A kereszt ereje

Kedves olvasók!

A mostani kapott üzenetben, az Áldott Anya beszél a kereszt  erejéről. Fontos kérdéséket nevez meg az eljövendő időkről, melyek előttünk állnak, és egyben egy fontos döntésre hív  minket Istenért. Szavai erősek, olyanok, mint  az Anyáé, aki  jót akar gyerekeinek és aki ismeri a veszélyeket, melyekkel  szembesülnek. Azt hiszem ezek a szavak számunkra arra  világítanak rá, hogyan éljünk és hogyan viseljük Krisztus  tanúságát ezekben a nehéz, de nagyszerű időkben, melyben  az Úr azon van, hogy elszakítsa gyermekeit a világ  romlásától.

Üdvözöllek és megáldalak titeket Krisztusban. Isten adjon  nektek békét.

A mi Asszonyunk üzenete 2012. szeptember 14. A Szentkereszt felmagasztalása

„Drága gyermekek, megáldalak benneteket ezen a fontos napon, melyet ti Fiam keresztjeként tiszteltek meg. Ma nem csak az Ő kínszenvedésének emlékét ünneplitek meg, hanem a Keresztből áradó emlékét is. Gyakran elfeledkeztek a Kereszt erejéről, mely hatalmas, nagyon hatalmas.

A kereszten Jézus rábízott engem Jánosra és nekem adta Jánost. Akkor abban pillanatban, az én anyaságom  teljes erejével rámtört. Az anyaság egy ajándék volt,  melyet a fogantatás pillanatában belém helyeztek, de a  Kereszt, a Halál és Fiam Feltámadása tette azt teljesen  megtestesülté. Ugyanez történt Jánossal és sok más  teremtménnyel. Minden Isten által nektek adott kegyelem  megfogantatásotok pillanatában és megkeresztelkedéseteknél, nem lesz bennetek soha  aktív Jézus Keresztjének ereje nélkül. A Kereszt sokkal több, mint egy szimbólum, ami felidézi Fiam szenvedését: Isten ereje árad belőle, Jézus áldozata teszi hatásossá. Így a Keresztet az oltárra helyezik: Ez tanúsítja az  erőt, mely a szentségből árad Fiam áldozatának erénye.  Keresztényeknek a Kereszt nem a halál szimbóluma, hanem a feltámadásé.

Ma erre hívlak benneteket, hogy újítsátok meg hűségeteket Fiamhoz, aki bennetek a Kereszt erején  keresztül cselekszik. Mindannyian meghívottak vagytok, hogy saját keresztjeiteket viseljétek, de nem a Kereszt  elnyomásaként, hanem annak erejével, mely belőle árad és egyenesen a feltámadásig visz titeket, addig, amíg a keresztet Fiam szeretetével viselitek.

Az oltáron lévő felajánlás az összes ajándék, melyet  Istentől kaptatok, tehát a Kereszt ereje felújíthat és  megerősíthet az eljövendő különleges idő tudatában. Kegyelmekben gazdag lesz ez az idő, de küzdelmekkel és nehéz terhekkel keresztül kell haladnotok a győzelemért. Nem akarlak ezt elmondva megijeszteni titeket;nincs miért  aggódnotok, mert Isten mindig megadja nektek az erőt ahhoz, amit kért tőletek.

Mint egy igazi anya szeretnélek figyelmeztetni titeket, hogy nehéz idők jönnek; egy anya soha nem rejti el a veszélyt gyermekei elöl, még akkor sem, ha az elkeseríti őket. Legyetek biztosak, hogy a Kereszt ereje mindig veletek legyen; maradjatok Jézus Keresztjével egyesülve, mert  anélkül ajándékotok nem lesz képes működni és  gyümölcsözni a rátok váró helyzetekben. A Kereszt ereje nélkül a Feltámadás ereje nem szabadulhat fel.

Az elkövetkezendő időben, a világ szellemével a konfrontáció elkerülhetetlen; előbb vagy utóbb meg fog  történni. Ha ez nem történne meg, akkor ti nem lehetnétek az ellentmondás tiszta jelei. Emlékezzetek, hogy ti az ellentmondás egy jele vagytok a világ számára, mint ahogy Jézus is volt, [1] ezért a világ titeket problémásnak tart.Ti egyre inkább nyilvánvaló és nagyobb  jelei lesztek az ellentmondásnak. Isten az emberek szívében  jóakarattal cselekszik új embert formálva Magának, akik a végsőkig hűségesek Hozzá. Ezek az emberek lesznek az  ellentmondás nagy jelei. Elkerülhetetlen lesz az ütközet a Szentlélek által felújított új emberek és a régiek között, akik saját érdekeikhez ragaszkodnak.

