Minden beteljesedett (János 19,30)

Kedves  Olvasók!

Ennek a 2012-s évnek a végén sokat beszéltünk nektek és tanúsítottan ez az üzenet a Szentlélektől jön, Aki a kommunikációt befejezi velünk. Meg kell becsülnünk magunkba szívva a tartalmát, hogy megértsük mi áll előttünk. Az  ez évi összes üzenetet szokásosan egy  könyvben fogjuk hamarosan  kiadni. Addig  javasoljuk, hogy olvassátok az új könyvet  ”2012 Az emberiség meghatározó választása”, mely keretet és iránymutatást ad a jövőbe való utazáshoz.

Mi továbbra is imádkozni fogunk felajánlva életünket átadva nektek az üzeneteket,  melyeket nekünk küldenek. Eddig sok nucleo jött létre és mások is követni fogják.  Ez Isten új népe, növekszik és elkísér titeket imáival, melyről már a Szentlélek beszélt.

Megragadván ezt a lehetőséget Szent Karácsonyt kívánunk nektek és egy Új Évet, melyben ti is elkezdhettek haladni az új teremtés felé Isten fényében, az Ő jelenlétében és a Pásztor, Jézus Krisztus vezetésével.

                            A  Szentlélek  üzenete  2012. december  12,

”Drága gyermekeim a 2012-s év majdnem véget ér és a mi hosszú beszélgetésünk is befejeződik. Ebben az évben beszéltem nektek Isten tervéhez való felkészítésről ez időben. Nem csak üzeneteken keresztül szóltam hozzátok; hanem tetteim különösen a lelketekben hatott, ahol impulzusaim összeolvadtak irányításommal. Azon túl, amit racionálisan képesek voltatok megérteni, bennetek dolgoztam, mint minden jóakaratú emberben is. Tetteim csendesek és erőteljesek voltak; azok, akik nyitottak voltak Isten felé és igénylik az iránymutatást, megkaphatták Azt.

A 2012 év végén szeretném még egyszer elmondani, hogy szeretlek titeket és értékesnek tartalak titeket. Mindannyian fontosak vagytok Isten tervében, függetlenül attól, hogy mit gondoltok saját magatokról vagy mások mit gondolnak rólatok. Életeteknek saját értéke van és az értékes, mert a Teremtő kitörölhetetlen lenyomatát hordozza. Örülök, haladásotoknak melyeket ebben az évben megtettetek. Azoknak, akik fáradtnak érzik magukat és úgy gondolják, hogy semmi jót nem tettek, azt mondom, hogy ne bátortalanodjanak el, hanem minden bűntudatot és csalódottságot tegyenek félre vessék bele magukat Isten jóságába, aki mindig készen áll, hogy visszaállítsa magabiztosságotokat és új energiát adjon.

Szeretnék a jelenlegi helyzetről mutatni egy képet, mellyel a Föld emberisége szembesül és veletek együtt, vessetek egy pillantást mi vár rátok. Ezek általános irányok, mert nem lennétek képesek megérteni részleteiben mindent, ami történik és történni fog, a nagy összetettségű mozaikot, melyet Isten alkot, hogy megmentse az emberiséget. Mitől mentse meg? Főként saját magától, mert az emberiség a Földön, mint egy egész vak és makacs; nincs tisztában sorsával és megengedi, hogy sok hamis- próféta és megváltó álnok hangja vezesse.

Ahhoz, hogy megértsétek szavaim, először is emlékeztetlek benneteket arra, hogy a Föld emberisége nincs egyedül a világmindenségben. Ez egy biztos pont, melyet nektek soha sem szabad szem elöl téveszteni, és amelyről mi már beszéltünk. Alapvető számotokra, hogy megértsétek ti benne vagytok egy elképzelésben, mely sokkal kiterjedtebb, mint amit láttok és mutattak nektek; és mivel ti nem vagytok egyedül a világegyetemben, nektek azt is meg kell értenetek, hogy ti nem fogjátok magatokat megmenteni és szükségetek lesz más testvérek segítségére az univerzumban, akik hűségesek Istenhez. Együtt kell velük működnötök, hogy segíthessetek más testvéreken a világmindenségben, akik várják az üdvösség bejelentését.

