Az Úr törvénye tökéletes (Zsolt 19,8)

Legkedvesebb olvasóim,

Az üzenet ebben a hónapban elvezet minket a Lélek törvényeinek életünkben való jobb megértéséhez és fontosságához. Ezek a törvények a Szentlélek magyarázta szerint a szeretetből, intelligenciából és Isten hatalmából táplálkoznak.

Remélem megengeditek, hogy még inkább ezekkel a fenséges törvényekkel vezessünk titeket, hogy készek legyetek egy nap belépni az új teremtésbe.

Maradok veletek egységben szeretetben, imában és megáldva titeket. Adjon az Úr békét nektek.

Üzenet a  Szentlélektől  2012. szeptember 12.

”Üdvözöllek titeket, kedves gyermekeim!Ma lelki életetek egy nagyon fontos témájával kívánok foglalkozni:Isten törvényével és milyen helyet foglal el életetekben.

Milyen törvény? Sokan közületek biztosan a Tíz Parancsolatra gondoltok, melyet Isten Mózes keze által adott  az Ő embereinek, mint ahogy azt az Ószövetségből ismeritek. Abban Isten törvényei erre a Földre vonatkoznak;  de Isten a hozzá hűségeseknek az egész világmindenségben  és az emberiségeknek is adta a legalkalmasabb formában törvényeit, ahogy legjobban illett az ottani emberek  eredetiségéhez. Az embereknek szükségük volt egy kodifikált  összegzésre, hogy lássák mit kér és kíván Isten minden egyes egyéntől és az emberiségtől.

A Tíz Parancsolatot azért kaptátok, hogy segítsen megkülönböztetni a jót a rossztól; abból megismeritek mi  jó  nektek és mint Isten gyermekei az élet méltóságát is biztosítják. Ezért dicséretes, ha betartjátok a törvényeket, mert  azzal, hogy megteszitek a legjobbat választjátok; a legjobbat Istennek, a Teremtőnek, Aki szeret és ismer titeket.

Azonban, amikor én Isten törvényéről beszélek, nem csak a Tíz Parancsolatra utalok mint törvényekre, melyek főleg a tiszta lélek dimenziójában működnek, de azokra a törvényekre is, melyek megmutatják annak hatását az anyagi világban, az életet minden teremtmény számára az egész univerzumban. Szeretnék segíteni nektek megérteni különösen a Földön, Magamra (Szentlélek) utalva.

Először is ismernetek kell a természeti és a fizikai törvényeket, mint ahogy azok alá vannak vetve a lélek törvényeinek: ami a térben történik az anyag területén az csak a hatás, mert az ok a lélekben nyugszik. Más szavakkal, bizonyos események nem  történnének meg az anyagi valóságban ha nem lennének előzőleg felkészültek a lelki valóságban. Hadd adjak egy egyszerű példát: egyetlen ember sem tudna megfoganni az anya méhében ha az életet  Isten nem teremtette volna meg, Aki a makulátlan Lélek. Az  élet először és legfőképpen Isten gondolatában születik meg, a  legtökéletesebb dimenzióban, az Ő Lelkében. Úgy ahogy Isten gondolja, Ő teremt. Ebből az isteni sugallatból a természet törvényei elvezetnek az emberi lény megalkotásához, elkezd működni; ugyanaz vonatkoztatva minden más élőlényre melyet Isten teremtett, így az egész teremtésre vonatkozólag. Ha a sugallat nem Istentől való nincs megvalósítható törvény.

Az ember abban az illúzióban van, hogy a természetet  manipulálva életet tud teremteni a Lélek törvényén kívül és azt a saját céljára formálhatja. Nos, elmondom nektek, hogy nem lehet embriót „produkálni” a laboratóriumotokban, mely élet lenne magában, ha Isten nem adná az Ő életet jelentő sugallatát ehhez a teremtésnek. Az élet a Szentháromság cselekedete, nem az emberé. A lélek dimenziójában születik meg és tér vissza a spirituális dimenzióba, ezzel az anyagi és a földi szakasz kimerül. Isten nem fogja megengedni az embernek, hogy örökké játsszon az élettel. Akkor sem, ha tiszteletben tartja szabadságotokat, Ő nem fogja megengedni az élet törvényeinek manipulációit egy bizonyos határon túl.