Még az Egyházban is éles ellentét lesz azok között akik az idő újdonsága felé nyitottak és azok között akik nem. Helyes, hogy így történjék, mert csak ez az út, melyben Isten megtudja újítani az Ő Egyházát. Az Egyház nem lehet századokon át változatlan vallásos okokból összejött  emberek szövetsége. Az Egyházat élő emberek alkotják, akiket a Szentlélek vezet és szüntelenül formál, melyben   egyesülnek Jézus szeretetével és ugyanazzal a szeretettel tanúságot tesznek a világnak az Atya dicsőségére.

Egy új korszak készül az emberiségnek, Isten embereinek új utak épülnek. Isten újdonsága soha sem egy erőszakos forradalom: ez egy megújulási és  átváltozási (transzformáció) folyamat, ami minden jóakaratú ember szívéből jön más emberekké változtatva át, a sokaság megújulásáig. Ez az élesztő a tészta kovásza, mint ahogy Jézus magyarázta nektek. Ugyanaz történt Jézus eljövetelekor: néhány ember isteni szeretettel fellángolt, tanúja volt az Ő tanításainak és sokan hittek Neki. Isten  pusztítás nélkül változtat át, mert fel akarja fedezni az  összes jót mely bennetek van. Még az Egyházban is sok  jó van, ami nem fog elveszni. Mindesetre, Fiam azt akarja, hogy Egyháza a Szentháromság életét Annak teljességében  nyilvánítsa ki, az egyetlen élet mely megmenthet titeket. Ezért az Ő keze átér a Kereszten és vissza fog állítani mindent ami eltérített, kiegyenesíti a korrupt utakat, saját  magát fogja kinyilvánítani embereinek, mint az egyetlen Úr.

Uram sokszor küldött el hozzátok, hogy segítsek megértetni veletek az Ő akaratát, vigasztalni titeket a Földi  úton, egy tövises úton, melyet jól ismerek. Sok helyen jelentem meg a Földön és hívtalak szüntelenül a jóra, hogy Istennel éljétek az életeteket, a megtérésre. Gyakran kigyógyítottalak titeket betegségeitekből. Mindent megtettem mint egy igazi anya, de én nem csak vigasztalni jöttem hozzátok: Isten dolgait jöttem tanítani nektek, megmutatni az utat, de csak kevesen értettétek meg ezt. Gyakran, ez odáig ment, hogy szívességet kértetek, anélkül, hogy elfogadtátok volna amit próbáltam mondani.  Mint makacs gyerekek tovább mentetek a szokásos ösvényeiteken saját magatok megváltoztatása nélkül, az én  törődésemmel megelégedve, de soha nem vetettétek  magatokat a karjaimba. Ti tömegesen leptétek el szent  helyeimet, melyeket magatok építettetek és hoztátok el bánataitokat, anélkül, hogy elfogadtátok volna amit én igazán akartam adni nektek: Isten Életét, melyet méhemben  hordoztam és melyet a szívemben hordozok: Jézust.

Gyermekeim, nem hibáztatni akarlak titeket, hanem  szeretnék a megértésben segíteni nektek. Még egyszer  meghívlak titeket, hogy ajánljátok fel életeteket Fiamnak az én Anyai Szívemen keresztül. Tegyétek magatokat és  mindent amitek van Isten kezébe, engedjétek magatokat  átváltoztatni Általa. Újítsátok meg gondolataitokat, imáitokat és vágyaitokat. Emelkedjetek fel Istenhez és hagyjátok a Földi dolgokat. Még akkor is, ha sok dolgot birtokoltok, csak egy számít: Isten szeretete. Megtaláljátok, amikor rátaláltok Jézusra a szívetekben.

Próbáljatok meg emberként és hívőként nőni egyaránt. Legyen minőségi kapcsolatotok Istennel: már nem elég  elmondani sietősen az imát vagy gondatlanul részt venni  néhány szertartáson. Ha részt akartok venni az új teremtésben, akkor meg kell engednetek a Szentléleknek,  hogy teljesen megváltoztasson titeket, és legyetek éberek a  vállalásaitokra, mint Keresztények. Hogyan tudjátok ezt  megtenni? Komolyan rálépve arra az útra, követve Jézus  lábnyomait. Sokszor, különböző helyeken évszázadokon át  ismételgettem nektek, hogy kövessétek Fiamat és éljetek tanításai szerint. Megmutattam nektek hogyan, ugyanazokat  a szavakat használva, hogy a lelketekbe vésődjön. Ezek  ugyanazok a szavak, melyeket most ismétlek: felajánlani magatokat Istennek, engedelmesség az Ő akaratának,  ima, bűnbánat, a személyes önzésről való lemondás,  megtérés; mindenek felett szeretni Istent mindenkinél és  mindennél jobban. Ezek fontos szavak, amiért Isten küldött  engem, hogy elmondjam nektek, de ezek üresek maradnak, ha ti nem döntitek el, meghalni magatoknak, hogy felemelkedhessetek ismét, mint új teremtmények.

