség embereinek, a kígyó utódainak. A Földön egyidejűleg ez a két vonal létezik, és közöttük a harc szüntelen, és ez így lesz az idők végezetéig. Azonban a végén Mária gyermekei pontosan úgy fognak nyerni, ahogy az írva van: “Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.”(Ter 3,15)

Egyikőtök sem tud csatát nyerni Lucifer, a kígyó ellen, a Boldogságos Szűz Mária anyai szeretete és védelme nélkül. Azok, akik megvetik és szidalmazzák Szent nevét, emlékezzenek erre.

Isten Egyháza a Földön született, Isten országának első sejtjeként. Vizsgáljuk meg a történelmet mielőtt ez az esemény megtörtént. Már az eredendő bűn után angyalok és hívő testvérek jöttek, hogy segítsenek a bukott emberiségen. Minden fokozatosan történt, mert az eredendő bűn után az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett emberek erősen visszaestek: nagyon leromlottak, zártak lettek és képtelenek voltak felismerni a jelen lévő Isten gyermekeket és az angyalokat. Ebben a korszakban az emberiséget a Földön Lucifer és szövetségei uralták. Ettől kezdve Isten segített az emberek fejlődésében, először az egyénnek, majd a választott népének Izraelnek, hogy Jézus Krisztus eljövetelét előkészítse. A végén, a megváltás a kereszten és a Szentlélek alászállásának kegyelme az angyalokat és az Istenhez hűséges testvéreket is érintette, mert meg kell értenünk, hogy együtt haladunk Isten felé. Angyalokat vezéreltek hozzánk, akiktisztalelkek és hűségesenszolgálják Istent és Istenhű testvéreinket, akik úgy monda menny előszobájában élnek. Ők nagyon,nagyon fejlettek. Fontosmegértenünk, hogy el kell hagynunk ageocentrikusságot és nyitnunk kell az univerzum valóságára.

Ez a szövegrész kiemeli, hogy a végén, amikor mindannyian belépünk az egyetemes közösségbe, a Szentlélek hatalma tökéletesen fog hatni bennünk, és ez vezet minket az új teremtésbe. Azonban addig is, nekünk a Földön meg kell értenünk feladatunkat: tanúsítsuk a megváltást, nem annyira szavakkal, mint életünkkel. Ezen a ponton, hívlak mindnyájatokat, hogy ajánljátok fel magatokat Jézusnak Máriának keresztül, mert ez az újraegyesítési folyamat nagyon gyors lehet. Az angyalok, a hívő testvérek mindig elérhetők, és hatnak a lelkünkre. A hangsúly a lázadó univerzumon van, amely nem ismeri Jézus Krisztust, és ezért a Szentlélek nem tud erőteljesen hatni.

Most szeretném megkérni a földi egyházat, hogy jelentse be a hívő testvérek és nővérek létét, és tevékenységét az univerzumban. Arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel életeteket Márián keresztül Jézusnak, hogy tanúsítsátok, hogy halálával, feltámadásával és mennybemenetelével megmentett minket. A Boldogságos Szűz Mária és János apostol ott volt a kereszt lábánál, ahol Mária elfogadta Krisztus áldozatát és felajánlotta magát vele együtt.  Az egyházra vonatkozik ez a meghatározás: Ő lett az Egyház- és az emberiség anyja. Ebben az igében nagyon világosan mondta: Ez azt jelenti, hogy senki sem állíthatja, hogy igazi keresztény, Mária anyasági és királynői méltóságának elfogadása nélkül.          Ki üdvözli Krisztust, feltétlenül üdvözli az anyját is.”

Máriát inkább anyának fogadjuk el, mint királynőnek, sőt, néha még anyukának is, amikor vigasztalást keresünk. De figyeljünk oda: nehéz időket élünk, ami még nehezebb lesz. Mégis, Mária az univerzum királynője, erre az időre egy komoly felkérést kapott: Az emberek között van, és Krisztushoz vezeti a népet. Rajta keresztül tudunk részt venni Szeplőtelen lelkében, misztikus egyesülésében Krisztussal és Vele, ahogy mondjuk a megkereszteltért, és a szintén felemelkedett eszközökért, akin keresztül Isten és a Szentlélek erőteljesen hat.

Arra kérlek benneteket, hogy keresztelkedjetek meg a Szentlélekkel, lobbantsátok tűzre lelketeket, aki minden ima során feltűnik, de főként a szentmiséken. Így sokat segíthettek azoknak, akik még soha sem ismerték Jézus Krisztust, de mindent valósan látnak. Az alacsony univerzumban a sok lázadó Isten gyermeknek is segíthettek, és azoknak, akik élhettek volna a felső univerzumban, de az alacsony univerzumba születtek, hogy ott segítsenek az embereknek, de Lucifer zsarnoksága elnyomta kőket. Menjünk és legyünk egyre többen, akik Mária által felajánlják magunkat Jézusnak, hogy az angyalok és a hűséges testvérek a felső univerzumból beléphessenek az alacsony univerzumba megkeresztelni azokat, akik elvesztették emlékezetüket: azzal, hogy elismerik és elfogadják Jézus Krisztust, eltelnek a Szentlélekkel, és ez az esemény lesz a felkészülés a kozmikus Pünkösdre. Mi a Földön már sokat kaptunk Jézus Krisztustól – nagylelkűen viszonozzuk Neki, legyünk az Ő szolgálatában, és csodákat fogunk látni ebben az időben.

Megáldalak benneteket, világítson meg a Szentlélek mindnyájatokat. Az Úr gyújtsa meg az Ő szeretetének lángjával szíveteket, hogy Mária által egyesülve Krisztussal, legyetek áldva a nehéz időkben és üldözések közben is, és legyetek tanúja Krisztus győzelmének. A Szentlélek adja nektek a hét ajándékát. Éljétek meg Jézus Krisztust a Szentlélekben, és mint Isten szabad gyermekét mutasson be Isten előtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s