Azonban térjünk vissza a Lélek törvényeire. Azok egyetemesek, mert minden dimenzióra vonatkoznak ahol teremtések történtek és minden teremtményre, mely a világegyetemben él. A  természetes törvények azonban nem mindenütt ugyanazok, mert alkalmazkodnak a különböző adottságokhoz, melyek a világmindenséget alkotják.

Isten a spirituális törvényekkel uralja az összes teremtést: angyalokat, embereket, állatokat, növényeket stb. Mit jelent az, hogy Isten irányítja a teremtést? Azt, hogy a Szentháromság  teremti és tartja fenn folyamatosan az életet, minden teremtményben az egész világmindenségben az Ő SZERETETÉN, INTELLIGENCIÁJÁN, EREJÉN keresztül. Ez a három előjoga Istennek, hogy kinyilvánítsa (manifesztálja) az Ő kreatív, megváltó, szentséges hatalmát és fejezi ki magát a lelki törvényben. Más szóval, ezek a törvények tartalmazzák önmagukban a hatalmat, mely a szeretetből, intelligenciából és Isten hatalmából áradnak; ez a hatalom  szükséges minden élőlény számára  az élet elengedhetetlen folyamatának biztosítására a megfelelő végrehajtásban mind spirituálisan és fizikailag egyaránt.

A spirituális törvények Csak a Hármasságból és Istentől  áradnak ki, de Én a Szentlélek biztosítom a spirituális törvények működését, hogy azok saját magukban tökéletes harmóniában legyenek a Szentháromság gondolatával. Így Isten törvényeinek kétszeres célja van: táplálni az élet lélegeztetését és bevezetni a fizikai törvényeket, melyek minden élőlény számára elengedhetetlen az élet folyamataihoz.

Térjünk vissza a humán élet példájához a ti életetekhez: ti nem akkor születtek meg amikor egy asszony a világra hoz, hanem mikor Isten megteremt titeket. A teremtés Isten szabad és fenséges tette, melyben kifejezi az Ő mindható hatalmát. Az Ő gondolata és akarata szerint, Isten elhatározza megteremtéseteket képzeletében és szeretetében; Ő nem köteles ezt megtenni, de alaposan átgondolja és azután teremt meg téged. Az Isten nem egy  magányos lény, aki a hatalmas üres űrt uralja: Ő azt akarta, hogy teremtményei töltsék be a világmindenséget, mely az Ő életével legyen megtöltve. Számtalan formájú élet lakja az űrt, mindegyik magán viseli a végtelen Teremtő lenyomatát, az Ő jóságát, az Ő szeretetét. Isten alárendelt módon szereti az angyalokat, akik tiszta lelkek és az embereket kiknek lelket adományozott, valamelyest Rá hasonlítva. Azonban Isten szeret minden teremtményt, akik kevésbé tökéletesek mint az angyalok vagy az emberek. Emlékezzetek mikor közel kerültök egy állathoz, virághoz, vagy bármilyen más teremtményhez, ne történjen meg, hogy lebecsülitek amit Isten teremtett!

