A történelem átírása –II. kötet – Az univerzum és lakói

Káin és Ábel

Stefania Caterina és Tomislav Vlašić által

Drága barátaim, továbbra is megválaszoljuk az „Az univerzum és lakói” c. könyv központi témáját. Eddig elmagyaráztuk mi az elsődleges és a bomlasztó energia, mely áthalad a lényeken, különösen azokon, akiket Isten képére és hasonlatosságára teremtettek, mint az angyalok és az emberek. Tehát, az Istenhez hűséges emberek elsődleges (primer) energiát kapnak, és azt bőségesen tudják is használni; azonban azok az emberek, akik Lucifernek kötelezték el magukat, részben bomlasztó energiát használnak; Mondom, részben, mert Isten nem engedi a pusztítást, hanem annyit enged, ami megrontja az embert. Ezért egyfelől ott vannak az Istennek hódolók, másrészt a Lucifernek alárendelő emberek: egy részük Lucifernek szentelte magát, másokat elnyomott a gonosz szellem; ez a feszültség egyre inkább növekedni fog. Mint tudjátok, az eredeti bűn után feszültség alakult ki férfi és nő között; egymást vádolták és elhagyták Istent; valójában elfutottak Istentől.

Ma Káinnal és Ábellel fogunk foglalkozni, akik az összes feszültség és háború kezdetét jelzi; látni fogjuk a könyvben, hogyan érte el ez a feszültség a csúcspontját, ami elválasztotta Isten gyermekeit Luciferétől. Hallgassuk.


Káin és Ábelről szóló részt fogjuk olvasni a 61. oldalon:

Káin és Ábel

Őseiteknek nem volt választása; fel kellett ajánlani Lucifernek elsőszülötteiket, ahogy megígérték, és így is tettek. Lucifer ezeket az első gyermekeket karizmával töltötte meg és hamarosan felül tudták múlni erejükkel és a tudásukkal anyjukat és apjukat, de kegyetlenségükkel és önzésükkel is. Ezek az első nemzedékek kapzsik, lázadók és vadak voltak: tomboltak azok ellen, akik ellenkeztek velük, beleértve a szüleiket is. Lucifer ujjongott, felvillanyozta, hogy a hozzá hasonló emberek feje lett. Isten terveit azonban nem vette figyelembe.

Ahogy korábban említettük, sokan az Istenhűek közül, akik bolygókra rendeltettek, teremtésük idején beleegyeztek abba, hogy a Földön öltsenek testet, segítvén szegény testvéreiket és nővéreiket. Tehát, az első kegyetlen generációk között a Földön, mint a virágok Istenhű férfiak és nők tűntek fel, szüntelenül könyörögtek a világegyetem Urához, bár gyakran drágán megfizetettek azért, mert Istenhez tartoztak: sokakat közülük saját testvéreik öltek meg, akik lélekben egyáltalán nem hasonlítottak rájuk. Amikor Lucifer rájött, hogy mi történik, még jobban megnyomorgatta a földi embereket: a legszörnyűbb formában kezdte megfélemlíteni őket vagy hagyta követői által elpusztításukat. Az egyre rémültebb emberek továbbra is féltek Lucifertől, ahelyett, hogy a közöttük élő hívő testvérekre hallgattak volna.

Oh, nyomorult emberek, ha egyszer és mindenkorra megtanulnátok Isten segítségét kérni, mennyi szenvedést tudnátok elkerülni! Bár őseitek elvesztették emlékezetüket eredetükről, mégis tisztában voltak azzal, hogy létezik valaki fölöttük, mert Isten minden embernek megadta képmását, mely feleleveníti memóriáját, még ha zavarosan is, ami vágyat szült valami után, ami szebb, mint az ő nyomorúságos élete. Istenhez hűséges férfiak és nők születtek bolygótokon e keserves távoli múltban. Tanúságot tettek Isten gyermekeinek intelligenciája szerint és elmondták, amit tudtak, hogy megismerjék a Teremtőt. Tanúságtételüket azonban nem fogadták el. Elődeitek inkább Lucifer hazug szavaira és korrupt és lázadó követőire hallgattak.

