Adj magadnak egy kincset a mennyekben (Lk 12,33)

Legkedvesebb olvasóim,

A Szentlélek ismételten bátorít minket arra, hogy egy áldott létet élve,az élet megpróbáltatásaiban is teljesen hagyatkozzunk Istenre. A Szentáldozás ajándékáról és az Isteni Gondviselésről beszél, hangsúlyozva a mérhetetlen szeretetet, amit Isten adott nekünk embereknek a Földön, mely a korrupció és a gonosz elhatalmasodásával oly törékeny.

Remélem, hogy ezek a szavak segítenek, hogy jobban tisztában legyünk a kapott ajándékokkal, és felelősséggel meg kell válaszolni szeretettel az Atya mérhetetlen szeretetével, melyet mutat nekünk. A reménnyel,hogy egyre erősebb a hittel és reménnyel üdvözöllek és megáldalak benneteket Krisztusban.

 A Szentlélek üzenete 2012. július 31.

“Legkedvesebb gyermekeim megáldlak benneteket és köszönök minden egyes lépést, melyet Isten felé tesztek. Megvizsgálok mindent bennetek, látom kívánságaitokat és nehéz munkátokat, ezért  bátorítalak titeket, a tovább haladásra, még oly nehéz időkben is melyben éltek.

Hosszasan beszéltem nektek az életetekről, hogyan kezdődik és az mivel jár. Mindegyikőtök élete Isten csodája, és a világmindenség e csodával lesz teli minden élettel, mely virágzik. Az egész teremtés ujjong amikor Isten gyermeke megszületik. Mégis, a legtöbbetek számára az élet nehéz, tele van próbákkal és  szomorúsággal. Miért történik ez veletek? Lehet  az élet öröm, kiteljesedés és igaz boldogság nélkül? Szeretnék segíteni nektek ezekre a kérdésekre válaszolva.

Először is, nektek meg kell értenetek, hogy végül is a Földön az élet sokkal nehezebb, mint máshol, mert itt az emberiség  elfordult az igaz Istentől. Eredendő bűnt követtek el az ősök,de ez még nem minden: a ti emberiségetek továbbra is elutasítja a megtéréshez Isten rengeteg hívását és rendszeresen hátat fordít  Neki. Ugyanaz a Jézus Krisztus, Isten Fia, aki eljött  a Földre, közületek a legtöbben, mint Üdvözítőt nem fogadtak el és ismeretlen  sokak számára. Isten szenteket és prófétákat küldött ismételten a Földre, hogy visszahívjon titeket az élet szentségéhez, de a  legtöbben elítélték, félreértették, kinevették sőt meg is ölték őket. Ezekhez a Sátán erős jelenléte is ránehezedett, aki a földi  emberiséget választotta sajátjának, mint  az ő kedvenc tartózkodási helyét, mert  az természeténél fogva hűtlen és lázadó, egyben kész  eladni magát egy kis pénzért és hatalomért.

Isten gyermekei, akik ragaszkodnak Istenhez, sokat szenvednek a Földön. Ők az Üdvözítő lábnyomait követik, Aki  ellenségeskedéssel és gyűlölettel találkozott. Isten az Atya gyengéden szereti  gyermekeit  a Földön és különleges kegyelmeket ad nekik, hogy őrizzék meg Nevét, még oly perverz nemzedék között is.

Az Atya odaadta és folyamatosan adja oda nektek az Ő Fiát, Jézust. Ez a legnagyobb kegyelem. Jézus különleges módon  van jelen köztetek a Szentáldozáson (Eucharisztián) keresztül és szüntelenül megújítja áldozatát a Föld oltárán. Ez egy különleges ajándék az emberiségnek, ahol túltehetitek magatokat a távolságon, mely elválaszt titeket Istentől, akit másképp elképzelhetetlen lenne nektek elhinni. Mindannyitoknak szüksége van közel érezni magatokat Istenhez, szükségetek van egy élő  kapcsolatra Vele. Isten közelségét lehetetlenné tette az eredendő bűn, mely hatalmas űrt hagyott Isten és emberiségetek között. Isten eredeti terve azonban, hogy az ember élvezze a Teremtő élő jelenlétét, hasonlóan ahogy a lélekkel történik a mennyben, aki megérzi Isten jelenlétét és élvezi azt. A Bibliában írva van, hogy Ádám és Éva a Paradicsomban, “…hallották az Úristen lépéseinek  hangját a kertben… “[1]  Ez nem egy egyszerű szimbolikus képzelet, hanem valóság, ennek fenn kellett volna maradnia de elbukott  az emberiség lázadása miatt.

A hűséges emberiségek, akik nem követtek el eredendő bűnt, továbbra is megélik Isten jelenlétét és természetük szerint Jézus Krisztushoz tartoznak. Miután Jézus betöltötte küldetését a Földön, halála és feltámadása után rendszeresen meglátogatja a hűséges bolygókat, ahol üdvözlik, szeretik és tisztelik Őt. Ezzel a hűséges emberiségek Jézuson keresztül élő kapcsolatba kerülnek Istennel, és ennek az Istenhez való közelségnek köszönhetően életükben nagyot lépnek előre minden tekintetben.

