Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom

Szerelmetes olvasóim,

Az üzenetek, melyeket a napokban Jézustól kapok, s melyeket az elkövetkező hónapokban közlünk majd, határozottan jelzik a ránk váró eseményekhez vezető utat. Ezért szükségesnek tartom ezt a bevezetőt, mely segít majd az itt olvasottak mélyebb megértésében.

Mind a mai napig közöltem veletek az Úrtól kapott kinyilatkoztatásokat. „A nagy torlaszon túl” című könyvemben, melynek 15., „Az új teremtés” című záró fejezetében valamennyi eddigi kinyilatkoztatásnál bővebben mutattam be a központi üzenetet, az pedig Krisztusba helyezni minden teremtettet az égen és a földön. Mindenkit a Földre és a világmindenségre vonatkozó események felé igyekeztem vezetni. A napokban Jézus kinyilatkoztatta, hogy az elkövetkező hónapokban szándékozik bennünket felkészíteni a közeljövő eseményeire.

Hogyan kell szembenézni ezekkel az eseményekkel? Úgy hiszem, hogy mindezek az évek alatt, a nagy számú megkapott és továbbadott nyilatkoztatás által elfogadtuk azon belső haladás megértésének kegyét, mely felkészít arra, hogy belépjünk Krisztus gondolataiba, felismerjük az Isteni titkokat és az élet titkait, egészen felemelkedésünkig és új teremtménnyé való átalakulásunkig. Erről a lelki haladásról külön beszéltem a „Történelmet írni – I. Füzet, Isten gondolataiban” című írásban. Ezen kívül, ezen a honlapon havonta érkeztek az üzenetek, melyek egyre folytatódnak, hogy bevezessenek a felkészülés és döntéshozatal egyre komolyabb (fontosabb) fázisába.

Személyesen nem véleményezhetem ezeket az üzeneteket, azokat maga Jézus és a Szentlélek magyarázzák majd meg szívetekben. Tőletek nem várnak mást, csak a választ, miáltal majd megértitek a szavakat, melyeket olvastok.

Az általam átvett üzenet minden jóakaratú embernek szól, kereszténynek és nem kereszténynek egyaránt. Személy szerint senkire sem akarok semmit ráerőltetni, így nem kívánhatom erőltetni Jézus Krisztust sem. Egyszerűen csak az élő Isten hű tanúja szeretnék lenni minden ember és teremtmény előtt. A Biblia a következőket állítja Jézus Krisztussal kapcsolatban: „… aki által a világot is teremtette, … aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget…” (Zsid. 1,2b; 1,3c). Ez, az Isten mibenlétét bemutató tökéletes kép megjelenik mindnyájunk előtt, halálunk előtt vagy után, s mindenkinek személyesen kell majd rá felelni, elfogadja-e vagy sem az örök igazságot. Ki kell mondania, hogy IGEN vagy NEM. Ez elől senki sem térhet ki.

Az elkövetkező időben Jézus a Szentlélek hatalmas erejével tevékenykedik majd lelkünkben, hogy az emberiséget elvezesse a megváltásra. A jóakaratú embereket keresi, hívőket és nem hívőket egyaránt.

Mindazokkal egyetemben, akik csatlakoznak ehhez a tervhez, a Szentséges Szűzanya Mária által mutatkozom meg Jézusnak, s imádkozom értetek. Bízom benne, hogy ti is csatlakoztok majd ehhez a tervhez, hogy az emberiség reményévé válhassatok, mely emberiség Isten nélkül káoszban és reménytelenségben végezné.

Jézus szavaira bízva benneteket, üdvözöllek és Áldalak Krisztusban.

Jézus 2011. augusztus 29-i üzenete.

„Áldalak titeket, kedves gyermekeim! Ma Isten napjainkban való tevékenységéről és a létezés azon általánosan átfogó kereteiről szólok nektek, melybe éltetekkel és elhivatottságotokkal bekapcsolódtok.