Még ma is ezt csináljátok; továbbra is megkövezitek a szenteket és a prófétákat. Még ma is élnek közöttetek saját akaratukból Istenhez hűséges férfiak és nők; lemondanak a nagyon más sorsról, melyet megérdemelnének, hogy továbbra is folytassák tanúságukat, de őket is elutasítottátok. Ők közöttetek vannak, de ti nem látjátok őket; beszélnek hozzátok, de nem hallgatjátok meg. Mégis, Isten előtt úgy ragyognak, mint a csillagok, és eljön majd az idő, amikor ragyogni fognak szemetek előtt is. Győződjetek meg róla, hogy nem vagytok teljesen vakok, ha ez a pillanat eljön.

Az emberek száma a Földön nőtt, és egyre jobban féltek. Elkezdtek Lucifer követői felé fordulni, vagyis az elsőszülött leszármazottaihoz, akiket a démonoknak szenteltek; hatalmas tudásra tettek szert, melyet Lucifer adott át nekik. Papok, orvosok, varázslók és a közvetítők lettek az emberek és a démonok között. Az emberek arra kérték őket, hogy tegyenek valamit, hogy a démonok haragját lecsillapítsák. Így áldozati szertartások kezdődtek, amelyeken a papok embereket áldoztak azok közül választva, kiket Lucifer legjobban gyűlölt: gyerekeket, szüzeket és Isten barátait.

Ez egy hosszú véráztatta útnak volt a kezdete, ami máig tart, és továbbra is folytatódik emberi áldozatokban, melyek sokkal gyakrabban előfordulnak, mint gondolnátok. Az ok mindig ugyanaz: segítséget és hatalmat kapnak Lucifertől. Még ma is sok nagyhatalmú sátánista pap dolgozik szüntelenül ott is, ahol a legkevésbé számítotok rá. Mint méltó fiai apjuknak, továbbra is ontják az áldozatok vérét; Ez a vér zokog és az égbe kiált. Egy nap, amikor ez visszaszáll Luciferre és az ő követőire, halálra lesznek rémülve. Isten nem feledkezik meg az ártatlanok kiontott véréről: Cserébe a megfelelő időben cselekedni fog az Ő saját módján és az Ő igazságával. Ártatlan vér áztatja a Földet,  egész történelmetek át van itatva vele. Minden alkalommal egy Abel esett el néhány Káin csapása által. Ne féljetek! Isten tudja, látja és emlékszik. Ő nem hagyja, hogy gyermekei örökké sírjanak; Ő ki fogja szabadítani őket az erőszak kezéből.

A Föld emberisége nem mutatott semmi érdeklődést az Istenhez hűséges férfiak és nők iránt, akik a Földön születettek: a hűséges emberek egyáltalán nem keltették fel az emberiség figyelmét, mert úgy tűnt, hogy gyengébbek, mint a Lucifer követők. Alázatosan éltek minden személyes érdek nélkül, míg a Lucifer követők gazdagabbak és erősebbek voltak.

A helyzet a bolygón egyre drámaiabbá- és a sötétség még sűrűbbé vált. A szent emberek puszta jelenléte már továbbra nem volt elég. Isten ezért úgy döntött, hogy Istenhívő férfiak és nők más bolygókról látogassanak el a Földre. Azt akarta, hogy a földi emberek lássák mennyire erős és ragyogó Isten gyermekeinek tehetsége. És így jöttek. A távoli történelmetek hajnalán, férfiak és a nők más bolygókról jöttek meglátogatni titeket, olyan dimenzióból, mely ismeretlen a földi emberek előtt. Mint Isten hűséges gyermekei mutatkoztak be őseiteknek. És ilyenek is voltak.