A Föld emberisége nem ismeri ezt a valóságot, hacsak nem hallomásból, mert vezetőitek félretájékoztatnak. Ezért Isten fokozatosan látható és egyértelmű jeleket fog mutatni más emberiségekről az univerzumban; nem csak a hozzá hűségesekről, de más emberiségekről, akik Lucifer szövetségesei és azt remélik, hogy tőle nagy hatalomra tesznek szert a világmindenségben. Nem kell félnetek ettől: semmi rossz nem fog történni Isten igaz gyermekeivel; azonban az emberiség többsége zavarban lesz és félni fog a drámai eseményektől. A hamis próféták és sarlatánok megsokszorozódnak és az Istentől távol lévő emberek hozzájuk fognak fordulni megnyugvásért. A Föld hatalmasai össze fognak zavarodni és nem lesznek képesek tovább elrejteni ezt a tényt, mint ahogy ezt eddig tették.

Csak azok, akik Istenből eredeztetnek és egyesültek Jézus Krisztussal a Megváltóval fogják megkapni a fényt, hogy ezeket az eseményeket megértsék és segítsenek másokkal is megértetni. Nem lesz haszna fontos szerepet betölteni akár a politikában vagy vallásban, sem teológiát tanult vagy nagy tudósoknak lenni, hogy megértsük az idők jeleit, melyek várnak rátok. Csak az alázatosak fogják megérteni, akiket a világ elutasít, de akiknek igaz hitük van az Egy és Szentháromság Istenében. Azok akik hittek, sőt még üldözték és gúnyolták őket; akik egységben voltak és vannak Krisztusban a Szeplőtelen Mária Szívén keresztül. Ezeknek a gyermekeknek megadatik minden megértése és megtapasztalják az igaz közösséget a világmindenség testvéreivel, akik hűségesek Istenhez, ahonnan jelentős támogatás érkezik mindenben.

A jó és gonosz egyre jobban nyilvánvalóvá fog válni a Földön és az emberek tettei meg fogják mutatni igazi arcukat. Végre a szív gondolatai feltárulnak. [1] Ez azért fog megtörténni, mert Isten egyre többször fogja emberei között kinyilvánítani Magát. Ez lesz az új nép, akik szemtanúi lesznek Isten életének. Ez a sötétség gyermekeinél azt eredményezi, hogy előjöjjenek és minden lehetséges úton ellensúlyozzák az igaz Keresztények cselekedeteit, de nem fognak sikerrel járni. Isten gyermekei és a sötétség gyermekei között a megosztottság egyre jobban tisztább lesz, fal – fal ellen. A két blokk között maradnak akik nem választottak az életben, akik felszínesen éltek a világ mintái szerint. Ők ijedtek és bizonytalanok lesznek, hogy mi tévők legyenek. Ezek között vannak azok az emberek, akik tudatlanságból viselkednek így és nem rosszindulatúak: senki sem beszélt nekik Istenről a megfelelő módon. Amennyiben kívánják és készek megváltoztatni az életüket, újraélednek és egyesülni fognak Isten népével.

Isten népe fokozatosan erősebb és egységesebb lesz idővel a kivételes résztvevőknek köszönhetően akik: az angyalok, a Központi Nucleus és az Istenhez hű testvérek a világegyetemben. Ez az egység leküzdhetetlen akadály lesz Lucifer és követői számára. Isten apránként fogja felfedni hathatós eszközeinek létezését és tetteit, melyek egyre aktívabbak és erőteljesebbek lesznek.

Mindenkit meg fognak kérni egy határozott döntésre: Jézus Krisztus kell, hogy legyen az élet középpontja minden Keresztény számára, és mindenkitől elvárják, hogy egyre jobban növekedjék a hitben, reményben és a szeretetben. Senki nem fogja tudni, csak szavakkal kinyilvánítani magát Kereszténynek, mert a hit mindenkinél megmérettetik, amíg tiszta nem lesz, mint az arany, melyet tűzben tisztítanak meg. A hit tisztaságának és az élet tisztaságának egyeznie kell: az embereknek szeplőtelennek és készeknek kell lenniük az ő Urukhoz. Az emberek csak így egyesülnek Krisztusban és lépnek be az új teremtésbe.

A dolgok melyekről beszélek nem homályos ígértek, melyek a bizonytalan jövőben fognak megtörténni. Hanem  Isten cselekedete gyorsabb lesz, mint ahogy azt ti gondoljátok. Ne tévesszen meg, ami a szemetek előtt látszik. Úgy tűnik, hogy Lucifer uralja a Földet és az emberiség többségének élete Istentől teljes közönyben zajlik. A történelem során Isten sok hívása ellenére különösen a nagy Mária jelenésekkel, a Föld úgy tesz, mintha nem hallaná; a Keresztények maguk is hidegek és érdektelenek a lélek élete iránt. Azonban Isten mélyen munkálkodik a lélekben és az egész teremtésben.

