A Központi Nucleus

Kedves Olvasók,

Az utolsó szöveg közzétételét követően, sok kérést kaptunk imádságra és további magyarázatokra, hogy mi a Központi Nucleus.

Ezért fontosnak tartom, hogy bemutassuk Szent Mihály arkangyal üzenetének egy részét, melyet Stefania Caterina 2010. szeptember 10-én kapott, mert kiemel néhány nagyon fontos szempontot, hogy megértsük, mi a Központi Nucleus. Szeretnénk megosztani veletek ezt annak fényében, melyet Jézus már előterjesztett utolsó üzeneteiben. Javasoljuk, hogy olvassátok el a két alapvető üzenetet: “Népem jövője” és “Isten eszközei ebben az időben”, mely szerint az újabb nucleusok alakulása várhatóak az egész univerzumban, lélekben egyesülve a Központi Nucleus-al.

Ezt az üzenetet már ismertettük csoportoknak, akik úgy döntöttek, hogy felajánlják életüket Jézusnak Szűz Mária által, most mindnyájatokat hívunk, hogy vállaljátok ezt a felelősséget.

Szent Mihály arkangyal üzenete – 2010. szeptember 10.

A Központi Nucleus

“Áldlak és üdvözöllek titeket; ma hozzátok szólok, mert Isten megparancsolta, hogy utatokhoz néhány nagyon fontos dolgot mondjak.

Jelenleg az emberiség egy nagyon komoly időn megy keresztül, nagyon súlyos, és döntő. Ez Isten tervének megvalósításához mindenki végső választása, hogy egyesítsen mindent Krisztusban.

Jézus maga úgy határozta meg, mint “egy prófétai üzenet”, mert az egész univerzumban csak az egyetlen lehetséges utat nyitja meg az üdvösséghez. Aki nem fogadja el, hogy egyesüljön Krisztusban felajánlva életét a Szeplőtelen Szűz Mária Szívén keresztül, nem tud ezen az úton haladni. Az üzenet, amiről beszélünk nem csak egy könyv vagy egy kinyilatkoztatás a sok közül, amelyet látnokok vagy egy karizmatikus kapott. Ez egy univerzális üzenet, amellyel az egész emberiségnek, előbb vagy utóbb szembe kell néznie.

A Medjugorje-i jelenésekkel egy olyan idő kezdődött, amelyben Isten nem teszi többé lehetővé, hogy tervét lelassítsák, ahogy az sajnos az évszázadok során történt. Tudnotok kell, Isten terve már az apostolokkal kezdődött, hogy minden Krisztusban egyesüljön és az egész emberiséget átalakítsa. Ez nem történt meg. Így Isten megengedte, hogy népe lassan fejlődjön a sok megpróbáltatás és üldöztetés révén.

Erre az időre, melyben most éltek, Isten egy hatékony eszközt adott, amely képes ezekben az időkben működni, hogy ösztönözze Isten népének megújulását és elősegítse az üdvösség tervének megvalósítását.

Mi egy nucleusról beszélünk, amit “Központi Nucleusnak” nevezhetünk Isten emberei között, amely fokozatosan összegyűjti, és majd összeköti magát más nucleusokkal, melyek az univerzumban mindenhol alakulnak. Ebben a Központi Nucleusban az arkangyalok papsága és az egyetemes közösség egészében működik.

Ezekkel a szavakkal szólok ma hozzátok, vállalva a felelősséget Isten és az egész emberiség előtt, bejelentve nektek a Központi Nucleus létezését és munkáját, melynek vezetését Isten rám bízta.  A Föld, az igazság kedvvért az utolsó bolygó, hogy megkapja ezt a bejelentést. Tény, hogy az emberek a Földön az elsők voltak, akik megkapták a megváltás üzenetét, de kemény szívük elutasította Jézus Krisztust, és még ma is az emberiség többsége a Földön messze van az igaz Istentől. Következésképpen a Föld az utolsó, hogy megkapja ezt a bejelentést. Ezzel egy előkészítő szakasz, az egész emberiség számára véget ér, és egy új, komoly kezdődik. Ez azt jelenti, hogy Isten tervének határozott megvalósítási szakasza hamarosan elindul. A végső csata a fény és a sötétség között is hamarosan indul. A döntő pillanat elérkezett, valamint mindenkinek választani kell. Az idő most rövid és nagy események jönnek. Isten mindenkit arra kér, készen áll-e vagy sem, hogy tervét betartsák. Nem fog örökké várni a válaszra.

Isten azt akarja, hogy tudjatok pár dolgot a Központi Nucleusról, amiről beszélek.