Még egyszer hívlak titeket, hogy a Jóistenért döntsetek. Gyermekeim, az idő fogytán van, hogy megtegyétek, mert Isten szigorított az időhatáron és ha most passzívak  maradtok, később nagy bajban találjátok magatokat, mert  Fiam keze gyorsan fog eljárni és sok dolog meg fog változni. Ezért, siessetek és keressétek az Urat; ez a különös kegyelmek pillanata azok számára, akik keresni akarják Istent!

Szeretett gyermekeim, én mindig veletek leszek és  imádkozom értetek. Azonban elmondom, hogy  jelenéseimnek a Földön az ideje majdnem véget ér. Az eljövendő időben csak akkor fogjátok jelenlétemet lélekben mellettetek érezni, ha egyesültök Istennel. Az én  jelenéseim egészen különleges kegyelmek voltak, az egész  emberiségnek szabadon adatott, hogy megtérhessen, de ez  nem történt meg. Az emberiség többsége nem hitte el  jelenéseimet; gúnyolták és ellenezték azokat, akik hittek. Az  Egyház maga ezt a témát végtelen és értelmetlen tárgyalásokra és nézeteltérésekre használta fel.  Jelenlétem köztetek egy ellentmondás jelévé vált, még az Egyházon belül is.

Azoknak, akik hisznek és hívőként Isten elé járulnak, új dimenziók fognak megnyílni. A kegyelmeket visszautasította a világ és sajnos sok Keresztény is, azonban akikben nincs álnokság Isten igazi gyermekeinek megadatik. Az álszentség idejének vége: az igazsággal való  kompromisszum ideje lejárt. Azok, akik őszinték megkapják Istentől az erőt, az intelligenciát és a megértéshez  lelkükben az idő jeleit, hogy együttműködjenek Isten  különleges résztvevőivel, akik már mind aktívan cselekszenek.

A szabadon adott kegyelem idejének vége van. Isten elküldött engem, hogy elmondjam ezt nektek.  Az Úr, a világmindenség Istene nem fogja tovább megengedni azoknak, akik nem hisznek és gyalázzák az Ő gyermekeit, akadályozva őket a Felé haladó úton. Egy végső döntésre mindnyájan meghívottak vagytok: Istennel vagy Isten ellen, nincs közép út.

Mindazok, akik az elmúlt években szeretettel és  őszinteséggel szentelték magukat szívemnek, akik velem haladtak, akik szenvedtek és imádkoztak, nagyon közel fognak érezni engem, mert mellettük leszek. Jelenlétem ugyanúgy felismerhető lesz a jó és egyszerű lelkeknél ugyanolyan erővel, mellyel most éreznek szent helyeimen.    

Mint mondtam jelenéseim a Földön meg fognak szűnni, de az Úr, az Ő hatalmas Irgalmával megengedte nekem, amit kértem Tőle: hogy szent helyeimen a különleges  kegyelem továbbra is hatásos legyen. Ezt a kegyelmet  értetek kértem, hogy ne hagyjalak segítség nélkül, különösen  azokat köztetek, akik csak most döntöttetek Isten mellett és nem voltak képesek érezni a jelenlétemet a lelkükben. Ha őszinték lesznek és hívők, megkapják az erőt és a támogatást szent helyeimen. Azonban ezek a kegyelmek  nem adományozhatóak azoknak, kik hit nélkül látogatják  meg szent helyeimet, kíváncsiságból, mint turisták vagy valamit megszerezve és elfelejtve a kapott kegyelmeket.  Tudjátok, hogy szent helyeim nem lesznek többé  ”vallásos piacok”: azoknak csendes kegyelmi helyeknek  kell lenniük, ahol az embereknek emlékei lesznek a közétek való eljöveteleimről, és tisztelni fogtok engem, mint Anyát és Királynőt. Az emberi ravaszság és a be nem  tartott  ígéretek idejének vége. Az emberek már nem  játszadozhatnak az Úrral tovább. Aki ígéri, hogy követi Őt és hűséges lesz Hozzá, buzgósággal meg kell tennie; Isten gyermekei között ez mindenkire vonatkozik a legnagyobbtól a legkisebbekig.