Mindenekelőtt azt igyekezzetek felfogni, hogy nem véletlenül vagytok részesei annak a valóságnak, melyben éltek, hanem egy pontosan meghatározott isteni terv szerint. Bármit véltek is magatokról, vagy bármi legyen mások véleménye rólatok, tudnotok kell, hogy életetek mennyire értékes, hogy térben és időben lehetetlen mással helyettesíteni az isteni terven belül. Eredendően erre a valóságra rendeltettetek, ezért ajándékozott meg bennetek az Isten eredeti és megismételhetetlen tulajdonságokkal. Az egész világmindenségben nincs senki olyan, mint ti, mivel Isten alkotóképessége és kreativitása határtalan és kimeríthetetlen, ezért mindnyájatok léte és cselekedetei abszolút eredetiek.

 Sajnos, sokan vannak a Földön, akik jóval szegényesebben élnek a lehetőségeik nyújtotta határoknál, mert nem adják át magukat nekem. Csak én tudom Atyánk pontos tervét mindnyájatokkal kapcsolatban, mivel tőle kaptam az utasítást, hogy minden egyes emberben vigyem végbe Atyánk tervét. A Szentlélek erejével tevékenykedem bennetek, mely folyamatosan áthat bennetek, magába ölel és előre visz, miközben megmutatja a felém vezető utat, mindaddig, míg ki nem nyilatkoztatom, mi is az Atya akarata veletek kapcsolatban. Nélkülem képtelenek lesztek önmagatok megismerésére is, s az életetek célját sem ismeritek fel.

 A szentlélekkel összhangban állandóan tevékenykedünk, hogy megvalósítsuk mindnyájatokban az Atya tervét, de ezt csak akkor vihetjük végbe, ha ti ezt elfogadjátok, amikor önszántatokból, szabad akaratotokból döntötök úgy, hogy szeretitek az Istent, s neki szolgáltok, maradéktalanul átadva önmagatok. Ez minden érzéketek, tehetségetek és erőtök feleszmélésének és cselekvőképességének szükséges feltétele. S valóban, attól a perctől, amint úgy határoztok, hogy az Istennek éltek, s teljességgel átadjátok Neki magatokat, megkezdi bennetek tevékenységét a Szentháromság, mely lépésről lépésre megváltoztatja életeteket s gondolataitokat. Így eszméltek rá arra, mik is vagytok Istenben, s kreatív módon kezdtek hatni a valóságra, mivel Isten alkotókészsége bennetek lakozik. Azt kívánom, tudatosodjon bennetek az, amiről beszélek, hiszen az Úr bensőtökben való tevékenységének tudatosítása, emberi törékenységetektől függetlenül szükséges ahhoz, hogy teljesíthessétek küldetéseteket a korban, melyben éltek.

 A ti korotok az egész világmindenségre nézve fontos és igényteljes. Fontos, az Úr keze által előkészített események súlya miatt, súlyos, mivel ez a gonosz erőivel való küzdelem ideje, a harc pedig egyre nyíltabb. Mindez nemcsak a Földre vonatkozik, hanem az egész emberiségre és valamennyi emberre, akik más bolygókon élnek*. Már elmondtam, hogy ők is az Isten gyermekei, akárcsak ti is, s hogy értük is áldozatul adtam az életemet. Ők a ti testvéreitek, kikben épp úgy tökéletesen végre kell hajtani az Atya tervét, akárcsak bennetek.

Mi az Atya terve? Visszavezetni a teljes emberiséget az olyan teljesség és tökéletesség állapotába, melyben az eredendő bűn előtt volt; minden egyes embernek visszaadni Isten gyermekeinek méltóságát és dicsőségét. Minden embernek és mindannak, ami létezik a világűrben, meg kell szabadulnia a romlandóságtól és a haláltól, mely ősszüleitek bűne miatt megfertőzte Isten művét. Az embernek vissza kell nyernie Istennel való valódi kapcsolatát, felismerve az Ő fensőbbségét, s alávetve magát irányításának. Hogyan valósítja meg Atyánk ezt a tervet? A teljes emberiség belém helyezésével, mivel nekem adta a hatalmat az egész világűr felett.