Először is, akik részei, Lélekben tökéletesen eggyé váltak. Különböző emberiségek alkotják, van köztük földi is. Van élő és halott, mert a lélek halhatatlan, és a Központi Nucleus arra hivatott, hogy elsősorban a lélekben működjön. El kell mondanom, hogy Isten sokakat meghívott a Földtől kezdve, de sokan elutasították ezt a hívást. Azokat, akiket Isten kiválasztott, “mint a megrostált búza” sok megpróbáltatás vár, még durva is. Isten hűségesnek és őszintének találta őket. Nem a személyes érdemeiket vagy képességeiket nézte, csak az üdvösség tervének hűségét és a képességet, hogy ne veszélyeztessék az igazságot. Emellett, ez az, amit Isten mindenkitől kérdezni fog, akik csatlakozni akarnak ehhez a tervhez.

Azok, akik beleegyeztek, hogy részei legyenek a Központi Nucleusnak megállapodtak abban is, hogy viselik az emberiség keresztjét, hogy átalakítson minden keresztet a feltámadásban, elkötelezett tanítványként Krisztussal, akinek húsvéti átváltozását folyamatosan megújítják. Felajánlásuk közvetlen konfrontáció is a pokol erőivel, hogy megvédjék az emberiséget. Ezért Isten a Központi Nucleus tagjainak egy nagyon különleges védelmet biztosított. Felajánlásuk a hét arkangyallal együtt az egész emberiségért, élőkért és holtakért működik.

A Központi Nucleus hozza az üzenetet a Krisztusban való egyesülésről a Szentlélek erejével és Isten jóváhagyásával az egész univerzumban. Eljött az ideje, hogy az emberiség tudjon létezéséről és elfogadja hatalmát, mely Istentől jön. Ha ez nem történik meg, az üzenet nem terem gyümölcsöt, nem tud mélyen behatolni a lelkekbe.

Isten tervének teljes betartásának elfogadásához hat pont van, melyek a Krisztusban való egyesülés sarokkövei. Ezek a következők:

1) az arkangyalok papsága;

2) a lelki atyaság és anyaság;

3) az új papság;

4) a tisztaság állapota

5) élet felajánlás a Boldogságos Szűz Márián keresztül;

6) az egyetemes közösség

A Központi Nucleus létrejötte elsőként ismerje, fogadja el, és tegyen tanúságot az egyesülés tervében, hogy megnyissa az utat az emberiségnek. Most már az egyéntől függ, bárhol is van az univerzumban, hogy elfogadja és élje meg ezt a hat pontot, ami nélkülözhetetlen lépés, Isten tervének maradéktalan betartásához. A Központi Nucleus tagjai minden jóakaratú ember szellemében dolgozik az egész univerzumban. A szerepén túl a szellem fizikailag is működik, ha élni, bejelenti, tanúsítani és támogatni hívják őket Isten népéhez. Ők, hogy úgy mondjam, képviselői a Központi Nucleusnak, hivatkozási pont mindazoknak, akik szeretnék betartani Isten tervét. A Központi Nucleus tagjai, akik a Földhöz tartoznak, speciális módon három helyhez vannak kötve a Földön, amelyek alapvető fontosságúak Isten művében, ezek a következők: Jeruzsálem, a Szent Péter Bazilika Rómában, és Medjugorje. Minden hely, ami fontos Isten tervében az univerzumban, mint ez a három, a Központi Nucleus lélekben, közvetlenül és speciális módon hat. Sőt, ezek a helyek különlegesen megbízottak az imádságra és a Központi Nucleus tagjainak felajánlására.

A Központi Nucleus nem olyan rendszer, mint ahogy azt ti elképzelitek a Földön. Megalakulván a Lélek törvényei szerint él, ez egy eszköz Isten kezében. Ugyancsak egy modell a többi nucleusnak, melyek Isten népeinél alakulnak. Minden nucleus a Lélek törvényei szerint fog élni és nem hasonlít semmilyen más szisztémához, amit ismertek. Azok, akik hajlandóak Isten törvényei szerint élni megalkuvás, ravaszság és ambíció nélkül.

Egyik nucleus, még a központi sincs a figyelem középpontjában. Tulajdonképpen minden nucleus, beleértve a központit, fokozatosan el fognak tűnni, helyet adva Isten népének, hogy egyek legyenek az egész világegyetemben, és nem lesz többé megkülönböztetés: ez lesz Isten igaz Egyháza: egy nyáj, egy pásztor. Az emberiségnek még mindig szüksége van eszközökre, amelyek egyfajta “mankók”. Az emberiség abban a pillanatban el fogja dobni, ha képes lesz tökéletesen járni.