Káin és Ábel alakján keresztül két törzs létezett: az igazak és a szentek törzse a mártír Ábelé, a korrupt törzs Káiné. Világosan kell látnunk és megértenünk, ahogy az üdvtörténet feltárul. Mely szerint a lelket az ember magába fogadja, akár egy szenté fejlődhet és alárendeli magát Isten Lelkének; vagy egy gonosz emberré, Lucifer szellemének rendelve, vagy akár egy korrupt emberré, ha a gonosz szellem befolyásolja. Ezek az áramlatok továbbra is léteznek és az egyik oldalon egyre inkább láthatóak a szentek és az igazak által, míg a korruptak a másik oldalon. Mi a Lucifernek hódoló lélekben korrupt emberekre és az ingadozókra utalunk; valamint a biológiailag sérült emberekre, mint a hibridek; de nekünk nem szabad megítélni őket. Isten minden teremtményt szeretne megváltani. Nem szeretnénk belemenni a misztériumba, de Isten mindenkit szeret, és mi tudjuk ezt; Ő még a leggyengébbet is megpróbálja megmenteni. Ezért minden feszültség történelmünkben az Isten Lelke és a Sátán szelleme közötti választásból származik. Minden köztünk előforduló háború ennek a lelki csatának a következménye, melyet magunkban hordozunk akár tudatosan döntünk, vagy belebonyolódunk.

Hallottuk, hogy Isten gondoskodva elküldte szentjeit, a hívők testvéreket, azaz a lelkeket, akik kifejezték hűséges igenlésüket a fogantatás pillanatában; mindazonáltal nem voltak képesek a Földön megbirkózni a gonosszal, ahol az emberiség már szövetséget kötött a sátánnal. Hallottátok, hogy Lucifer ajándékokkal befolyásolta híveit és agyondicsérte őket. Isten nem ezt teszi. Isten kialakítja minden emberi lényben az igaz életet, mely Isten gyermekeinek élete. A Bibliából tanultunk Izrael választott népéről; mégis, Izrael népe előtt egy másik népet választott Isten és őket látogatták meg a hívő testvérek: azokat az embereket erősítették meg lélekben és a szellemben, és képezték ki őket, hogyan használják az elsődleges energiát. Ismeritek a legendás Atlantisz kontinenst, amiről senki sem tudja hol süllyedt el. A történet szerint, melyet nekünk a Szentlélek elmondott, ez egy kontinens volt, akiket a hűséges testvérek és nővérek tanítottak és erősítettek meg. Aztán Isten szükségszerűen megpróbálta ezeket az embereket is. Közben Lucifer gyíkembereket (reptalians) küldött a Földre, akik hüllők és sárkányok alakjában jelentek meg. Terrorizálták az embereket és addig befolyásolták őket, míg kiadták titkaikat. A következménye egy szörnyű robbanás lett, melytől az egész kontinens darabokra hullott. A legcsekélyebb nyoma sem maradt ennek a kontinensnek. Ezért Isten óvatos, nem ad karizmát vagy különleges ajándékokat, hogy a gonoszt elkerülje. Nevelni akarja gyermekeit, hogy harmóniában legyenek Vele, az Istenhű testvérekkel, az Arkangyalokkal és folytassák útjukat becsületben tartva lelküket.

Pontosan az emberiség gyengeségért, küldte Isten a hűséges testvéreket és nővéreket, mert nem tudtak helytállni, akik választásuk szerint és Isten engedélyével a Földre születtek. Meg kell értenünk, hogy a történelem egy nagyon fontos pillanatában élünk: ebben az időben Isten feltárja az Istenhívő testvérek létezését, miközben a Föld hatalmon lévő embereinek sikerül eltitkolnia a valóságot, mert a hivatalos Egyház hallgat ebben a kérdésben. A tapasztalataink szerint és kiderült ebben a könyvben, hogy a Föld emberisége nem kerül ki ezekből a bajokból az Egyházon és Isten emberein keresztül, hacsak nem nyílnak meg az Istenhívő testvéreknek és nővéreknek; rajtuk keresztül Istennel leszáll ránk a harmonikus élet hatalma, hogy felhasználhassuk az elsődleges energiát; de nem úgy ahogy az ember használná, hogy legyőzze és elpusztítsa, hanem megőrizze életünket.