Isten gondol rátok és abban a pillanatban megteremt titeket. Ettől a perctől kezdve én (a  Szentlélek) kezdek el dolgozni bennetek, úgy hogy a lelki törvény megfelelően működhessen: azok aktiválják lelketeket és teljesen alkalmassá teszik a cselekvésre. A szellem a lelket indítja és a lélek a testet. Ezen a ponton a természetes törvények is közrejátszanak, minden biológiai fejlődést  irányítaniuk kell ahhoz, hogy embert formáljanak. A  fogantatásotoktól a halálig a lelki törvények mindig a természetes törvények felett lesznek, hogy a helyes úton maradjanak úgy, hogy a testetek Isten gondolata szerint működhessen. A Lélek törvényei megtartják lényetek életét, szellemét, a lelket és a testet. Azonban ez még mind nem elegendő. Tulajdonképpen amikor ti a világra jöttök, egy adott  környezetben éltek és nektek megfelelően kell beilleszkednetek ebbe  a környezetbe. A lélek törvényei folytatják a működést és most a természeti törvényeket hozza működésbe, mely a testetekben és a természetben működik és üdvözöl titeket: ezért a testetek idomulni fog  bizonyos éghajlathoz, élelmiszerhez és így tovább. Ugyanez  vonatkozik minden más formájú élethez mint az emberi élet: minden  ehhez van szabályozva az isteni  gondolat  szerint. Semmi sem volna lehetséges ha a lélek törvényei nem testreszabottan a természeti  törvényekhez igazodna.

A Lélek törvényei a belső keret, mely minden fizikai törvényt  irányít, ez mozgatja az anyagot. A Lélek törvényei harmonikusak, mert  azok a Teremtőtől származnak, Akinél diszharmónia nem létezik. Működésével minden létező teremtmény felé jólétet és a mindenséget hozza. Ezért azok a fizikai törvények felett állnak, az anyagot irányítja, mely egyedül nem lenne elég ahhoz, hogy fenntartsa a világegyetemet.

A lélekneksokféle törvénye van és Isten három előjogából származnak, melyről már beszéltünk. Azok közvetlenül a makulátlan lélektől hatnak az ember lelkében és indirekt módon az egész teremtés felett, a természeti törvényeken keresztül, melyeknek alanyai. (alattvalói). Néhány lelki törvény Isten SZERETETÉBŐL származik: szolgálnak, hogy kitöltsék az isteni szeretetet a makulátlan lelket és az emberek lelkét; Istent képessé teszik szeretni, a felebarátait és szeretteit; minden teremtésben védik az életet, biztosítják a békét. Más törvények Isten INTELLIGENCIÁJÁTÓL származnak: a lelkeket képessé teszik, hogy ismerjék Istent és a valóságot Istenben, a tudásban mindig új távlatok nyílnak. Mások, végül Isten EREJÉTŐL származnak: ők a lélek akaratának megerősítéséért hivatottak a jó cselekedetre, a szerető Isteni Akaratot elfogadásra készen, túllépve a próbákon, a hitet megtartva és így tovább.

A fejlődéséhez az élet folyamatát minden szinten a  természetes törvények irányítják, az emberi megismerő  (kognitív) folyamatokat, a teremtés ritmusát hogy minden  harmóniában legyen az isteni gondolattal. Minden élőlényt  körbe vesz a lélek törvényének hatalma és a természeti  törvény hatása; ha ez nem lenne, akkor élet sem lenne a  világmindenségben. Ez megérteti veletek, hogy az egész teremtést Isten éber tekintete követi, Aki mindent a jóhoz vezet. Gondoljatok erre mikor a méltóságos éjszakai égboltot  nézitek, amikor egy gyerek szépségét szemlélitek, vagy egy  állat tökéletességét, egy növényt mikor virágzik stb. Tudjátok, hogy minden Isten kezében van és hogy én (a  Szentlélek) mindig biztosítom, hogy minden ami teremtetett ne térjen el az Isteni törvényektől.

A tudósok a Földön a természet törvényeire korlátozzák magukat és azok hatásait figyelik meg. Tanulmányozzák  és kísérleteznek hosszú évek óta, de elkötelezettségük nem  ugyanolyan, a lélek törvényeinek megismerésében. Sok tudósotok számára a lélek nem is létezik. Így ők soha nem is  tudják valójában mi történik a fizikai világban, mert számukra  nincs keret referencia, mely szükséges a természet történéseinek megértéshez. Csak a jelenség megfigyelése  marad. Ha a ti tudósaitok közelebb lennének Istenhez   sokkal könnyebben tudnának felfedezni a dolgokat,  melyek most úgy tűnnek számukra, mint   megfejthetetlen. 