Kedves gyermekek, ne gondoljátok hogy hozzátok  intézett szavaim kemények. Ha ilyen módon beszélek  hozzátok az azért van, mert nagyon szeretlek titeket és    mindegyikőtöknek kívánom, hogy egy nap belépjetek az  új teremtésbe. A jelen idők komolysága miatt hívtalak  titeket, de nem akarom, hogy elkeseredjetek. Minden Isten  kezében van és azok, akik rábízzák magukat, semmitől sem kell félniük. Azonban az ellentmondás jeleire legyetek készen a világ előtt, mert ez fogja megadni a  lehetőséget, hogy igaz tanúi legyetek Krisztusnak.

Ahogy mondtam, jelenéseimnek vége lesz a Földön; azonban az Úr az Ő hatalmas Kegyelméből, megadta  nekem, amit kértem Tőle: a szent helyeken a különös  kegyelem továbbra is hatásos legyen. Ezt a kegyelmet értetek kértem, hogy ne maradjatok segítség nélkül,  különösen azokért, akik csak most döntöttek Isten mellett és  még nem érezték az erőt és a támogatást szent helyeimen. Azonban, azok számára, akik nem hívő szívvel látogatják  szent helyeimet a kegyelmek nem fognak áradni, mint kíváncsiságból, turistaként vagy valamit érezve és utána  elfelejtve a kapott kegyelmeket. Tudjátok azt is, hogy a szent helyeim többé nem lesznek „vallásos  piacok”:  azoknak kegyelemmel teli és csendes helyeknek kell  lenniük, ahol az emberek emlékezni fognak a közétek  való eljöveteleimre és megtisztelni engem mint Anyát és Királynőt. Az emberi ravaszkodásnak és a be nem tartott  ígéreteknek vége. Senki sem játszadozhat az Úrral tovább. Aki megígérte, hogy követi őt és hűséges lesz Hozzá, kellő  komolysággal kell megtennie; ez mindenkire vonatkozik, Isten gyermekei legnagyobbjától a legkisebbekig.

Amit mondtam nektek Isten általi módon és szándékkal meg fog történni az időben, melyet csak Ő ismer; az emberek döntésén sok fog múlni, hogy mi történik majd  lelkükben. Ezért, hívlak titeket, hogy mondjatok IGEN-t   Istennek, félretéve aggodalmat és félelmet. Legyen hitetek és Isten el fog telni bennetek és rajtatok keresztül az egész világmindenségben, amit az Ő gyermekeinek szánt. Azok, akik elutasítják Istent nem lesznek képesek részt venni  az Ő életében, ezt szomorúsággal mondom, de itt az idő  mikor Isten az emberiséget vizsgálja. Isten oly sok Irgalma után most az Ő

Bíráskodásának az ideje  kezdődik; Az igazság ugyanúgy szükséges, mint az Irgalom,  hogy megvédhesse az emberiséget Lucifer korrupciójától.  Azonban ne aggódjatok, mert Isten Igazsága mindig kéz a  kézben jár az Ő Irgalmával, ha ez nem így lenne, ki az aki közületek képes lenne Isten színe elé állni? Azzal kezdtem  ezt a beszédet, hogy elmondjam a Kereszt erejét nektek. Ez az erő most jobban, mint valaha élni és hatni fog Isten   embereinél, távol tartva az ellenséget.  

Mint Anyátok mondom nektek: legyen hitetek és szeressétek Istent, a többit hagyjátok Rá, Ő tökéletesen meg fogja valósítani tettét. Most nincs idő aggódni az elmúló dolgokért, most nagy felelősséggel Isten királyságára  való elkötelezettségnek van itt az ideje. Közel vagyok hozzátok és megáldalak titeket az Atya Fiú és a Szentlélek nevében.”

[1] Cf Lk 2, 33-34

Kezdtem ezt a beszédet, hogy elmondja a hatalom a kereszt. Most, több mint valaha, ez a hatalom fog élni és dolgozni az emberek között Isten, és tartott az ellenség a távolból. Mondom, mint a Mother: a hit és a szeretet Isten, a többit hagyja neki, és ő fog tenni a munkáját tökéletesen. Nincs idő, hogy rohanás a dolgokat, hogy menjen, itt az ideje, hogy kötelezzék el magukat az Isten nagy felelősség. Am az Ön közelében, és én megáldalak benneteket a neve az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. ”
Az űrlap teteje

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s