 Ezért úgy tevékenykedem ebben a korban, hogy mindazok, akik hozzám fordulnak, általam egy új fiúi kapcsolatba léphessenek az Atyával. Ők belülről tanulnak általam, hogy felkészüljenek az emberiségre váró események megértésére és megélésére. Amint elvégeztem cselekedeteimet minden emberben s az egész világmindenségben, dicsőségben térek vissza, s mindazokat, akik az enyémek, romlatlanul és romolhatatlanul viszem be magammal az új teremtésbe. Ez új dimenzió és tiszta lelki megjelenés lesz, melyben a megváltott emberiség él majd, ez lesz a mennybéli királyság, amelyet az idők végezetével átadok Atyámnak, s amely már most azok része, akik bennem és értem élnek [2].

 Ellenben, azok, akik nem tartoznak hozzám, mert nem fogadtak el, sem nem ismertek fel, mint Isten Fiát, a Megváltót, nem lépnek be az új teremtésbe.

 Azért jöttem a földre, hogy új, végleges és meghatározó korszakot nyissak az egész világmindenség emberisége számára. Halálom és feltámadásom után elkezdődött a fokozatos haladás az új teremtés felé. Kínszenvedésemmel igazoltalak benneteket az Atya előtt, véremmel lemostam ősszüleitek bűnét és eltöröltem súlyos adósságotokat. Ezzel utat nyitottam minden jószándékú ember előtt, aki el akar fogadni és követni kíván. Ha teljesen átadjátok magatokat, a tökéletes isteni terv szerint vezetlek majd benneteket, hogy egy napon aztán bevigyelek Isten országába. Ám lépnetek nektek kell. Ne gondoljátok, hogy nekem kell elvégeznem a ti részeteket is. Én mellettetek állok és támogatlak, de nem léphetek helyettetek. A keresztények sokszor úgy támaszkodnak rám, hogy azt hiszik, nekem kell megtennem mindent, ők nem kötelesek cselekedni. Megelégszenek a vallásos szertartásokban való részvétellel, s úgy gondolják, mindent megtettek. Nem, gyermekeim, ez az álláspont téves! Én megváltottalak, ez igaz, de amennyiben csak passzívan várakoztok, s nem vállaljátok fel a felelősséget, ami a részetek, mint szellemileg érett személyekké, hogyan hozhat bennetek gyümölcsöt a megváltás? Miben különböztök majd a hitetlenektől? Az életemnek és cselekedeteimnek mindnyájatokban testet kell öltenie, hogy áldozatom eredményes, élő és látható legyen, s nektek és felebarátotoknak is hasznára váljék. Nem elég hinni a Megváltásban, teljességgel részesének kell lenni, követve engem, felvéve saját keresztetek.

Ha ez áll az egyénekre, még inkább érvényes az egész emberiségre. A teljes emberiségnek meg kell ismernie engem, el kell fogadnia és követnie kell, amennyiben azt kívánja, hogy elvezettessék az Atyához, s beléphessen Isten országába. Csak én vezethetem el a teljes emberiséget az Atyához, ezért szükséges, hogy minden általam történjen meg.

Akkor mi a ti feladatotok ebben a korban? Feladatotok, hogy szilárdan higgyetek bennem, adjátok át magatokat nekem, hogy egyesülhessek veletek, s átadhassalak az Atyának. Ez jelenti azt, hogy belém helyezzétek magatokat. Ez által részei lesztek az én Misztikus Testemnek, mely a világmindenségben működő legnagyobb erő. A Misztikus testet Atyám, az angyalok és az összes szentek alkotják, és mindazok, élők és holtak, akik hittek és hisznek az én cselekedeteimben, mert szeretik az Atyát, engem pedig az Isten Fiaként, az egész emberiség megváltójaként ismernek fel. Ily módon vesztek részt az Atya és az én tetteimben, s az Isten seregének részeseivé váltok, mely a jelen időkben oly hatalmasan cselekszik. Íme, ezért abszolút szükséges az, hogy úgy döntsetek, belső megújulással és önzésetek elhagyásával az Istenért akartok élni. Mindnyájatoktól komoly és visszavonhatatlan döntést várok. Ezt a döntést nem halogathatjátok tovább; ez mindenkire érvényes, külön-külön és az egész emberiségre is.