Ha Isten irányít minden dolgot miért érinti meg a gonosz az embert? A természet miért ellenséges és okoz  katasztrófákat? A válasz Lucifer létezésében és az ember  választásában keresendő a jó és a rossz tekintetében. Nézzük meg mi történik a ti bolygótokon. Őseitek által  elkövetett eredendő bűn megnyitotta az utat a gonosz  cselekvéséhez. Lucifer létezik és cselekszik a Földön. Ő nem egy képzelt figura vagy egy buta babona, hanem egy kímélteken valóság. Elejétől fogva mindig ellenezte Istent és Isten gyermekeit azt remélve, hogy egy nap csak őt fogják  imádni, mint az egyetlen Istent és a teremtés mesterét. Sajnos, nagy része a ti emberiségeteknek hitelt ad ennek az ördög általi csábításnak és azt hiszi, hogy hatalmat és  kiváltságokat kaphat szövetkezve vele. Jézus Krisztus  eljövetele és az Ő megváltása ellenére, a Földön az emberiség többsége továbbra is elutasítja az Atyát és  megtagadja Fiát és figyelmen kívül hagyja a Szentlelket.

Lucifer nem tud beavatkozni a Lélek törvényeinek  működésébe semmilyen  formában, mert Isten nem engedi meg. Bár elejétől fogva próbál zavart kelteni a  természet törvényeiben; Isten az igazság kedvéért  lehetővé teszi  ezt: ha az emberek többsége nem ellenzi a  gonoszt határozottan Istent választva, akkor az embereknek   viselniük kell döntéseik következményét. A Földön sok természeti törvényt manipulálnak, visszaélnek vele,  addig torzítják, míg nagy károkat okoznak a bolygónak.  Lucifer egy tiszta szellem, intelligens, mint a fény angyala,  megtartotta a tudást melynek birtokába jutott, mielőtt  fellázadt Isten ellen. Ő tudja hogy kell a természeti törvényt  működtetni; követőinek javasolja, hogyan formálják saját  önző érdekeik szerint a természetet. Láthatjátok ezt a  Földön: a legtöbb természeti katasztrófát a sok Luciferhez  szegődött személy megátalkodott választásai okozzák.  Isten nem okoz katasztrófát  a Földön, épp ellenkezőleg, Isten minden dolgot az Ő gyermekei javára alkotott. A  gonosz nem Istentől való, mert Isten a LEGFŐBB JÓ, és Ő soha nem okozna kárt az Ő gyermekeinek. A gonosz az  emberek választása, a lélek korrupciója vezeti őket, hogy  megkeressék őt, a fő ördögöt, melytől minden gazság árad a  világmindenségben: Lucifer. Az aljasságot a gonosz okozza; minél előbb megértitek annál jobb lesz nektek. Isten átkozása helyett jobb lenne az embereknek a Földön, ha magukba szállnának és megbánást tanúsítanának minél előbb.

Az ember meghívott, hogy feltétel nélkül válassza, szeresse és szolgálja Istent. Ez azt jelenti, hogy az igaz  hívő fel kell, hogy ajánlja magát Istennek, hogy Isten  gyermekévé válhasson. Az aki azt mondja szereti Istent és  önzően viselkedik az nem őszinte. Akik szeretik Istent,  magukat az Ő rendelkezésére bocsátják, lemondva saját  önzésükről. Csak akkor lesztek olyan helyzetben, hogy Isten a jó felé vezessen. Ha az ember szabadon választja, hogy  Istenhez tartozik, én cselekedhetek az ő lelkében; akkor a lélek törvényei teljes mértékben működnek és még a  természeti törvény is kinyilvánítja hatását a gonosz  beavatkozása  nélkül.  Ezért  az  ember  felemeli  magát lélekben így még teste is gazdagodik. Ellenkezőleg az az ember, aki átengedi magát a gonosznak csak halogat  minden szinten; a lélek törvényei nem lesznek képesek szabadon cselekedni, melynek komoly következménye lesz a szellemre, a lélekre, a testre, betegségekre és ebből és ezért határozatlanságot szül.