Eljön a nap amikor Isten műve minden erejével megnyilvánul majd. Senki nem fog tudni szemet hunyni és a másik irányba nézni, mert menekvésnek nem lesz helye. Ne gondoljátok, hogy ez egy fenyegető beszéd, épp ellenkezőleg, nincs mitől félnetek. Tulajdonképpen Isten cselekedete az Ő szeretete, mely gyógyít és megvált, de az élet átváltozásához minden önzést kér elengedni. Isten szeretete előtt a pokol megremeg és mindazok megremegnek, akik nem akarják elfogadni ezt a szeretetet. Azoknak azonban, akik vágynak, hogy szeressék őket és Isten átváltoztassa őket, az igazságosság és békesség gyümölcse készül.

Ezért, ismételten könyörgök nektek, hogy ajánljátok fel magatokat Istennek. Csak így tudja átváltoztatni életeteket és felemelni gondolataitokat, lépést tartva a korral. Anyag többé nem fogja uralni a Földet vagy az univerzumot, hanem a lélek törvényei alá lesznek rendelve. Az új ember, rendeltetve van az új teremtésre, spirituális ember lesz, nem anyagi, mint ahogy az most a Földön van. Ez az átváltozási folyamat már elkezdődött, de mostanában jelentősen fel fog gyorsulni.

Az előttünk álló időben Isten műve teljes mértékben fel fog tárulni, mert Isten műve a Szentháromság cselekedete. Mit jelent ez? Ahhoz, hogy válaszoljak nektek, vissza kell lépnem és visszatérni a teremtés pillanatához.

Az Atya teremtett mindent és az Ő kebléből ered az élet. Megakarta teremteni a világmindenséget és mindenfajta életet, mely benne létezik. Ezzel a szabad és magasztos cselekedetével az Atya akaratával hívta életre, ami létezik. Megcselekedvén életét adta a teremtésbe és minden egyes teremtménybe eredetisége szerint.

Az Atya teremtett a Fiún keresztül, akinek szava felébreszti az életet és fenntartja azt. A Fiú mindent amit az Atya  gondol és akar megcselekszi, mert az Atya és a Fiú egy. A Fiú az Isten Igéje (szava), és az Ő Igéje cselekszik a Szentlélek hatalmában.

Mivel a Fiú végrehajtja az Atya kívánságát, így én a Szentlélek átültetem a gyakorlatba, amit a Fiú kíván az Atya gondolata szerint. Én az Atyától és a Fiútól származom és minduntalan vissza térek hozzájuk, csak hogy lejöjjek vissza ismét, hogy életet hozzak minden teremtménynek, a Szentháromság szüntelen örvényében. [2]

Az Atya kebeléből származik az élet; tökéletesen és hibátlanul hagyta el kezeit.
Az Atya tökéletesen bevégezte munkáját a teremtést. Az angyaloknak és embereknek, a legmagasztosabb teremtményeknek az Isteni törvények szerint kellett volna élniük, a teremtőnek engedelmeskedve. Egy teremtmény azonban fellázadt az Isten alkotta rend ellen abban az őrült hitben, hogy nagyobb Istennél: Lucifer a lázadó angyal korrupt lett és korrumpált sok embert. Ők szabadon választották, hogy ellenzik Isten tervét és más életet élnek, mint amit Isten szánt nekik. A tökéletes teremtésbe más gondolat és élet befurakodott, mint a paraziták. Mindezt úgy hívják, hogy az eredendő bűn. Isten megengedte, mert Ő szabadnak teremtett titeket. Azt akarta, hogy gyermekei legyetek, ne pedig rabszolgák. Nem minden agyal és nem minden ember vétkezett; sokan közülük kezdetektől fogva hű maradt Istenhez és még mindig hűséges, ahogy nektek ezt már sokszor elmondták. Az eredendő bűn után Isten megbüntethette volna, sőt elpusztíthatta volna a lázadókat és megszabadíthatta volna a teremtést tőlük. Ki állíthatta volna meg Őt? Nem következett be, mert Isten a szeretet. A szeretet soha sem pusztít, a szeretet segít és kijavítja azokat, akik rosszat tettek. Az Atya megakarta menteni, amit Ő teremtett, még ha lázadó is. Még egyszer, az Atya vágyát valósította meg a Fiú: Leszállt a Földre, meghalt és feltámadt, hogy megmentse a lázadó emberiséget. A Fiú tökéletesen bevégezte az Ő művét a megváltást. A Fiú megváltotta az emberiséget a bűn rabszolgaságától. Az Ő áldozatán keresztül, megváltotta Magát a népet, melyet meghívott, hogy szent legyen és tanúja az üdvösségnek minden ember számára.