Azonban számotokra ez nem így van: Jézus csak egyszer jött el a Földre és dicsőségben fog visszatérni az idő végével. Szívetek keménysége visszautasítja Őt. Ezért a Szentáldozásban jelenlévő Jézus óriási jelentőséggel bír számotokra. Ha nem lenne  Szentáldozás, a ti emberiségetek végképp elválasztva maradna a Teremtőtől, és ti semmi esetre sem éreznétek az Ő  jelenlétét. Ezért a Szentáldozás Isten és köztetek betölti az űrt, de végig a világmindenség testvérei és köztetek is, különösen azok, akik hűséges emberiségek. Az utóbbiak felismerték tisztelni az   Oltáriszentséget és egységbe lépnek veletek minden alkalommal a Földön, amikor a Szentáldozás Áldozatát méltóan ünnepelitek meg. Ezért alapvető élő részvételetek Isten Áldozatában, felajánlva Neki életeteket a Szeplőtelen Szűz Márián keresztül.

Ahhoz, hogy egyesüljetek Krisztus áldozatában, nem elég csak  részt venni a Szentmisén csupán a szertartásért, mintegy kötelességként, melyet le kell tudni, mert ezt követelik a vallásos  tanok. Ha hiányzik életetek Istennek való felajánlása, és törvényeinek őszinte követése, ha hiányzik belőletek a döntés, hogy Jézuson keresztül teljesen Istenhez tartozzatok, ha ti nem vagytok készek, meghalni és feltámadni Istennel, mondom nektek, a ti rituálétok felesleges, sőt ismétlem, ez inkább sértés Istennek. Hozzátok  fordulok hűségesek, akik szórakozottan vesztek részt a szertartáson, de ti is papok, tiszteletesek, akik gyakran Misét  celebráltok, de érdemtelenek vagytok a névre. Gyakoroljatok bűnbánatot és térjetek meg!

Azonban, mikor ti teljesen felajánljátok magatokat Istennek, az Ő akaratának mindent és mindenkit alávetve,  részvételetek aktívvá válik a  Szentáldozásban, így teljesen eggyé váltok Jézussal, mikor  a szentséget magatokhoz veszitek. Az én hatásom ezáltal bennetek erőssé válik, mert én teljes harmóniában egyesülök a Fiúval, és Mi mindketten az Atya akaratának megfelelően hatunk. Így lépésről lépésre változtok át addig amíg ti magatok lesztek az  élő Eucharisztia. Isten az aki átformál titeket, ti nem tehetitek meg, mert Ő azt akarja, hogy magatok legyetek élő szentségek (sacrament), mely az Ő kezében az üdvösség eszköze, ahol minden a teremtés érdekében működik. Mindez nem történhetne meg Istennek való őszinte  és teljes felajánlásotok nélkül.

Emlékezzetek, Isten akarata, hogy az Ő templomaivá tegyen titeket. Ez nem egy emberi kéz által épített templom, melyben vallásos rítusokat ünnepelnek. Ez a lelketek szent temploma, melyben Jézus, a Főpap felemelkedik az igaz, szent és szeplőtelen Áldozatában az Atyának, életetek  áldozata; ezt  Ő csak a ti engedélyetekkel teheti meg.

Az idő végén, amikor az egész világmindenség emberisége be fog lépni az új teremtésbe, Isten az Ő emberei között fog élni és minden távolság Isten és ember között megszűnik. Addig Jézus Krisztussal egyesülve hittel kell járnotok, a rendkívüli segítséggel  melyben Isten az Ő Fiát adja nektek az Oltáriszentségen keresztül.

Ezért kérdezlek titeket: tisztában vagytok az ajándékkal melyet  az Eucharisztián keresztül kaptok? Tudatában vagytok annak, mikor részt vesztek a Szentáldozásban? Papok tőletek kérdezem: tisztában vagytok mit cselekszetek abban a pillanatban?

Az Atya egy másik nagyon fontos kegyelmet is ad nektek: Az Ő  Gondviselését. A Gondviselés nem egy elvont fogalom, hanem Isten tette, hatalmas és ellenállhatatlan, melyen keresztül Isten nem engedi meg azoknak, akik szeretik Őt, hogy bármiben szűkölködjenek. Ez  Isten csodálatos ajándéka, az Ő  jóságának gyümölcse és végtelen  bölcsessége. Ez csak a hiten keresztül érthető meg. Ha hiszel Istenben, Ő cselekszik; de nektek meg kell adnotok a szabadságot a cselekvéséhez magatokban minden helyet megadva Neki, minden döntésnél rá hagyatkozva. Ez nem jelent passzivitást vagy fatalizmust, ez azt  jelenti, hogy hisztek Valakiben, aki mindent tud és megtehet mindent, mert Ő a Mindenható.