A hibrid emberek jövetele a Földre megrémiszt minket és azt kérdezzük: miért engedte meg ezt Isten? Egyszerűen megengedte, mert Ő tiszteletben tartotta az ember szabadságát. Ha az ember nem lenne szabad, nem lenne többé emberi lény; ha az ember nem dönt sorsáról, akkor Isten nem kényszeríti őt. Ugyanakkor, Isten jósága mindent kihasznált, ami az emberiség történetében történt, hogy tanítsa az igazakat és az Ő gyermekeit, egyben támogassa az életet a Földön, Jézus Krisztus eljövetelére. Minden igaz, és minden hívő testvér az igazakkal közösségben, az ártatlanok és az ártatlan áldozatok előkészítették az utat a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A következőkben beszélni fogunk a választott nép Izrael pátriárkáiról. Minden az Igazak előkészítése szerint történt: az Isten Fia, aki kinyilatkoztatta Isten életét. Itt érkezünk el Jézus születéséhez és Isten Anyjának manifesztációjához. Két féle ember született, egyrészt egy nő méhéből megjövendölt a Teremtés könyvében, Szűz Mária, akitől született a mi Urunk Jézus Krisztus, másrészt a kígyó törzse. Ahogy haladunk tovább meg fogjuk magyarázni mindazt, ami az elmúlt században, a közelmúltban napjainkig történt.

Jézus Krisztus kinyilatkoztatta az igaz Istent; részletesebben fogunk még erről beszélni. Ezzel a kijelentéssel nem áll szándékomban megbántani más vallásúakat sem az ateistákat. Az ateisták és más vallásúak közül sok igaz és szent ember volt; ők ismerni fogják az igaz Istent, ha nem itt, akkor a túlvilágon. Ez azt jelenti, hogy keresztény elkötelezettségre van szükség. Mi az elkötelezettségünk? Tudjátok, mit mondtak az igazakról fentebb: Mégis, úgy ragyognak, Isten előtt, mint a csillagok és eljön az idő, amikor még a szemetek előtt is ragyogni fog. Vigyázzatok, hogy ne legyetek teljesen vakok, amikor a pillanat eljön.”  Azt is tudjuk, hogy Szent Pál azt mondta:“Tudjuk ugyanis, hogy minden teremtmény együtt sóhajtozik és vajúdik mindaddig. De nem csak azok, hanem mi is, akik magunkban hordjuk a Lélek zsengéit: mi magunk is sóhajtozunk bensőnkben, s várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását.” [1]; azt érti, hogy ez a teremtés várja Isten gyermekeit, hogy elérjék a megdicsőült életet Krisztusban és uralkodjanak Istennel és minden teremtménnyel.

Történelmi pillanatban vagyunk, amikor Isten minden igazat és szentet sürget az egész univerzumban, hogy minél több közösséget alkossunk. Sürget már minden pozitív erőt az univerzumban, hogy egyesüljenek Krisztusban, mert csak Krisztus Lelkén keresztül vezethetők Istenhez. Ha Istennek alárendelik magukat, jön el az új teremtés. Szeretnélek felszólítani mindnyájatokat, különösen titeket keresztényeket, adjátok meg a választ a kérdésre: ki Jézus számotokra? Az evangélium mai liturgiájában Szent Péter [2]  azt mondja: Az Isten Krisztusának.” Azáltal, hogy Istent a világ Megváltóját választjuk, aki feltárta Isten arcát és útmutatását elfogadva, feltárjuk Isten arcát. Minden emberek között halott kellemes és dicséretes párbeszéd emberi szinten marad, ha nem hódolunk Jézus Krisztusnak, és mutatjuk meg arcát másoknak. Említettem korábban, hogy Isten gyermekei közül még más vallásokban is, sokan mondtak igent Istennek a fogantatás pillanatában. Hogyan ismerhetik Istent, ha nem látják Őt az arcunkon? Nekik látniuk kell Őt nem csak mások arcán vagy pár szentén, de Isten összes gyermekeinek arcán! Kérdezem: Isten emberei megmutatják Isten arcát másoknak? Emlékezzetek, mit mondott Jézus egy üzenetében Stefania Caterina-nak, “Ti, protestánsok, anglikánok, katolikusok, kit képviseltek teológiátokkal és a vitáitokkal? Istent vagy magatokat?” [3]