Az egész emberiség haladása válaszúthoz ért, különösen a ti, Isten terveiben kulcsfontosságú bolygót lakó, földi férfiak és nők számára. Itt öltöttem testet, itt haltam meg és támadtam fel, itt alapítottam meg Egyházamat, Isten királyságának első alkotóelemét. A terv szerint az egész világmindenség hathatós evangelizációs küldetésének a Földről kell megindulnia. Valójában, erre hivatott a Földi Egyház; az Isten által megtervezett módon és időben tanúja kellett lennie halálomnak és feltámadásomnak, s a megváltást kell hoznia a világmindenség valamennyi élő emberének számára. A világmindenség minden egyes embere arra hivatott, hogy az Egyház, azaz Isten népének része legyen, s nem csak a ti emberiségeteknek. Ne felejtsétek, hogy én a Világmindenség valamennyi emberéért haltam meg és támadtam fel.

A ti emberiségeteknek az Atya óriási ajándékot adott, a szabad akarat, a szabad döntés lehetőségét évezredeken át, s nem feledkezett meg arról, hogy jeleket s prófétákat küldjön, hogy jobban megértsétek terveit, s hogy cselekedetei és az én cselekedeteim mellé állhassatok, a teljes világmindenség belém helyezésének céljával. Elküldte hozzátok Anyámat, aki számtalanszor hívott benneteket nagy erővel és gyengéden az Istenhez való visszatérés szükségességére.

 Népem által már sok minden megvalósult a Földön, de még nagyon sok mindent meg kell tenni. A Földön ma az emberiségnek csak elenyésző része hisz Istenben, a keresztények evangelizációs erőfeszítései dacára. A világmindenség evangelizációja sokak számára ismeretlen kérdés maradt, melyet sokszor elvetettek, kinevettek és soha nem tekintettek rá megfelelő komolysággal. Miért? Két alapvető oknál fogva:

  •  Az első ok, hogy Isten népe a Földön önmaga felé s a saját gondjai felé fordult. Sok keresztény számára a hitéletük gondjainak megoldására szolgáló orvosság. A földi élet, valamennyi nehézségével, minden figyelem, prédikáció és misszió központjává vált. Maga az Egyház, azaz az én népem abba a veszélybe keveredett, hogy jótékonysági intézményként működjön, nem pedig egy egyetemes misszió központjaként. Természetesen, nem azt akarom ezzel mondani, hogy a szeretet cselekedetei nem fontosak, épp ellenkezőleg! Csak azt mondom, hogy nem lehetnek a keresztényi tevékenység egyedüli területe, mint oly sokak számára.

A keresztények túl sokat foglalkoztak a Földdel és túl keveset az éggel. Ez bűvös kört hozott létre: minél jobban megterhelik magukat a földi dolgokkal, annál inkább rabságban élnek. Azt látom, hogy népemen elhatalmasodott a középszerűség, akárcsak pásztoraim köreiben is, s így mindnyájan a világi dolgok körül forognak. Az érthető, hogy mindenkinek vannak kötelezettségei és felelősségei, s hogy a földi élet nem könnyű; mégis, szíveteknek mentesnek kell maradnia a mindennapi gondoktól, fel kell emelkednie az Úrhoz, a mennyei dimenzióba. Csak így ismerhetitek meg az Istent. Ennek dacára, jövetelem után két évezreddel, az általatok hirdetett hit és az Evangélium tudománya ellenére, még mindig nem jutottatok el földi gondjaitok gyökereihez. Ez pedig azt jelenti, hogy gyenge a hitetek. Akkor, ahogy azt már Nikodémusznak is mondtam [3], ha nem hiszitek azt, amit a földi dolgokról mondok, hogyan beszélhetnék nektek a mennybéli dolgokról? Hogyan tudnátok azt elhinni, s milyen álláspontot foglalnátok el azokkal kapcsolatban?

 Éppen ezért nem fejlődhetett ki a kereszténység mindent átfogó formája, mely képes lenne az egész világmindenséget magába ölelni. Már hosszabb ideje kívánok nektek beszélni a mennyei dolgokról, de sosem voltatok készen erre. Ennek ellenére sosem hiányoztak a más bolygókon létező élet nektek szóló jelei! Bizony mondom, ugyanígy jelen voltak azok az Egyházban is. Ki óhajtotta őket a hit fényénél olvasni? Csak kevesen, s ezeket a keveseket is üldözték.