Akkor miért vannak a szentek, habár Istent választották, szenvedtek lélekben és testben? Mert ők beleegyeztek,  hogy követik az Urat minden útján, Aki felvette Magára az  ember romlottságát határozottan legyőzve halálát és  feltámadt. Meghívottak vagytok mindnyájan, hogy  kövessétek az Isten Fiát az Ő átmenetét a halálból az életbe, mert mindnyájan elkerülhetetlenül a gonosz cselekedeteinek vagytok kitéve, mely nagyon is jelen van a Földön. Ezért ti  soha nem lesztek mentesek a szenvedéstől; ez része a földi  tapasztalatnak egy szomorú örökség, lázadásotok Isten  ellen.

Isten nem akarja gyermekei szenvedését; ezt kivételesen  engedi meg, amikor tervét az üdvözüléshez szolgálja,  ahogy az a szenteknél történik. Ezek az elfogadott  szenvedések, mint Krisztus szenvedéseiben való részvétel  és mind hozzájárulás a testvérek üdvözüléséhez.  Megtehetitek ti is, mert meghívattatok a szentséghez;   amikor képesek lesztek megtapasztalni, hogy a szenvedés  Istennek való felajánlása csökkenti a keserűséget, melyet oly  sokan közületek tapasztalnak. Máskor Isten megengedi a  szenvedést, hogy megerősítsen bennetek a hitben, hogy   helyes döntéseket hozzatok: Isten lezár minden kellemes  utat és csak a szűk kaput hagyja nyitva; ez okoz  számotokra szenvedést. Azonban, ha elfogadjátok a szűk  átjárót, hitetek és ezzel együtt a lelketek nőni fog és a nehéz  helyzetek megoldódnak. Így az Úr jóvá változtatja azt ami  nektek valami gonosznak tűnik. Sokszor Isten a  szenvedésen keresztül halálos veszélytől ment meg titeket,    makacsságotok miatt, mert mindig azt választjátok ami a  legkényelmesebb számotokra, holott azok sokkal  károsabbak.

Diadalmaskodhattok-e a gonosz felett? Igen lehetséges. Isten megengedi nektek, hogy szembeszálljatok a  gonosszal, legyőzve őt, hogy soha ne kerekedjen felül. Amikor Istennek adjátok magatokat és felajánljátok teljesen magatokat Neki, megtanít titeket a lélek  mélységére és ti felemelkedtek egy másik dimenzióba,  másba mint amiben az emberiség jó része éppenséggel van. Akkor ti a lélek dimenziójában vagytok, ahol a lelki törvények  működnek, Isten tökéletes törvényei. Ekkor kezditek látni a  valóságot, a másik utat és szembesültök az élet fájdalmas  helyzeteivel is, de másképp. A lélek törvényei a természeti  felett állnak és ti többé nem az anyag uralma alatt vagytok, hanem a lélekén. Itt gyógyulások és csodák  történnek, mert a lélek az anyag felett áll.

A lélek dimenziója hittel érhető el és nem vallásossággal. Istenben kell bíznotok és engednetek, hogy gondoskodjon rólatok. Nem kell passzívvá válnotok, épp ellenkezőleg,  ébernek kell lennetek és társammá válni az én (Szentlélek) cselekedeteimnek, de nektek is tudatában kell lennetek, hogy minden megoldás Istentől származik, nem emberi  képességektől. Az utóbbi hasznos ha azt Istennek  szentelitek, de egyben veszélyes is lehet ha ti önteltek és önzők vagytok. Ezért szükséges a valós ima; sokan  imádkoztok anélkül, hogy felemelkednétek a lélek dimenziójába; imátok megszokás vagy kötelesség  eredménye, mely vallásosságból ered. A hit azonban mély  imádsághoz vezet, ahol a lelketek találkozik Istennel, tisztán szeretetre váltva, mely mind a tudásból jön.