Nem ti, hanem Isten oldja meg a dolgokat. Elvárható tőletek, hogy hitetekkel és tanulékonyságotokkal együttműködjetek Isten cselekedeteivel,Isten szeretetével imáitokban. Csak amikor biztosak lesztek abban, hogy Isten meg tud oldani mindent, nem lesz  kétségetek benne, és meg fogjátok látni, a helyzet meg fog oldódni. Hogy nem láttok csodákat az életetekben annak az az oka, hogy nem hisztek Isten mindenhatóságában. Mivel nem hisztek Istenben,  mindent magatok akartok megoldani. Ti az emberi bölcsességhez és erőforrásokhoz folyamodtok, és ezért előbb vagy utóbb bajban találjátok magatokat.

Mondtam, hogy a gondviselés nem egy elvont fogalom, mert ez egy kozmikus törvény és mint ilyen a világmindenség minden  pontján hat. Jézus mondta: “ Keressétek először az Isten országát  és tegyetek akarata szerint:és ezeket is mind megkapjátok..” [2]  Kijelentve e szavakat, Jézus nem egy jó frázist akart mondani nektek, hogy kényeztessen titeket: Ő egy halhatatlan és  tévedhetetlen törvényt jelentetett  be. Ez a törvény azt mondja, ha készek vagytok Isten Királyságát  gondozni, Istennek gondja lesz rátok. Ő mindig  a helyes utat, a megfelelő időben választja mindegyikőtökért bölcsessége és abszolút tudása szerint. A Föld emberisége soha sem hitte ezt a törvényt. Még a Keresztények is kételkednek ezekben a szavakban és az emberi törvényeket helyezik előtérbe jövőjükért, akik szinte mindig a pénz hatalmától függnek. A  hívő emberiségek hisznek és gyakorolják ezt a törvényt és  nem használnak semmiféle pénzt és nem hiányolnak semmit  sem.

Isten gyermekei a Földön nem tudnak megszabadulni a pénz hatalmától a profit és a nyereség logikájától, mely a ti kapcsolatotok alapja. Isten tudja ezt és Ő biztosan nem vet meg titeket a pénz használatáért, mert normális életet kell élnetek. Azonban azt kéri tőletek, hogy ne pénzbe és nyereségbe tegyétek a  biztonságotokat, hanem higgyetek az  Ő Gondviselésében. Isten ismeri szükségleteiteket és képes mindazt megadni nektek. Így amikor dolgoztok és kerestek amire szükségetek van, tegyétek Istent az első helyre. Mit  jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ajánljátok fel Neki a munkátokat, vagy a napi fáradságotokat, lelketek forduljon az Ő Királysága és ne a haszon felé. Isten Gondviselésben fog részesíteni  és munkátok gyümölcseit meg fogja sokszorozni. Megáld titeket és békével, örömmel, reménnyel fog eltölteni benneteket. Meg fogja adni a napi kenyeret és semmi sem fog hiányozni. Ő mindig annyit ad nektek amire szükségetek van, a számotokra megfelelő összeget: Nem többet, de nem is kevesebbet. Meg fogja adni ami jár, mert Ő igazságos.

Tehát tereljétek el vágyaitokat az anyagi dolgoktól és keressetek örömöt Istenben! Legyetek biztosak benne, hogy a ti életetek nem attól függ, hogy mitek van, hanem mit kaptok Istentől. Ez az igazi  evangelizációs szegénység, a jó hozzáállás mely kitárja az ajtót az isteni Gondviselés tetteinek.

Egyesülve Istenben és bízva minden időben az Ő segítségében, meg fogjátok ízlelni az igazi életet és felhalmozzátok majd magatokban a kincseket a mennyben. Igen kedveseim, bármit tesztek Istenért, Benne bízva minden cselekedet, minden egyes  lemondás a pénz hatalmáról és a profitról, Isten nagy kincsébe ömlik. Ezek nem teli aranyból vagy ezüstből vannak, hanem a ti  szentségetek gyümölcsei. Semmi nem kerüli el Isten figyelmét, amit tesztek Érte, kamatosan vissza fogjátok kapni. Minél jobban segítetek feltölteni Isten kincseit, annál többen fogják kitárni és önteni gazdagságukat rátok. Isten hűséges hozzátok.

Kincseitek sérthetetlenek a mennyben; senki sem férhet hozzá, mert ez csak a tiétek. Nektek nem is kell siettetni a kincs növekedését. Elég ha ti  Isten előtt egyszerűen éltek és szerettek, hűségesek vagytok Hozzá és törvényeihez. Látni fogjátok a kincs növekedését. Amikor Isten karjaiban békét és biztonságot fogtok érezni, szeretve, megértve és a fájdalomtól megszabadítva, akkor bizonyossággal tudni fogjátok, hogy Isten megnyitotta számotokra kincseit, mely mindig túláradó; tudni fogjátok, hogy a ti kincsetek valójában a mennyben van és nincs az a tolvaj, aki azt ellophatná.

‪Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


[1]  Lásd Ter  3,8

[2]  Lásd Mt 6,33

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s