 Most eljött az ideje, hogy a menny dolgairól beszéljek nektek. Nem várhatok tovább arra, hogy felébredjenek azok, akik nem akarják felfogni, mert rengeteg ember van a többi bolygón, akik arra várnak, hogy hitben ébresszem fel őket. Igazságtalan volna őket az örökkévalóságig várakoztatni. Állítom, hogy a Föld emberisége nem élhet a világmindenség többi emberiségével való közösség nélkül, kiváltképp a keresztények, mivel épp ez a közösség mutatja be a keresztény hitet mindent átható dinamizmusában. A közösség, melyről beszélek, a teremtés pillanatától létezik, de megszakította az eredendő bűn; meg kell térni és általam új életbe lépni. Az Isten mindnyájunk Atyja, s ha az Egyház az anya, mindenki részére azzá kell lennie. Akinek füle van, hallja.

 Ezért ébredjetek, Földi keresztények, s emeljétek fel tekintetetek! Csak így érthetitek meg azt, amire az én Lelkem tanít benneteket.

 • A másik ok a gonosz erők, melyek Luciferrel az élen erős hatást fejtettek ki a Földön. Zárt rendszerekbe erőszakolták bele az emberiséget, melyek elnyomták az egyének tudatát, ezzel elvéve szabadságukat és személyiségüket. A Földön politikai, gazdasági, szociális, tudományos, sőt, még vallási rendszerek is, uralkodnak, azzal a céllal, hogy eszméket, hiteket és világnézeti módozatokat teremtsenek, melyeket ráerőszakolnak a különféle nemzetekre, ezáltal fokozatosan elvéve a szabadságukat. Ez biztosítja és megvalósítja néhányuk számára a hatalmat. A Földön valójában a Lucifernek felesküdött hatalmasok szűk oligarchiája uralkodik, akik valamennyi rendszerben jelen vannak és ellenőrzésük alatt tartják az egész emberiséget.

 Ők már évszázadok óta tudatában vannak a másik bolygókon létező életnek, de alaposan ügyelnek, nehogy ez kitudódjon. Szövetségeket kötöttek azon emberiségekkel, akik fellázadtak Isten ellen, azzal a szándékkal, hogy nem csak a Földön uralkodjanak, hanem az egész világmindenségen, és rettenetesen félnek azoktól az emberiségektől, melyek hűek maradtak Istenhez. Mind a mai napig sikerült nekik megakadályozni a népeket, hogy felismerjék ezeket az igazságokat, mert attól félnek, hogy elvesztik hatalmukat. Félnek az Istenhez hű emberiségektől, attól tartanak, hogy a Földre látogatnak, hogy segítséget nyújtanak majd a földieknek, mert az az ő végüket jelentené. Ti egy bensőséges, agyafúrt játék rabjai vagytok, mely átjár benneteket, s a valótlanságba vezet. Nyissátok ki szemeiteket, s jelekben nem lesz hiány!

 Azok A rendszerek, melyeket Lucifer a telhetetlen és romlott emberek hozzájárulásával hozott létre, olyan struktúrákat, szervezeteket szülnek, melyek ezer és ezer különféle sejtjének beszabályozása a rendszer védelmét szolgálja, melyből születtek. Számtalan sok van belőlük, s minden területen kifejtik hatásukat. Tekintet nélkül a rendszerekre és felépítményekre, a földi ember többé nem tud nélkülük élni, mivel évszázadok és évszázadok óta azokba volt bebörtönözve. A rendszerek és felépítmények az egyének teljes generációit magukba ölelték, akik ezen rendszerek törvényei szerint gondolkodnak és cselekszenek, nem pedig a minden ember lelkébe belevésett Isteni törvények szerint. Így távolodott el az ember egyre inkább az Istentől, reménységét és biztonságát veszítve, s a tévedhetetlennek tartott rendszerek hamis biztonságára kényszerült támaszkodni, mivel gondolkodni is ezek szerint tanult meg.

Maguk a vallások is számos formájukban felépítményeket szülő rendszerekké változtak. A vallásos rendszer, melyet szabályok kódok, rendeletek és tiltások építenek fel, sok hívő számára vált olyan bálvánnyá, mely elfoglalta Isten helyét.