Isten népének megszentelődése az Atya és a Fiú kívánsága szerint Pünkösdkor kezdődött, mely saját kívánságom is. Munkám a mai napig szüntelenül folytatódott, hogy Isten népét vezesse Jézus Krisztust feltétel nélkül választva, és Jézus Krisztusban az Atyát. Ennek az évnek a végére, akik úgy döntöttek, hogy felajánlják magukat Istennek és részt vesznek az Ő  mindent összegző művében Krisztusban, készek elindulni missziójukra és megformálni a valódi szent embert. Ezek az emberek Isten gyermekei közé tartoznak a világmindenségben egy lélekben egyesülve. Mások a világmindenség minden részéből egyesülnek ezekkel a kezdeti emberekkel, és egy nyájjá fognak válni a Pásztor, Jézus Krisztus köré. Isten ezeket az embereket fogja használni, hogy megvalósítsa az Ő élet tervét és legyőzze Lucifert a halál királyságát.

Az emberiség számára ennek a döntő évnek a végén, be fogom fejezni a megszentelést, mint ahogy az Atya befejezte a teremtés művét és a Fiú a megváltást. Isten új műbe fog kezdeni: a Szentháromság cselekedetébe, az új teremtésbe. Ezen keresztül Isten elhozza a teremtést valódi méreteiben, ahol a szellem és az anyag harmóniában lesz egymással és ahol minden ember Istent tökéletesen ismerni fogja és megérti Isten kívánságát. Istenhez hű angyalok és emberek újra egyesülni fognak egymással, ahogy annak lennie kellett volna a kezdetektől fogva és az egész teremtésért Isten munkájához fog csatlakozni.

Ez egy fokozatos folyamat lesz  nagy kihívás Isten embereinek. Sok esemény fog történni és az emberiség nagy jeleket fog kapni. Isten népe és a sötétség emberei közötti ütközet egyre nyilvánvalóbbá fog válni, az Antikrisztus megnyilvánulásáig, mely az utolsó szakasz lesz az új teremtéshez vezető úton. Azok számára, akik Isten emberei kívánnak lenni, nem érdekből, de Isten szeretetéért, minden szükséges kegyelem megadatik majd a helyes lépéshez. Isten hatékony eszközei és emberei elérhetőek lesznek azok számára, akik Krisztushoz akarnak tartozni, hogy segítsenek minden jóakaratú személynek.

Szeretett  gyermekek, örvendezzetek az Úrban! Ő meg fogja valósítani ígéreteit bennetek, veletek és rajtatok keresztül. Igen, minden így fog megtörténni, mert minden beteljesedett. Oly sokan Isten gyermekei közül a Földön és a világmindenség sok részében szeretettel, imákkal, könnyekkel, szenvedéssel és mártíromsággal nagy kincseket halmoztak fel a mennyben. Ebből a kincsből, a szeretet egységében és az Egy és Szentháromság Isteni mindenhatóságában mindnyájan erőt és szeretet fogtok kapni, fényt és bölcsességet pedig a csodálatos és borzalmas idők főszereplői, melyek az emberiségre várnak. Csodálatos azoknak, akik szeretik Istent és félelmetes azoknak, akik elutasítják Őt.

Minden beteljesedett! A jövő évtől új oldal nyílik a ti történelmetekben, az egész világegyetem történelme. Ez egy olyan oldal lesz, melyet Isten ujja írt az ő teremtményei szeretetével: angyalok és emberek, fiatalok és öregek, élők és holtak. Mindnyájan meghívottak lesznek, hogy Isten Királyságát építsék, ismerve, hogy nincs vég és az örökkévalóságot készítik azok számára, akik megmosták köntösüket a Bárány vérében. [3]

Beszélgetésem ezzel veletek befejeződik, mely egész éven át tartott. Becsüljétek meg a dolgokat, melyeket nektek mondottam; meditáljatok azokon, valósítsátok meg a gyakorlatban és ne aggódjatok; nem hagynak egyedül, vezetni fognak titeket mindenben. Isten sok eszköze fog beszélni hozzátok a jövő évben: angyalok, szentek, Istenhez hű testvérek a világmindenségből. Ez segíteni fog nektek, hogy minél jobban egyesüljetek Krisztus Misztikus Testével és megerősítsen titeket. Az Áldott Szűz Mária és Szent József különös módon fog megvédeni titeket, akikre én ettől a pillanattól kezdve bízlak titeket.

Fogadjátok hatalmas áldásomat minden szeretettel együtt a Szentháromsággal, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1] cf. Lk 2, 35

[2] Hosszan beszéltem  a Szentháromság örvényéről a „A Nagy Sorompó” c. könyvben   a Luci dell’Esodo  kiadásában 2008. Első és 12. fejezet.

[3] Lásd  Jelenések Könyve  – Rev 7

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s