A Központi Nucleus arra alakult, hogy Isten előtt megalkuvás és habozás nélkül éljen, abszolút hűségben. El kell fogadnia, élnie és továbbítania az Isten által előkészített kegyelmeket az összes többi nucleusnak. Élen járni a gonosz elleni harcban, és az a feladata, hogy áttörjön minden káros akadályon. A többi nucleus, melyek lélekben fokozatosan egyesülnek a Központi Nucleus-al, azonnal továbbítja és befejezi a munkát, létrehoz és ösztönöz más nucleusokat. Isten erőteljes hatása a Központi Nucleusban egymás után kiárad minden működő nucleusra az univerzumban.

A Központi Nucleus tagjai meghívottak, hogy apái és anyái legyenek az emberiségnek. Ezért a Boldogságos Szűz Mária és Szent József oltalma alatt folyamatosan inspirálják őket.

Az új papságba hívják őket. Emiatt egy különleges közösségben élnek a papsággal és a hét arkangyallal.

A Központi Nucleus tagjának lenni egyáltalán nem kiváltság, hanem szolgálat. Ugyanezt kell tennie minden más nucleusnak. Nem tartoznak egyik vagy másik nucleushoz, nem jobbak, mint mások, csak szolgálják Istent és felebarátaitokat a nuceluson keresztül. A nucleus csak egy eszköz. Isten nem engedte, hogy ambiciózus, hataloméhes emberek részt vegyenek a Központi Nucleusban. Ugyanez lesz az összes alakuló nucleusban is. Láthatjátok, milyen fontos a döntésetek.

‪Isten szerte az univerzumban megadta a nucleusok jelenlétét, vagyis embereknek, akik egymás között élnek egyetemes közösségben, amely nyitott a különböző spirituális dimenziók működésére szerte az egész univerzumban (Boldogságos Szűz Mária, az arkangyalok, az angyalok, szentek, a hívő testvérek, a lelkek a tisztítótűzben). A nucleusok önálló sejtek. A Központi Nucleus az első sejt, melyből az összes többi képződik.  A Központi Nucleusnak és a többi nucleusnak egyetemes közösségben kell élniük egymás között.

A Központi Nucleusnak abszolút autonómiája van minden más nucleus-al kapcsolatban.

Minden nucleusnak önállónak kell lennie és független más nucleusoktól. Autonómia Istennél mindig egyet jelent az eredetiséggel, a tisztességgel, és a teljességgel. Így, mint minden sejt megtartja eredetiségét és működését, míg egy testet képeznek, így minden nucleus Isten népe lesz, és majd önállóan működik, hogy a szervezet ne sérüljön.

A Központi Nucleus Isten ajándéka az emberiségnek, sok szent ember imáinak és felajánlásainak gyümölcse az évszázadok során. Isten úgy döntött felfedi létét, hogy a nucleusok megalakítását fellendítse.  

Azok, akik azt állítják, hogy hisznek Istenben, de nem hajlandók egyesülni Krisztusban, elmulasztják, és nem akarják megtenni a lépéseket, – amit már említettem nektek – lemaradnak. Isten nem hagyja el őket, de sok küzdelem vár rájuk előrehaladásukban. A végén görcsösek lesznek, lehorgonyoznak a régi formákban, struktúrákban és megrekednek bennük. Várniuk kell és sokat dolgozniuk, hogy megértsék az üdvösség tervét.

‪Ennek ellenére Isten terve folyamatosan halad előre. Az Úr megadja a fényt mindazoknak, akik jóakaratúak, hogy megértsék és elfogadják tervét, aminek feltétele a Központi Nucleus és Isten cselekedetének elfogadása, ami Hozzá kapcsolódik. Isten semmiképp nem fogja megengedni, hogy a Központi Nucleus és az alakuló nucleusok hatását meghiúsítsák. Nem fog teret adni a végtelen vitáknak. Mindenkinek igennel vagy nemmel kell nyilatkoznia, mert minden más, mint jól tudjátok, a gonoszhoz tartozik.

Isten erejével megáldalak benneteket. Felajánlom magam és imádkozom mindnyájatokért, hogy egy tiszta és erős döntést hozzatok.”

Fontos, hogy most befelé nyissatok, hogy lélekben érzékeljük a Központi Nucleus jelenlétét és hatását, és hogy közösségben legyünk Isten eme nagy ajándékával. Ebből a közösségből még egy alakuló program indul mindenki és minden egyes nucleus számára. Ebben a szellemben, fog segíteni nekünk, hogy eljussunk a gondolatig, hogy Krisztus mindannyiunk lelkében jelen van. Valóban nagyon nehéz számunkra, hogy lelkünk mélységében maradjunk a Központi Nucleus segítsége nélkül. Így felismerjük helyünket és szolgálatunkat Isten tervében.

Elkötelezettek vagyunk felajánlani magunkat mindazoknak, akik felismerik ezt az isteni tervet. Imádkozunk értetek, és készek vagyunk a párbeszédre, hogy minden igényeteket kielégítsük.

Üdvözlünk és áldunk titeket.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s