 A Föld embere többé nem érzi magát az emberiség, hanem egy rendszercsoport tagjának, mely behódoltatja, képtelenné teszi arra, hogy saját fejével gondolkozzon. Aki nem tartja be az ezen rendszerek által felállított játékszabályokat, kivetik a játékból, megsemmisítik és halálra ítélik, ahogy az velem is megtörtént. Ezért vannak kevesen, akik ellentmondani mernek.

 Ez pedig pontosan ellenkezik mennyei Atyánk kívánságával! Ő szabadoknak teremtett benneteket, biztosan nem azért ajándékozta nektek gondolatait, hogy valami dobozba zárjon, hanem hogy megengedhesse tehetségeteknek, erőtöknek, hogy az egész emberiség javára legyetek. Ti Isten gyermekei vagytok, s hatalmatok van ennek megfelelően cselekedni, sajnos, a ti rendszereitek gyermekeivé váltatok, apró gépemberek lettetek, akik parancsra cselekszenek. Bánjátok ezt meg, s térjetek vissza az igaz Istenhez, hagyjatok fel végre a hamis istenek imádásával.

 Az Atya most az egész emberiség fejlődésében hatalmas és döntő eseményeket készített elő, melyek pont a Földről indulnak el. Azok az események, melyek itt játszódnak le, döntő hatással lesznek az egész univerzumra. Az Atya nekem teljhatalmat adott, hogy megszabadítsam a Földet és a világmindenséget a gonosz erők hatásától, s én ezt meg is valósítom.

Azzal kezdem, hogy valamennyi, a Földön uralkodó rendszert krízishelyzetbe hozok. Ezzel felkavarom őket, és összeütközésbe kerülnek egymással, mindaddig, míg meg nem semmisülnek. Látni fogjátok a „nagyok” tönkremenetelét, azokét, akiket hatalmasoknak tartottak, s akik az emberi lelkiismeretet uralták. Mindezen zűrzavar által sokan visszatérnek Istenhez, míg a többiek megragadnak a régi rendszerekben, amelyektől többé semmilyen segítséget nem kapnak. Mindenki válaszút elé kerül: Istennel vagy ellene. Csak egy hatalmasság marad meg, akinek hinni lehet: az Istené. Ez az én tevékenységem már elkezdődött, s ha figyelemmel néztek körül, már megláthatjátok az első eredményeket.

 Ugyanabban az időben felébresztem és megerősítem népemet a Földön. Erős tevékenységet fejtek majd ki minden jóakaratú személy lelkében, belső szabadságuk, a megkülönböztetés tehetsége és Isten törvényei, nem pedig a rendszer szabályai szerinti döntéshozatal felé vezetve őket. Már ezen cselekedetem is megkezdődött, és szabályosan fejlődik az emberek sokaságának bensőjében. Isten nem zajos a cselekedeteiben, de nagyon is cselekszik!

Lélekben erős, új nép születik, aki független a hamis nagyságoktól, s nem hajlandó kompromisszumot kötni az igazság kárára; Istenhez hű férfiakból és nőkből áll, akik testvéri közösségben élnek, nyitottak a Lélek újdonsága előtt. Ez a nép olyan, mint a hamu alatt parázsló tűz; ha ráfújok a hamura, fellángol a tűz, s többé nincs, aki megállítsa.

Hatalmas cselekedeteket viszek végbe a világegyetemben is. A mában azokkal az emberiségekkel számolhatok, melyek hűek maradtak Istenhez, akik nem követték el az eredendő bűnt. Ők készek részt venni a tevékenységemben, rendelkezésemre bocsátva életüket és tehetségüket. Ezek a testvéreitek az angyalokkal összhangban cselekednek és teljes mélységében részt vállalnak Isten terveiben. Segítségül küldöm őket az én népemhez, amint a Földön, úgy más bolygókon is. Sokan közülük már most is mély lelki közösségben élnek sokakkal közületek, mivel a Szentlélek hatalmasan egyesíti Isten igazi gyermekeit, a határoktól és távolságtól függetlenül. Aztán, a megfelelő pillanatban ezek a testvéreitek nyíltan megnyilatkoznak a Földi emberiség előtt. Igyekezzetek készen állni erre a pillanatra, mert utána már késő lehet! Ha bíztok bennem, én felkészítelek benneteket erre a találkozásra.