A lélek dimenziója belső fegyelemmel érhető el; nem  szigorú vezeklésről vagy túlzott áldozatokról beszélek, belső bölcsességről van szó, hogy a hasznosat válasszátok lelki növekedésetekhez, és elvessétek a  haszontalant, mely egyáltalán nem segít nektek. Szellemeteket és lelketeket, mint a testeteket meg kell tanítanotok, hogy a megfelelő táplálékot válassza. Ma ez  jobban igaz, mint valaha, mert Lucifernek sok forrás áll  rendelkezésére, hogy elrabolja időtöket és figyelmeteket elvegye Isten dolgaitól. Legyetek pár percig csendben a napi zajban és emeljétek fel gondolataitokat Istenhez! Nagyon kevés kell ahhoz, hogy újra értékes kapcsolatba kerüljetek a minden jóság forrásával. Békére van  szükségetek, máskülönben szenvedni fogtok, Istenben békére leltek és nem a világban, ahol nincs béke.

Isten a lélek dimenziójába akar bevezetni titeket. Lucifer ellenkezőleg az önző élvezetek világába, az anyagi dimenzióba próbál meg titeket bezárni, az érdeklődést   termékekkel felkeltve a világhoz és a világ dolgaihoz kötni. Ezen a területen ő könnyedén mozog, képes beavatkozni a törvényekbe melyek az anyagi érdekeket irányítják. Az anyagi  világ az ő királysága, önző emberekkel lakva, akik közömbösek Isten szeretetéhez. Ne hagyjátok magatokat  bezárni ebbe a börtönbe! Keressétek Istent, hogy Ő Magához vonzzon titeket, a legmagasabb dimenzióba, ahol az Ő tökéletes törvénye tud titeket igazán boldoggá tenni.

Ezen a ponton, szeretnék feltenni néhány kérdést. Meghívlak benneteket, hogy jelezzetek vissza és  válaszoljatok őszintén: milyen boldogságot kerestek? Ami Istentől jön vagy amit a világ kínál? Mi a legfőbb jó nektek és az honnan jön:Istentől, magatoktól vagy mástól? Szabadok vagytok vagy valakitől vagy valamitől függtök, hogy boldogok  legyetek?

Nézzetek magatokba Isten előtt, mielőtt válaszoltok.  Próbáljátok megérteni, hogy kutatásotok a jósághoz és a  boldogsághoz a teljességből született, melyet magatokban  éreztek, mert Istenhez tartoztok, vagy egy vákuumból, melyet nem tudjátok hogyan kell betölteni. Isten szeretete létezik, mely betölt, míg az emberi szeretetet üresít, mert csak birtokolni akar. Ha Isten szeretetét választjátok bele kell egyeznetek, hogy az Ő törvényei szerint éljetek, melyek makulátlanok mint Ő maga. Ha egyesültök Vele, megérteti veletek összes törvényeit, melyek tökéletesek és ti is  tökéletesek lesztek Istenben. Ha a világ szeretetét  választjátok, akkor az anyag uralma alatt lesztek, annak összes következményeivel együtt.

Szabadok vagytok a választásban, mely törvényeket  akartok tisztelni: Isten törvényét vagy a világét, a lelket  vagy a nyers valóságot. Vigyázzatok, Isten nem fogja  megengedni örökké, hogy Lucifer eltérítsen a Teremtőtől belopakodván a teremtésbe. Isten a világmindenség Ura és magához fogja venni az egész világegyetemet. Ezért ne  aggódjatok, ti akik szeretitek Istent! Szenvedéseitek egy  felajánlás, mely Istennek tetsző, és ezen keresztül sok  testvér kap irgalmat, habár nem fogtok örökké szenvedni. Isten közbelép, hogy megmentse a Hozzá hűségeseket  és eltávolítsa tőlük a gonoszt.   

A teremtés teljesen új lesz, és Isten azt gyermekeinek  ajándékozza. Az örökkévalóságig fogja uralni a legfenségesebb lelki törvényekkel, a Lélek tökéletes törvényeivel, Aki maga az élet. Vegyétek figyelembe, hogy Isten közbeavatkozására megrövidíthetitek az időt:  szeretettel, felajánlva magatokat, és imával.

‪Veletek vagyok, bennetek vagyok és megáldalak titeket az  Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s