Szeretnék meghívni mindenkit, aki hall engem, hogy nézzétek meg a terrorizmus helyzetét. Legyetek aktívak: kereszteljetek, szenteljetek meg minden áldozatot és minden jóakaratú embert. Nem tehettek különbséget, ezt csak az Arkangyalok tehetik meg. Az eszközök, melyeket Isten készített erre az időre, lélekben hatnak és figyelmeztetnek sok lelket, hogy vegyenek részt szentmisén és imáitokban. Azok a lelkek, szeretnék látni bennetek Krisztus arcát, aki felfedi arcát az Atyának és a Szentlélek ajándékának. [4]

Szeretnék felszólítani minden keresztényt, hogy ne legyen passzív és rémült a terrorizmus miatt. Isten békéjével és szeretetével gyengítitek a terrorizmust. Adjatok reményt és bizalmat Isten gyermekeinek az összes vallásban. Sokan eltávolodtak az igaz Istentől, mert hamis képet kaptak Róla, a keresztények Isten karikatúráját vallják. Mi szintén felelősek vagyunk a testvérekért és nővérekért, akik az alacsony univerzumba születtek, holott a felső univerzumban tudtak volna élni. Meg kell kapniuk Jézus Krisztus kiáltványát; ezt a feladatot a rendkívüli eszközök fogják elvégezni, amit Isten előre gondolt erre az időre, és hamarosan meg is teszik. Azonban nekünk, Isten gyermekeinek a Földön az a feladatunk, hogy az élő Krisztusnak magunkban tanúságot tegyünk: Krisztus, a Megváltó, a feltámadt Krisztus, Krisztus az Atya jobbján ülő, aki irányítja a történelmet. Senki sem lesz képes megállítani Őt, hogy Isten gyermekeit az új teremtésbe vezesse.

Megáldalak benneteket; lelketek kapja meg a Szentlélek ajándékát; ma este különösen kapjátok meg az együttérzés ajándékát, az igazi odaadást és nyitottságot Istenhez. Megáldalak benneteket; a Szentlélek ébressze fel lelketeket, hogy az igaz Istent válasszátok, hogy ti is felfedhessétek Őt és a Szentlélek erejét. Elmúltak már a keresztes háborúk ideje. A mi csatánk Isten szeretetével, Isten békéjével és a Szentlélek erejével folyik. Ez az a felhatalmazás, melyet az apostolok kard nélkül kaptak. Megáldalak benneteket, mert mostantól kezdve együtt veletek, akik minden alkalommal hallják, fel kell ajánlanunk magunkat minden nap. Jövő héten szeretném együtt felkínálni magunkat a terrorizmus ártatlan áldozataiért, de nem csak mostanra, hanem valamennyi áldozatért, akiket Káin ideje óta öltek meg a különböző terrorizmusok. Nekünk fel kell ajánlanunk magunkat az összes igazért, akiket terrorizmus ölt meg, hogy szentelődjenek meg és térjenek vissza Istenhez. Arra kérlek titeket, hogy áldjátok meg az összes terroristát, mert nem mindegyik rossz; néhány megőrült, megzavarodott vagy lázadt, de Isten szereti mindegyiket, és meg akarja menteni őket. Jósággal legyőzzük a gonoszt. A Szentlélek ereje hasson belül mindnyájatokban, akik azt választottátok, hogy velünk együtt felajánljátok magatokat. Ti egy új embert formáltok, egy népet, aki Krisztus szerint akar élni, ahogy Szent Pál mondta; Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

[1]; Rom 8-19, 22

[2]  Lk 9: 8-22

[3]  Lásd Jézus 2011. szeptember 8.-i  üzenetét  “Népem Jövője”  (The Future of my People”), http://www.towardsthenewcreation.com

[4]  Lásd: “A Nagy Sorompón túl”, a 208. oldalon: “A papság a Földön”

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s