 Korszakalkotó civilizációs ugrás lesz ez a Föld számára, mely rákényszeríti a ti emberiségeteket, hogy valamennyi területen megkérdőjelezze sok biztos állítását. Épp ezért sokan félnek. Ismétlem, ne féljetek, hiszen én felkészítelek benneteket, amennyiben hagyjátok azt, ha végre félreteszitek elemzéseiteket, logikátokat, tudományos kísérleteiteket, s hagyjátok, hogy a tiszta hit vezessen benneteket.

A tisztítótűzre is hatást gyakorolok, oly módon, hogy minél nagyobb számú lélek érje el az áldott állapotot, és imával segítse munkámat. A tisztítótűz megrázkódik majd, s a lelkek határozottan megindulnak a paradicsom felé. Nemzedékek egész sora tartózkodik a tisztítótűzben: felébrednek, s hitük erejével magukkal vonják majd az élőket is.

 Súlyos idők kezdődtek, melyek folyamán az égi jelek egyre nyilvánvalóbbá válnak, ha olvasni tudják őket. Lucifer dühe is növekedik majd, s mindenre s mindenkire rátámad, de azoknak, akik hozzám tartoznak, nem árthat.

 Nyugtalannak látjátok majd a természetet is, mivel ő egyaránt érzékeli a jó és rossz hatását és sokkal nagyobb érzékenységgel válaszol rá, mint ti. Súlyos csapás éri a gonosz erői által, akik így akarnak ártani az embernek, de megsemmisíteniük nem sikerül. A természet Isten műve és semmi sem pusztíthatja el. A természet is belém helyeztetik el, hogy megújuljon és átalakuljon. Ezért, gyermekeim, ne féljetek a természetes folyamatoktól, melyek rátok várnak. Bújjatok hozzám és nincs mitől félnetek.

 Egyelőre ezzel fejezem be, később majd más dolgokról is beszélek, hogy felkészülhessetek az elkövetkezőkre. Az Atya sosem várja el az embertől, hogy olyasmit fogadjon el, amit nem ért; először is megvilágosítja, majd utána várja a döntést, mert az Isten hűséges hozzátok. Az Atya azért küldött, hogy megvilágosítsam Istenhez vezető utatok és segítsek a rajta való járásban. A döntés a tiétek.

Arra kérlek, hogy sokat imádkozzatok, s hogy Isten mellett döntsetek. Újfent arra kérlek, hogy feltétel nélkül áldozzátok nekem az életeteket, hogy megvédhesselek és felkészíthesselek az elkövetkező eseményekre. Nincs itt szó holmi katasztrófákról, amiktől valójában az ijedősök félnek, hanem az emberiség megpróbálásáról, ami az emberiség megtisztulásához szükséges az új teremtés fényében, mely gyönyörteljesen és romolhatatlanságban vár rátok. Az Atya ezt készítette elő mindazoknak, akik szeretik, s én arra hívlak el benneteket, hogy ennek ti is részesei legyetek. Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, ezért nagy dolgokat látnak majd a szemeitek. Ha lesz hitetek, az igazság fényénél tudtok majd olvasni. Olyannak hirdetik meg azokat számotokra, mint amilyenek valójában; az Úr Isten szeretetének csodái az ő népe számára.

Áldalak benneteket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.”

 [1] „A nagy torlaszon túl” című könyvemben, a 6. fej.-ben már beszéltem a más bolygókon élő emberiségekről. Való igaz, hogy nem minden ember követte el az eredendő bűnt. Léteznek olyan emberiségek, melyek hűek maradtak Istenhez, s melyek megőrizték testi és lelki kiváltságaikat, melyek sokkal magasabb szintűek a mieinknél.

[2] V.ö.: 1. Kor. 15.

[3] V.ö.: Ján. 3:12

[4] A tisztítótűzről már beszéltem „A nagy torlaszon túl” című könyvemben, 7. fej.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s